Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Program Bilgileri
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dili
Bölüm Başkanı
Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü
Koordinatör Yardımcısı
Bölüm Sekreteri
Süresi (Yıl)
Azami Süresi (Yıl)
Kontenjanı
Ek Kontenjanı
Staj Durumu
Mezuniyet Ünvanı
ÖSYM Tipi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Türkçe
Doç.Dr. Münevver CAN YAŞAR
4
7
70
2
0
YGS5
Tarihçe
PROGRAM TARİHÇESİ
Okulöncesi Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik
meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak
yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise, Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Uygulama İlköğretim Okulları ve Anaokulları işbirliği ile Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde üç yarıyılda gerçekleştirilmektedir.
Okulöncesi Öğretmenliği Programı, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında, resmi ve özel kurumlarda bulunan kreş, anaokulu, anasınıfı, özel sınıf, çocuk kulübü ve
etüt merkezlerinde görev yapacak okulöncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Program, 2002-2003 öğretim yılından başlayarak öğrenci
almaya başlamıştır. Programın öğrenci kontenjanı normal öğretim 60 ikinci öğretim 55 kişidir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasında bulunan
Okulöncesi Öğretmenliği Programı, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir. Programla ilgili kararlar, bölüm
kurulu tarafından alınmaktadır.
Alınacak Derece
Lisans
Kabul Koşulları
1.Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2.Üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puan almak
Üst Kademeye Geçiş
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ
Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
Mezuniyet Koşulları
Programda yer alan toplam (240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan Ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması değeri 4.00 üzerinden en az
2.00 olan öğrenciler mezun olurlar. Başarı Derecesi Başarı Notu Başarı Katsayısı Yüzde Karşılığı Mükemmel AA 4.00 90-100 Pekiyi BA 3.5 85-89 İyi BB
3.0 75-84 Orta CB 2.5 70-74 Geçer CC 60-69 Şartlı Geçer DC 1.5 50-59 Başarısız FF 0-49 ve altı
Mezun İstihdamı
İSTİHDAM OLANAKLARI
Okulöncesi Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İlköğretim Okullarındaki anasınıfları ve bağımsız anaokulları ile özel kurum ve
kuruluşlara bağlı anaokullarında, kreşlerde ve çocuk kulüplerinde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BAŞARI
DERECESİ
Program
Öğrenme BAŞARI
ÇıktılarıNOTU BAŞARI KATSAYISI YÜZDE KARŞILIĞI
MÜKEMMEL AA 4.0 90-100
Sıra No Açıklama
PEKİYİ
BA 3.5 85-89
1
1.Okul
öncesi
öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
İYİ
BB 3.0
75-84
2
2.Okul
öncesi
eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
ORTA
CB 2.5
70-74
GEÇER 3.Bireysel
CC 2.0 farklılıkları
60-69
3
dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
ŞARTLI GEÇER DC 1.5 50-59
4
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
BAŞARISIZ FF 0.0 49 ve altı
5
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
6
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
7
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
8
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
9
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
10
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
11
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
12
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
13
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
14
14.Etkin dinler
15
15.Empati kurar
16
16.Özgün ürünler oluşturur
17
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
19
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
20
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
21
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
22
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
23
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
26
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
27
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
29
29.Eleştirel düşünür
30
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
103
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
103
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ
T+U
Kredi
AKTS
3
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
İnsan vücudunun yapısı, ( dokular, organlar, sistemler) ve insan organ sistemlerinin fizyolojileri hakkında temel bilgileri anlatmak. 0-6 yaş grubundaki çocukların organ sistemlerinin
gelişiminin önemini açıklamak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğrenciler, 1. İnsan vücudundaki farklı tipteki hücreleri, dokuları ve organ sistemlerinin yapısını kavrarlar. 2. İnsandaki organların ve organ sistemlerinin fizyolojik özelliklerini ve
işleyişlerini kavrarlar. 3. İnsanda organ sistemlerinin gelişimlerini etkileyen etmenlerin, bazı hastalıklarını tanıma ve önlenmesi hakkında temel bilgilere sahip olurlar.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Prof.Dr. Ersin KIVRAK
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Anlatım, soru cevap, gösteri
1. Hatipoğlu, M.T. ( 2003) Anatomi ve Fizyoloji. Ankara: Hatipoğlu Basım ve Yayın San. Tic. Ltd. Ştii2. Guyton, C.A ve Hall, E.J. (1996). Tıbbi
Fizyoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.3. Aktümsek, A. ( 2006) Anatomi ve Fizyoloji. Ankara:Nobel Yayınları.4. Sarsılamaz, M. ( 2000).
Anatomi. Ankara: Nobel Yayınları, Ankara.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tanışma, ders içeriğinin açıklanması, kaynak kitapların
tanıtılması, dersin amacının açıklanması, dersin kısa bir
değerlendirmesinin yapılması.
Anatomi, Fizyolojinin tanımı, anatominin bölümleri, anatomi
ve fizyolojinin tarihçesi, anatomi ve fizyolojinin önemi, vücut
bölümleri, anatomik düzlemler, eksenler ve anatomik duruş.
İnsan Vücudunun genel yapısı, hücre, dokular ve hücre
fizyolojisi
Vücut sıvıları ve elektrolitler: Su, Asit-baz dengesi,
elektrolitler, Kanın yapısı ve görevleri, kanın durması, kan
grupları ve RH faktörü
Dolaşım sistemi:kalp ve kan damarlarının yapısı ve görevleri,
büyük ve küçük kan dolaşımı, kan basıncı, nabız ve lenf
dolaşımı. Dolaşım sistemi oraganlarının sağlığı
Solunum Sistemi: Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu,
akciğerlerin yapısı ve görevleri, solunum fizyolojisi ve
mekanizması ,solunum organlarının sağlığı
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Sindirim sistemi: Sindirim sistemi organlarının yapısı, fiziksel
ve kimyasal sindirim, emilme
İskelet ve kas sistemi : Kemik ve İskelet, Kemiklerin Yapısı,
Kemik grupları, eklemler, kaslar, hareket sistemi fizyolojisi ve
sağlığı
Boşaltım Sistemi: Boşaltım sistemi organlarının yapısı ve
görevleri, boşaltım sistemi organlarının sağlığı.
Üreme sistemi: Erkek üreme organlarının yapısı ve görevleri,
dişi üreme organlarının yapısı ve görevleri, üreme fizyolojisi
Sinir sistemi:Merkezi ve çevresel sinir sistemi, otonom sinir
sistemi, sinir sisteminin sağlığı, duyu organları ve sağlığı.
Endokrin sistem: Endokrin bezler ve salgıladıkları hormonlar
ve etkileri final sınavı
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
İnsan vücudundaki farklı tipteki dokuları ve organ sistemlerinin yapısını açıklar
İnsandaki organ sistemlerinin yapısını ve fizyolojilerini açıklar
İnsanda organ sistemlerinin gelişimlerini etkileyen etmenleri bilir
Beslenme ve sporun organ sistemleri üzerine etkisini açıklar
Bazı organ hastalıklarını tanır ve önlenmesi hakkında temel bilgileri bilir
Dökümanlar
:
:
:
:
50
50
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
25
25
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
Toplam İş Yükü
139
AKTS Kredisi
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
4
3
3
3
3
4
3
2
3
4
3
2
5
4
2
2
3
3
4
2
2
3
1
5
2
3
4
4
3
3
Ö01
4
2
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
4
1
4
2
3
3
4
4
2
Ö02
4
3
2
3
2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
2
1
2
2
1
1
3
1
3
2
2
3
4
3
2
Ö03
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
4
3
3
3
4
2
2
Ö04
3
3
2
2
2
2
3
1
3
3
3
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
3
2
2
Ö05
4
3
2
2
3
2
3
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
4
3
3
3
3
3
2
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
107
TÜRKÇE I(YAZILI ANLATIM)
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
107
TÜRKÇE I(YAZILI ANLATIM)
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğretmen adaylarının duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade ederken anadillerini doğru kullanabilmelerini sağlamak ve yazılı anlatım ile ilgili bilgi ve yeterliliklerini artırmaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1.Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özelliklerini kavratır 2.Öznel anlatım, nesnel anlatım arasındaki farklılıkları kavratır. 3.Metnin ne anlama geldiğini, taşıması gereken nitelikleri ve
metin türlerini kavratır. 4.Paragraf; paragraf çeşitlerini kavratır. 5.Planlı yazma aşamalarına uygun olarak, yazılı anlatımı nasıl gerçekleştireceğini öğretir. 6.Bilgilendirici metinlerin ne
olduğunu, nasıl yazılacağını öğretir. 7.Karşılaştığı örnek yazılı eserler üzerinde plan çıkarma ve özetin nasıl yapılacağını kavratır. 8.Karşılaştığı yazılı ürünlerde ve kendi yazılı
anlatımlarında dil ve anlatım yanlışlarının farkına vararak bunları düzeltmelerini sağlar
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:g÷U*|U$OL\HøOND\<(0(1ø&ø
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Teorik Anlatım, Soru Cevap, Örnekleme, Uygulama
Ders Kitabı:
1.Babacan, Mahmut (2007) Yazılı ve Sözlü Anlatım, 3F Yayınları, İstanbul.
Önerilen Kaynaklar:
- Cemiloğlu Mustafa,Türkçe Yazılı Anlatım Öğretimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001
-KAVCAR Cahit, OĞUZKAN Ferhan, Özlem AKSOY, Yazılı ve Sözlü Anlatım,Engin Yayınevi.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile
sözlü dilin arasındaki temel farklar.
Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım
Paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları)
Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal
metinler)
Metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul
edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler).
Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı
yazma)
Ara Sınav ve Ders Tekrarı
Ara Sınav ve Ders Tekrarı
Planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması,
amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi;
yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni)
Bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar,
ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar)
üzerinde kuramsal bilgiler
Bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar,
ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar)
üzerinde kuramsal bilgiler
Anı, hikaye, roman, eleştiri vb.
Örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir
metnin özetini ve planını çıkarma
Yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Dökümanlar
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özelliklerini söyler
Öznel anlatım nesnel anlatım arasındaki farklılıkları ifade eder
Metnin ne anlama geldiğini taşıması gereken nitelikleri ve metin türlerini söyler
Paragrafın ne olduğunu ve paragraf çeşitlerini söyleyebilir
Planlı yazma aşamalarına uygun olarak yazılı anlatım gerçekleştirir
Bilgilendirici metinlerin ne olduğunu açıklar ve bilgilendirici metinler yazar
Karşılaştığı örnek yazılı eserlerin planını özetini çıkarır
Karşılaştığı yazılı ürünlerdeki ve kendi yazılı anlatımlarındaki dil ve anlatım yanlışlarının farkına vararak düzeltir
:
:
:
:
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
0
0
0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödevler
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
%10
Devam
0
Uygulama
Toplam
Etkinlik
%100
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Ö01
1
1
2
1
1
3
5
3
5
2
2
1
2
5
3
5
5
2
2
2
2
5
1
1
1
1
3
3
5
5
Ö02
1
1
2
1
1
3
5
3
5
2
2
1
2
5
3
5
5
2
2
2
2
5
1
1
1
1
3
3
5
5
Ö03
1
1
2
1
1
3
5
3
5
2
2
1
2
5
3
5
5
2
2
2
2
5
1
1
1
1
3
3
5
5
Ö04
1
1
2
1
1
3
5
3
5
2
2
1
2
5
3
5
5
2
2
2
2
5
1
1
1
1
3
3
5
5
Ö05
1
1
2
1
1
3
5
3
5
2
2
1
2
5
3
5
5
2
2
2
2
5
1
1
1
1
3
3
5
5
Ö06
1
1
2
1
1
3
5
3
5
2
2
1
2
5
3
5
5
2
2
2
2
5
1
1
1
1
3
3
5
5
Ö07
1
1
2
1
1
3
5
3
5
2
2
1
2
5
3
5
5
2
2
2
2
5
1
1
1
1
3
3
5
5
Ö08
1
1
2
1
1
3
5
3
5
2
2
1
2
5
3
5
5
2
2
2
2
5
1
1
1
1
3
3
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
109
İNGİLİZCE I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
109
İNGİLİZCE I
T+U
Kredi
AKTS
3
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Zorunlu İngilizce I ders programı CEF (Common European Framework) hedeflerine göre hazırlanmıştır. Bu amaçla öğrencinin çok yönlü olarak dili kullanma becerisine sahip olması
hedeflenmiştir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1. Kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları anlayabilme 2. Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok
basit tümceleri anlayabilme 3. Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi, basit yoldan sözel iletişim kurabilme 4. İletişim kurabilme ve yaşadığı yeri
ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilme 5. Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilme becerilerini edinme
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:g÷U*|U0XVWDIDd2%$1g÷U*|U$EGXOODK(57ø7
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Communicative approach, grammar translation, eclectic method
1. Teknolojik donanımlar
2. Ders kitabı
3. Yardımcı kitap
4. Sözlük
5. Ek materyaller
6. CD oynatıcı
7. Web siteleri
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
The verb to be (singular) statements and questions,Question
words: who, what, how old, where?, countries nationalities
and languages
The verb to be (plural) statements and questions,this, that,
these, those and plural nouns, adjectives
has got / have got, possessive 's, possessive adjectives
irregular plurals, family, colours
Prepositions of time and place, there is / there are, positive
imperatives, telling the time, months of the year, places in
town
Can / can't (ability), ordinal numbers & dates, abbreviations
and sports
Negative imperatives, adjectives describing feelingsPresent
Simple: positive and negative,like+ -ing, hobbies & interests
ara sınav - ders tekrarı
ARA SINAV VE DERS TEKRARI
be going to: intentions & predictions, holiday activities, future
time expressions
why…? Because…,can / can't (asking for permission), clothes,
money and prices
must / mustn't, can't (prohibition), personality adjectives
have to / don't have to, needn't, jobs
present continuous for activities happening now, house and
furniture
present simple vs. present continuous, housework
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Konuşma yeteneğini edinme ve iletişim kurmayı becerebilme
Basit yapılı cümlelerle ve kelimelerle yazım becerisini geliştirme
Karşıdakinin konuşmasını temel düzeyde anlama ve cevap verebilme
Temel düzeyde bilgi gerektiren gazete dergi ve kitapları okuma ve anlama
Dökümanlar
:
:
:
:
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
115
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
115
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
1.Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk İnkılapları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, 2. Türkiye ve Atatürk İnkılapları, İlkeleri ve
Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, 3. Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk inkılapları, ilkeleri ve
Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek, 4. Türk gençliğini Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci: 1. İnkılap kavramının içeriğini doğru tanımlar. 2. Milli Mücadele'yi doğru yorumlar 3. Milli egemenlik kavramının gelişme sürecini ve anlamı
kavrar 4. Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlar. 5. Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi anlar ve yorumlar.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
OkW Sibel YAZICI2NW'U)H\]D.851$=ù$+ø1
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Atatürk'ün ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu'nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok
gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklamak, konuları işlerken mümkün olduğunca görsel malzemelerden de yararlanarak sergiler açmak,
panel, konferans, film, dia sunumları ve benzeri etkinliklerle konuların daha kalıcı ve kolay anlaşılırlığını sağlamaktır.
Atatürk Araştırma Merkezi yayını.Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt.Semih Yalçın vd.)Siyasal Kitabevi.,Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk
I.-III., Ankara 1987. ,Nimet Arsan, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I.II. Ankara 1981. ,Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara
2001.,Kemal Atatürk, Nutuk / 1919-1927, (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz),,YÖK yayınıTürkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş
Yalçın vd.),Ege Üniversitesi yayını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt ,
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
"Tanışma ve Dersin amacını anlatma. İnkılap Tarihi ilgili
kavramlar ve kaynakların açıklanması
2
2
3
4
5
6
7
8
9
Yenileşme Çabaları.
Fikir Hareketleri
Birinci Dünya Savaşı öncesi askeri ve siyasi gelişmeler
Birinci Dünya Savaşı
Mondros Mütarekesi
ARA SINAV VE DERS TEKRARI
ARA SINAV VE DERS TEKRARI
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki faaliyetleri, Mustafa
Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması. Son Osmanlı Mebusan
Meclisi’nin toplanması, İstanbul’un işgal edilmesi.
Amasya Genelgesi, Erzurum, Batı Anadolu ve Sivas
Kongreleri.
2
2
2
2
2
2
2
2
10
11
12
13
14
"T.B.M.M.’nin toplanması ve niteliği.T.B.M.M.’nin açılmasından
sonraki askeri ve siyasi gelişmeler."
Mudanya Mütarekesi.
Lozan Konferansı ve Sonuçları
Genel tekrar
Dökümanlar
2
1
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci:
Atatürk dönemi modernleşme sürecinin Osmanlı modernleşme sürecinden farklı olan yanlarıyla ilgili kıyaslamalara gidebilir
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini doğru yorumlar
Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler etrafında birleşir
Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi anlar ve yorumlar yapabilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
:
:
:
:
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
1
14
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
3
3
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
5
50
2
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
121
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
121
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ
T+U
Kredi
AKTS
3
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Okul öncesi eğitimin amacı, önemi, ilkeleri, tarihsel gelişimi, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, çocuğun gelişimi, okul öncesi eğitim programı ve aile eğitimi ile ilgili genel bilgi sahibi
olmalarını sağlamak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Okul öncesi eğitimin tanımı, önemi, amacı, ilkeleri, tarihsel gelişimi, okul öncesi öğretmenlerinin özellikleri, erken çocukluk döneminin özellikleri, okul öncesi eğitim ortamı ve programı,
aile eğitimi
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Ö÷U*|U7X÷oH$.<2/
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Anlatım
Haktanır, G. (2012). Okul öncesi eğitime giriş. Ankara: Anı Yayıncılık
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Ders içeriği, işleyişi ve kaynakların tanıtımı
Okul öncesi eğitimin tanımı, amacı, önemi
Okul öncesi eğitimin ilkeleri
Okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve düşünürler
Okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi
Dünya da okul öncesi eğitimin durumu
Ara sınav, ders tekrarı
Ara sınav, ders tekrarı
Okul öncesi öğretmenlerinin sahip olması gereken özellikler
Okul öncesi dönem çocuklarının genel özellikleri
Okul öncesi eğitim ortamlarının özellikleri
Okul öncesi eğitim programının özellikleri
Okul öncesi eğitimde aile eğitimi
Genel tekrar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Okul öncesi eğitimin tanımı, önemi, amacı, ilkelerini bilir.
Okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimini bilir.
Okul öncesi öğretmenlerinin sahip olması gereken özellikleri bilir.
Okul öncesi dönemde bulunan çocukların genel özelliklerini bilir.
Okul öncesi eğitim ortamlarının özelliklerini bilir.
Okul öncesi eğitim programının özelliklerini bilir.
okul öncesi eğitimde aile eğitimin özelliklerini bilir.
Dünya da okul öncesi eğitimin durumunu bilir.
okul öncesi eğitimin gelişmesinde etkili olan görüşleri ve bilim insanlarının kim olduğunu bilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
Dökümanlar
:
:
:
:
100
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
20
20
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
Toplam İş Yükü
144
AKTS Kredisi
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
4
3
4
4
2
4
3
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
4
5
2
5
3
5
4
3
5
4
4
4
Ö01
5
4
3
4
4
2
4
3
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
4
5
2
5
3
5
4
3
5
4
4
4
Ö02
5
4
3
4
4
2
4
3
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
4
5
2
5
3
5
4
3
5
4
4
4
Ö03
5
4
3
4
4
2
4
3
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
4
5
2
5
3
5
4
3
5
4
4
4
Ö04
5
4
3
4
4
2
4
3
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
4
5
2
5
3
5
4
3
5
4
4
4
Ö05
5
4
3
4
4
2
4
3
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
4
5
2
5
3
5
4
3
5
4
4
4
Ö06
5
4
3
4
4
2
4
3
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
4
5
2
5
3
5
4
3
5
4
4
4
Ö07
5
4
3
4
4
2
4
3
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
4
5
2
5
3
5
4
3
5
4
4
4
Ö08
5
4
3
4
4
2
4
3
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
4
5
2
5
3
5
4
3
5
4
4
4
Ö09
5
4
3
4
4
2
4
3
5
3
4
4
4
5
5
4
3
3
4
5
2
5
3
5
4
3
5
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
123
PSİKOLOJİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
123
PSİKOLOJİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Psikolojinin Temel kavram, ilke, kuram ve alt alanlarını incelemek, Psikoloji bilgilerinin gündelik yaşam ve eğitim alanlayla ilişkisini kurmak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Psikoloji bilimi, kapsamı ve alt alanları, psikoloji biliminde yöntem, davranışın biyolojik temelleri, duyular, algılama ve etki eden faktörler, genel uyarılmışlık hali, duygu ve heyecanlar,
farkındalık, öğrenme, temel koşullar ve ilkeler, bellek, çeşitleri, etki eden faktörler, dil gelişimi, iletişim becerileri, düşünme ve problem çözme becerileri, dürtüler ve güdülenme, kişilik,
ruh sağlığı ve sorunları, psikoterapiler, davranışı etkileyen sosyal psikolojinin temel konuları
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. Suphi Özsüer
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Okutulan dersin notları ile hazırlanan ders slayları ile desteklenecek.
CÜCELOĞLU D. (1993). İnsan Davranışı. Remzi Yayınları, İstanbul,Psikolojiye Giriş Clifort t. Morgan
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Psikolojinin temel çerçevesi
Psikolojide farklı yaklaşımlar
Davranışın biyolojik temelleri
Psikolojide araştırma yöntemleri
Bilişsel süreçler I: Duyum ve algı
Bilişsel süreçler II: Öğrenme ve bellek
Bilişsel süreçler II: Öğrenme ve bellek
Bilişsel süreçler III: Zeka
Bilişsel süreçler IV: Farklı bilinç durumları
Normaldışı davranışlar psikolojisi
Normaldışı davranışlar psikolojisi
Kişilik ve bireysel farklılıklar
Öğrenci sunumları
Öğrenci sunumları
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
123 PSİKOLOJİ
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Ö15
Ö16
Ö17
Ö18
Ö19
Ö20
Psikolojinin temel kavram ve kuramlarını açıklayabilecektir.
Psikolojinin temel kavramlarını betimler.
Psikolojideki temel kuramların gelişim sürecini özetler.
Her kuramın öngörüsünü yansıtan örnekler sunar.
Psikolojide sık kullanılan araştırma yöntemlerini açıklayabilecektir.
Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin türlerini açıklar.
Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri arasındaki temel farkları saptar.
Temel bilişsel süreçleri açıklayabilecektir.
Temel bilişsel süreçleri birbirinden ayırt eder.
Temel bilişsel süreçlerin bibirleriyle ilişkisini saptar.
Temel bilişsel süreçleri örnekler.
İnsan davranışının normal ve normaldışı boyutlarını betimleyebilecektir.
Normaldışı davranışın ölçütlerini listeler.
Normaldışı davranışın özelliklerini sıralar.
Normal ve normaldışı davranışı birbirinden ayırt eder.
Bireysel farklılıkları kişilik temelinde açıklayabilecektir.
Kişiliği diğer psikolojik yapılardan ayırt eder.
Kişiliğin bireysel farklılıkları üzerindeki etkisini özetler.
Eğitim ortamında bireysel farklılıklar ve kişiliğin önemini anlatır.
Psikoloji bilgilerini günlük yaşam ve eğitim ortamında temel düzeyde kullanabilecektir.
Dökümanlar
:
:
:
:
20
80
Ö21
Ö22
Ö23
Günlük hayattan bir davranışı psikoloji bilgilerini kullanarak yorumlar.
Bir öğrenci davranışını psikoloji bilgisini kullanarak yorumlar.
Güncel bir konuyu psikoloji bilgileriyle temel düzeyde yorumlayarak rapor eder.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
0
0
0
Ödevler
14
2
28
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
14
2
28
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
14
2
28
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödev
0
%0
Devam
0
Uygulama
0
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
Ders Süresi
%100
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
Toplam İş Yükü
114
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
3
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
110
TÜRKÇEII(SÖZLÜ ANLATIM)
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
110
TÜRKÇEII(SÖZLÜ ANLATIM)
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade ederken anadillerini doğru kullanabilmelerini sağlamak ve sözlü anlatım ile ilgili bilgi ve yeterliliklerini
artırarak, topluluk karşısında kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilme becerilerini kazandırmak; meslekî hayatında sözlü anlatımı iyi bir öğretmen olmalarını sağlamak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1.Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özelliklerini kavratır 2.Konuşma becerisinin temel özellikleri arasında yer alan doğal dil ve beden dilinin nasıl kullanılacağını öğretir. 3.İyi bir
konuşmanın temel ilkelerini ve bunların sözlü anlatımda nasıl uygulanacağını kavratır. 4.Sözlü anlatımda vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb nin önemini kavratır. 5.Hazırlıksız ve
hazırlıklı konuşmaların özelliklerini, aşamalarını öğretir. 6.Konuşma türlerini kavratarak bu türlerde nasıl sözlü anlatımda bulunulması gerektiğini öğretir. 7.Değişik konularda hazırlıksız
konuşmaların nasıl yapılacağını öğreterek kurallarına uygun sözlü anlatımda bulunmalarını sağlar. 8.Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarının farkına vararak bunları düzeltmelerini
sağlar
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Teorik Anlatım, Soru Cevap, Örnekleme, Uygulama
Ders Kitabı:
- ŞENBAY Nüzhet ,Söz ve Diksiyon Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000.
- KAVCAR,Cahit , OĞUZKAN Ferhan, AKSOY Özlem, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Engin Yayınevi
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri.
Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili
ve beden dilini kullanma);
İyi bir konuşmanın temel ilkeleri
Konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama;
diksiyon vb.).
Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşmanın özellikleri
Hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve
sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin
belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu).
Dökümanlar
2
2
2
2
Ara sınav ve ders tekrarı
2
Ara sınav ve ders tekrarı
2
2
Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini
tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b.
önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş
isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon
konuşmaları,
2
Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini
tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b.
önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş
isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon
konuşmaları,
2
Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma
örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları,.
Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma
örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları.
Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma
örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları,.
Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özelliklerini söyler
Konuşma becerisinin temel özellikleri arasında yer alan doğal dil ve beden dilinin nasıl kullanılacağını söyler
İyi bir konuşmanın temel ilkelerini ve bunların sözlü anlatımda nasıl uygulanacağını söyler
Sözlü anlatımda vurgu tonlama duraklama diksiyon vb nin önemini söyler ve bunlara uygun olarak anlatımda bulunur
:
:
:
:
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşmaların özelliklerini aşamalarını söyler
Konuşma türlerini söyler ve bu türlerde sözlü anlatımda bulunur
Değişik konularda hazırlıksız konuşmaların nasıl yapılacağını bilerek kurallarına uygun hazırlıksız konuşmalar yapabilir
Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarının farkına vararak bunları düzeltebilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
3
5
5
3
3
3
3
5
3
5
1
30
1
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
118
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
118
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
1.Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk İnkılapları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, 2. Türkiye ve Atatürk İnkılapları, İlkeleri ve
Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, 3. Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk inkılapları, ilkeleri ve
Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek, 4. Türk gençliğini Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci: 1. İnkılap kavramının içeriğini doğru tanımlar. 2. Milli Mücadele'yi doğru yorumlar 3. Milli egemenlik kavramının gelişme sürecini ve anlamı
kavrar 4. Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlar. 5. Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi anlar ve yorumlar yapabilir.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Atatürk'ün İlkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusunun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok
gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklamak, konuları işlerken mümkün olduğunca görsel malzemelerden de yararlanarak sergiler açmak,
panel, konferans, film, dia sunumları ve benzeri etkinliklerle konuların daha kalıcı ve kolay anlaşıldığını sağlamaktır.
Kemal Atatürk, Nutuk / 1919 - 1927, (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe.
Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu.
Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıraları, ( Haz. Falih Rıfkı Atay)
Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıra Defteri, (Haz.Ş.Tezer).
Mustafa Kemal Atatürk'ün Karisbard Hatıraları.
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Bugünkü Dille Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, (Bugünkü dille aktaran Ali Sevimvd.)Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Doğumdan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, (Haz.Utkan Kocatürk), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, (Haz. Mustafa Onar), Kültür Bakanlığı yayını.
Uluğ İğdemir , Atatürk'ün Yaşamı, Türk Tarih Kurumu Yayını.
Leman Şenalp, Atatürk Kaynakçası, II. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını.
Bilal N.Şimşir,İngiliz Belgelerinde Atatürk,IV cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını.
Bilal N.Şimşir, Atatürk'ün Hastalığı, Türk Tarih Kurumu Yayını.
Atatürk'ün Bütün Eserleri, XX Cilt, Kaynak Yayınları.
Eren Akçiçek, Atatürk'ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü, Güven Kitabevi.
Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, (Edt.Necmi Ülker, Latif Daşdemir), Ege Üniversitesi yayını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt , YÖK yayını
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt.Semih Yalçın vd.)Siyasal Kitabevi.
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Edt. Ayten Sezer) Siyasal Kitabevi.
Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I /Kaynaklar. Siyasal Kitabevi.
ders kitabı,harita, slayt, belgesel
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TÜRK İNKILAP HAREKETLERİ.SİYASİ ALANDA YAPILAN
İNKILAPLAR.ÇOK PARTİLİ REJİM DENEMELERİ VE
SONUÇLARI.
HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR.
EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR.
SOSYAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR.
EKONOMİ VE SAĞLIK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR.
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI.
ARA SINAV VE DERS TEKRARI
ATATÜRK İLKERLERİ VE İNKILAPLARI DERS TEKRARI
ATATÜRK İLKELERİ. CUHURİYETÇİLİK, MİLLİYETÇİLİK,
HALKÇILIK.
DEVLETÇİLİK, LAİKLİK, İNKILAPÇILIK.
ATATÜRK'TEN SONRAKİ TÜRKİYE (İNÖNÜ'NÜN
CUMHURBAŞKANLIĞI, II. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE,
DEMOKRAT PARTİNİN KURULUŞU VE ÇOK PARTİLİ HAYATA
GEÇİŞ)
DEMOKRAT PARTİ'NİN İKTİDAR YILLARI, TÜRKİYE'NİN
NATO'YA GİRİŞİ VE 27 MAYIS 1960 ASKERİ MÜDAHALESİ.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dökümanlar
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
27 MAYIS 1960'TAN 12 EYLÜL 1980'E TÜRKİYE'DE İÇ
2
SİYASET GELİŞMELERİ.
1960'DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI (SOĞUK 2
SAVAŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ İLE
GELİŞMELER, KIBRIS BARIŞ HAREKATI, SÖZDE ERMENİ SOY
KIRIM İDDİALARI VE TÜRKİYE, KOMŞULARLA
MÜNASEBETLER )
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci:
Atatürk dönemi modernleşme sürecinin Osmanlı modernleşme sürecinden farklı olan yanlarıyla ilgili kıyaslamalara gidebilir
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini doğru yorumlar
Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler etrafında birleşir
Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi anlar ve yorumlar yapabilir
cumhuriyetimizin nitelikleri ve inkılaplaşma sürecini kavrar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
2
60
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
122
ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
122
ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM
T+U
Kredi
AKTS
3
3
7
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Anne çocuk sağlığı ve ilk yardımı bilme ve bilgi ve becerilerini okul öncesi eğitimde kullanma.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anne ve çocuk sağlığını ve çocuk hastalıkları,hamilelik ve doğum, bulaşıcı ve akut hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma, çocuklarda acil durumlar ve ilk yardım
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ana Çocuk Sağlığı, N. Atak, Yapa, İstanbul, 2003. ,Anne ve Çocuk sağlığı. N. Akyıldız I-II, İstanbul, Yapa 2000.,Anne ve Çocuk Sağlığı, F.
Uysal, Morpa, İstanbul, 2005.,Çocuklar İçin İlk Yardım ve İlk Yardım Uygulamaları, N.Koçer, Morpa, İstanbul, 2005. ,İnsan Anatomisi ve
Fizyolojisi, T Hatipoğlu, Hatipoğlu, Ankara, 2005.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk
sağlığının durumu
Hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi
Hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun
gelişimine etkileri
Yeni doğan dönemi, konjinatal hastalıklar, emziren kadının
beslenmesi( anne sütü)
0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi
0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve
solunum yolu enfeksiyonları) ve korunma yöntemleri
Ara sınav
Ara sınav
0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (döküntülü
hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar
Bağışıklanma ve Aşılar
Aile planlaması
Kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları
Kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması
Zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin
yapması gereken ilkyardım.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Anne ve çocuk sağlığını etkileyen faktörleri öğrenme ,
Anne ve çocuk sağlığınında koruyucu uygulamaları bilme
çocuk hastalıklarını ve korunmayı bilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
Dökümanlar
:
:
:
:
30
70
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
6
84
0
%0
Ödevler
14
2
28
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
20
20
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Ara Sınav
0
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
Toplam İş Yükü
204
AKTS Kredisi
7
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
2
5
5
2
4
3
2
2
1
2
2
5
4
4
2
2
2
4
2
2
4
1
5
2
2
5
3
4
3
Ö01
5
2
5
5
2
4
3
2
2
1
2
2
5
4
4
2
2
2
4
2
2
4
1
5
2
2
5
3
4
3
Ö02
5
2
5
5
2
4
3
2
2
1
2
2
5
4
4
2
2
2
4
2
2
4
1
5
2
2
5
3
4
3
Ö03
5
2
5
5
2
4
3
2
2
1
2
2
5
4
4
2
2
2
4
2
2
4
1
5
2
2
5
3
4
3
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
126
EĞİTİM FELSEFESİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
126
EĞİTİM FELSEFESİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Eğitim Felsefesinin içerik ve analizini anlayabilme; çağdaş eğitim sistemlerini sosyal, ekonomik, siyasi, teknolojik ve psikolojik zeminde analz edip sorunlarını ortaya koyabime, felsefi
analizler yapabilme
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Eğitime felsefi ve bilimsel bir yaklaşım Eğitim Felsefesi Nedir, Eğitime bilimsel bir yaklaşım Eğitimin amacı sorununu felsefi olarak değerlendirme Eğitimin Amacı, Eğitimin amaçları
problemine tarihi bir bakış Felsefe akımları ile eğitim felsefesi akımları Felsefe Akımları-eğitim felsefesi akımları Çevre değişmeleri içinde insan ve eğitimin değerlendirilmesi Çevre
değişmeleri ve insan Okul ile hayat arasındaki ilişkilerin felsefesi Okul ile hayat arasındaki ilişki zorunluluğu Eğitimin sosyal temellerini felsefi olarak değerlendirme Eğitimin toplumsal
temelleri Eğitimin psikolojik temellerini felsefi olarak değerlendirme İnsanın gelişimi ve eğitimi, eğitimde birlikte yapılandırma Bilgi, Dil ve haberleşme felsefesi İnsanlararasındaki
haberleşme ağının gelişmesi, Bilgi toplumunda eğitim Radikal eğitimcilerin çağdaş eğitim sorunlarına felsefi yaklaşımları Radikal eğitimcilerin çağdaş eğitime felsefi yaklaşımları
Eleştirel ve Postmodern eğitimcilerin çağdaş eğitim sorunlarına felsefi yaklaşımları Eleştirel ve Postmodern düşünürlerin eğitim felsefeleri
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Düz Anlatım,Tartışma
Sönmez Veysel, Eğitim Felsefesi, 1994.,Ergün, M. (2009). Eğitim Felsefesi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Felsefe kavramını analizi
Felsefe-eğitim ilişkisi
Felsefe-Bilim ilişkisi
Okulun tarihçesi
Okul Kavramının sistemleri
Felsefi akımlar
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Felsefi yaklaşımlar
Okul ve insan
Asık suratlı okul
Felsefi tanımlı eğitim
Eğitimde genel yaklaşımlar
Genel Değerlendirme
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
128 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
227 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI
123 PSİKOLOJİ
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Felsefe tanımlı eğitim öğretimin temellerini öğretmenliğe aktarır.
Felsefenin ana konularını ifade eder.
Eğitime bilimsel ve felsefi yaklaşımı kavrar.
Eğitimin amacı sorununu felsefi olarak değerlendirir.
Eğitimin sosyal temellerini felsefi olarak değerlendirir.
Eğitimin psikolojik temellerini felsefi olarak değerlendirir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
Dökümanlar
:
:
:
:
100
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Ara Sınav
1
%20
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%20
Devam
0
%0
Uygulama
0
%0
Proje
0
%0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Toplam
%100
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
12
3
36
0
0
0
12
8
96
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Ara Sınavlar
2
4
8
Uygulama
0
0
0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
5
3
3
3
5
5
3
3
3
5
5
145
5
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
128
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
128
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
T+U
Kredi
AKTS
3
3
7
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğretmen adaylarının çocuğun farklı gelişim alanlarını tanıması ve temel öğrenme kuramlarını kullanabilmeleri, eğitim ve psikoloji arasındaki ilişkiyi bilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Doğum Öncesi Gelişim Bebeklik Döneminde Bedensel, Bilişsel ve Sosyal Gelişim Erken Çocukluk Döneminde Bedensel, Bilişsel ve Sosyal Gelişim Çocukluk Döneminde Bedensel,
Bilişsel ve Sosyal Gelişim Ergenlik - Adolescence Ergenlik 2 - Ergenlerin okul hayatı Yetişkinlik 1 - Adulthood Yetişkinlik 2 - Orta yaşlar ve yaşlılık Gelişim Teorileri I-Piaget Gelişim
Teorileri II-Freud ve Erikson Duyular ve Algı Öğrenme ve Zeka Öğrenme Teorileri ve Klasik Şartlanma Edimsel Koşullanma ve Skinner Edimsel Koşullanmanın eğitime uygulanması
Araçsal koşullanma ve Thorndike Gözlem yoluyla öğrenme (Sosyal öğrenme) Bilişsel öğrenme Teorileri Buluş Yoluyla öğrenme - Yapılandırmacı (oluşturmacı) öğrenme Gagne ve
Ausubel'in öğrenme teorileri Öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler, günümüzdeki öğrenme kuramları bilme Öğretim ve etkili öğretimi etkileyen faktörlerin farkında olabilme
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Etkin katılımlı ders
Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. Psikoloji ve Yaşam (Çev.G.Sart), Ankara: Nobel 2012,Slavin, R.E. Eğitim Psikolojisi, Kuram ve Uygulama
(Çev.Ed.Galip Yüksel), Ankara: Nobel 2013,Başaran İbrahim Ethem, Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayınları, 2005
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dersin İşleniş Yönteminin Tartışılması, Uygulama İlkeleri,
Değerlendirme, Yapılacak Etkinlikler
Gelişim; Gelişimle İlgili Temel Kavramlar, Gelişimin Temel
İlkeleri
Bedensel ve Motor Gelişim
Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
Ahlak Gelişimi Kişilik Gelişimi
Eğitim ve Öğrenme İle İlgili Temel Kavramlar, Davranışçı
Yaklaşım Klasik Koşullanma
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Edimsel Koşullanma
Sosyal Öğrenme Kuramı
Bilişsel Yaklaşım; Gestalt Kuramı
Bilgiyi İşleme Kuramı
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı
Genel Değerlendirme
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Gelişim özelliklerini ve öğrenme kuramlarını açıklayabilme
Ergenlerin zeka, dil ve kişilik gelişimiyle ilgili temel bilg ve teorileri bilmek
Öğrenme teorileri hakkında bilgi sahibi olmak
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
Dökümanlar
:
:
:
:
100
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Ara Sınav
0
%20
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
%20
Devam
0
%0
Uygulama
0
%0
Proje
0
%0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%60
Toplam
%100
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
12
3
36
0
0
0
10
10
100
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Uygulama
0
0
0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
3
5
5
5
5
3
3
5
5
5
4
144
5
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
213
ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
213
ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Sağlıklı büyüme ve gelişimde beslenmenin önemini kavrama, besin öğelerini tanıma, besinlerde yer alan besin öğelerini bilme, okul öncesi dönem çocuğunun sağlıklı beslenmesi için
uygun beslenme planı yapabilme
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Dengeli yeterli beslenmeyi bilme ve çocuklarda önemi. Besin öğelerini ve bunların beslenmedeki önemleri. Okul öncesi çocuklarda karşılaşabilecek beslenme sorunları ve hastalıklarını
ve buna uygun beslenme kuralları.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Doç.Dr. İjlal Ocak
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Beslenmeye Giriş, M. A.Akşit Açıköğretim Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 491 Fakültesi Yayınları No: 220,Anne ve Çocuk beslenmesi, M.
Arlı, N. Şanlıer, S. Küçükkömürler, M.Yaman Pegema, Ankara 2003, ,N. Şanlıer, Y.Ersoy. Anne ve çocuk için beslenme,prensipleri, Morpa
İstanbul,.2005
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Beslenmenin tanımı, önemi, yeterli ve dengeli beslenme,
besin öğelerinin gruplandırılması
Organik besin öğeleri
Organik ve inorganik besin öğeleri
Başlıca besinler, hamile ve emziren kadınların beslenmesi,
0-1 yaş çocuğunun beslenmesi
0-6 yaş çocuğunun beslenmesi
Ara sınav
Ara sınav
Okul öncesi dönem çocukları için mönü oluşturma
Besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları
Beslenme problemleri
Çocuklarda sık görülen beslenme sorunları
Çocuklarda sık görülen beslenme sorunları
Çocukların metabolik hastalıkları ve metabolik hastalıklarda
beslenme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Yeterli ve dengeli beslenmeyi bilir, besinlerdeki besin öğelerini bilir, yetersiz ve
Dengesiz beslenmenin yol açacağı sorunları bilir,
Çocukların sağlıklı beslenmesinde doğru yaklaşımı bilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
Dökümanlar
:
:
:
:
60
40
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Ara Sınav
0
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
86
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
215
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
215
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I
T+U
Kredi
AKTS
3
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişimin temel ilkeleri, gelişimi etkileyen etmenler, erken çocukluk döneminde fiziksel, psikomotor, bilişsel gelişim ve dil gelişimi.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğretmen adaylarına, gelişim ile ilgili temel kavramları, gelişimin temel ilkeleri, gelişimin etkileyen faktörleri, erken çocukluk dönemindeki çocukların fiziksel, psikomotor gelişimi,
bilişsel gelişimi, dil gelişimi ile ilgili kavramları, kuramları, özellikleri kavratmak.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör.Dr. Özgün UYANIK
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Sözlü Anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay analizi
Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara: Kriter Yayınları, 2009.
ATAY, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. Ankara: Kök Yayıncılık.
BAYHAN, P. & ARTAN, İ. (2005). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Yapıcı, Ş.& Yapıcı, M. (2005). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
YAVUZER, H. (1999). Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi
,Berk, L. (2013). Çocuk Gelişimi. Ankara: İmge Yayınevi,Bee. H. ve Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dersin tanıtımı
Gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim ilkeleri, gelişimi
etkileyen faktörler
Gelişimi etkileyen faktörlere ilişkin makalelerin okunması ve
tartışılması
Fiziksel gelişim
Bebeklik Döneminde Temel Algı Becerileri ve Gelişimi
Psikomotor Gelişim
Ara Sınav ve ders tekrarı
Ara Sınav ve ders tekrarı
Bilişsel Gelişim, Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı ile ilgili temel
kavramlar, Duyu-motor dönem ve özellikleri
Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı, İşlem öncesi dönem ve
özellikleri
Somut işlemler dönemi ve özellikleri, Soyut işlemler dönemi
ve özellikleri
Vygotsky’nin Zihinsel Gelişim Kuramı,Dil gelişimi, dil gelişimi
ile ilgili kuramlar, Dil gelişimi ile ilgili temel kavramlar
Dil gelişimi aşamaları
Genel değerlendirme
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Gelişim ile ilgili temel kavramları gelişimin temel ilkeleri gelişimi etkileyen faktörleri bilir.
Erken çocukluk döneminde fiziksel gelişim kuramlarının özelliklerini bilir.
Erken çocukluk döneminde motor gelişim kuramlarının özelliklerini bilir.
Erken çocukluk döneminde bilişsel gelişim kuramlarının özelliklerini bilir.
Erken çocukluk döneminde dil gelişim kuramlarının özelliklerini bilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
Dökümanlar
:
:
:
:
100
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
20
20
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
50
50
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
Toplam İş Yükü
154
AKTS Kredisi
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö05
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
217
YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
217
YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ
T+U
Kredi
AKTS
4
3
6
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Yaratıcı düşünme teorilerini öğrenme. Çocukta yaratıcılığın gelişimini öğrenme. Yaratıcılığı etkileyen ve engelleyen faktörleri öğrenme. Yaratıcılığın gelişiminin desteklenmesi için neler
yapılması gerektiğini öğrenme.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi,
yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde
eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını destekleme, öğretmen adaylarının, kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. Saibe Özlem Kaya
Dersi Veren:
Öğr.Gör. Saibe Özlem Kaya
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Teorik Anlatım, Atölye çalışması
Üstündağ, T. (2003). “Yaratıcılığa Yolculuk. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Argun, Y. (2004). Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık ve Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Turla, A. Çocuğum Daha Yaratıcı Olabilir mi?” İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. ,Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve geliştirilmesi,
Öncü,E.Ç.(2010)Pegem Yayınevi,Yaratıcı Düşünce.Sungur,N.(1997).İstanbul.Evrim Yayınevi,Yaratıcılıkla ilgili Makaleler
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yaratıcılık kavramı, yaratıcı düşünce özellikleri ve yaratıcılığın
boyutları
Yaratıcı düşünce kuramları
Çocukta yaratıcılığın gelişimi ve hayalgücü
Yaşlara göre yaratıcılığın gelişimi ve yaratıcılığın
desteklenmesi
Yaratıcılığı etkileyen etmenler ve scamper
Yaratıcılığın gelişimini engelleyen etmenler
Yaratıcılığın gelişiminde ve desteklenmesinde ailenin ve
okulun rolü
Ara sınav ve ders tekrarı
Graham Wallas ve yaratıcılığın dört aşaması
Yaratıcılığı destekleyen etkinlikler
Yoğurma maddeleri ile çalışma
yoğurma maddeleriyle çalışma
Artık materyallerle çalışma
Artık materyallerle çalışma
Dökümanlar
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılığı destekleyen yaratıcı düşünme becerilerine sahip öğretmenler yetiştirme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
:
:
:
:
100
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
9
4
36
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
8
8
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
4
4
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%70
%100
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P05 P06 P07 P11 P13 P15 P16 P17 P25 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
65
2
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
221
SEÇMELİ I(A) OK. ÖNC. EĞT. MODELLERİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
221
SEÇMELİ I(A) OK. ÖNC. EĞT. MODELLERİ
T+U
Kredi
AKTS
3
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Okul öncesi eğitim modelleri (Kurum Merkezli Eğitim Modeli, Ev Merkezli Eğitim Modeli, Kurum ve Ev Merkezli Eğitim Modeli, Uzaktan Eğitim Modeli Gezici Anaokulları, Çocuk
Üniversitesi, Oyuncak Kütüphanesi). Çağdaş ve geleneksel yaklaşımların özellikleri ve temel prensipleri High Scope Yaklaşımı ve Özellikleri Montessori Yaklaşımı ve Özellikleri Reggio
Emilia Yaklaşımı ve Özellikleri Waldorf Yaklaşımı ve Özellikleri Head Start Yaklaşımı ve Özellikleri Hippy/Hataf Yaklaşımı ve Özellikleri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu ders, Türkiye’de ve dünyada uygulanan okul öncesi eğitim modeller ile dünyada uygulanan farklı yaklaşımlarının özelliklerinin farkına varılmasını amaçlamaktadır
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:g÷U*|U'Ug]JQ8<$1,.
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Sözlü anlatım, soru-cevap, demonstrasyon
Temel, F. (2012). Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar. Ankara:Vize Yayıncılık,Uyanık- Balat, G. (2010). Okul Öncesi
Eğitimde Farklı Yaklaşımlar (Editör: Gülden Uyanık Balat). Okul Öncesi Eğitime Giriş Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Şahin, D. (2010). Erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları ve yaklaşımlar. (Editör: İbrahim H. Diken). Erken Çocukluk
Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin tanıtımı
3
3
Okul öncesi eğitim modelleri, çağdaş ve geleneksel
yaklaşımların özellikleri, Okul öncesi eğitim programının genel
özellikleri
Waldorf Yaklaşımı
3
High Scope Yaklaşımı
3
Reggio Emilia Yaklaşımı
3
Montessori Yaklaşımı
3
Ara sınav ve ders tekrarı
3
Ara sınav ve ders tekrarı
3
Açık Eğitim Yaklaşımı
3
Çocuktan Çocuğa Eğitim Yaklaşımı
3
Head Start Yaklaşımı (Aile eğitimi)
3
Hippy- Hataf Yaklaşımı (Aile eğitimi)
3
Çocuk Üniversitesi Oyuncak Kütüphanesi
3
Gezici Anaokulları Genel değerlendirme
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitimin geliştirilmesine yönelik farklı modelleri ve özeliklerini kavrar okul öncesi eğitim yaklaşımlarının özeliklerini birbiri ile karşılaştırır
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
20
20
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
Toplam İş Yükü
145
AKTS Kredisi
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
3
4
3
5
5
4
3
3
4
5
5
5
3
5
4
3
5
5
4
3
3
4
4
4
5
4
5
5
5
5
Ö01
3
4
3
5
5
4
3
3
4
5
5
5
3
5
4
3
5
5
4
3
3
4
4
4
5
4
5
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
225
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
225
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
T+U
Kredi
AKTS
3
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğrencilere öğretim ilkelerini, yöntemlerini, tekniklerini kazandırmak. Program geliştirme süreci bilgisi, öğrenme öğretme süreci bilgisi kazandırmak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik
örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin
görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Doç. Gürbüz Ocak
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Öğrenci merkezli, proje tabanlı öğrenme ve mikro öğretim etkinlikleri
Ocak, Gürbüz(Ed) (2013). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık,Hesapçıoğlu, M.(2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri.
Ankara:Nobel Yayınları,Sönmez, V.(2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık,Arslan, M(Ed). (2007) Öğretim İlke ve
Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık,Demirel, Ö. (2003) Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: PegemA Yay.,Sönmez, V.
(1994) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yay.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Öğretim ile ilgili temel kavramlar
Program geliştirmede temel kavramları (Eğitim programı,
öğretim programı, program geliştirme, …vb)
Eğitim programlarının dayandığı temeller( felsefi temel,
psikolojik temel, sosyal temel, …vb).
Öğrenmelerin sınıflanması (hedef ve hedef belirleme)
Eğitim programı tasarım ve modelleri
Program geliştirme süreci
Eğitimde Hedefler: Hedef Çeşitleri, Hedef Kaynakları, Hedef
Alanları
Kazanımlar ve örnekleri
ÖĞRETME-ÖĞRENME STRATEJILERI (ÖĞRETME
YAKLAŞIMLARI)
Ara Sınav
Ara sınav
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan
ve etkinlik örnekleri)
Eğitim Programı tasarımı ve modeller, Program değerlendirme
Program değerlendirmeEğitim Programlarının Öğelerine
Yönelik Değerlendirme
Eğitimde Çağdaş yaklaşımlarYaratıcı düşünmeBeyin temelli
öğrenme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Öğretimle ilgili temel kavramları tanıyabilme
Program geliştirmede sistem yaklaşımını kavrayabilme
Program geliştirmede kullanılan kavramların anlam bilgisi
Öğrenme ve öğretim ilkelerini kavrayabilme
Eğitim Programlarının dayandığı temelleri kavrayabilme
Hedefler ve hedeflerin belirlenmesini kavrayabilme
Sistem yaklaşımına dayalı program ve öğretim tasarımı bilgisi
Program geliştirme alanındaki yeni ve çağdaş gelişmeleri kavrayabilme
Program geliştirme alanındaki güncel sorunları irdeleyebilme
Program geliştirme modellerini tanıyabilme
Öğrenme ve öğretim stratejilerini kavrayabilme
Öğretim yöntem ve tekniklerini kavrayabilme
Dökümanlar
:
:
:
:
100
Ö13
Öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulama ile ilişkisi kavrayabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
2
5
10
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
15
15
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
15
15
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P06 P12
Tüm
4
4
5
4
20
144
5
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
227
ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
227
ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğrencilere eğitimde değişime neden olan faktörler hakkında bilgi vermek, çeşitli alanlardaki değişmelerin eğitim düşüncesini nasıl etkilediğini örneklerle göstermek, bugünkü eğitim
sistemlerinin sorunlarına çağdaş eleştiriler getirebilmek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Çağdaş eğitim akımlarını etkileyenler I Çağdaş eğitim akımlarını etkileyenler II Çağdaş eğitim akımlarını ortaya çıkaran faktörler (Teknik, ekonomik, sosyal faktörler) Çağdaş eğitim
akımlarını ortaya çıkaran faktörler (ideolojik, politik faktörler; seçkinler eğitimi, hayat boyu eğitim) Çağdaş eğitim akımları: Sanat Eğitimi Akımı, Kır Eğitim Yurtları Çağdaş eğitim
akımları: "Çocuktan Hareket" Akımı I Çağdaş eğitim akımları: "Çocuktan Hareket" Akımı II Çağdaş eğitim akımları: "İş Okulu" Akımı I Çağdaş eğitim akımları: "İş Okulu" Akımı II
Ivan Illich: "Okulsuz Toplum" Özgürlükçü Eğitim Teorileri (Radikal pedagoji) Çağdaş Türk Eğitimcileri: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Mümtaz Turhan Çağdaş Türk Eğitimcileri - II
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Prof.Dr. Mustafa Ergün
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Anlatım yöntem, soru cevap yöntemi
Illich, I. (2012). Okulsuz Toplum, (Çev. M.Özay), İstanbul: Şule yay.,Aytaç, K. (1998). Avrupa Eğitim Tarihi. Antik Çağdan 19. Yüzyılın
Sonlarına Kadar. İstanbul ,Aytaç, K. (2007). Çağdaş Eğitim Akımları (Yabancı Ülkelerde). Ankara,Spring, J. (2010). Özgür Eğitim
(Çev.A.Ekmekçi), İstanbul: Ayrıntı yay.,Apple, M.W. (2012). Eğitim ve İktidar, (Çev. E.Bulut). İstanbul: Kalkedon yay.,Giroux, H. (2009).
Eleştirel Pedagojinin Vaadi (Çev. U.D.Tuna), İstanbul: Kalkedon yay.,Ergün, M. (1994). Eğitim Sosyolojisine Giriş. Ocak Yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ön Hazırlık
eğitim akımlarını etkileyen eğitimciler I
eğitim akımlarını etkileyen eğitimciler II
Çağdaş eğitim akımlarını ortaya çıkaran faktörler (Teknik,
ekonomik, sosyal faktörler)
Çağdaş eğitim akımlarını ortaya çıkaran faktörler (ideolojik,
politik faktörler; seçkinler eğitimi, hayat boyu eğitim)
Çağdaş eğitim akımları: Sanat Eğitimi Akımı, Kır Eğitim
Yurtları
Çağdaş eğitim akımları: "Çocuktan Hareket" Akımı I
Çağdaş eğitim akımları: "Çocuktan Hareket" Akımı II
Çağdaş eğitim akımları: "İş Okulu" Akımı I
Çağdaş eğitim akımları: "İş Okulu" Akımı II
Ivan Illich: "Okulsuz Toplum"
Özgürlükçü Eğitim Teorileri (Radikal pedagoji)
Çağdaş Türk Eğitimcileri: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Mümtaz
Turhan , İ.H.Tonguç
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
126 EĞİTİM FELSEFESİ
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Özgürlükçü eğitimcilerin görüşlerini bilir
Çağdaş Türk eğitimcilerinin görüş ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur
Çağdaş eğitim akımlarının neler olduğunu bilir
Postmodern eğitimcilerin görüşlerini bilir
Toplumsal değişme ve eğitim hakkında tartışır.
Eğitim sisteminin sorunlarını açıklar.
Eleştirel eğitimcilerin görüşlerini bilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
Dökümanlar
:
:
:
:
100
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Ara Sınav
1
%20
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%20
Devam
0
%0
Uygulama
0
%0
Proje
0
%0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Toplam
%100
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
12
2
24
0
0
0
10
6
60
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Uygulama
0
0
0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödevler
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
3
90
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
214
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
214
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II
T+U
Kredi
AKTS
3
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
0–8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğretmen adaylarına, erken çocukluk dönemindeki çocukların sosyal gelişimleri, duygusal gelişimleri, kişilik gelişimleri, ahlak gelişimleri ve cinsel gelişimleri ile ilgili kavramları,
kuramları, özellikleri kavratmak
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Sözlü Anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay analizi.
Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara: Kriter Yayınları, 2009.
ATAY, M. (2011). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II. Ankara: Kök Yayıncılık.
BAYHAN, P. & ARTAN, İ. (2005). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Yapıcı, Ş.& Yapıcı, M. (2005). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
YAVUZER, H. (1999). Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
,Berk, L. (2013). Çocuk Gelişimi. Ankara: İmge Yayınevi
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dersin tanıtımı
Kişilik gelişiminin tanımı ve önemi, Freud’un Psikoseksüel
Gelişim Kuramı
Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı
Freud ve Erikson’un kuramının karşılaştırılması ve her iki
kuramın eğitim açısından dikkat edilmesi gereken noktaları
Maslow’a göre ihtiyaçlar hiyerarşisi,Kişilik gelişimini etkileyen
faktörler
Sosyal gelişim, sosyal gelişim ile ilgili kavramlar, Sosyalleşme
süreci
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Benlik kavramı, bağlılık ilişkisi, bağlanma ile ilgili kuramlar
Duygusal gelişim , Duygusal gelişim ile ilgili kavramlar
Ahlak Gelişimi ve ahlak gelişimi ile ilgili kuramlar
Cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, okul öncesi dönemde cinsel
eğitim
Gelişimin değerlendirilmesi
Genel değerlendirme
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Erken
Erken
Erken
Erken
Erken
çocukluk
çocukluk
çocukluk
çocukluk
çocukluk
dönemindeki çocukların sosyal gelişimleri ile ilgili kuramların özelliklerini bilir.
döneminde duygusal gelişimle ilgili kuramların özelliklerini bilir.
döneminde kişilik gelişimi ile ilgili kuramların özelliklerini bilir.
döneminde ahlak gelişimi ile ilgili kuramların özelliklerini bilir.
döneminde cinsel gelişimin özelliklerini bilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
Dökümanlar
:
:
:
:
100
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1 %100
Ders Süresi
14
3
42
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
20
20
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Toplam
Etkinlik
%160
Toplam İş Yükü
144
AKTS Kredisi
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
3
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö05
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
216
ÇOCUK EDEBİYATI
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
216
ÇOCUK EDEBİYATI
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Çocuk edebiyatının dünyada ve özellikle Türkiye’deki gelişmesini göstermek; çocukların büyüme ve gelişmelerine, hayal, duygu, düşünce ve zevklerine, eğitilirken eğlenmelerine katkı
sağlamak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Çocuk Edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; çocukların seviyelerine uygun kitap ve diğer materyallerin seçimi ve değerlendirilmesi; Çocuk Edebiyatına ilişkin örnekler ve
incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsaneler, gerçek hikayeler, şiir, biyografi incelemesi.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Teorik anlatım ve sunuşlar
Boratav, PertevNâili (1958), Masallar Tekerlemeler, Remzi Kitabevi, İstanbul. ,Yalçın, Alemdar ve Aytaş, Gıyasettin (2002), Çocuk Edebiyatı,
Akçağ Yayınları, Ankara.,Güleryüz, Hasan (2002), Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Ankara.,Şirin, M. Ruhi (2000). Çocuk Edebiyatı,
İstanbul.,Oğuzkan, A.Ferhan (2013), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Anı Yayıncılık.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
20
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Çocuk edebiyatının tanımı, niteliği, önemiTürk çocuk
edebiyatının gelişmesine toplu bir bakışÇocuk edebiyatının
hedefleri
Çocuk dünyası ve kitap
Çocuk edebiyatı türleri Masal, Fabl, Destan, Efsane
Hikâye ve Roman
Biyografi
Anı
Ara Sınav ve genel tekrar
Ara sınav ve genel tekrar
Şiir
Türkü
Çizgi Romanlar
Dünya çocuk edebiyatının gelişmesine toplu bir bakış
Genel Değerlendirme
Gezi yazıları
Dökümanlar
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Çocuk, çocuk gelişimi, edebiyat ve çocuk edebiyatı terimleri hakkında bilgi sahibi olur.
Çocuk edebiyatının temel niteliklerini kavrar ve örnek eserleri inceler.
Çocuk edebiyatı ürünlerini edebî eser inceleme yöntemlerini kullanarak türlü yönleriyle eleştirel bakış açısı içerisinde değerlendirir.
Çocuk edebiyatı yazarlarını tanır.
Çocuk edebiyatı şairlerini tanır.
Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatı ürünlerini kullanır.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
:
:
:
:
20
60
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
Ödevler
1
2
2
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
2
2
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Ara Sınav
1
%25
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%15
Devam
0
Uygulama
0
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
90
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
218
MATEMATİK EĞİTİMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
218
MATEMATİK EĞİTİMİ
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Çocuklarda matematik bilgisi gelişimini öğrenmek, çocuğun matematik kavramlarını geliştirmek için uygun öğretim yöntemlerini öğrenmek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve
geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı,
okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb. ) , bu bilgileri
kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Aktaş Arnas, Yaşare.2006; Okulöncesi Dönemde Matematik Eğitimi, Nobel Kitabevi, Adana
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
10
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
90
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Okulöncesi dönemde matematik eğitiminin önemi
Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi Okul öncesi dönemde
matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili
farklı yaklaşımlar
Sezgisel düşünme Matematiksel kavramların öğretilmesinde
temel ilkeler
Matematik eğitiminin günlük programdaki diğer etkinliklerle
bütünleştirilmesi Sınıflandırma, birebir eşleme, karşılaştırma,
sıralama
Sayı kavramı ve sayı kavramının öğretilmesine yönelik örnek
etkinlikler
Rakam yazma ve rakam yazma etkinliklerine yönelik örnek
etkinlikler Mekam kavramı ve öğretimine yönelik etkinlik
örnekleri
çocukta geometrik düşüncenin gelişimi Geometrik şekiller ve
örnek etkinlikler
İşlem kavramı, toplama işlemi ve çıkarma işlemi Toplama ve
çıkarma işlemlerine yönelik örnek etkinlikler Öğretmen
adaylarının öğretme pratikleri
Ara sınav
Ölçme Uzunlukları ölçme Öğretmen adaylarının öğretme
pratikleri
Tartma ve örnek etkinlikler Zamanı ölçme ve örnek etkinlikler
Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
Hacim ölçme ve örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının
öğretme pratikleri
Grafik hazırlama Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
Dönem sonu sınavı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Okul
Okul
Okul
Okul
Okul
öncesi
öncesi
öncesi
öncesi
öncesi
dönemde çocuğun matematiksel düşünme becerisinin nasıl geliştiğini öğrenecek.
dönemde sezgisel düşünmenin önemini bilecek.
eğitim programında yer alan temel matematik kavramlarını bilecek.
öğretim programında yer alan temel matematik kavramlarının öğretilmesi sırasında kullanılan uygun teknik ve yöntemleri bilecek.
öğretim programında yer alan temel matematik kavramlarının öğretilmesine yönelik etkinlik hazırlayabilecek.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
42
1
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
20
2
40
0
%0
Ödevler
12
3
36
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
1
Toplam İş Yükü
120
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö01
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
Ö02
4
5
4
5
5
4
5
4
4
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
Ö03
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
5
4
Ö04
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
Ö05
5
4
4
5
4
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
4
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
220
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
220
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Çocuk ruh sağlığı dersi, ruh sağlığı kavramının tanımı, normal ve anormal kavramlarının boyutsal ayrımı, ruh sağlığını etkileyen faktörlerin neler olduğu, aile döngüsü, bağlanma,
yaygın psikopatolojiler, tanımları, nedenleri, ailesel faktörlerin rolleri, kişilik yapısı vb. süreçlerin öğrencilere öğretilmesini amaçlamaktadır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Ruh sağlığının tanımı, ruh sağlığına etki eden faktörlerin neler olduğu, sağlıklı kişilik yapısı, aile yaşam döngüsü, duygusal bağlanma, belirgin psikopatolojiler öğrenilir.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Görsel materyallerle desteklenen Teorik anlatım
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI- ANI YAYINCILIK- SERDAL SEVEN,Bakırcıoğlu, R. (2010). Çocuk ve Ergende Ruh Sağlığı. (3.basım). Ankara: Anı
Yayıncılık
Çuhadaroğlu Çetin, F. (2008). Çocuk ve Ergen psikiyatrisi temel kitabı. Ankara: HYB Yayıncılık
Seven, S. (2008). Çocuk Ruh Sağlığı.Ankara: Pegem Akademi
Yörükoğlu,A. (2010). Çocuk Ruh Sağlığı, (30.basım).İstanbul: Özgür yayınları,ÇOCUK PSİKOLOJİSİ- HALUK YAVUZER- REMZİ KİTABEVİ
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
3
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
DERS
DERS
DERS
DERS
DERS
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
KİTAPLARI VE NOTLARI
DERS
DERS
DERS
DERS
DERS
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI
3
DERS NOTLARI VE DERS KİTAPLARI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN TANIMI, DERSİN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ
BİLGİLENDİRME
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI TANIMI VE ÖNEMİ
KİŞİLİK KURAMLARI
ÇOCUK VE ERGENDE GELİŞİM DÖNEMLERİ
BAĞLANMA ÇOCUK RUH SAĞLIĞINI ETKİLEYEN ETMENLER
UYUM BOZUKLUKLARI NEDİR?
ARA SINAV VE DERS TEKRARI
ARASINAV VE DERS TEKRARI
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
ÇOCUK VE ERGENDE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR
UYGULANAN PSİKOLOJİK TEDAVİLER
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ruh sağlığına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar
Ruh sağlığına ilişkin temel kuramları açıklar
Çocuk ruh sağlığını etkileyen faktörleri değerlendirir
Çocuk ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörleri açıklar
Çocukluk dönemi boyunca gözlenebilecek davranış bozukluklarını saptar
Davranış bozuklukları gözlendiğinde alınacak tedbirleri açıklar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
VE
VE
VE
VE
VE
DERS
DERS
DERS
DERS
DERS
NOTLARI
NOTLARI
NOTLARI
NOTLARI
NOTLARI
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1 %100
Ders Süresi
14
3
42
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
14
14
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Toplam
Etkinlik
%160
Toplam İş Yükü
118
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
3
4
5
4
4
5
3
3
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
5
5
5
5
Ö01
5
3
4
5
4
4
5
3
3
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
5
5
5
5
Ö02
5
3
4
5
4
4
5
3
3
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
5
5
5
5
Ö03
5
3
4
5
4
4
5
3
3
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
5
5
5
5
Ö04
5
3
4
5
4
4
5
3
3
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
5
5
5
5
Ö05
5
3
4
5
4
4
5
3
3
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
5
5
5
5
Ö06
5
3
4
5
4
4
5
3
3
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
5
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
222
DRAMA
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
222
DRAMA
T+U
Kredi
AKTS
4
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Yaratıcı yoluyla bireysel özellikeri tanıyabilme, bireysel farklılıkları ayırt edebilme, yarataıcı dramanın özelliklerini kavrayabilme, kendisini başkasının yerine koyabilme, kendi branşına
yaratıcı drama süreçlerini katabilme.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Yaratıcı drama yoluyla, dil ve iletişim becerilerini, imgelem gücünü geliştirme, eleştirel düşünme becerileri kazandırma, kendini tanıma ve kendine güven duyma ve karar verme
süreçlerini geliştirmek, problem çözme becerilerini geliştirmek
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Teorik Anlatım, Atölye çalışması
Üstündağ, Tülay, “Yaratıcı Drama Öğretmenin Günlüğü”.Pegem Yayıncılık 2000 ,Gönen, Mübeccel. “Çocuk Eğitiminde Yaratıcı Drama”-Epsilon
yayınları ,Ömeroğlu,Esra, “Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcı Drama” ,Kök Yayınları,2001
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
20
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Eğitsel dramanın tanımı, Psikodrama, yaratıcı drama, dramaoyun ve eğitsel dramanın özellikleri
Çocuklarda drama uygulamalarının tarihsel gelişimi
Okul öncesi programda dramanın yeri ve önemi
Eğitsel dramanın uygulama aşamaları
Eğitsel dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre
sınıfalndırılması
Eğitsel dramada teknikler, drama atölye çalışmaları
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Eğitsel dramanın değerlendirlmesi, drama atölye çalışmaları
Eğitsel drama fiziksel ortam, drama atölye çalışmaları
Eğitsel drama öğrenci uygulamaları
Eğitsel drama öğrenci uygulamaları
Eğitsel drama öğrenci uygulamaları
14 Genel değerlendirme
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Öğrenci
Drama yoluyla bireysel özellikleri tanır
Drama yoluyla bireysel farklılıklarını ayırt eder
Drama yoluyla dil ve iletişim becerileri gelişir
Kendi branşına uygun etkinliklere drama süreçlerini katar
Drama yoluyla işbirlikçi çalışma ve problem çözme becerileri kazanır
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
Dökümanlar
:
:
:
:
50
30
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
2
4
8
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
1
%70
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%70
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
Uygulama
%170
14
4
56
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Toplam İş Yükü
154
AKTS Kredisi
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Ö01
4
4
5
3
3
4
3
4
5
3
3
4
4
3
3
5
5
4
3
3
4
3
4
3
4
5
4
3
4
3
Ö02
4
4
3
3
3
4
4
5
4
5
5
4
4
3
4
4
3
5
4
3
5
4
4
3
4
3
3
4
4
4
Ö03
4
4
3
3
5
4
4
4
3
3
4
3
3
3
4
4
5
5
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
5
3
Ö04
4
5
4
4
5
3
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
3
3
4
4
5
3
4
3
Ö05
5
5
4
4
4
4
3
5
4
4
4
3
4
4
3
3
5
5
4
3
4
3
4
4
3
4
5
4
3
4
Ö06
5
4
4
3
3
5
4
4
3
3
5
4
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
5
3
3
4
5
4
4
3
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
226
EĞİTİM TEKNOL. VE MATERYAL TAS.
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
226
EĞİTİM TEKNOL. VE MATERYAL TAS.
T+U
Kredi
AKTS
4
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji
ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyallerin ve öğretim gereçlerinin geliştirilmesi
(çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli
nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, Internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve
dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Eğitim, teknoloji, öğretim teknolojisi, eğitim teknolojisi kavramlarını öğrenebilme. Araç-gereçlerin öğretimdeki yeri ve önemini kavrayabilme. Öğretim materyalleri hazırlama ilkeleri ve
tasarımda dikkat edilecek noktaları kavrayabilme. Görsel ve işitsel araçların neler olduğunu, yararlarını, sınırlılıklarını ve kullanım şekillerini kavrayabilme. İletişim teknolojilerinin
eğitimdeki uygulamalarını kavrayabilme. Bilgisayar ve öğretimde kullanılmasını öğrenme ve örneklendirebilme. Uzaktan eğitim sistemini kavrayabilme.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Anlatım, soru cevap, tartışma
Yalın, H.İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
Yalçınkaya, T. (2004). Eğitici Oyun ve Oyuncak Yapımı, İstanbul: Esin Yayınevi.
Yalçınkaya, T., Denizhan, Ç. Okul Öncesi Dönemde Artık Materyallerle Yapılan Oyuncaklar, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
,Kaya,Z.(2006).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı.Pegem Yayıncılık,Ankara.,Ergin,A.(2002).Öğretim Teknolojileri ve iletişim.Anı
Yayıncılık . Ankara.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Öğretim teknolojileri ile ilgili kavramlar, öğretim
teknolojilerinin özellikleri
Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve
kullanımıOkulun-sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi
Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve
kullanımıOkulun-sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi
Öğretim teknolojileri ve iletişim
Edgar dale'in yaşam konisi
öğretimde araç-gereçlerin yeri ve önemi
öğretim materyalleri hazırlama ilkeleri
Ara sınav ve ders tekrarı
Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim
teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin önemi
Uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi
Artık materyallerle çalışma
Atölye çalışması
Atölye çalışması
Atölye çalışması ve değerlendirme
Dökümanlar
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Gelişen teknoloji ve araçgereçleri tanımak öğretimin gerçekleştirilmesi sırasında bu araçgereç ve teknolojiden en etkili şekilde yararlanabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak ve örneklerini
hazırlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
6
4
24
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
3
4
12
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
8
4
32
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
0
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%70
%100
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
2
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P15 P16 P17 P18 P20 P25 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
3
1
70
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
301
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ II
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
301
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ II
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişimi üzerindeki rolü ve oyun türleri hakkında bilgi vermek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Erken Çocukluk Döneminde oyun yoluyla öğrenmenin önemini kavratarak, okul öncesi dönemdeki çocukların bedensel gelişimlerine uygun, her etkinlik türüne ve kavramlara yönelik
oyun etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. Nezahat HAmiden KARACA
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
ders kitapları, etkinlik kitapları
KANTARCIOĞLU Selçuk, Okul Öncesi Eğitimde Beden Eğitimi, Ya-Pa Yayıncılık, İstanbul.
KALER, Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Nobel Yayınları, Ankara
,ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNDE OYUN-MORPA YAYINLARI-MÜZEYYEN SEVİNÇ
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
4
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
4
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
4
4
4
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
4
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
4
4
4
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
4
4
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
4
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
4
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
4
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, dönem ödevi ve
diğer çalışmalar hakkında bilgi verme
İnsan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun
bireysel ve grup etkinlikleri
Antreman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık)
Antreman oyunları (sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik)
Bedensel etkinliklerle ilgili araç- gereç ve malzeme bilgisi ve
kullanımı
Bedensel etkinliklerle ilgili araç- gereç ve malzeme bilgisi ve
kullanımıAraçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.)
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları
geliştirici, ince motor kasları geliştirici oyunlar)
Ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rontlar)
Okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi kapsamında
yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat
edilmesi gereken konular,Ödevlerin tartışılması ve
değerlendirilmesi
Okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi kapsamında
yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat
edilmesi gereken konular,Ödevlerin tartışılması ve
değerlendirilmesi
Okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi kapsamında
yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat
edilmesi gereken konular,Ödevlerin tartışılması ve
değerlendirilmesi
Okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi kapsamında
yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat
edilmesi gereken konular,Ödevlerin tartışılması ve
değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Fiziksel etkinlikleri kavrayabilme
Okul öncesi dönem çocuk hareketlerine uygun bireysel ve grup etkinliklerini bilme
Bedensel hareketlerle ilgili kullanılabilecek araçları bilme
Sınıf oyunlarını bilme Ritmik etkinlik ve müzikli oyunları bilme
Okul öncesi dönemde yaptırılabilecek hareketleri bilme ve uygulatabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
Ödevler
2
8
16
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
8
8
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%60
Devam
0
Uygulama
Toplam
Etkinlik
%160
Toplam İş Yükü
146
AKTS Kredisi
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
3
5
3
5
3
3
5
4
4
4
5
5
5
3
3
3
5
5
5
4
4
4
5
5
3
Ö01
5
5
5
5
5
3
5
3
5
3
3
5
4
4
4
5
5
5
3
3
3
5
5
5
4
4
4
5
5
3
Ö02
5
5
5
5
5
3
5
3
5
3
3
5
4
4
4
5
5
5
3
3
3
5
5
5
4
4
4
5
5
3
Ö03
5
5
5
5
5
3
5
3
5
3
3
5
4
4
4
5
5
5
3
3
3
5
5
5
4
4
4
5
5
3
Ö04
5
5
5
5
5
3
5
3
5
3
3
5
4
4
4
5
5
5
3
3
3
5
5
5
4
4
4
5
5
3
Ö05
5
5
5
5
5
3
5
3
5
3
3
5
4
4
4
5
5
5
3
3
3
5
5
5
4
4
4
5
5
3
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
315
MÜZİK EĞİTİMİ I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
315
MÜZİK EĞİTİMİ I
T+U
Kredi
AKTS
3
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Temel müzik kavramları hakkında bilgi vermek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Müzik türleri ve çalgıların özellikleri konusunda bilgi vermek Sesi doğru kullanmayı ve çocuk şarkılarını öğretmek. Özel günlere hitap eden şarkılı oyunları öğretmek.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Okutman Yunus Emre UĞUR
Dersi Veren:
Okutman Yunus Emre UĞUR
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme
Bal, S., Artan, İ. (1995). 0-6 Yaş Çocuklarının müzik Eğitimi. İstanbul: YA-PA Yayınları.
Dikici Sığırtmaç, A. (2005). Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. İstanbul: Kare Yayınları.
Ömeroğlu, E.,Ersoy,Ö., Tezel Şahin, F., Kandır, A., Turla, A. (2006). Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması, İstanbul: Kök Yayıncılık.
Öztürk, A. (2007). Okul Öncesinde Müzik. İstanbul: Morpa Yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
20
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı
ve özellikleri
Temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler)
Tartım çalışmaları
Ses aralıkları
Majör-minör diziler
Basit Türk müziği dizileri
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Ölçütler, tempo ve nüans kavramları
Ses değiştirici işaretler
Sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri
Çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları
Eşlik çalgısı eğitimi
Eşlik çalgısı eğitimi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Müzik türleri ve çalgılar hakkında bilgi sahibi olma
Temel solfej bilgisine sahip olma
Sesini doğru kullanma ve şarkıları doğru teknikle kullanma
Okul öncesi eğitimde kullanılabilecek şarkıları seçip uygun şekilde kullanma
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
Dökümanlar
:
:
:
:
80
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1 %100
Ders Süresi
14
3
42
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
12
3
36
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
5
5
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
7
Toplam
Etkinlik
%160
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
3
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
Tüm
3
5
5
5
5
5
5
3
5
3
3
3
2
3
4
5
2
7
90
3
4
5
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
317
FEN EĞİTİMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
317
FEN EĞİTİMİ
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğretmen adaylarının fen ile ilgili temel kavramları öğreterek, okul öncesi fen eğitiminde kullanabilecekleri teorik ve pratik bilgiler vermek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri konusunda bilgi vermek. Okul öncesi fen eğitiminde, kavramların öğretilmesinde kullanılabilecek farklı
yaklaşımlar konusunda bilgi vermek. Okul öncesi fen eğitiminde öğrenme yöntemleri ve öğrenme materyalleri konusunda bilgi vermek.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren
Doç. İjlal Ocak
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme, uygulama
ŞAHİN Fatma, Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri, Ya-Pa Yayınları, İstanbul.
ÖMEROĞLU Esra, Okul Öncesi Eğitimde Fen Doğa ve Matematik Çalışmaları, Anı Yayıncılık, Ankara.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
4
4
4
4
4
4
7
8
9
10
11
12
13
14
Fen ve doğanın önemi
Fen eğitiminde büyüklerin rolü
Kavram öğretimi ve önemi
Çocuk ve bilim
Fen kavramlarının geliştirilmesi
Doğa ve olayları, Canlı ve cansızlar, Bitki ve hayvanlar,
Mikroplar ve sağlığımız üzerine etkinlikler
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Vücudumuz, Duyu organlarımız üzerine etkinlikler
Hava ve özellikleri, su ve özellikleri üzerine etkinlikler
Ses, ışık üzerine etkinlikler
Okul öncesi dönemde temel fen kavramlarını ve bilimsel
düşünme becerilerini öğretme teknikleri
Okul öncesi dönemde fen eğitimine yönelik etkinlik ve
materyal hazırlama, uygulama,
Okul öncesi eğitim programlarında fen eğitimi.
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Fen ile ilgili temel kavramları bilir
Okul öncesinde fen eğitiminin öneminin farkına varır
Okul öncesinde fen eğitimine yönelik farklı yaklaşımları ifede eder
Okul öncesinde fen eğitiminde temel kavramlara yönelik uygulamalar yapar
Okulöncesi fen eğitiminde işlenen temel konulara ilişkin kavramları açıklar.
Okulöncesi dönemde kavram gelişimini açıklar.
Anlatılan kavramları kullanarak yeni etkinlikler tasarlar.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
Dökümanlar
:
:
:
:
70
30
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
Toplam İş Yükü
114
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
5
4
5
5
5
5
5
2
3
1
4
5
3
5
5
5
4
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
5
4
5
5
5
5
5
2
3
1
4
5
4
5
5
5
4
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
5
4
5
5
5
5
5
2
3
1
4
5
4
5
5
5
4
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
5
4
5
5
5
5
5
2
3
1
4
5
4
5
5
5
4
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
5
4
5
5
5
5
5
2
3
1
4
5
4
5
5
5
4
Ö05
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
5
4
5
5
5
5
5
2
3
1
4
5
4
5
5
5
4
Ö06
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
5
4
5
5
5
5
5
2
3
1
4
5
4
5
5
5
4
Ö07
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
5
4
5
5
5
5
5
2
3
1
4
5
4
5
5
5
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
319
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
319
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Sanatın tanımı, değerlendirilmesi, tarihçesi hakkında bilgi vermek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sanat eğitiminin önemini kavratabilme Sanat eğitiminin okul öncesi dönemdeki çocuklara neler kazandırdığı konusunda bilgiler vermek Okul öncesi dönemde görsel sanat eğitiminde
kullanılan yöntem ve teknikleri öğretmek Gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri konusunda bilgiler vermek
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. +DNDQ3(.<$0$1
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Anlatım ve Uygulama
Arput Kazım, Okul Öncesinde Resim Eğitimi, Anı Yayıncılık, Ankara
Abacı Oya, Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel SAnat Eğitimi, Morpa Yayınları
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sanat eğitimi ve işlevi, dönem ödevi ve diğer çalışmalar
hakkında bilgi verme
Temel sanat eğitimi
Sanat eğitimi tarihi
Çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi
Bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme
Gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara Sınav ve ders tekrarı
Sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları
Okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri
Artık malzemele, Kullanılan malzemeler
Çocuk resminde boya ve kullanımı
Çocuk resimlerinin analizi
müze eğitimi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Sanat eğitiminin öneminin kavranması
Sanat eğitimi hakkında bilgi sahibiğ olunması
Sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıklarını öğrenilmesi
Gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri öğrenilmesi
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
Dökümanlar
:
:
:
:
40
60
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
4
4
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
4
Toplam İş Yükü
120
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö02
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
3
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
323
SINIF YÖNETİMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
323
SINIF YÖNETİMİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğrencilere etkili sınıf yönetimi becerilerini kazandırmak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sınıf yönetiminin temellerini kavramak Öğrenci davranışlarını etkileyen sosya ve psikolojik faktörleri öğrenmek sınıf yönetimi yaklaşımlarını bilmek Sınıf kurallarının oluşturulması ve
yönetimini kavramak Sınıf organizasyonunu öğrenmek Sınıfta zaman yönetimini kavramak Öğretim yöntemini kavramak Sınıfta iletişimi öğrenmek Sınıfta motivasyonu kavramak
Aile ile ilişkilerin geliştirilmesini öğrenmek İstenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesi Sınıf liderliğini kavramak
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:<UG'Ro'U6LQDQ<g5h.
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Düz anlatım, Soru-cevap, Örnek Olay, Beyin fırtınası, Altı şapkalı düşündme tekniği, problem çözme
Çelik,V. (2005). Sınıf yönetimi, Nobel yayınevi, Ankara.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
sınıf yönetiminin temelleri
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sınıf yönetim yaklaşımları
Sınıf kurallarının oluşturulması ve yönetimi
Sınıf organizasyonu
Sınıfta zaman yönetimi
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Öğretim yöntemi, Sınıfta iletişim
Sınıfta motivasyon
Aile ile ilişkilerin geliştirilmesi
İstenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesi
İstenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesi
Sınıf liderliği
Öğrenci davranışlarını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Sınıf yönetiminin temellerini söyler
Öğrenci davranışlarını etkileyen sosya ve psikolojik faktörleri açıklar
sınıf yönetimi yaklaşımlarını bilir
Sınıf kurallarının oluşturulması ve yönetimini anlatır
Sınıf organizasyonunu açıklar
Sınıfta zaman yönetimini anlatır
Öğretim yöntemini bilir
Sınıfta iletişimi anlatır
Sınıfta motivasyonun nasıl gerçekleştiğini anlatır
Aile ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini anlatır
İstenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesi
Sınıf liderliğinin ne olduğunu söyler
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
Dökümanlar
:
:
:
:
100
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
12
2
24
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödevler
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
Ara Sınav
1
%20
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
%20
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
3
5
3
5
5
5
5
5
3
5
5
5
2
28
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
325
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
325
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Okul öncesi eğitim programları ve planları hakkında bilgi vermek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Okulöncesi eğitim programının kazanım ve göstergelerini öğretmek, aylık, günlük eğitim akışı ve etkinlik planlarının hazırlanması hakkında bilgilendirmek
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Doç.Dr. Münevver CAN YAŞAR
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme
Kandır, A., Can Yaşar, M. ve N. Tuncer, N. (2011). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.,MEB (2013). MEB
Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: M.E.B Yayınları.,M.E.B. (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Ay Çocukları İçin). Milli Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Aral, N., Kandır, A., Can Yaşar, M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitim Programı. (2002 Okul Öncesi Eğitim Programına Göre
Geliştirilmiş II. Baskı). Istanbul: YA-PA Yayınları.
Kandır, A., Özbey, S., İnal, G. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Program (I) Kuramsal Temeller. Istanbul: Morpa Kültür Yayınları.
,Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2001). Okul Öncesi Eğitim-1 (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca Onaylı). İstanbul: YA-PA
Yayınları.,Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2011). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı (Geliştirilmiş IV. Baskı). YA-PA
Yayınları, İstanbul. ,Kandır, A., Uyanık, Ö. ve Yazıcı, E. (2011). 5-7 Yaş Çocukları İçin Eğlenceli Etkinliklerle Okuma Yazmaya Hazırlık. Efil
Yayınevi, Ankara.,Kandır, A., Can Yaşar, M., İnal, G., Yazıcı, E., Uyanık, Ö., Yazıcı, Z. (2012). Erken Çocukluk Eğitimi Dizisi 2, 5-7 Yaş
Çocukları İçin Etkinliklerle Bilim Eğitimi. Efil Yayınevi, Ankara. ,Kandır, A., Can Yaşar, M., İnal, G., Yazıcı, E., Ceylan, Ş., Yazıcı, Z.,
Çalışandemir, F., Özbey, S. Uyanık, Ö. (2012). Erken Çocukluk Eğitimi Dizisi 3, 5-7 Yaş Çocukları İçin Dil Etkinlikleri. Efil Yayınevi, Ankara.
,Kandır, A, Özbey, S. ve İnal, G. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Program (1): Kuramsal Temeller, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.,M.E.B
(2002). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: M.E.B Yayınları.,MEB (2006). 36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi
Eğitim Programı. Ankara: M.E.B Yayınları.,Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2001). Okul Öncesi Eğitim-2 (Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığı’nca Onaylı). İstanbul: YA-PA Yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
4
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Program İle İlgili Temel Kavramlar
Program İle İlgili Temel Kavramlar Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarında Uygulanan Programlar ve Özellikleri, Amaç ve
İlkeleri
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlar ve
Özellikleri, Amaç ve İlkeleri
Okul Öncesi Eğitim Programında Gelişim Özellikleri
Okul Öncesi Eğitim Programında Kazanım ve Göstergeler
Öğrenme Merkezlerinin Özellikleri ve Düzenlenmesi
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Etkinlikler ve
Öğrenme Sürecinin Planlanması
Türkçe Etkinliklerinin Planlanması
Oyun ve Hareket Etkinliklerinin Planlanması
Fen ve Matematik Etkinliklerinin Planlanması
Müzik Etkinliklerinin Planlanması
Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliklerinin Planlanması
Dökümanlar
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarını analiz edebilecektir.
Okul öncesi eğitim programının temel özelliklerini açıklar.
Okul öncesi eğitim programında yer alan kazanım ve göstergeleri yorumlar.
Okul öncesi eğitimde öğrenme sürecinin nasıl planlanması gerektiğini açıklar.
Okul öncesi eğitim programı doğrultusunda eğitim ortamlarının taşıması gereken özellikleri sorgular.
Okul öncesi eğitim programı doğrultusunda etkinlik planı, günlük eğitim akışı ve aylık plan hazırlayabilecektir.
Okul öncesi eğitimde planlı çalışmanın önemini açıklar.
Planlama sürecinde kazanım ve göstergelerin belirlenmesine yönelik temel ilkeleri açıklar.
:
:
:
:
100
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Ö15
Ö16
Ö17
Aylık planda öğrenme sürecinin planlanmasında dikkat edilmesi gereken noktaları yorumlar.
Etkinlik planı ve günlük eğitim akışı için öğrenme süreci tasarlar.
Etkinliklere uygun materyalleri hazırlayarak eğitim ortamını düzenler.
Etkinliklere yönelik aile katılımı çalışmaları planlar.
Aylık, günlük ve etkinlik planlarının değerlendirme sürecini tartışır.
Okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini açıklayabilecektir.
Öğretim yöntem ve tekniklerini belirler.
Okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini belirler.
Okul öncesi eğitimde etkinlikler sırasında uygulanabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini belirler.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1 %100
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%140
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
Ö05
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
Ö06
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
Ö07
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö08
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö09
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö11
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö13
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö14
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö16
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Ö17
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
327
OKUL DENEYİMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
327
OKUL DENEYİMİ
T+U
Kredi
AKTS
5
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğrencileri eğitim hayatına hazırlamak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğretmen adaylarının bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması için gözlem yapması ve uygulamaya katılmasını
sağlamak.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör. NEZAHAT HAMİDEN KARACA
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme, gözlem
M.E.B. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Ay Çocukları İçin). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara:
Devlet Kitapları Müdürlüğü. Aral, N., Kandır, A., Can Yaşar, M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitim Programı. (2002 Okul Öncesi
Eğitim Programına Göre Geliştirilmiş II. Baskı). Istanbul: YA-PA Yayınları.Kandır, A., Özbey, S., İnal, G. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Program
(I) Kuramsal Temeller. Istanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü
gözlemleme
Öğretmenin etkinlikleri nasıl düzenlediğini gözlemleme
Öğretmenin etkinlikleri nasıl kaynaştırdığını ve etkinlikler arası
geçişleri gözlemleme
Öğretmenin etkinlik materyallerini nasıl hazırladığını
gözlemleme
Öğretmenin öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını
gözlemleme
Okulun örgüt yapısını incelemek
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer
aldığı toplumla ilişkilerini inceleme
Bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısını gözlemleme
Okul-aile işbirliğini incelemek
Okul ve sorunlarını incelemek
Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Dökümanlar
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Öğretim yılı boyunca çeşitli okul öncesi eğitim kurumlarında haftada bir gün veya iki yarım gün haftada toplam dört saat gözlem ve uygulama yapabilme
Serbest zaman etkinliklerini dil etkinliklerini oyun etkinliklerini müzik etkinliklerini bilim etkinliklerin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını ve rutin etkinlikleri gözlemleme
Planlı çalışmanın gereğini anlama
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
5
70
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
5
70
Ödevler
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
5
5
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%60
Devam
0
Uygulama
Toplam
Etkinlik
%160
5
Toplam İş Yükü
150
AKTS Kredisi
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
316
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
316
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Okul öncesi eğitim programları ve planları hakkında bilgi vermek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Oku löncesi eğitim programının amaç ve kazanımlarını öğretmek aylık, günlük eğitim akışı ve etkinlik planlarının hazırlanması hakkında bilgilendirmek
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme, sınıf içi örnek uygulama
M.E.B. (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Ay Çocukları İçin). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara:
Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Aral, N., Kandır, A., Can Yaşar, M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitim Programı. (2002 Okul Öncesi Eğitim Programına Göre
Geliştirilmiş II. Baskı). Istanbul: YA-PA Yayınları.
Kandır, A., Özbey, S., İnal, G. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Program (I) Kuramsal Temeller. Istanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Kandır, A. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Program (2) Yıllık ve Günlük Plan Örnekleri. İstanbul: Morpa Kültür yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Okul öncesi eğitim programının öğeleri ve dikkat edilecek
noktalar
Serbest zaman etkinliklerini planlanma
Dil etkinliklerini planlanma
Oyun etkinliklerini planlanma
Bilim etkinliklerini planlanma
Müzik etkinliklerini planlanma
Ara Sınav ve ders tekrarı
Ara Sınav ve ders tekrarı
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını planlanma
Belirli gün ve haftaların eğitim programı ile kaynaştırılması
Aile katılım etkinliklerini planlama
Okul Öncesi eğitim programlarında değerlendirme
Yıllık ve günlük plan hazırlama
Yıllık ve günlük plan hazırlama
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Okul
Okul
Okul
Okul
öncesi eğitim ortamlarını değerlendirir.
öncesi eğitimde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini tartışır
Öncesi eğitimde farklı yaş gruplarına uygun etkinlik planları hazırlar
öncesi eğitimde farklı yaş gruplarına uygun günlük planlar hazırlar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
Dökümanlar
:
:
:
:
100
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
0
0
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
1
5
5
4
5
3
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
318
MÜZİK EĞİTİMİ II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
318
MÜZİK EĞİTİMİ II
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Okul öncesi eğitimde müziğin önemi hakkında bilgi verme
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Okul öncesi eğitimde müziğin önemini kavrama. Okul öncesi eğitimde müziğin kullanımına yönelik ilkeleri bilme ve uygulama. Okul öncesi dönemde müzik eğitiminde kullanılan
teknikleri öğrenme.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders anlatma ve sınıf içi örnek uygulamalar
Bal, S., Artan, İ. (1995). 0-6 Yaş Çocuklarının müzik Eğitimi. İstanbul: YA-PA Yayınları.
Dikici Sığırtmaç, A. (2005). Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. İstanbul: Kare Yayınları.
Ömeroğlu, E.,Ersoy,Ö., Tezel Şahin, F., Kandır, A., Turla, A. (2006). Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması, İstanbul: Kök Yayıncılık.
Öztürk, A. (2007). Okul Öncesinde Müzik. İstanbul: Morpa Yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
4
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, ilkeleri ve amaçları
Müzik ve algı becerileri, müzik ve eğitim ilişkisi
Okul öncesi çocuğun müziksel gelişimi ve temel ilkeleri
Okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin
kullanımı
Müzik eğitiminde öğretmen ve eğitim ortamının özellikleri
Okul öncesi müzik eğitiminde kullanılan teknikler
Ara Sınav ve ders tekrarı
Ara Sınav ve ders tekrarı
Ses dinleme, ayırt etme ve üretme çalışmaları
Ritim çalışmaları
Nefes açma ve şarkı söyleme
Yaratıcı hareket ve dans
Müzikli öykü oluşturma
Okul öncesinde müzik etkinliklerini planlama
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Okul öncesi müzik eğitiminde kullanılan teknikleri bilme
Okul öncesi dönemde müzik etkinliklerini planlama ve uygulama yöntemlerini öğrenme
Müziğin Okulöncesi Eğitimde Kullanılmasının Önemi ve Amacını kavrar
Çocucuğun gelişim düzeğine,müziksel becerilerine uygun etkinliklerde bulabilecektir.
Çocuğun ritm duygusunu.işitme duygusunu,müziksel bilgi ve istegini geliştirebilecektir.
Müziğin çocuğun geliimine etkilerini söyler.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
Dökümanlar
:
:
:
:
100
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1 %100
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%140
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
5
5
3
5
5
3
5
3
3
3
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö05
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö06
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
320
MATERYAL GELİŞTİRME
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
320
MATERYAL GELİŞTİRME
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, dolgu oyuncak, yapboz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Okul öncesi dönem çocuğunun gelişim özelliklerine ve tasarım ilkelerine uygun örnek tasarımlar yapma.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme, sınıf içi örnek uygulamalar
Dersle ilgili makaleler ,Yalın,Halil,İ.(2001).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Nobel Yayıncılık.Ankara.,Avcı, Neslihan (2003).
Maskeler ve Okulöncesinde Kullanımı. Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme Kitabı. Editör: Ayşen Gürcan Mutlu. Eskişehir: AÖF Yayınları
,Yalçınkaya,T.(1996).Eğitici Oyun ve Oyuncak Yapımı.Esin Yayınevi,İstanbul.,Yaşar,Şefik.(2001).Öğretimde Araç ve Gereç Kullanımı.Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.Eskişehir.,Namlu.,G. A.(2005).Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
50
50
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Okul öncesi eğitimde materyallerin önemi ve çocuğun gelişim
alanlarına katkısı
Materyal tasarımı (tasarım süreci, biçimsel özellikler, kaynak
malzemeler, tasarım ilkeleri), materyal tasarımında dikkat
edilecek özellikler
Okul öncesinde eğitsel materyallerin özellikleri
Okul öncesi eğitimde artık materyaller ve önemi
Okul öncesi dönemde eğitici oyuncaklar
Eğitici oyuncak planlama ve uygulamada öğretmenin rolü
Ara Sınav ve ders tekrarı
Eğitici araç planlama ve tartışma süreci
Eğitici araç planlama ve tartışma süreci
Dolgu oyuncak planlama ve uygulamada öğretmenin rolü
Kukla planlama ve uygulamada öğretmenin rolü
Maske, başlık ve kostüm hazırlamada ve uygulamada
öğretmenin rolü
Materyal sunumları
Materyal sunumları değerlendirilmesi
Dökümanlar
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö11
Okul öncesi dönem çocuğunun gelişim özelliklerine ve tasarım ilkelerine uygun örnek tasarımlar yapma uygulama ve değerlendirme becerisi kazanma
Öğrenciler okulöncesi dönem çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçlar hazırlayabilecektir.
Öğrenciler okulöncesi dönem çocuklarına yönelik eğitici araçları tanır.
Öğrenciler eğitici araçların taşıması gereken özellikleri belirler
Öğrenciler belirlenen ölçütler doğrultusunda çeşitli eğitici araçların taslaklarını hazırlar.
Öğrenciler eğitici aracın yapımında kullanılacak en uygun malzemeleri seçer.
Öğrenciler seçtiği malzemeleri göz önünde bulundurarak eğitici aracı tasarlar.
Öğrenciler okulöncesi dönem çocuklarına yönelik hazırladığı çeşitli eğitici araçları değerlendirebilecektir
Öğrenciler hazırladığı eğitici aracın okulöncesi çocuklarına uygun ölçütlere sahip olup olmadığını değerlendirir
Öğrenciler değerlendirmeler sonucunda gerekli düzeltmeleri yapar.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
6
4
24
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
1
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
4
4
Uygulama
1
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
7
4
28
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%70
%100
Toplam İş Yükü
1
58
AKTS Kredisi
2
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P25 P28
Tüm
5
5
5
3
5
5
5
5
5
3
3
3
4
3
4
5
5
3
4
3
5
5
Ö01
5
5
5
4
4
5
3
5
5
3
3
4
4
2
3
5
5
2
4
3
5
5
Ö02
5
5
5
4
4
4
4
5
5
3
4
3
4
3
4
5
5
3
4
2
5
5
Ö03
5
5
5
3
5
4
3
5
5
3
3
3
3
3
4
5
5
2
3
3
5
5
Ö04
5
5
5
4
4
5
4
5
5
3
3
3
4
3
3
5
5
2
4
3
5
5
Ö05
5
5
5
3
5
4
4
5
5
3
3
3
4
3
4
5
4
3
4
3
5
5
Ö06
5
5
5
3
5
4
3
5
5
3
3
3
4
3
4
5
5
2
4
3
5
5
Ö07
5
5
5
4
4
4
3
5
5
3
3
3
4
3
4
5
5
2
4
3
5
5
Ö08
5
5
5
4
4
5
4
5
5
3
3
3
4
3
4
5
5
3
4
3
5
5
Ö09
5
5
5
4
5
4
4
5
5
3
3
3
4
3
4
5
5
3
4
3
5
5
Ö11
5
5
5
4
4
5
4
5
5
3
3
3
4
3
3
5
4
3
4
3
5
5
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
320
MATERYAL GELİŞTİRME
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
320
MATERYAL GELİŞTİRME
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, dolgu oyuncak, yapboz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Okul öncesi dönem çocuğunun gelişim özelliklerine ve tasarım ilkelerine uygun örnek tasarımlar yapma.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme, sınıf içi örnek uygulamalar
Dersle ilgili makaleler ,Yalın,Halil,İ.(2001).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Nobel Yayıncılık.Ankara.,Avcı, Neslihan (2003).
Maskeler ve Okulöncesinde Kullanımı. Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme Kitabı. Editör: Ayşen Gürcan Mutlu. Eskişehir: AÖF Yayınları
,Yalçınkaya,T.(1996).Eğitici Oyun ve Oyuncak Yapımı.Esin Yayınevi,İstanbul.,Yaşar,Şefik.(2001).Öğretimde Araç ve Gereç Kullanımı.Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.Eskişehir.,Namlu.,G. A.(2005).Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
50
50
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Okul öncesi eğitimde materyallerin önemi ve çocuğun gelişim
alanlarına katkısı
Materyal tasarımı (tasarım süreci, biçimsel özellikler, kaynak
malzemeler, tasarım ilkeleri), materyal tasarımında dikkat
edilecek özellikler
Okul öncesinde eğitsel materyallerin özellikleri
Okul öncesi eğitimde artık materyaller ve önemi
Okul öncesi dönemde eğitici oyuncaklar
Eğitici oyuncak planlama ve uygulamada öğretmenin rolü
Ara Sınav ve ders tekrarı
Eğitici araç planlama ve tartışma süreci
Eğitici araç planlama ve tartışma süreci
Dolgu oyuncak planlama ve uygulamada öğretmenin rolü
Kukla planlama ve uygulamada öğretmenin rolü
Maske, başlık ve kostüm hazırlamada ve uygulamada
öğretmenin rolü
Materyal sunumları
Materyal sunumları değerlendirilmesi
Dökümanlar
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö11
Okul öncesi dönem çocuğunun gelişim özelliklerine ve tasarım ilkelerine uygun örnek tasarımlar yapma uygulama ve değerlendirme becerisi kazanma
Öğrenciler okulöncesi dönem çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçlar hazırlayabilecektir.
Öğrenciler okulöncesi dönem çocuklarına yönelik eğitici araçları tanır.
Öğrenciler eğitici araçların taşıması gereken özellikleri belirler
Öğrenciler belirlenen ölçütler doğrultusunda çeşitli eğitici araçların taslaklarını hazırlar.
Öğrenciler eğitici aracın yapımında kullanılacak en uygun malzemeleri seçer.
Öğrenciler seçtiği malzemeleri göz önünde bulundurarak eğitici aracı tasarlar.
Öğrenciler okulöncesi dönem çocuklarına yönelik hazırladığı çeşitli eğitici araçları değerlendirebilecektir
Öğrenciler hazırladığı eğitici aracın okulöncesi çocuklarına uygun ölçütlere sahip olup olmadığını değerlendirir
Öğrenciler değerlendirmeler sonucunda gerekli düzeltmeleri yapar.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
6
4
24
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
1
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
4
4
Uygulama
1
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
7
4
28
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%70
%100
Toplam İş Yükü
1
58
AKTS Kredisi
2
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P25 P28
Tüm
5
5
5
3
5
5
5
5
5
3
3
3
4
3
4
5
5
3
4
3
5
5
Ö01
5
5
5
4
4
5
3
5
5
3
3
4
4
2
3
5
5
2
4
3
5
5
Ö02
5
5
5
4
4
4
4
5
5
3
4
3
4
3
4
5
5
3
4
2
5
5
Ö03
5
5
5
3
5
4
3
5
5
3
3
3
3
3
4
5
5
2
3
3
5
5
Ö04
5
5
5
4
4
5
4
5
5
3
3
3
4
3
3
5
5
2
4
3
5
5
Ö05
5
5
5
3
5
4
4
5
5
3
3
3
4
3
4
5
4
3
4
3
5
5
Ö06
5
5
5
3
5
4
3
5
5
3
3
3
4
3
4
5
5
2
4
3
5
5
Ö07
5
5
5
4
4
4
3
5
5
3
3
3
4
3
4
5
5
2
4
3
5
5
Ö08
5
5
5
4
4
5
4
5
5
3
3
3
4
3
4
5
5
3
4
3
5
5
Ö09
5
5
5
4
5
4
4
5
5
3
3
3
4
3
4
5
5
3
4
3
5
5
Ö11
5
5
5
4
4
5
4
5
5
3
3
3
4
3
3
5
4
3
4
3
5
5
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
322
ETKİLİ İLETİŞİM
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
322
ETKİLİ İLETİŞİM
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğrencilerin etkili iletişim ve kişilerarası iletişimle ilgili bilgiler vermek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğrencilerin iletişimle ilgili genel bilgilere sahip olarak, günlük yaşamlarında etkili iletişim öğelerini dikkate almalarını sağlamak Öğretmen, öğrenci, veli iletişiminde dikkat edilmesi
gerekli hususlar konusunda bilgilendirmek
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
ders verme
EĞİTİMDE ETKİLİ İLETİŞİM-ANI YAYINCILIK- AKİF ERGİN,ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ- NOBEL YAYINCILIK- RECEP TAYFUN
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
3
3
3
3
DERS
DERS
DERS
DERS
3
3
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
3
3
3
DERS KİTAPLARI VE DERS NOTLARI
3
3
3
3
3
DERS
DERS
DERS
DERS
DERS
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İletişim ve Etkileşimle ilgili temel kavramlar
İletişim unsurları ve özellikleri
Etkili dinleme ve geri bildirim
Kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı,
vb.)
İletişimi kolaylaştıran etmenler
Duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, İletişimde çatışma
ve önlenmesi
Ara Sınav ve ders tekrarı
Ara Sınav ve ders tekrarı
Öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken
önemli hususlar
Bir iletişim süreci olarak öğrenme-öğretme süreci
Çocuklarla etkili iletişim kurma stratejileri
İletişim uygulamaları
İletişim uygulamaları
Sınıfta katılımın sağlanması ve demokratik ortamın önemi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Kişiler arası iletişim ve iletişim modellerini kullanabilir
Etkili iletişim becerilerine sahip olmak
Çocuklarla iletişim kurma yollarını bilmek
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI
KİTAPLARI
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
DERS
DERS
DERS
DERS
DERS
DERS
DERS
DERS
DERS
NOTLARI
NOTLARI
NOTLARI
NOTLARI
NOTLARI
NOTLARI
NOTLARI
NOTLARI
NOTLARI
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
Ödevler
1
6
6
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%60
Devam
0
Uygulama
0
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
Etkinlik
%160
Toplam İş Yükü
110
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
Ö01
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
Ö02
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
Ö03
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
324
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
324
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bilimsel Araştırma Metodolojisini kavrayabilme
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Temel kavramları kavrayabilme Nicel araştırma türlerini kavrayabilme Nitel araştırma türlerini kavrayabilme Bilimsel araştırma raporu hazırlayabilme
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Anlatım
KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel yay.
Abdurrahman Tanrıöğen (Editör), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara:Anı
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Temel kavramlar
Nicel araştırma nedir
Nicel araştırma türleri
Nitel araştırma türleri
Araştırma desenleri
Ölçme araçları nelerdir
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Ölçme aracı hazırlama
Nitel araştırma nedir
Nitel araştırma türleri
Nitel ölçme araçları
Nitel ölçme aracı hazırlama
Bilimsel araştırma raporu nasıl hazırlanır
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Temel kavramları bilir ve açıklar
Nicel araştırma türlerini bilir ve açıklar
Nitel araştırma türlerini bilir ve açıklar
Bilimsel araştırma raporu hazırlar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
Dökümanlar
:
:
:
:
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
3
5
5
5
3
3
3
3
5
3
5
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
326
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
326
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
T+U
Kredi
AKTS
3
2
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Büyük ölçüde sosyal sorumluluk taşıyan öğretmenlik mesleğini seçen öğrencilerin toplumsal konulara ve sorunlara karşı daha duyarlı olmalarını ve çözüm üretme ve sorumluluk
üstlenme noktalarında en iyi şekilde yetişmelerini sağlamaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Topluma hizmet uygulamalarının amaçlarını açıklayabilecektir. 2. Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilecektir. 3. Seçilen güncel soruna ilişkin proje
hazırlayabilecektir 4. Topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyebilecektir. 4.1 Proje sonuçlarını çeşitli kurumlar ya da bireylerle paylaşır. 4.2 Sosyal
sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde yer alır. 4.3 Çeşitli kurumlarda topluma hizmet çalışmaları organize eder. 4.4 Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere
katılır.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Uygulama
Topluma Hizmet Uygulamaları”, Edt.: Ömer Faruk Sönmez Turhan Çetin Bülent Aksoy, Pegem Yayıncılık.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
30
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topluma hizmet uygulamalarının önemi
Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde yer almak
için proje gruplarının oluşturulması.
Toplumun güncel sorunlarını belirlemek ve çözüm üretmek
Öğretmenlerin toplumsal kalkınmada yeri ve önemi
Üniversitelerin toplum kalkınmasındaki yeri ve önemi
Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına
yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması
Ara Sınav ve ders tekrarı
Ara Sınav ve ders tekrarı
Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına
yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması
Yeni okul öncesi eğitim programında topluma hizmet
uygulamaları ve önemi
Sosyal Etkinlikler Yönetmenliği’nin incelenmesiokul öncesi
eğitim kurumlarında sosyal katılım uygulamalarının
değerlendirilmesi
Gönüllü çalıştığı kurum ya da kuruluşun faaliyetleri ve
projelerinin tanıtılmasına yönelik bir seminer verme
Düzenlemesine katıldığı ya da dinleyici olarak katıldığı panel,
sempozyum, konferans ve seminerlerin raporlarının sunulması
ve değerlendirilmesi.
Sosyal yaşamı kolaylaştırıcı ya da bir toplumsal sorunun
çözümüne yönelik bir proje tasarlamak, genel değerlendirme
Dökümanlar
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrayacak
Sosyal ve güncel sorunların farkına varacak
Sorunların çözümüne yönelik projeler üretecek
Toplumu bilgilendirme adına düzenlenen, konferans kongre vb. etkinliklere gönüllü olarak katılabilecektir.
Üretken akılcı sorgulayan girişimci yaratıcı toplumsal duyarlılık sahibi öğretmen adayları yetişecektir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
:
:
:
:
70
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
0
0
0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
10
4
40
%80
Ödevler
10
4
40
%20
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
10
4
40
0
0
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
10
Devam
10
Uygulama
0
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%150
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü Saati
0
120
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
Tüm
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö02
4
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö05
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
328
ÖZEL EĞİTİM
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
328
ÖZEL EĞİTİM
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim alanlarıyla ilgili öğrencilere bilgi vermek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğrencilere Dünya'da ve Türkiye'de özel eğitim uygulamaları hakkında bilgiler kazandırmak. Özel gereksinimi olan çocuklar hakkında bilgiler kazandırmak. Özel eğitimin temel esasları
hakkında bilgiler vermek
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme
Aral, N., Gürsoy, F. (2007). Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Cavkaytar, A., Diken, İ.H. (2007). Özel Eğitime Giriş, 3. Baskı., Ankara: KÖK Yayıncılık.
Ataman, A. (2005). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, 2. Baskı., Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Özel eğitimin tanımı, önemi ve özel eğitim ile ilgili temel
ilkeler
Engelliliği oluşturan nedenler, tanı ve tedavinin önemi
Dünyada ve Türkiye’de özel eğitim uygulamaları
İşitme engelli çocukların gelişimi ve eğitimi
Görme engelli çocukların gelişimi ve eğitimi
Zihinsel engelli çocukların gelişimi ve eğitimi
Ara Sınav ve ders tekrarı
Ara Sınav ve ders tekrarı
Down sendromlu çocukların gelişimi ve eğitimi
Dil ve iletişim bozukluğu olan çocukların gelişimi ve eğitimi
Otistik çocukların gelişimi ve eğitimi
Öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve Hiperaktivite
bozukluğu olan çocukların gelişimi ve eğitimi
Üstün zekalı/yetenekli çocukların gelişimi ve eğitimi
Gelişim geriliği olan çocukların gelişimi ve eğitimi
Dökümanlar
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Özel eğitimin önemini ve gerekliliğini kavrama
Özel gereksinimi olan çocuklar hakkında yeterli bilgiye sahip olma
Özel eğitim gereksini olan bireyler ve bu alanda yapılan uygulamalar konusunda farkındalık kazanma
özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikleri tartışır
Ailede özel gereksinimli birey olması durumunda anne-baba, aile ve uzman ilişkisi ve ailede yaşanan duyguları sıralar
Erken çocukluk özel eğitimi ve bu konudaki uygulamaları betimler
Değişik yetersizlik türlerini tanımlar
Değişik engel türlerinde nedenler, özellikler, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları tartışır
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
:
:
:
:
100
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
0
0
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
5
5
5
3
5
3
3
3
3
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö05
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö06
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö07
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö08
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
330
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
330
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları sunmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık),
eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler,
eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları,
araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme,
alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Öğrenci merkezli, proje temelli uygulamalar
Atılgan, H.(2006). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Anı Yayıncılık. Ankara,Turgut, F.(1990). Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Saydam
Matbaacılık. Ankara,Yılmaz, H. (1998). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Konya: Mikro Basım-Yayım-Dağıtım.,Tekin, Halil (1994). Eğitimde
ölçme ve değerlendirme (8. Baskı). Yargı Yayınları. ,Çelik, Duran(2000). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? İstanbul: MEB
basım evi,Özçelik, Durmuş Ali. (1987). Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme. Anadolu Üni.AÖF Yayınları No:92 Ankara: Meteksan,Tan, Ş.
ve Erdoğan, A. (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme.Ankara. PegemA.,Bahar ve diğ. (2010). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve
Değerlendirme. PegemA. Ankara.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dersi tanıtımı-temel kavramlar
Temel kavramlar
Ölçümlerden elde edılen verılerın değerlendirilmesi (temel
istatistik bilgileri)
Ölçümlerden elde edılen verılerın değerlendirilmesi (temel
istatistik bilgileri)
Testlerin sınıflandırılması (test çeşitleri) - geleneksel ölçme ve
değerlendirme teknikleri (bireyler hakkında bilgi toplama
yolları) yazılı yoklamalar kısa cevaplı sorular
Doğru yanlış soruları, çoktan seçmeli test, eşleştirme soruları,
1. Ara sınavı (vize)
1. Ara sınavı (vize)
Alternatif ölçme araçları 1(puanlama ölçekleri, yapılandırılmış
grid, kelime ilişkilendirme, portfolio, proje, performans
değerlendirme …)
Alternatif ölçme araçları 2(problem çözme, gözlem, görüşme,
kavram haritası vb …)
test geliştirme işlem basamakları
madde analizi(madde güçlüğü, madde ayırtedicilik
indekslerinin vb. Hesaplanması)
Ölçme araçlarında bulunması gerekli özellikler, ölçmede hata
ve hata kaynakları, güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık
Değerlendirme ve çeşitleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ölçme ve değerlendirme süreci ile ilgili temel kavramları tanır
Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri bilir
Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özelliklerini kavrar
Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük ölçme araçlarını tanır
Ölçme sonuçlarını değerlendirme amacıyla kullanır
Ölçme araçlarında kullanılan temel istatistik terimlerini kavrar
Temel istatistik işlemlerini ölçme değerlendirme amacıyla kullanır
Değerlendirme türlerini tanır
Dökümanlar
:
:
:
:
100
Ö09
Ö10
Ölçme sonuçlarını değerlendirir
Öğretimde kullanabileceği bir test hazırlar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
15
15
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
21
21
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P03 P05 P08 P09
Tüm
4
5
5
4
4
120
4
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
411
ANNE-BABA EĞİTİMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
411
ANNE-BABA EĞİTİMİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bu ders, öğretmen adaylarına okul öncesi eğitimde aile katılımın önemini kavrayabilmeyi ve bu doğrultuda farklı aile katılımı boyutlarına yönelik aile katılımı çalışmalarını
planlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğretmen adaylarına, çocuğun gelişimi ve eğitiminde ailenin rolünü kavratabilmek, yıllık ve günlük planlarında yer vermek üzere okul öncesi eğitime aile katılımını sağlamaya yönelik
çalışmaları planlayabilme ve uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırabilmek.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:'Ro'U0QHYYHU&$1<$ù$5
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Sözlü anlatım, soru-cevap, gösteri yöntemi, grup çalışması.
Tezel-Şahin, F. & Özyürek, A. (2010). Anne baba eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
İnal, G. (2011). Okul öncesi eğitim programında aile katılımı çalışmaları. (Editör: F. Alisinanoğlu). Okul öncesi eğitimde özel öğretim
yöntemler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Dinç, B. (2011). Okul öncesi eğitimde aile katılımı çalışmaları. (Editör: F. Alisinanoğlu). Okul öncesi eğitimde özel öğretim yöntemler. Ankara:
Pegem Akademi Yayınları.
Ömeroğlu, E., Kandır, A., Ersoy, Ö. (2004). Yıllık plan örnekleri ve aile katılımı çalışmaları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin tanıtımı
2
2
Anne-baba eğitiminin tanımı, amacı ve önemiAnne-baba
eğitiminde dikkate alınacak hususlarAnne-baba eğitimine
ilişkin farklı yaklaşımlar (evde aile eğitimi/eğitim
merkezlerinde aile eğitimi/okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş
aile eğitimi/Uzakta
2
Türkiye’de okul öncesi çocukluk dönemine yönelik anne-baba
eğitimi programları (Ana-baba okulu, Anne Çocuk Eğitim
Programı, Anne Eğitim Programı, Baba Destek Programı
Yurtdışında yapılan aile eğitimi programları (Hippy/Hataf,
Head Start, PAT, LYFE, FOSPA vb).
Anne-baba-çocuk iletişiminin önemiSağlıklı anne-baba-çocuk
iletişiminin temel öğeleri Çocukla iletişimde kullanılan dil (sen
dili- ben dili)
Çocuk eğitiminde disiplinDisiplinin tanımı, önemi, disiplin
yöntemleri
Ara Sınav ve ders tekrarı
Ara Sınav ve ders tekrarı
Okul öncesi eğitime aile katılımı çalışmalarıAile katılımının
tanımı, amaçları, aşamaları, aile katılımı çalışmalarının etkileri,
aile katılımı programlarının hazırlanmasında izlenilecek
basamaklar, aile katılımı stratejilerini belirlerken dikkat e
Aile katılımı çalışmaları Selamlaşma, telefon görüşmeleri,
bülten ve bülten tahtaları, haber mektupları,
kitapçıklar/broşürler/afişler
Teyp ve video kayıtları, fotoğraflar, dilek kutusu, makale
kutusu, anne-baba kütüphaneleri,
Ailelerin kurum programına katılımı (ailelerin sınıf içi ve dışı
etkinliklere katılımı),
Veli toplantıları, bireysel görüşmeler, ev ziyaretleri,
dokümantasyon panelleri,
Aile katılımını engelleyen etmenler, genel değerlendirme
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Çocuğun gelişimi ve eğitiminde ailenin rolünü kavrayarak eğitimde bütünlüğü ve sürekliliği sağlamak amacıyla aile katılımı çalışmalarını planlar ve uygular
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
0
0
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
Tüm
3
5
5
5
5
5
5
3
5
3
5
3
5
5
5
4
3
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
5
5
5
5
5
4
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
413
ARAŞTIRMA PROJESİ I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
413
ARAŞTIRMA PROJESİ I
T+U
Kredi
AKTS
3
2
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Okul öncesi eğitimi hakkında proje hazırlama ve veri toplama yöntemleri ile ilgili bilgi vermek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu derste öğrenciler, •Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlayabilir. •Veri toplama yöntemlerini öğrenir. •Yapılan çalışmaları raporlaştırabilir.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Doç. MÜNEVVER CAN YAŞAR
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
ders verme
Büyüköztürk, Ş. (2005). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegema Akademi Yayınları.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
10
11
12
13
14
Projenin tanımı, önemi
Projenin tanımı, önemi
Proje hazırlama ilke ve yöntemleri
Proje hazırlama ilke ve yöntemleri
Proje konusunu belirleme ve proje planlama çalışmaları
Proje konusunu belirleme ve proje planlama çalışmaları
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Projenin uygulanacağı evren, örneklem ve çalışma grubunu
belirleme
Veri toplamak için kullanacakları araçları belirleme ve
geliştirme
Veri toplamak için kullanacakları araçları belirleme ve
geliştirme
Veri toplama
Veri toplama
Veri toplama
Dökümanlar
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Proje yaklaşımının başlangıç aşamasını organize eder
Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama yöntemlerini öğrenir ve bir konuda veri toplayabilir
Proje tabanlı eğitim uygulamaları yapar
Proje tabanlı eğitim uygulamalarını değerlendirir
Proje tabanlı eğitime yönelik alan yazını inceler
Dönem boyunca yaptığı uygulamaları değerlendirir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
:
:
:
:
100
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1 %100
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%140
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
3
3
5
5
5
5
5
3
5
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö05
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö06
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
415
REHBERLİK
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
415
REHBERLİK
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Rehberlik dersi, rehberlik ve psikolojik danışmanın tanımı, çağdaş eğitimde öğrenci kişilik hizmetlerinin yeri, rolü, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, kişisel rehberlik, eğitsel ve kişisel
rehberlik, bireyi tanıma teknikleri, rehberlik hizmetinin örgütlenmesini içerir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğretmen adayları, rehberliğin anlamını, işleyişini, okul danışmanlarının görevlerini bilir. Kişisel, eğitsel, mesleki rehberlik alanlarınının gelişimsel rehberlik zeminindeki önemini bilir.
Rehberlik ders ve saatlerinde uygulama olanakları kazanır.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:<UG'Ro'U0FDKLW*h/7(.ø1
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Görsel materyallerle desteklenen Teorik anlatım
Güven, M. (2010). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı yayıncılıkKaya, A. (2008). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. (5.baskı). Ankara:
Anı yayıncılıkYeşilyaprak, B. (2008). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. (16.baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin tanıtımı
Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Rehberlik Türleri
Kişisel Rehberlik
Kişisel Rehberlik
Eğitsel Rehberlik
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Eğitsel Rehberlik
Mesleki Rehberlik
Mesleki Rehberlik
Bireyi Tanıma Teknikleri
Bireyi Tanıma Teknikleri
Genel değerlendirme
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Genel olarak öğrencilerin kişisel eğitsel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek öğretmen adaylarına rolleri sorumlulukları PDR uzmanın okul danışmanının görev ve sorumlulukları sınırları
konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır Rehberlik ders ve saatlerinde uygulama olanakları kazandırmak
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
12
2
24
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
3
12
36
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
18
18
Ara Sınav
3
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P14 P15 P18 P19 P28 P29
Tüm
3
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
120
4
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
417
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
417
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
T+U
Kredi
AKTS
8
5
11
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Okulda bir gün içinde yapılacak işleri, günlük plan, materyal, ölçme araçları hazırlama ve öğrenci davranışlarını yönetme, kendini değerlendirebilme gibi konular hakkında bilgi vermek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu dersin hedefi öğrencilerin günlük plan yapabilmelerini ve uygulayabilmelerini, sonucunda kendilerini değerlendirmelerini sağlamaktır.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Öğr.Gör.Dr. Özgün UYANIK
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme.
M.E.B. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Aral, N., Kandır, A., Can Yaşar, M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitim Programı. (2002 Okul Öncesi Eğitim Programına Göre
Geliştirilmiş II. Baskı). Istanbul: YA-PA Yayınları.Kandır, A., Özbey, S., İnal, G. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Program (I) Kuramsal Temeller.
Istanbul: Morpa Kültür Yayınları. Kandır, A. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Program (2) Yıllık ve Günlük Plan Örnekleri. İstanbul: Morpa Kültür
yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Uygulamaların Değerlendirilmesi
Dökümanlar
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında geliştirebilme meslek için gerekli uygulama becerilerini kazanma
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
100
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
8
112
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
10
140
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
30
30
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
Toplam İş Yükü
322
AKTS Kredisi
11
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
407
SEÇMELİ (G.K) ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
407
SEÇMELİ (G.K) ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Çocuk ihmal ve istismarının tanımı ve epidemiolojik özellikleri, çocuğa kötü muamelenin tipleri (fiziksel istismar, duygusal istismar, cinsel istismar, ekonomik istismar), risk faktörleri,
ihmal ve istismarın çocuk üzerindeki etkileri, ihmal ve istismarın önlenmesi, klinik vaka yaklaşımı, hukuksal ve adli boyut, Dünyada ve Türkiye’de durum.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Çocuk hakları konusunda bilgi edinerek gerekli duyarlılığı kazanmak
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Doç. MÜNEVVER CAN YAŞAR
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme, sınıf içi örnek uygulamalar
Hodgkin, R., Newell, P. (1998). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı. Ankara: UNICEF Yayınları.
Kozcu, Ş. (1990). Çocuk İstismarı ve İhmali. Aile Yazıları 3., Birey Kişilik ve Toplum. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bilim Serisi: 5/3,
Ankara: Devran Matbaası. s.379-390.
Aral, N. (1997). Fiziksel İstismar ve Çocuk. Ankara: Tek Işık Veb Ofset Tesisleri.
Ceylan, S.S., Metin, Ö. (2009). Çıraklık Eğitimine Devam Eden ve Sanayi Bölgesinde Çalışan Çocukların Çalışma Koşulları. Fırat Sağlık
Hizmetleri Dergisi, 4 (10), 87-101.
Günöz, M. (2007). Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu ve Çözüm Önerileri (Basılmamış Uzmanlık Tezi). Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.
Polat, O. (2007). Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 1. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Polat, O. (2007). Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 2. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Polat, O. (2007). Çocuk ve Şiddet. İstanbul: Der yayınları.
Polat, O. (1999). Tıbbi Açıdan Çocuk Hakları ve Çocuk İstismarı. Cumhuriyet ve Çocuk. 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara Üniversitesi
Basımevi, Ankara. s.517-533.
