Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ISGSEC207
Rapor Yazma Teknikleri
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
ISGSEC207
Rapor Yazma Teknikleri
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
İŞ S A Ğ LIĞ I V E G Ü V E N LİĞ İ
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
B u ders ile öğrencinin, iş kazası, y angın, ilk y ardım, meslek hastalıkları, iş güv enliği mev zuatı v e iş güv enliği hukukuna bağlı kalarak sorumluluk v e mesuliy etlerini geliştirmesi, ay rıca
standart formata uy gun uzmanlık alanı ile ilgili teknik raporları düzenley ebilmesi amaçlanmaktadır.
De r sın İçe r iği:
İş güv enliği mev zuatı, İş güv enliği v e çev rede güv enliği tehdit edici unsurlar U zmanlık alanında teknik rapor düzenleme, konularını içerir.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. Jale V U RA L
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Şantiyede İş güvenliği Kitabı. M. Birecikli. Birsen Yayın Evi 2007 İstanbul,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayınları
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
0
0
0
80
0
0
0
20
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
40
Arasınav
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
4
56
Ödevler
4
8
32
Devam
Sunum
0
0
0
Uygulama
Arasınavlar
1
1
1
Kısasınav
Ödev
4
Toplam
5
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
5
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
118
Toplam
6
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
İş güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş güvenliği
yönetmenlikleri, iş güvenliği teşkilatı
İş güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş güvenliği
yönetmenlikleri, iş güvenliği teşkilatı
Çevre güvenliği ile ilgili temel kavramlar, çevrede ve
konutlarda güvenliği tehdit edici unsurlar
Çevre güvenliği ile ilgili temel kavramlar, çevrede ve
konutlarda güvenliği tehdit edici unsurlar
İş kazaları ve nedenleri, yangınlar ve korunma yöntemleri
İş kazalarında yapılacak ilk yardım ve hukuki işlemler
Meslek hastalıkları, meslek hastalıklarında yapılacak ilk yardım
ve korunma
ARA SINAV
İş güvenliği eğitim programı hazırlanması, etkin iş mektupları
yazmak
Standart formata uygun alanında teknik rapor hazırlamak,(
İşyeri çalışma güvenliği, karşılaşılan iş kazaları ile ilgili)
Standart formata uygun alanında teknik rapor hazırlamak, ,
(Teknik düzeyde yeterli bilgisi olmayanlara uygun teknik
şartname ve talimat hazırlama)
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
12
Standart formata uygun alanında teknik rapor hazırlamak,
(Teknik düzeyde yeterli bilgisi olmayanlara uygun teknik
şartname ve talimat hazırlama)
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
13
Standart formata uygun alanında teknik rapor hazırlamak,
(Teknik düzeyde yeterli bilgisi olmayanlara uygun teknik
şartname ve talimat hazırlama)
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
14
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
15
Standart formata uygun alanında teknik rapor hazırlamak,(
İşyeri çalışma güvenliği, karşılaşılan iş kazaları ile ilgili)
Genel Tekrar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
İş yerinde çalışma güvenliğini sağlayacak tedbirleri alacaktır.
Çevrede güvenliği tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemleri alacaktır.
İş yerinde meydana gelen kaza ve yaralanmalara karşı gerekli tedbirleri alacaktır.
Yangına karşı gerekli önlemleri alarak, çıkabilecek yangına göre kurtarma tekniklerini uygulayacaktır.
Çalışma ortamında meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini bilecektir.
İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerden doğan sorumluluklarını bilecektir.
Standart formata uygun teknik rapor hazırlayacaktır.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın uygulanmasını sağlar.
İş sağlığı ve güvenliğinde hasar analizi, rapor hazırlama, kayıt, etiketleme gibi konularda bilgi sahibidir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı uyarı, işaret levhaları ve işyeri ortamının ergonomik şartlara uygun hale getirilmesini sağlar.
Çalışma ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini yürütür ve yönetir. Gerçekleşmesi durumunda gerekli müdahaleleri yapar.
İşyeri yönetim şekilleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
Kimya, Yapı, Elektrik vb. alanlarda iş güvenliği kurallarını uygular.
Mesleğinin gerektirdiği teknik konulara hakim olur, Mesleki uygulamalar yapar.
Atatürk İlke ve İnkılâpları’nı bilir, Türkçe ve orta derece yabancı dil ile iletişim kurar, mesleğinin gerektirdiği etik ve sosyal sorumluluğu taşır.
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
Tüm
2
3
3
5
3
3
4
2
Ö1
2
2
2
4
2
3
3
3
Ö2
2
3
3
5
3
3
4
2
Ö3
2
3
3
5
3
3
4
2
Ö4
3
2
4
4
2
4
3
2
Ö5
2
3
3
4
2
3
4
2
Ö6
2
2
2
3
1
3
3
1
Ö7
1
4
2
5
3
3
5
2
Download

ısgsec207 - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu