Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BISEC216
İşletme Yönetimi
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
BISEC216
İşletme Yönetimi
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
B İLG İS A Y A R P RO G RA M C ILIĞ I
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
B u dersi başarı ile tamamlay an öğrenci; y azılı basın araçları (örnek gazete, dergi ilanları), mev zuat y ay ınları (örnek y önetmelikler, kanunları v b), iş tanımı formları; iş değerleme
formları, ilgili mev zuata (sosy al güv enlik y asası v b.) uy gun biçimde insan kay naklarını y önetebilecektir.
De r sın İçe r iği:
İş analizi, İnsan kay nakları planlaması, İşgören bulma, İşgören seçme, O ry antasy on eğitimi, K ariy er planlaması, Ü cretlendirme konularını içermektedir.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. Ramazan Ö zgür D oğan
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
2.İşletme Yönetimi Dilaver Tengilimoğlu, E. Asuman Atilla, Meral Bektaş,1. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi DOC DR ORHAN KÜÇÜK
SEÇKİN YAYINCILIK
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
30
Arasınav
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
3
42
Ödevler
2
10
20
Devam
Sunum
0
0
0
Uygulama
Arasınavlar
1
10
10
Kısasınav
Ödev
2
10
Toplam
3
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
3
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
110
Toplam
4
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek
Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek
Sunum Hazırlama
Sunum hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen kaynaklar
Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek
Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını
SeçmekYapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek
İşletmenin Çevresini Tanımak
Talep Analizi ve Tahmini Yapmak
İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek
ARA SINAV
İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek
İş yerinin Kapasitesini Belirlemek
Sunum hazırlama
Sunum hazırlama
Önerilen kaynaklar
Önerilen kaynaklar
Sunum hazırlama
Sunum hazırlama
Sunum hazırlama
Önerilen kaynaklar
Önerilen kaynaklar
Önerilen kaynaklar
Sunum hazırlama
Sunum hazırlama
Sunum hazırlama
Önerilen kaynaklar
Önerilen kaynaklar
Önerilen kaynaklar
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak
Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak
Sunum
İş yeri ve Üretim Planı Yapmak
Sunum
Yatırımın Kurulum İşlemlerini YürütmekUygun yapıyı oluşturup Sunum
iş yerini açmak
Yatırımın Kurulum İşlemlerini YürütmekUygun yapıyı oluşturup Sunum
iş yerini açmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
İş analizi yapılmasını sağlayabilecektir.
İnsan kaynaklarını planlayabilecektir.
İşgören adayı bulabilecektir
İşgöreni seçebilecektir.
hazırlama
hazırlama
hazırlama
Önerilen kaynaklar
Önerilen kaynaklar
Önerilen kaynaklar
Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö05
Ö06
İşe alıştırma (oryantasyon) eğitimi verebilecektir.
İşgörenin performansını değerleyebilecektir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Mesleki yeterliliğe sahip olur
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Ö1
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
Ö2
4
5
4
3
3
4
5
4
3
3
5
4
Ö3
5
4
5
4
3
3
5
4
5
4
5
3
Ö4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
3
5
4
Ö5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
4
Ö6
4
4
4
3
3
3
4
4
5
5
5
4
Download

BISEC216 İşletme Yönetimi - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu