Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Program Bilgileri
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dili
Bölüm Başkanı
Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü
Koordinatör Yardımcısı
Bölüm Sekreteri
Süresi (Yıl)
Azami Süresi (Yıl)
Kontenjanı
Ek Kontenjanı
Staj Durumu
Mezuniyet Ünvanı
ÖSYM Tipi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Türkçe
Prof.Dr. Ahmet Ali GAZEL
İdari Osman SARI
4
7
65
2
0
MF2
Tarihçe
Eğitim Fakültesi 24289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10 Ocak 2001 tarih ve 4617 sayılı kanunla kurulmuştur. Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalı ise 2001
yılında ilköğretim bölümü içinde kurulmuş ve 2012- 2013 öğretim yılında öğrenci almıştır. Şu anda 1. ve 2. sınıfta toplam 139 öğrenci öğrenim görmektedir.
Alınacak Derece
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden
öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalına, Lise ve dengi okul diplomasına sahip olan ve Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek
Öğretime Giriş (YGS) başarılı olan ve Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-2 puan türünden yeterli puanı alan adaylar öğrenci olarak kabul edilir.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla
lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde
eden öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Mezun İstihdamı
Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olan öğrenciler, devlet ve özel ortaokullarda Fen Bilgisi Öğretmeni olarak istihdam edilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler, dersin durumuna göre her yarıyılda ara sınav, sunum, proje, ödev ve laboratuvar çalışmalarına ve dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Uygulanan
etkinliklerin
ve sınavların
yıl sonunda başarı notlarını oluşturmadaki yüzde oranları dersi yürüten öğretim üyesi tarafından belirlenir. Tüm sınavlar 100 puan
Program Öğrenme
Çıktıları
üzerinden değerlendirilir. Ders başarı puanı yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkı oranlarına bağlı olarak yine 100 puan üzerinden hesaplanır. Bir
Sıra No Açıklama
dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80 ine devam etmek zorunludur.
0
Eğitimi
ÖğrencininFen
bir Bilgisi
dersten
başarıKazanımları
notu dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve harf notu olarak takdir edilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC)
1
Fen eğitimi
var olan
güncel,
kuramsal
ve uygulamalı
bilgilere sahipbaşarı
olur. durumu yarıyıl/yıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) 2.25 ve üzerinde
harf notlarından
birini alanında
alan öğrenciler
o dersi
başarmış
sayılırlar.
Ayrıca, Öğrencilerin
olan
öğrenciler,
DC harfbiyoloji
notu aldıkları
yarıyıl/yıl
derslerinden
başarılı sayılır
ve bu durum DC+ ile gösterilir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait
2
Fizik, kimya,
ve matematik
bilgilerini
fen eğitiminde
kullanır
başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen
3
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
http://www.aku.edu.tr/web/IcSayfaIdari.aspx?ID=42JQM78NDAU89320AQ101 sayfasını ziyaret ediniz.
4
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
5
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
6
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
7
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
8
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
9
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
10
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
11
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
101
GENEL FİZİK 1
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
101
GENEL FİZİK 1
T+U
Kredi
AKTS
4
4
6
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Fiziksel olayların hayatta kullanılması
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Fizik, ölçme, vektörler, hareket ve çeşitleri, madde, ısı-sıcaklık kavramları, hareket yasaları, iş-enerji, elektrik, elektriksel olaylar, manyetizma, evren, dünyamız, Güneş sistemi.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Erkol
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Teorik anlatım, tartışma, soru ve cevap
Fizik İlkeleri-1 Frederick J. Bueche, David A. Jerde- Çeviri: Prof. Dr. Kemal
Çolakoğlu, Palme Yayıncılık;
-Fizik İlkeleri-2 Frederick J. Bueche, David A. JerdeÇeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık;
-Fen ve mühendislik için fizik 1-2-3 ciltler Serway Çeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık;
:
:
:
:
25
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
2
2
2
2
2
2
7
8
9
10
11
12
13
14
Fizik ve ölçme
Vektörler
Hareket ve hareket çeşitleri
Newton’un hareket kanunları
Statik denge
Newton’un kanunlarının uygulanması ve dairesel hareket, iş
ve enerji
Ara sınav ve genel tekrar
Ara sınav ve genel tekrar
Işığın yansıması ve kırılması
Optik aygıtlar
Elektriksel kuvvetler ve alanlar
Elektriksel potansiyel
Doğru akım devreleri
Manyetizma ve manyetik alanda enerji, EMK, elektrik
motorları ve Transformatörler
Dökümanlar
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Genel Fizik dersine ait konulara ilişkin temel kavramları ve bunlara ait birimleri açıklar
Mekanik konusuna ait alt kavramları anlayabilme ve bunlarla ilgili problemleri çözer
Isı ve sıcaklık kavramları arasındaki farklı ve benzer yönleri açıklayabilme ve bunlarla ilgili problemleri çözer
Işığın oluşumu ve özellikleri hakkında temel bilgiye sahip olabilme ve günlük hayatta kullanılan optik aletlere örnekler
Sesin oluşumu ve özellikleri hakkında temel bilgiye sahip olur
Elektriksel ve manyetik etkileşimlerdeki temel süreçleri anlar
Basit elektrik devresindeki elemanların görevlerini anlayabilme ve ilköğretim düzeyinde basit bir elektrik devresi düzeneği hazırlar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
:
:
:
:
25
50
P03
P02
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
8
%0
Ödevler
8
2
16
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ö01
5
2
4
2
3
2
3
2
2
2
2
Ö02
4
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
Ö03
4
2
3
1
3
3
3
2
2
3
1
Ö04
5
2
4
2
2
3
2
2
3
2
2
Ö05
4
2
4
2
2
3
3
2
2
3
2
Ö06
4
2
4
2
3
3
2
3
3
2
2
Ö07
4
2
3
2
3
2
3
1
2
2
2
92
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
103
GENEL FİZİK LAB 1
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
103
GENEL FİZİK LAB 1
T+U
Kredi
AKTS
2
1
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Genel Fizik I dersinde görülen konulara uygun deneylerle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Kütle ve yoğunluk, Kuvvet, Sürtünme kuvveti, Eğik düzlemde kuvvet, Hareket, Basit sarkaç, Serbest düşme, Atışlar, İş ve enerji dönüşümleri, Momentum
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Erkol
Dersin Yardımcıları:
Ar.Gör. Yunus Emre Yüksel
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Kesmez İ. 2005. Temel Fizik Deneyleri (Mekanik-Elektrik).,•
Üniversite Fiziği-I, Richards-Sears-Wehr-Zemansky
Fen ve Mühendislik öğrencileri için Fizik, Raymond A. Serway ; Modern
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
20
20
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Kütle ve yoğunluk
Kuvvet
Sürtünme Kuvveti
Eğik düzlemde kuvvet
Hareket
Hareket
Basit sarkaç
Ara Sınav
Serbest düşme
Atışlar
Atışlar
İş ve enerji dönüşümleri
İş ve enerji dönüşümleri
Momentum
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ölçme sistemlerini ve araçlarını tanıyacak ve kullanabilecek
Hareketi tanıyıp bir cismin hızını ölçebilecek
Bir noktadan çıkan kuvvetlerde denge şartını oluşturabilecek
Enerji, iş ve güç deneylerinin düzeneklerini kurup uygulayabilecek
Atış hareketleri deneylerinin düzeneklerini kurup uygulayabilecek
Sarkaç deneylerinin düzeneklerini kurup uygulayabilecek
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
20
20
20
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
10
1
10
0
%0
Ödevler
14
1
14
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
1
54
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
105
GENEL KİMYA I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
105
GENEL KİMYA I
T+U
Kredi
AKTS
4
4
6
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Kimyanın esas temellerini içeren bu dersin amacı her fen bilgisi öğretmeni için gerekli olan güçlü bir kimya temeli oluşturmaktır
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:<UG'Ro'U5ÕGYDQ(OPDV
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Power point sunum
İnorganik Kimya I Cemal KAYA, Palme yayıncılık 3. baskı; G.L. Miessler, D.A. Tarr, Inorganic Chemistry, PrenticeHall.(Çeviri: Nurcan Karacan
ve Perihan Gürkan, Palme Yayıncılık, 2002)D.F.Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic Chemistry, Oxford Chem.(Çeviri Editörleri :
Zeynel KILIÇ,Bekir ÇETİNKAYA, Ahmet GÜL, Bilim Yayınevi, 1999) H. Ölmez, V.T. Yılmaz, Anorganik Kimya, Furkan Kitabevi, 2. Baskı,1998.
N.K.Tunalı, S. Özkar, Anorganik Kimya, Gazi Kitabevi,1999.B Çetinkaya, Kavramlarla Anorganik Kimya, İnönü Üniversitesi Fen-Ed.
Fak.Yayınları, 1993.
Kaynak kitapların her hangibirisindeki ilgili bölümler
Yok
Arasınav ve Final
:
:
:
:
20
20
10
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
İkincil Kimyasal Etkileşimler
İkincil Kimyasal Etkileşimler
Asit Baz Kimyası
Asit Baz Kimyası
Ara sınav
Ara sınav geri bildirim ve Asit Baz Kimyası
Asit Baz Kimyası
Koordinasyon Kimyası I
Koordinasyon Kimyası I
Koordinasyon Kimyası I ve II
Koordinasyon Kimyası II
Koordinasyon Kimyası II
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Atomlar ve kimyasal bağlar hakkındaki bilgilerin ne kadar önemli olduğunu anlar
Molekül yapıları ile işlevleri arasındaki ilişki kurar
Bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında yargıda bulunabilme yeteneğini kazanır
Modern anorganiğin geçirdiği evrimin ve kullandığı analitik metotlardan haberdar olur
İnorganik Kimya’nın temel konularını çok iyi bir şekilde anlar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
50
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
24
24
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
28
28
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
150
5
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
109
GENEL MATEMATİK I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
109
GENEL MATEMATİK I
T+U
Kredi
AKTS
4
4
7
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bilgisayar öğretmeni adaylarına matematiksel kavramlar, matematiksel düşünce yapısı hakkında yeterlik kazandırmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Önermeler mantığı, İspat Yöntemleri , Trigonometrik fonksiyonlar, Limit kavramı , türev alma kuralları
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:'Ro'U(UGR÷DQ+DODW
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Dernek, A. (2009). Genel Matematik. Nobel.,Sağel, M.K. ve Aktaş, M. (2006). Genel Matematik. PegemA Yayıncılık.,Balcı, M. (2008). Genel
Matematik Cilt I. Balcı Yayınları.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
40
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Önermeler Mantığı
İspat Yöntemleri
Kümeler
Sayılar
Fonksiyonlar
Trigonometrik fonksiyonlar, Limit kavramı
Konu Tekrarı
Ara Sınav
Fonksiyonların Limitleri
Türev kavramı, türev alma kuralları
Farklı fonksiyon türlerinde türev alma
L’Hospital Kuralı ve uygulamaları
Türevin uygulamaları
Genel değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Temel matematiksel yapıları bilir ve kullanır.
Matematiksel mantık ve öğelerini açıklar.
Sayıların inşaasını açıklar.
Kümelerin özelliklerini açıklar.
İspat yöntemlerini açıklar ve kullanır.
Fonksiyonu tanımlar fonksiyon türlerini tanımları ile birlikte açıklar.
Fonksiyonlarla ilgili teoremleri ispatlar.
Limitin tanımını yapar verilen fonksiyonların istenen noktada limitlerini hesaplar.
Türevin tanımını yapar türev alma kurallarını belirtir ve türevin uygulamaları yapar.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
20
40
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
56
1
56
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
30
3
90
0
%0
Ödevler
15
3
45
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
5
Ö01
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
Ö03
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
Ö04
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
Ö05
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö06
5
5
5
4
4
5
4
5
5
4
4
Ö07
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
Ö08
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
Ö09
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
2
195
6
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
111
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
111
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
T+U
Kredi
AKTS
3
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, bir meslek olarak öğretmenlik, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri ile ilgili temel bilgileri sağlamak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi,
21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik
mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:g÷U*|Ug]GHQ7XUJXW
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Teorik
Şişman, Mehmet (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegema.
Karip, Emin (Ed.) (2007). Eğitimi Bilimine Giriş. Ankara: Pegema
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARI VE BUNLARIN
ANLAMLARINI BİLME
EĞİTİMİN AMAÇ VE İŞLEVLERİ
EĞİTİMİN TARİHSEL TEMELLERİ
EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ
EĞİTİMİN HUKUKİ TEMELLERİ
EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ
Arasınav ve genel tekrar
Arasınav ve genel tekrar
EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ
EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ
BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK
EĞİTİM BİLİMLERİNDE YÖNTEM
TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMLERİNİN YAPI VE İŞLEYİŞİNİ BİLME
GENEL DEĞERLENDİRME
Dökümanlar
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Bu dersin sonunda öğrenciler
Eğitimin temel kavramlarını
Eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini
Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özelliklerini
Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini kavrayabilirler
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
:
:
:
:
P02
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
%0
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
113
TÜRKÇE I(YAZILI ANLATIM)
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
113
TÜRKÇE I(YAZILI ANLATIM)
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğretmen adaylarının duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade ederken anadillerini doğru kullanabilmelerini sağlamak ve yazılı anlatım ile ilgili bilgi ve yeterliliklerini artırmaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1.Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özelliklerini kavratır 2.Öznel anlatım, nesnel anlatım arasındaki farklılıkları kavratır. 3.Metnin ne anlama geldiğini, taşıması gereken nitelikleri ve
metin türlerini kavratır. 4.Paragraf; paragraf çeşitlerini kavratır. 5.Planlı yazma aşamalarına uygun olarak, yazılı anlatımı nasıl gerçekleştireceğini öğretir. 6.Bilgilendirici metinlerin ne
olduğunu, nasıl yazılacağını öğretir. 7.Karşılaştığı örnek yazılı eserler üzerinde plan çıkarma ve özetin nasıl yapılacağını kavratır. 8.Karşılaştığı yazılı ürünlerde ve kendi yazılı
anlatımlarında dil ve anlatım yanlışlarının farkına vararak bunları düzeltmelerini sağlar
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:g÷U*|U$OL\HøOND\<HPHQLFL
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Teorik Anlatım, Soru Cevap, Örnekleme, Uygulama
Ders Kitabı:
1.Babacan, Mahmut (2007) Yazılı ve Sözlü Anlatım, 3F Yayınları, İstanbul.
Önerilen Kaynaklar:
- Cemiloğlu Mustafa,Türkçe Yazılı Anlatım Öğretimi,
Alfa Yayınları, İstanbul, 2001
-KAVCAR Cahit, OĞUZKAN Ferhan, Özlem AKSOY, Yazılı ve Sözlü Anlatım,Engin Yayınevi.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile
sözlü dilin arasındaki temel farklar.
Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım
Paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları)
Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal
metinler)
Metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul
edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler).
Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı
yazma)
Ara Sınav ve genel tekrar
Ara sınav ve genel tekrar
Planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması,
amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi;
yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni)
Bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar,
ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar)
üzerinde kuramsal bilgiler
Bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar,
ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar)
üzerinde kuramsal bilgiler
Anı, hikaye, roman, eleştiri vb.
Örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir
metnin özetini ve planını çıkarma
Yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Dökümanlar
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özelliklerini söyler
Öznel anlatım nesnel anlatım arasındaki farklılıkları ifade eder
Metnin ne anlama geldiğini taşıması gereken nitelikleri ve metin türlerini söyler
Paragrafın ne olduğunu ve paragraf çeşitlerini söyleyebilir
Planlı yazma aşamalarına uygun olarak yazılı anlatım gerçekleştirir
Bilgilendirici metinlerin ne olduğunu açıklar ve bilgilendirici metinler yazar
Karşılaştığı örnek yazılı eserlerin planını özetini çıkarır
Karşılaştığı yazılı ürünlerdeki ve kendi yazılı anlatımlarındaki dil ve anlatım yanlışlarının farkına vararak düzeltir
:
:
:
:
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
0
0
0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödevler
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
%10
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Ö01
1
1
1
1
3
2
5
3
4
3
5
Ö02
1
1
1
1
3
2
5
3
4
3
5
Ö03
1
1
1
1
3
2
5
3
4
3
5
Ö04
1
1
1
1
3
2
5
3
4
3
5
Ö05
1
1
1
1
3
2
5
3
4
3
5
Ö06
1
1
1
1
3
2
5
3
4
3
5
Ö07
1
1
1
1
3
2
5
3
4
3
5
Ö08
1
1
1
1
3
2
5
3
4
3
5
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
115
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
115
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
1.Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk İnkılapları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, 2. Türkiye ve Atatürk İnkılapları, İlkeleri ve
Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, 3. Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk inkılapları, ilkeleri ve
Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek, 4. Türk gençliğini Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci: 1. İnkılap kavramının içeriğini doğru tanımlar. 2. Milli Mücadele'yi doğru yorumlar 3. Milli egemenlik kavramının gelişme sürecini ve anlamı
kavrar 4. Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlar. 5. Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi anlar ve yorumlar.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Okutman Sibel YAZICI
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Atatürk'ün ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu'nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok
gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklamak, konuları işlerken mümkün olduğunca görsel malzemelerden de yararlanarak sergiler açmak,
panel, konferans, film, dia sunumları ve benzeri etkinliklerle konuların daha kalıcı ve kolay anlaşılırlığını sağlamaktır.
YÖK yayınıTürkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.),Ege Üniversitesi yayını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt ,,Atatürk
Araştırma Merkezi yayını.Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt.Semih Yalçın vd.)Siyasal Kitabevi.,Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk I.-III.,
Ankara 1987. ,Nimet Arsan, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I.II. Ankara 1981. ,Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara
2001.,Kemal Atatürk, Nutuk / 1919-1927, (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz),
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
"Tanışma ve Dersin amacını anlatma. İnkılap Tarihi ilgili
kavramlar ve kaynakların açıklanması
2
2
3
4
5
6
7
8
9
Yenileşme Çabaları.
Fikir Hareketleri
Birinci Dünya Savaşı öncesi askeri ve siyasi gelişmeler
Birinci Dünya Savaşı
Mondros Mütarekesi
ARA SINAV VE DERS TEKRARI
ARA SINAV VE DERS TEKRARI
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki faaliyetleri, Mustafa
Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması. Son Osmanlı Mebusan
Meclisi’nin toplanması, İstanbul’un işgal edilmesi.
Amasya Genelgesi, Erzurum, Batı Anadolu ve Sivas
Kongreleri.
2
2
2
2
2
2
2
2
10
11
12
13
14
"T.B.M.M.’nin toplanması ve niteliği.T.B.M.M.’nin açılmasından
sonraki askeri ve siyasi gelişmeler."
Mudanya Mütarekesi.
Lozan Konferansı ve Sonuçları
Genel tekrar
Dökümanlar
2
1
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci:
Atatürk dönemi modernleşme sürecinin Osmanlı modernleşme sürecinden farklı olan yanlarıyla ilgili kıyaslamalara gidebilir
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini doğru yorumlar
Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler etrafında birleşir
Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi anlar ve yorumlar yapabilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
:
:
:
:
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
1
14
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
3
3
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
5
50
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
102
GENEL FİZİK II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
102
GENEL FİZİK II
T+U
Kredi
AKTS
4
4
6
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Elektrik ve Manyetizma ile ilgili temel kavramların ve konuların temel düzeyde açıklanması ve kavratılması amaçlanmıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğrenciler,Elektrik alanlar, gauss kanunu, elektrik potansiyeli, sığa ve di-elektrik, akım ve direnç, doğru akım devreleri, magnetik alanlar, magnetik alan kaynakları, Faraday kanunu,
indüktör, alternatif akım devreleri, elektromagnetik dalgalar, yarı iletkenler, diyot ve devreleri, transistörler, yükseltici devreleri, osilatörler, servor sistemleri, işlemci yükselticiler,
elektronik sayma sistemleri.konularını kavrarlar.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Serway, R. A. and Beichner, R. J. (2002). Fen ve Mühendislik için Fizik-II, Beşinci baskıdan çeviri (Çev. Ed.: Çolakoğlu, K.), Palme Yayıncılık,
Ankara,Bueche, F.J., and Jerde, D.A. (2000) (Çev. Ed.: Çolakoğlu, K ).Fizik İlkeleri-II. Palme Yayıncılık, Ankara.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
10
10
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
20
30
30
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Elektrik yüklerinin özellikleri, yalıtkanlar ve iletkenler, Coulomb
yasası
Elektrik alanı, elektrik alan çizgileri, Düzgün bir elektrik
alanında yüklü parçacıkların hareketi
Elektriksel potansiyel ve potansiyel farkı, Düzgün bir elektrik
alandaki potansiyel farkları
Noktasal yüklerin oluşturduğu elektriksel potansiyel ve
potansiyel enerji, Yüklü bir iletkenin potansiyeli
Sığanın tanımı ve hesaplanması(kondansatör ve sığanın
tanımı, sığayla ilgili eşitlikler ve sığa birimleri).
Kondansatörlerin paralel ve seri bağlanması, Yüklü
kondansatörün enerjisi
Dielektrikli kondansatörler, Elektrik akımı ,Ampermetre,
voltmetre, direnç, reosta ve anahtar gibi devre elemanlarının
özellikleri ve Ohm kanunu
Kısa devre, Direnç ve sıcaklık, Elektrik enerjisi ve güç
Ara Sınav
Elekromotor kuvvet (emk), Dirençlerin paralel ve seri
bağlanması
Manyetik alan ve manyetik alan çizgileri (bir çubuk mıknatısın
manyetik alan çizgileri, bir B alanında hareket eden yüklü
parçacığa etkiyen kuvvetin özellikleri , sağ el kuralı, elektrik ve
manyetik kuvvetler arasındaki farklar)
Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet, Yüklü bir
parçacığın düzgün bir manyetik alan içerisindeki hareketi, Düz
bir telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan, Akım
geçen bir tel halkanın manyetik alanı,Bir solenoidin(akım
makarasının) manyetik alanı
Akım taşıyan iki telin birbirine uyguladıkları kuvvet, Manyetik
akı
Yerin manyetik alanı, Faraday’ın indüksiyon yasası
Hareketsel emk, Lenz kanunu
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Coulomb kanunu ve elektrik yükleri arasındaki etkileşimi, elektrik alan çizgilerini, yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki hareketlerini açıklayabilmek
Kondansatörlerde yük ve enerji depolama özelliklerini açıklayabilmek
Nokta yüklerin oluşturduğu elektriksel potansiyeli, potansiyel farkını ve enerjisini, yüklerin ve akımın oluşturduğu ortamlarda manyetik alanları hesaplayabilmek.
Kirşoff kanunlarını elektrik devrelerinde akım bulmada kullanabilmek
Elektrik ve manyetizma konularının anlaşılması ve incelenmesi
Elektrik ve manyetizma yasalarıyla ilgili temel kavramların öğrenilmesi ve yaşamdaki öneminin kavranması.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
0
%0
Ödevler
14
4
56
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Ö01
4
3
3
3
2
3
3
2
1
3
1
Ö02
2
2
4
2
2
3
2
1
2
2
1
Ö03
3
3
4
2
3
2
2
2
3
3
2
Ö04
3
2
3
1
3
2
3
1
2
3
2
Ö05
4
2
3
2
2
3
3
2
1
3
2
Ö06
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
1
170
6
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
104
GENEL FİZİK LAB II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
104
GENEL FİZİK LAB II
T+U
Kredi
AKTS
2
1
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğretmen adaylarının Genel Fizik II dersinde öğrendikleri bilgileri uygulama ortamları oluşturarak, bilginin öğrenilmesine ve kullanılmasına katkı sağlamak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Elektrostatik Ohm kanunu Direçlerin seri ve paralel bağlanması Bir iletkenin direncinin bağlı olduğu etkenler Pillerin seri ve paralel bağlanması Lambaların seri ve paralel bağlanması
ile ampul parlaklığı arasındaki ilişki Wheatsone köprüsü ile direnç tayini ve potansiyel fark Kirchoff devreleri Üzerinden akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan Mıknatıs ve
elektromıknatıs Transformatörler Alternatif akım elde etme ve elektromanyetik indüksiyon
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
l
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
•
Fen ve Mühendislik öğrencileri için Fizik, Raymond A. Serway ; Modern Üniversite Fiziği-II, Richards-Sears-WehrZemansky,Kesmez İ. 2005. Temel Fizik Deneyleri (Mekanik-Elektrik).
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Elektrostatik
Ohm kanunu
Direçlerin seri ve paralel bağlanması
Bir iletkenin direncinin bağlı olduğu etkenler
Pillerin seri ve paralel bağlanması
Lambaların seri ve paralel bağlanması ile ampul parlaklığı
arasındaki ilişki
Wheatsone köprüsü ile direnç tayini ve potansiyel fark
Ara Sınav
Kirchoff devreleri
Üzerinden akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan
Mıknatıs ve elektromıknatıs
Transformatörler
Transformatörler
Alternatif akım elde etme ve elektromanyetik indüksiyon
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Statik elektriği oluşturabilecek ve etkilerini gözlemleyebilecek
Ohm kanunu deneysel yollarla ispatlıyabilecek
Dirençleri seri ve paralel bağlayarak yeni dirençler elde edebilecek
Pilleri seri ve paralel bağlayarak ampülün parlaklığına etkisini gözleyebilecek
Manyetik etkiden yararlanarak indüksiyon akımı elde edebilecek
Transformatör devresi kurarak çalışmasını inceleyecek
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
0
0
0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
10
1
10
%0
Ödevler
14
1
14
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%60
14
2
28
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Laboratuvar
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Toplam İş Yükü Saati
1
54
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
106
GENEL KİMYA II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
106
GENEL KİMYA II
T+U
Kredi
AKTS
4
4
6
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı sizi kimya okur yazarı yapmaktır. Kimyanın temel konularını öğrenmenizi amaçlamaktadır. Günlük hayatta karşılaştığınız kimyasal maddeleri, özelliklerini, tehlikelerini,
değerlerini, etkilerini ve önemlerini bu dersin sonunda kavrayabileceksiniz bununla birlikte kimyasal olaylar ve kimya bilgisi gerektiren günlük tartışma konularında rahatlıkla fikir
üretmeniz hedeflenmektedir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1- Termokimya 2- Termokimya 3- Kimyasal Kinetik 4- Kimyasal Denge 5- Asitler ve Bazlar 6- Asitler ve Bazlar 7- İyonik Denge ve Çözünürlük Çarpımı 8- İyonik Denge ve
Çözünürlük Çarpımı 9- Entropi, Serbest Enerji ve Denge 10- Redoks ve Elektrokimya 11- Redoks ve Elektrokimya 12- Çekirdek Kimyası
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Genel Kimya II - Petrucci Çev. Ed. Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Recai İnam
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
10
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Termo Kimyaya Giriş
Termo Kimyada Temel Kavramlar
Kimyasal Kinetik
Asit ve Bazlara Giriş
Asit ve Bazlarda Temel Kavramlar
İyonik Denge ve Çözünürlük Çarpımına Giriş
İyonik Denge ve Çözünürlük Çarpımı Temel Kavramlar
Entropi, Serbest Enerji ve Dengeye Giriş
Entropi, Serbest Enerji ve Dengede Temel Kavramlar
Redoks ve Elektro Kimyaya Giriş
Redoks ve Elektrokimyada Temel Kavramlar
Çekirdek Kimyası
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Fen Okuryazarlığı
Genel kimyanın temel kavramlarını öğrenir
Genel kimya problemlerini çözer
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
35
5
50
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Ara Sınav
1
%30
Ders Süresi
14
4
56
Kısa Sınav
2
%10
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
8
112