Polat, O. (2000).İstanbul ve Türkiye Genelinde Güç Koşullardaki Çocuklar Açısından Çocuk Haklarının Durumu. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı
Bildiriler Kitabı. Umut Matbaası, İstanbul, s.15-36.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Çocuk ihmal ve istismarının tanımı ve epidemiolojik özellikleri
Dünyada ve Türkiye’de durum
Çocuğa kötü muamelenin tipleri (fiziksel istismar, duygusal
istismar, cinsel istismar, ekonomik istismar)
Risk faktörleri, ihmal ve istismarın çocuk üzerindeki etkileri
Fiziksel istismar
Duygusal istismar
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Cinsel istismar
Ekonomik istismar
İhmal ve istismarın önlenmesi, klinik vaka yaklaşımı, oyun
terapisi
İhmal ve istismarda hukuksal ve adli boyut
İhmal ve istismar konusunda toplumsal bilincin oluşturulması
Dökümanlar
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ve T.C. Anayasasında çocuk
hakları ile ilgili yer alan maddeleri ve kanunlarımızda yer alan
çocuk hakları ile ilgili hükümleri incelemek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Çocukları ihmal ve istismarını önlemek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak
Çocuk ihmal ve istismarı konusunda ve çocuk hakların korunmasında toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi için etkin rol üstlenme
Çocuk hakları kavramının gelişimini tarihsel süreç içinde analiz eder
Okul öncesi dönem çocuklarında çocuk ihmal ve istismarına yönelik bilgileri aktarır
çocuk ihmal ve istismar konusunda koruyucu önlemleri bilir.
ihmal ve istismarın çocuk üzerindeki etkilerini bilir.
:
:
:
:
100
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1 %100
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%140
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö05
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö06
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
409
SEÇMELİ II (A) OK. ÖNC. DÖNEM KAYNAŞT. EĞT.
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
409
SEÇMELİ II (A) OK. ÖNC. DÖNEM KAYNAŞT. EĞT.
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Kaynaştırmanın tanımı, önemi ve temel ilkeleri; özel gereksinimi olan çocukların özellikleri; kaynaştırma programının normal ve özel gereksinimi olan çocuklara etkisi; kaynaştırma
programına yönelik öğretmen ve anne-baba tutumlarının incelenmesi; kaynaştırmanın amacına ulaşması için göz önüne alınması gereken stratejiler; kaynaştırma modelleri ve
ülkemizdeki uygulamalar; kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları; kaynaştırma programları hazırlama; kaynaştırma programının amaçları ve uygulanması; kaynaştırma
programının bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenmesi; kaynaştırma eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler; yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları ve
değerlendirme.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel özelliklerini bilme ve bu çocukları tanıma, Kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi ve uygulama yeterliliği kazanma, Kaynaştırma eğitimine dahil
olan çocukların özel gereksinimlerine uygun öğrenme ortamları hazırlama, Kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinlikleri uygulama ve değerlendirme.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:g÷U*|U6XSKLg=6h(5
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme, sınıf içi örnek uygulamalar, alan çalışması
Tassoni, P. (2003).Supporting Special Needs:Understanding Inclusion in the Early Years. Heinemann, UK.
Batu, S., Kırcaali-İftar, G. (2005). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş (Ed. Ataman, A.). Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık, 2003.
Aral, N., Gürsoy, F. (2007) Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş.İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Sucuoğlu, B., Kargın, T. (2008). İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları Yaklaşımlar Yöntemler Teknikler. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Yıldırım Doğru, S.S., Durmuşoğlu Saltalı, N. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim. Ankara: Maya Akademi yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kaynaştırma eğitimi ile ilgili temel kavramlar, kaynaştırmanın
tanımı, önemi ve temel ilkeleri
Türkiye’de ve dünyada özel gereksinimi olan bireyler için var
olan eğitsel düzenlemeler
Özel gereksinimi olan çocukların özellikleri
Kaynaştırma programının normal ve özel gereksinimi olan
çocuklara etkisi
Kaynaştırma programına yönelik öğretmen ve anne-baba
tutumlarının incelenmesi
Kaynaştırmanın amacına ulaşması için göz önüne alınması
gereken stratejiler
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Kaynaştırma modelleri ve ülkemizdeki uygulamalar
Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları
Kaynaştırma programları hazırlama, kaynaştırma programının
amaçları ve uygulanması
Kaynaştırma programının bireyselleştirilmiş eğitim programları
ile desteklenmesi
İhmal ve istismar konusunda toplumsal bilincin oluşturulması
Kaynaştırma eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler; yarı
zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları ve
değerlendirme
Dökümanlar
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Programın sonunda öğrenci
Özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel özelliklerini bilir ve bu çocukları tanır
Türkiye’de özel gereksinimi olan çocukların nasıl bir tanılama sürecinden geçtiklerini bilir
Kaynaştırma ile ilgili temel kavramları ilkeleri amaçları ve kaynaştırma türlerini bilir
Kaynaştırma eğitimine dahil olan çocukların özel gereksinimlerine uygun öğrenme ortamları hazırlar
Özel gereksinimli çocuğu kaynaştırma sınıfında gelişimsel olarak destekleyebilir
Kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinlikleri uygular ve değerlendirir
:
:
:
:
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
0
0
0
10
1
10
Sunum/Seminer Hazırlama
7
2
14
Ara Sınavlar
2
4
8
12
1
12
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödev
0
%0
Ödevler
Devam
0
%0
Uygulama
0
%0
Proje
0
%0
Uygulama
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
Toplam
%0
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
3
0
0
0
14
1
14
1
1
1
87
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
404
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
404
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
T+U
Kredi
AKTS
8
5
12
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Var
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi hakkında bilgi vermek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu dersin hedefi öğrencilere günlük plan hazırlamayı öğretip ilköğretim okullarında uygulamalarını sağlamaktır.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme.
M.E.B. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Ay Çocukları İçin). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara:
Devlet Kitapları Müdürlüğü. Aral, N., Kandır, A., Can Yaşar, M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitim Programı. (2002 Okul Öncesi
Eğitim Programına Göre Geliştirilmiş II. Baskı). Istanbul: YA-PA Yayınları.Kandır, A., Özbey, S., İnal, G. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Program
(I) Kuramsal Temeller. Istanbul: Morpa Kültür Yayınları. Kandır, A. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Program (2) Yıllık ve Günlük Plan Örnekleri.
İstanbul: Morpa Kültür yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Günlük eğitim programı hazırlama, plan kontrolü ve uygulama
Uygulamaların değerlendirilmesi
Dökümanlar
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında geliştirebilme meslek için gerekli uygulama becerileri kazanma günlük plan hazırlayabilme ve uygulayabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
8
112
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
16
224
Ödevler
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
16
16
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1 %100
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%60
Devam
0
Uygulama
Toplam
Etkinlik
%200
Toplam İş Yükü
368
AKTS Kredisi
12
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
410
İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
410
İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
İlköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın
boyutları konularında bilgi vermek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu dersin hedefi öğrencilerin okula hazır bulunuşluk ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörleri kavrayabilmesi, ilköğretime hazırlığın boyutlarını kavrayabilmesi, ilköğretim ve okulöncesi
eğitim programları arasındaki farkları kavrayabilmesi, okulöncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemlerini kavrayabilmesidir.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Sözlü anlatım, soru-cevap, grup tartışması.
İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları (Editör: F. Alisinanoğlu). İstanbul: Matsis Matbaa Hizmetleri, 2010.
Polat Unutkan, Ö. (2006). Okul öncesinde ilköğretime hazırlık. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Milli Eğitim Bakanlığı (2006). 36–72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dersin Tanıtımı
Okul öncesi dönem çocuğunun ve ilköğretim 1.sınıf
çocuğunun gelişim özellikleri.
Okul öncesi eğitimden ilköğretime geçiş Okula hazır
bulunuşluğun tanımı İlköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel,
sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve özbakım becerileri).
İlköğretime hazırlıkta desteklenmesi gereken gelişim alanları
ve okul öncesinde ilköğretime hazırlık çalışmaları.
Okul öncesi eğitim programının özellikleri
İlköğretim programlarının yenilenme nedenleri, genel
özellikleri, dayandığı temeller.
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
İlköğretim programlarının genel hatları ile incelenmesi (amaç
ve içerik, öğrenme-öğretme süreci açısından)
İlköğretim programlarının genel hatları ile incelenmesi (ölçme
ve değerlendirme açısından)
İlköğretim dönemindeki genel dersler, öğrenci ders kitapları
ve öğretmen kılavuz kitaplarının incelenmesi
İlköğretime hazırlık destek programı ve etkinlik örnekleri
İlköğretime hazırlık destek programı ve etkinlik örnekleri
İlköğretime hazırlık destek programı ve etkinlik örnekleri
Dökümanlar
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Bu dersin sonunda öğrenciler ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılmasını yapabilecek okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen
faktörleri öğrenebilecek ilköğretime hazırlığın boyutları konularında bilgi sahibi olacaklardır
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
3
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
81
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
414
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
414
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemini Ve Okul Yönetimini Kavraması
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
•Türk Eğitim Sisteminin Amaçları, temel İlkeleri ve Genel Yapısı kavrama •Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler bilme •Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı
öğrenme •Yönetim ve Liderlik Kuramları öğrenme •Yönetim Süreçleri tanıma •Okul Örgütü ve Yönetimini kavrama •Okul Yönetiminde Personel Eğitim ve İşletmecilikle ilgili İşler
tanıma •Okul- Toplum İlişkileri kavrama •Okulda İnsan Kaynaklarının Yönetimini kavrama •Okullarda Sosyal Sermayeyi tanıma •e- Okul Uygulaması ve Okullarda bilgi
teknolojilerinin Kullanılmasını kvrama
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Düz Anlatım, Soru Cevap, Beyin fırtınası, Altı şapkalı düşünme tekniği.
Edt. V.Çelik, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara
İ.Taşdemir, M.Şişman, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara
Edt.S. Özdemir, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara
Edt. A. Oktay, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Kriter Yayınları
Edt. K. Keskinkılıç, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
Türk Eğitim Sisteminin Amaçları, temel İlkeleri ve Genel Yapısı
2
3
4
5
6
7
8
9
Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler
Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı
Yönetim ve Liderlik Kuramları
Yönetim ve Liderlik Kuramları
Yönetim Süreçleri, Okul Örgütü ve Yönetimi
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
10
11
12
13
Okul- Toplum İlişkileri
Okula Toplumsal katılım
Okulda İnsan Kaynaklarının Yönetimi
e- Okul Uygulaması ve Okullarda bilgi teknolojilerinin
Kullanılması
Genel Değerlendirme
14
Okul Yönetiminde Personel Eğitim ve İşletmecilikle ilgili İşler
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Türk Eğitim Sisteminin Amaçları temel İlkeleri ve genel Yapısını anlatır
Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeleri anlatır
Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısını anlatır
Yönetim ve Liderlik Kuramlarını anlatır
Yönetim Süreçlerini anlatır
Okul Örgütü ve Yönetimini anlatır
Okul Yönetiminde Personel Eğitim ve İşletmecilikle ilgili İşleri anlatır
Okul Toplum İlişkilerini anlatır
Okula Toplumsal katılımı anlatır
Okulda İnsan Kaynaklarının Yönetimini anlatır
Okullarda Sosyal Sermayeyi anlatır
e Okul Uygulaması ve Okullarda bilgi teknolojilerinin Kullanılmasını bilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
Dökümanlar
:
:
:
:
100
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
2
14
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
2
15
30
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
14
14
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
18
18
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
Toplam İş Yükü
90
AKTS Kredisi
3
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Ö01
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö02
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö03
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö05
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö06
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö07
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö08
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö09
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö10
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö11
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Ö12
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
406
SEÇMELİ III(A) OK. ÖNC. DÖNEM ÇEVRE EĞT.
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
406
SEÇMELİ III(A) OK. ÖNC. DÖNEM ÇEVRE EĞT.
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Yaşadığımız dünyadaki doğal ve yapay sistemleri tanıyarak çevre kirliliği kavramını bütün boyutları ile öğrenmek ve böylece çevreyi ve koruma bilincine sahip bireyler yetiştirmek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Temel ekolojik kavram ve ilkeler; ekosistemler; besin zincirleri; besin ağı; habitat;rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama; yaşamın devamı; enerji akışı; maddenin dolaşımı; nüfus
artışı; ekolojik etki; erozyon; ormanların yok olması; kentsel çevreler; davranış kirliliği; çevre kirlenmesi; bataklıklar ve atık su; duyarlı insanların tepkisi; çevreyle ilgili karar verme;
toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi; koruma; kültür ve ilkel yaşam; global bakış; ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığı ile ilgili yapılan
çalışmalar,kurum ve kuruluşlar.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Anlatım, soru-cevap, gösteri
Çevre Bilimi ve Eğitimi Prof. Dr. Kazım YILDIZ, Şengün Sipahioğlu, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,1. Ekoloji ve Çevre
Bilimleri (Kışlalıoğlu, M., Berkes, B.) 1994 Remzi Kitabevi
2. Campbell Reece Biyoloji (Çeviri Ed. Gündüz, T., Demirsoy, A., Türkan İ.) 7.baskı, 2006, Palme Yayıncılık, Ankara
3. Üniversitelerdeki öğretim üyelerinin yazdıkları “Çevre Bilimi” kitapları
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
20
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
11
12
13
14
Çevre ve ekoloji kavramı: Çevre biliminin tarihsel gelişimi
Ekosistem kavramı ve büyük ekosistemler
Su Kirliliği, Hava Kirliliği
Toprak Kirliliği, Gürültü, Ses ve Radyoaktif Kirlilik
Ekosistemlerde besin zinciri ve besin ağı
Enerji ve madde döngüsü
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Biyolojik çeşitlilik,Tür toplulukları ve doğal alanlar
Ulusal ve uluslarası çevre politikalarıÇevre HukukuÇevre
Kirliliği kontrol yönetmelikleri, standartlar
Uluslararası çevre koruma sözleşmeleri
Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri, Sürdürülebilir kalkınma
ve çevre
Çevre sorunlarının önlenmesi
Çevre Eğitimi
Dökümanlar
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Doğal ve yapay sistemleri tanıma sistem, ekosistem çevre kirlilik kontrol vb. kavramalarını öğrenme
Çevreyle ilgili yasal ve idari yapıyı tanıma, çevre politikalarını öğrenme
Ekosistemi tanımlar ve ekosistemdeki işleyişi açıklar.
Çevre kirliliklerini açıklar, önleme yollarını tartışır.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
:
:
:
:
20
60
P22
P20
P16
P17
P18
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
20
20
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
20
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Ara Sınav
0
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
Etkinlik
%100
0
Toplam İş Yükü
110
AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
3
3
3
3
1
1
3
3
5
3
5
3
1
4
2
3
1
3
1
1
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
Ö01
3
3
3
3
1
2
3
3
5
3
5
3
1
4
2
3
1
3
1
1
1
2
3
2
2
2
4
2
4
2
Ö02
3
3
3
3
2
3
2
3
4
3
4
4
2
4
3
2
2
4
1
1
1
1
3
3
3
3
3
2
3
2
Ö03
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
4
2
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
2
3
4
3
4
4
4
Ö04
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
2
2
3
3
2
3
2
2
4
3
4
3
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
408
SEÇMELİ IV(A) OK. ÖNC. DÖN. OKUMA YAZM. BECERİ.
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
408
SEÇMELİ IV(A) OK. ÖNC. DÖN. OKUMA YAZM. BECERİ.
T+U
Kredi
AKTS
2
2
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Okul Öncesi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Okuma yazma becerilerinin gelişimi, okuma yazma yaklaşımları, okuma yazmayı etkileyen faktörler, okuma ve yazma farkındalığı hakkında bilgi vermek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu dersin hedefi öğrencilere okul öncesi dönemde okuma yazma becerini öğretmek ve öğrencileri bunları uygulayabilecek düzeye getirmektir.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders verme.
Eğlenceli Etkinliklerle Okuma Yazmaya Hazırlık, Doç. Dr. Adalet KANDIR, Özgün UYANIK, Elçin YAZICI, Efil Yayınevi, 2011.
Okuma Yazma Becerilerinin Gelişimi, Doç. Dr. Elif ÜSTÜN, Morpa Yayınevi, 2007
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14
Dersin tanıtımı
Okuma yazma becerilerinin gelişimi
Okuma yazma yaklaşımları,
Okuma yazmayı etkileyen faktörler
Sözel dil becerileri
Genel kültür bilgesi,Yazı bilinci
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Fonolojik duyarlılık,Alfabe bilgisi
Yazı öncesi çalışmalar
Okuma yazma becerilerinde öğretmenin ve ailenin rolü
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının planlanması
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının planlanması ve
uygulama örnekleri
Genel Değerlendirme
Dökümanlar
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Okul
Okul
Okul
Okul
Okul
öncesi
öncesi
öncesi
öncesi
öncesi
dönemdeki çocuğun okuma yazmaya hazırlık becerilerinin neden geliştirilmesi gerektiğini açıklar.
dönemde okuma yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili kuramları bilir.
dönemi çocuklarına yönelik yayınları tanır
dönemde bulunan çocukların okuma farkındalığını geliştirmeye yönelik çalışmaları bilir.
dönemde bulunan çocukların yazı farkındalığını geliştirmeye yönelik çalışmaları bilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P13
P19
P10
P08
P01
P03
P15
P21
P14
P22
P20
P16
P17
P18
9.Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade eder
13.Çocukların gelişimini değerlendirir
19.Çocuklara değer verme, saygı gösterme ve onları anlar
10.Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanır
8.Aile eğitimi etkinliklerini yürütür
1.Okul öncesi öğretmenliği için gerekli meslek becerisini kazanır.
3.Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar
15.Empati kurar
21.Okul öncesi eğitimde bir araştırma planlayabilme, değerlendirebilme ve yorumlar
14.Etkin dinler
22.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur
20.Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtır
16.Özgün ürünler oluşturur
17.Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerine sahip olur
18.Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütüre
:
:
:
:
100
P12
P04
P02
P11
P29
P07
P06
P05
P27
P28
P30
P26
P23
P24
P25
12.Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapar
4.Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenler
2.Okul öncesi eğitimi için gerekli olan yöntem ve teknikleri bilir, gerekli olan materyalleri kullanabilme becerisini kazanır.
11.Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretir
29.Eleştirel düşünür
7.Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlar
6.Eğitim faaliyetlerini yürütür
5.Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenler
27.Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirir
28.Kendini tanıyabilme ve geliştirir
30.Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşır
26.Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapar
23.Bir yabancı dili temel düzeyde kullanır
24.Çocukluk döneminin gelişim özelliklerini tanıma ve eğitim sürecine yansıtır
25.Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1 %100
Ders Süresi
14
2
28
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
15
15
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
Toplam
Etkinlik
%140
15
Toplam İş Yükü
96
AKTS Kredisi
3
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö05
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
Tüm
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Download

Bölümün Amaçları, Program Çıktıları ve Dersleri