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
1
%10
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
4
5
4
4
3
4
4
5
Ö01
5
5
5
4
5
4
4
3
4
4
5
Ö02
5
5
5
4
5
4
4
3
4
4
5
Ö03
5
5
5
4
5
4
4
3
4
4
5
Toplam İş Yükü Saati
4
184
6
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
108
GENEL KİMYA LAB II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
108
GENEL KİMYA LAB II
T+U
Kredi
AKTS
2
1
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Kimya deneylerini kullanarak bilimsel süreç becerilerine sahip olmanız ve var olan becerilerinizi geliştirmenizdir. Bununla birlikte laboratuvar kurallarını, malzemelerini ve araçlarını
öğrenmeniz ve doğru şekilde kullanmanız amaçlanmaktadır.Ayrıca kendi deney düzeneğinizi kurmayı ve ilköğretim öğrencilerine güvenli deney ortamları sağlamayı öğretmeyi
hedefler.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1- Kimyaya Giriş (Tanım ve Çalışma Alanı) 2- Madde ve Özellikleri, Atomun Yapısı 3- Atom ve İyon, Periyodik Sistem 4- Kimyasal Bağlar 5- Adlandırma ve Değerlik Bulma 6- Mol
Kavramı ve Kimyasal Yasalar 7- Kimyasal Tepkimeler 8- Gazlar 9- Çözeltiler 10- Karbon Kimyası 11- Yaşamımızda Kimya 12- Kayalar Mineraller ve Kimyasal Kirlilik
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1. Eğitim Fakülteleri için Genel Kimya Soner Ergül 2. Genel Kimya Hüseyin Bağ
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
10
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kimyaya Giriş (Tanım ve Çalışma Alanı)
Madde ve Özellikleri, Atomun Yapısı
Periyodik Sistem
Kimyasal Bağlar
Fiziksel ve kimyasal değişiklikler
Mol Kavramı
Kimyasal Yasalar
Ara Sınav
Kimyasal Reaksiyonlar
Gazlar
Çözeltiler
Yaşamımızda Kimya
Kayalar ve Mineraller
Kimyasal Kirlilik
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Fen Okuryazarlığı
Bileşikleri isimlendirir
Madde ve Özelliklerini kavrar
Periyodik Sistemi anlar
Mol kavramını anlar ve problemlerini çözer
Kimyasal reaksiyonları tanır ve sınıflar
Gazları, Özelliklerini ve Gaz Kanunlarını öğrenir
Çözeltiler ile ilgili problemleri çözer
Karbon Kimyasının temellerini bilir
Günlük yaşam ile kimya bağlantısını kurar
Kayalar, Mineraller ve Kimyasal Kirlilik hakkında bilgi sahibi olur
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
:
:
:
:
40
50
P01
P08
P04
P03
P02
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1
%30
Ders Süresi
14
2
28
Kısa Sınav
2
%20
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
Ö01
5
4
5
3
5
3
5
4
5
4
5
Ö02
5
4
5
3
5
2
4
3
5
3
5
Ö03
5
4
5
3
5
2
4
3
5
3
5
Ö04
5
4
5
3
5
2
4
3
5
3
5
Ö05
5
4
5
3
5
2
4
3
5
3
5
Ö06
5
4
5
3
5
2
4
3
5
3
5
Ö07
5
4
5
3
5
2
4
3
5
3
5
Ö08
5
4
5
3
5
2
4
3
5
3
5
Ö09
5
4
5
3
5
2
4
3
5
3
5
Ö10
5
4
5
3
5
2
4
3
5
3
5
Ö11
5
4
5
3
5
2
4
3
5
3
5
2
69
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
110
GENEL MATEMATİK II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
110
GENEL MATEMATİK II
T+U
Kredi
AKTS
4
4
7
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Matematik ön bilgilerini hatırlatarak öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Maksimum-minimum problemleri , Grafik çizimleri, Kısmi integrasyon yöntemi, Belirli integralin özellikleri, Belirli integralin uygulaması
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Balcı, M. 2008. Genel Matematik, Cilt 2, Balcı Yayınları., Musayev, B. , Alp, M. , Mustafayev, N. ve İ. Ekincioğlu. 2003 .
Analiz-II, Tek Ağaç Eylül Yayınevi, Ankara., Sağel,M.K.,Aktas,M., (2006). Genel Matematik 1, PegemA Yayınları.,
Karadeniz,
A.1997.Yüksek Matematik Cilt-Il, Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
40
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Maksimum-minimum problemleri
Türev yardımıyla limitte belirsiz hallerin hesabı
Grafik çizimleri
Grafik çizimleri
Belirsiz integral tanımı ve değişkenlere ayrılabilir integraller
Kısmi integrasyon yöntemi
Basit kesirlere ayırarak integral alma ve trigonometrik
fonksiyonların integrali
İrrasyonel fonksiyonların integrali.
Arasınav
Belirli integralin özellikleri
Belirli integralin uygulaması
Belirli integral yardımı ile alan hesabı
Belirli integral yardımı ile hacim hesabı
Genel değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Türevin uygulamalarını ifade eder ve uygulayabilir.
İntegral alma kurallarını uygular ve etkin bir şekilde verilen fonksiyonun integralini hesaplayabilir.
Belirsiz integral tanımını ve integral alma kurallarını ifade edebilir.
Fonksiyon kavramını, türlerini ifade eder ve ilgili uygulamalarını çözebilir.
Belirli integral tanımını ve özelliklerini ifade edebilir.
Belirli integral yardımıyla alan-hacim hesabı ve yay uzunluğunu hesaplayabilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
20
40
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
56
1
56
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
18
5
90
0
%0
Ödevler
20
3
60
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
Ö01
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
Ö02
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
Ö03
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
Ö04
5
4
4
4
4
4
5
5
5
4
5
Ö05
5
5
4
5
4
5
5
4
4
5
5
Ö06
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
2
210
7
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
112
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
112
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
T+U
Kredi
AKTS
3
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Psikolojinin eğitimdeki yerinin yeterli ve kapsamlı olarak anlaşılması, zihinsel ve davranışsal süreçlerin önemi ve rolü, kuramların öğrenilmesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Psikoloji ve eğitim psikolojisinin tanım ve işlevleri bilme • Çocuk ve ergen gelişimi, fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve ahlaki gelişimini bilme • Öğrenme, öğrenmeyi etkileyen
faktörler, günümüzdeki öğrenme kuramları bilme • Öğretim ve etkili öğretimi etkileyen faktörlerin farkında olabilme
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Düz anlatım, soru-cevap
Bacanlı, Hasan (2000). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Erden. M. ve Akman, Y. (1995). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınları.
Saban, Ahmet (2000). Öğrenme-Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Selçuk, Ziya (1996). Eğitim Psikolojisi. Ankara: PEGEM Yayıncılık.
Senemoğlu, Nuray (1999). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Spot Matbaacılık.
Ülgen, Gülten (1997). Eğitim Psikolojisi. Alkım Yayınevi.
Ulusoy, Ayten (Editör) (2003). Gelişim ve Öğrenme. Anı Yayıncılık.
Yeşilyaprak, Binnur (Editör) (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. PegemA Yayıncılık.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dersin İşleniş Yönteminin Tartışılması, Uygulama İlkeleri,
Değerlendirme, Yapılacak Etkinlikler
Gelişim; Gelişimle İlgili Temel Kavramlar, Gelişimin Temel
İlkeleri
Bedensel ve Motor Gelişim
Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
Ahlak Gelişimi
Kişilik Gelişimi
Ara sınav ve ders tekrarı
Ara sınav ve ders tekrarı
Eğitim ve Öğrenme İle İlgili Temel Kavramlar, Davranışçı
Yaklaşım
Klasik KoşullanmaEdimsel Koşullanma
Sosyal Öğrenme Kuramı
Bilişsel Yaklaşım; Gestalt Kuramı
Bilgiyi İşleme Kuramı
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı
Dökümanlar
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Gelişim özelliklerini ve öğrenme kuramlarını açıklayabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
100
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
15
15
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
129
4
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
114
TÜRKÇE II (SÖZLÜ ANLATIM)
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
114
TÜRKÇE II (SÖZLÜ ANLATIM)
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğretmen adaylarının duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade ederken anadillerini doğru kullanabilmelerini sağlamak ve sözlü anlatım ile ilgili bilgi ve yeterliliklerini artırarak, topluluk
karşısında kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilme becerilerini kazandırmak; meslekî hayatlarında sözlü ifade becerileri iyi bir öğretmen olmalarını sağlamak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özelliklerini kavratır Konuşma becerisinin temel özellikleri arasında yer alan doğal dil ve beden dilinin nasıl kullanılacağını öğretir. İyi bir konuşmanın
temel ilkelerini ve bunların sözlü anlatımda nasıl uygulanacağını kavratır. Sözlü anlatımda vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb nin önemini kavratır. Hazırlıksız ve hazırlıklı
konuşmaların özelliklerini, aşamalarını öğretir. Konuşma türlerini kavratarak bu türlerde nasıl sözlü anlatımda bulunulması gerektiğini öğretir. Değişik konularda hazırlıksız konuşmaların
nasıl yapılacağını öğreterek kurallarına uygun sözlü anlatımda bulunmalarını sağlar. Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarının farkına vararak bunları düzeltmelerini sağlar
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Teorik Anlatım, Soru Cevap, Örnekleme, Uygulama
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
28
1
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
%0
Ödevler
0
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
1
1
1
4
1
1
5
1
3
3
4
1
30
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
116
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
116
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
1.Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk İnkılapları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, 2. Türkiye ve Atatürk İnkılapları, İlkeleri ve
Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek, 3. Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk inkılapları, ilkeleri ve
Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek, 4. Türk gençliğini Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci: 1. İnkılap kavramının içeriğini doğru tanımlar. 2. Milli Mücadele'yi doğru yorumlar 3. Milli egemenlik kavramının gelişme sürecini ve anlamı
kavrar 4. Türk milletinin özelliklerini ve önceliklerini tanımlar. 5. Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi anlar ve yorumlar yapabilir.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Okutman Sibel Yazıcı
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Atatürk'ün İlkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusunun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok
gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklamak, konuları işlerken mümkün olduğunca görsel malzemelerden de yararlanarak sergiler açmak,
panel, konferans, film, dia sunumları ve benzeri etkinliklerle konuların daha kalıcı ve kolay anlaşıldığını sağlamaktır.
Kemal Atatürk, Nutuk / 1919 - 1927, (Bugünkü dile aktaran Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe.
Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu Muharebeleri Raporu.
Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıraları, ( Haz. Falih Rıfkı Atay)
Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Hatıra Defteri, (Haz.Ş.Tezer).
Mustafa Kemal Atatürk'ün Karisbard Hatıraları.
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Bugünkü Dille Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, (Bugünkü dille aktaran Ali Sevimvd.)Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Doğumdan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, (Haz.Utkan Kocatürk), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, (Haz. Mustafa Onar), Kültür Bakanlığı yayını.
Uluğ İğdemir , Atatürk'ün Yaşamı, Türk Tarih Kurumu Yayını.
Leman Şenalp, Atatürk Kaynakçası, II. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını.
Bilal N.Şimşir,İngiliz Belgelerinde Atatürk,IV cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını.
Bilal N.Şimşir, Atatürk'ün Hastalığı, Türk Tarih Kurumu Yayını.
Atatürk'ün Bütün Eserleri, XX Cilt, Kaynak Yayınları.
Eren Akçiçek, Atatürk'ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü, Güven Kitabevi.
Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, (Edt.Necmi Ülker, Latif Daşdemir), Ege Üniversitesi yayını Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt , YÖK yayını
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt.Semih Yalçın vd.)Siyasal Kitabevi.
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Edt. Ayten Sezer) Siyasal Kitabevi.
Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I /Kaynaklar. Siyasal Kitabevi.
ders kitabı,harita, slayt, belgesel
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TÜRK İNKILAP HAREKETLERİ.SİYASİ ALANDA YAPILAN
İNKILAPLAR.ÇOK PARTİLİ REJİM DENEMELERİ VE
SONUÇLARI.
HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR.
EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR.
SOSYAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR.
EKONOMİ VE SAĞLIK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR.
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI.
ARA SINAV VE DERS TEKRARI
ATATÜRK İLKERLERİ VE İNKILAPLARI DERS TEKRARI
ATATÜRK İLKELERİ. CUHURİYETÇİLİK, MİLLİYETÇİLİK,
HALKÇILIK.
DEVLETÇİLİK, LAİKLİK, İNKILAPÇILIK.
ATATÜRK'TEN SONRAKİ TÜRKİYE (İNÖNÜ'NÜN
CUMHURBAŞKANLIĞI, II. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE,
DEMOKRAT PARTİNİN KURULUŞU VE ÇOK PARTİLİ HAYATA
GEÇİŞ)
DEMOKRAT PARTİ'NİN İKTİDAR YILLARI, TÜRKİYE'NİN
NATO'YA GİRİŞİ VE 27 MAYIS 1960 ASKERİ MÜDAHALESİ.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dökümanlar
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
27 MAYIS 1960'TAN 12 EYLÜL 1980'E TÜRKİYE'DE İÇ
2
SİYASET GELİŞMELERİ.
1960'DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI (SOĞUK 2
SAVAŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ İLE
GELİŞMELER, KIBRIS BARIŞ HAREKATI, SÖZDE ERMENİ SOY
KIRIM İDDİALARI VE TÜRKİYE, KOMŞULARLA
MÜNASEBETLER )
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci:
Atatürk dönemi modernleşme sürecinin Osmanlı modernleşme sürecinden farklı olan yanlarıyla ilgili kıyaslamalara gidebilir
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini doğru yorumlar
Atatürkçü düşünce doğrultusunda milli hedefler etrafında birleşir
Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerini daha iyi anlar ve yorumlar yapabilir
cumhuriyetimizin nitelikleri ve inkılaplaşma sürecini kavrar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
2
60
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
201
GENEL BİYOLOJİ I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
201
GENEL BİYOLOJİ I
T+U
Kredi
AKTS
4
4
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Canlıların kimyasal yapılarını , organizasyonlarını ve ortak ve farklı yönlerini kavratmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Canlıların kimyasal yapısı, hücre ve hücre bölünmeleri, tek ve çok hücreli canlılar ve canlıların sınıflandırılması.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:'Ro'UøMODO2FDN
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Campbell, N.A. Reece, J.B. Biology. (Çeviri Ed. E. Gündüz, A. Demirsoy, İ. Türkan) 2. Türkçe baskı, 2008, Palme Yayıncılık, Ankara,Keton T.
W. & J. L. Gould, 1999. Genel Biyoloji I ve II 5. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Demirsoy, A. & İ. Türkan, Pelme Yayıncılık, Ankara, , ,Afyon
A., Kaya M.A., Yağız D., Canlılar Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, 2004 Ankara,Hasenekoğlu İ, Genel Biyoloji I, II. Atataürk Üniversitesi Yayınları
No.900, Erzurum
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Biyolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve
biyolojinin tarihsel gelişimine kısa bir bakış.
Su, canlılarda yer alan anorganik maddeler ve işlevleri,
karbonhidratlar, lipitler, proteinler, vitaminler.
Enzimlerin yapıları, özellikleri ve kontrolü.
DNA ve RNA moleküllerinin yapıları ve işlevleri.
Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin yapısı ve işlevi. Hücre
zarı, sitoplazma ve organeller. Çekirdek
Hücre Bölünmesi Mitoz bölünme, Mayoz bölünme ve
Kontrolsüz hücre bölünmesi.
Ara sınav
Ara sınav
Canlılar bilimi: Virüsler, Bakteriler (Archae ve gerçek
bakteriler),
Ökaryotlar (Protistalar. Mantarlar. Bitkiler. Hayvanlar)
Dokular:Bitkisel dokular
Bitkisel Organlar ve Yapıları: Vegetatif organlar, Generatif
organlar.
Çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme
Hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırma, bu
özelliklerinden kaynaklanan yaşam biçimleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Biyolojik bilimlerin önemini kavrar.
Suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri ile canlılardaki işlevini ve önemini ilişkilendirerek açıklar.
Canlıları sınıflandırır
Biyolojik moleküllerin yapısını ve işlevlerini açıklar
Enzimlerin canlılık açısından önemini açıklar.
Farklı hücre tiplerini yapısal ve işlevsel olarak karşılaştırır.
Mayoz, mitoz ve diğer hücre bölünmelerini kavrar. Aralarındaki farkları açıklar.
Prokaryotik ve ökaryotik organizmaları karşılaştırır ve faklılıkları açıklar.
Bitkilerde dokularını, bitkilerde üremeyi ve gelişmeyi açıklar.
Hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır ve karşılaştırır.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
:
:
:
:
100
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
Ö01
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
Ö02
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
Ö03
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
Ö04
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
Ö05
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
Ö06
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
Ö07
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
Ö08
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
Ö09
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
Ö10
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
3
142
5
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
203
GENEL BİYOLOJİ LAB I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
203
GENEL BİYOLOJİ LAB I
T+U
Kredi
AKTS
2
1
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Mikroskobu tanıma ve kullanma becerisini kazandırmak. Doku kesiti alma, preparat hazırlama ve ışık mikroskobunda bunları inceleme
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Hücrenin ve hücresel yapıların, çok ve tek hücreli canlıların ve hücre bölünmelerinin incelenmesi.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:'Ro'UøMODO2FDN
Dersin Yardımcıları:$U*|U'U6HOFHQ6KH\OD(UJQ
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Genel biyoloji laboratuarı kuralları ve güvenlik önlemleri.
Mikroskobun tanıtılması ve kullanımı.
Kesit alma ve preparat hazırlama teknikleri.
Bitki hücrelerinin incelenmesi.
Hayvan hücrelerinin incelenmesi.
Mikroorganizmalar( bakteri ve mikrofungus örnekleri).
Ara sınav
Ara sınav
10
11
Bitkide nişasta tanelerinin incelenmesi .
Bitkide plastitlerin(kloroplast, kromoplast, leukoplast)
incelenmesi.
Mitoz bölünme preparatlarının incelenmesi.
Mayoz bölünme preparatlarının incelenmesi.
Bitkisel dokuların ve çiçekli bitki kısımlarının incelenmesi.
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Hücre zarının özelliklerinin incelenmesi plazmoliz deplazmoliz.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Genel Biyoloji laboratuarı kuralları ve güvenlik önlemlerini kavrar
Mikroskobu tanır ve kullanmayı öğrenir.
Farklı hücreler tiplerini tanır ve karşılaştırır.
Hücre bölünmelerini bilir
Bitki dokularını tanır ve kavrar.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
100
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
1
14
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
0
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
Ö01
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
Ö02
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
Ö03
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
Ö04
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
Ö05
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
62
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
205
GENEL FİZİK III
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
205
GENEL FİZİK III
T+U
Kredi
AKTS
2
2
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
• Geometrik optik,dalga optiği,termodinamik kanunları,AC devreleri ve elektromanyaetik dalgalar hakkında bilgi kazandırmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Işık , ışığın yayılması,ışığın hızı ve kaynakları Yansıma ve kanunları,düzlem aynalar Çukur aynalarda görüntü oluşumu ve çizimleri Tümsek aynalarda görüntü oluşumu ve çizimleri ,
ayna sisitemlerinde görüntü çizimleri Kırılma ve kanunları,paralel kayma,görünür derinlik İnce ve kalın kenarlı merceklerde görüntü oluşumu ve çizimleri Tam yansıma , prizmada
kırılma Dalga hareketi Kırınım,çözünürlük ve kutuplanma AC devreleri Elektromanyetik dalgalar Bağlanma enerjisi ve çekirdek reaksiyonları Termodinamik yasaları
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:<UG'Ro'U%OHQW$\GR÷GX
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
10
10
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Işık , ışığın yayılması,ışığın hızı ve kaynakları
Yansıma ve kanunları,düzlem aynalar
Çukur aynalarda görüntü oluşumu ve çizimleri
Tümsek aynalarda görüntü oluşumu ve çizimleri ,ayna
sisitemlerinde görüntü çizimleri
Kırılma ve kanunları,paralel kayma,görünür derinlik
İnce ve kalın kenarlı merceklerde görüntü oluşumu ve
çizimleri
Tam yansıma , prizmada kırılma
Ara Sınav
Dalga hareketi
Kırınım,çözünürlük ve kutuplanma
AC devreleri
Elektromanyetik dalgalar
Bağlanma enerjisi ve çekirdek reaksiyonları
Termodinamik yasaları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
•
•
•
•
•
•
Işığın tanımını yapar, ortamalarda ki hareketini açıklar.
Ayna ve merceklerde oluşan görüntü sistemlerini çizer ve problem çözümlerini yapar
Dalga optiğinde girişim ve kırınımı açıklar.
Optik araçları tanıyıp çalışma prensiplerini açıklar.
Termodinamik Kanunlarını açıklar.
Alternatif Akım Devrelerini açıklar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
20
30
30
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
14
3
42
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
14
2
28
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
1
142
5
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
207
GENEL FİZİK LAB III
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
207
GENEL FİZİK LAB III
T+U
Kredi
AKTS
2
1
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Genel fizik III dersinde ele alınan teorik bilgilerden faydalanarak uygulama düzeyinde deney ve etkinlikler düzenlemek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Yansıma ve düzlem aynalar Çukur ve tümsek aynalarda görüntü çizimi ve özel ışınlar Ayna sistemlerinde görüntü analizleri Ayna sistemlerinde görüntü analizleri Yansıma ile ilgili
deneyler Mercekler de görüntü çizimi Işığın prizmalardan geçişi ve renklere ayrılması Ses konusu ile ilgili deneyler Kalorinin mekanik eşdeğeri Su dalgaları Girişim
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Yrd.Doç.Dr. Bülent Aydoğdu
Dersin Yardımcıları:
Ar.Gör. Yunus Emre Yüksel
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Optik Lab. Uygulamaları,İbrahim Kesmez,2009.,•
Prensipleri-III(Optik), Çeviri: Nusret Kürkçüoğlu
Serway,Fen ve Mühendislik için Fizik,II.Cilt, Çeviri Editörü:Kemal Çolakoğlu; Fizik
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
20
20
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Öğrenci gruplamasının yapılması
Yansıma ve düzlem aynalar
Çukur ve tümsek aynalarda görüntü çizimi ve özel ışınlar
Ayna sistemlerinde görüntü analizleri
Ayna sistemlerinde görüntü analizleri
Yansıma ile ilgili deneyler
Mercekler de görüntü çizimi
Ara Sınav
Işığın prizmalardan geçişi ve renklere ayrılması
Ses konusu ile ilgili deneyler
Kalorinin mekanik eşdeğeri
Su dalgaları
Girişim
Uygulama imtihanının yapılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Düzlem aynalarda yansıma kanunlarını anlar ve görüntü oluşturur
Çukur ve tümsek aynalarda yansıma kanunlarını anlar ve görüntü oluşturur
Kırılma kanunlarını kavrar
İnce ve kalın kenarlı merceklerde ışığın davranışını kavrar
Merceklerde ve mercek sistemlerinde görüntü çizimi ve görüntü analizi yapar
Sesin oluşumu ve yayılması ile ilgili deneyleri yapabilir
Kalorimetre kabını tanır ve ısının mekanik eşdeğerini hesaplayabilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
10
30
20
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
0
0
0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
16
2
32
%0
Ödevler
14
1
14
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
28
1
28
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Laboratuvar
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
3
4
3
5
4
5
4
4
2
2
Ö01
4
3
5
3
5
4
4
3
4
1
1
Ö02
4
4
4
3
5
5
5
4
3
2
2
Ö03
5
3
4
2
5
4
4
4
3
2
1
Ö04
3
4
5
4
5
5
5
4
4
3
1
Ö05
5
3
4
4
5
4
4
4
3
2
2
Ö06
4
4
5
3
5
4
5
4
4
2
2
Ö07
4
4
4
4
5
4
4
5
3
2
2
Toplam İş Yükü Saati
1
76
3
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
211
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
211
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
T+U
Kredi
AKTS
3
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik
örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin
görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1.Öğretimle ilgili temel kavramları tanıyabilme 2.Program geliştirmede sistem yaklaşımını kavrayabilme 3.Program geliştirmede kullanılan kavramların anlam bilgisi 4.Öğrenme ve
öğretim ilkelerini kavrayabilme 5.Eğitim Programlarının dayandığı temelleri kavrayabilme 6.Hedefler ve hedeflerin belirlenmesini kavrayabilme 7.Sistem yaklaşımına dayalı program
ve öğretim tasarımı bilgisi 8.Program geliştirme alanındaki yeni ve çağdaş gelişmeleri kavrayabilme 9.Program geliştirme alanındaki güncel sorunları irdeleyebilme 10.Program
geliştirme modellerini tanıyabilme 11.Öğrenme ve öğretim stratejilerini kavrayabilme 12.Öğretim yöntem ve tekniklerini kavrayabilme 13.Öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulama
ile ilişkisi kavrayabilme
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:g÷UJ|U$úND\1XU$WDVHYHU
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Öğrenci merkezli, proje temelli uygulamalar
Ocak, Gürbüz(Ed) (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık
Sönmez, V.(2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık
Hesapçıoğlu, M.(2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara:Nobel Yayınları
Arslan, M(Ed). (2007) Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık
Doğanay, A.(Ed)(2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık
Demirel, Ö. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık, 1999
Sönmez, V. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık, 1995
Erden, M. Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık No:6, 1993
Doğan, H. Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı Ankara, Önder Matbaacılık , 1997
Ertürk, S. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları : 9, 1973.
Özçelik, D. A. Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları 8, 1987
Sezgin, İ
Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Gazi Büro
Kitabevi. 1994
Varış, F. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, 53, 1979
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan programlar
Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan programlar
Moore, Kenneth D. Öğretim Becerileri (Çev:Nizamettin Kaya).
Caine, R.N and Caine G.(2002). Beyin Temelli Öğrenme.(Çev. Ed. Gülten Ülgen). Nobel Yayıncılık.
Worthen, B. R. ve Sanders, J. R. (1987). Educational evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. Londra: Longman.
Pinar, W. F., Reynolds, W. M., Slattery, P. ve Taubman, P. M. (1995). Understanding curriculum: An introduction to the study of historical
and contemporary discourses. Paris: Peter Lang.
Fitz-Gibbon, C. T. ve Morris, L. L. (1978). How to design program evaluation. Londra: Sage Publications.
Demirel, Ö.(2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. PegemA Yayıncılık.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dersin Tanıtımı ve yapılacak etkinliklerin planlanmasıÖğretim
ile ilgili temel kavramlar
Program geliştirmede temel kavramları (Eğitim programı,
öğretim programı, program geliştirme, …vb)
Eğitim programlarının dayandığı temeller( felsefi temel,
psikolojik temel, sosyal temel, …vb).
Öğrenmelerin sınıflanması (hedef ve hedef belirleme)Eğitim
programı tasarım ve modelleri
Program geliştirme süreciEğitimde Hedefler: Hedef Çeşitleri,
Hedef Kaynakları, Hedef AlanlarıKazanımlar ve örnekleri
Öğretme-Öğrenme Stratejileri (Öğretme Yaklaşimlari)
Ara Sınav-Ders Tekrarı
Ara Sınav-Ders Tekrarı
Öğretim Yöntemleri
Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan
ve etkinlik örnekleri)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dökümanlar
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
12
13
3
3
14
Eğitim Programı tasarımı ve modeller
Program değerlendirme (Değerlendirme çeşitleri, önemi,
yaklaşımlar) Eğitim Programlarının Öğelerine Yönelik
Değerlendirme
Eğitimde Çağdaş yaklaşımlar
Dökümanlar
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ö09
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Öğretimle ilgili temel kavramları tanır
Program geliştirmede sistem yaklaşımını kavrar
Program geliştirmede kullanılan kavramların anlamını bilir
Öğrenme ve öğretim ilkelerini kavrar
Eğitim Programlarının dayandığı temelleri kavrar
Hedefler ve hedeflerin belirlenmesini kavrar
Sistem yaklaşımına dayalı program ve öğretim tasarımı yapabilir
Program geliştirme alanındaki yeni ve çağdaş gelişmeleri kavrar
Program geliştirme alanındaki güncel sorunları irdeler
Program geliştirme modellerini tanır
Öğrenme ve öğretim stratejilerini kavrar
Öğretim yöntem ve tekniklerini kavrar
Öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulama ile ilişkisi kavrar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
42
1
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
30
2
60
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
1
104
3
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
213
İNGİLİZCE I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
213
İNGİLİZCE I
T+U
Kredi
AKTS
3
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Zorunlu İngilizce I ders programı CEF (Common European Framework) hedeflerine göre hazırlanmıştır. Bu amaçla öğrencinin çok yönlü olarak dili kullanma becerisine sahip olması
hedeflenmiştir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1. Kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları anlayabilme 2. Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok
basit tümceleri anlayabilme 3. Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi, basit yoldan sözel iletişim kurabilme 4. İletişim kurabilme ve yaşadığı yeri
ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilme 5. Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilme becerilerini edinme
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:g÷U*|U$EGXOODK(UWLW
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Communicative approach, grammar translation, eclectic method
1. Teknolojik donanımlar
2. Ders kitabı
3. Yardımcı kitap
4. Sözlük
5. Ek materyaller
6. CD oynatıcı
7. Web siteleri
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
The verb to be (singular) statements and questions,Question
words: who, what, how old, where?, countries nationalities
and languages
The verb to be (plural) statements and questions,this, that,
these, those and plural nouns, adjectives
has got / have got, possessive 's, possessive adjectives
irregular plurals, family, colours
Prepositions of time and place, there is / there are, positive
imperatives, telling the time, months of the year, places in
town
Can / can't (ability), ordinal numbers & dates, abbreviations
and sports
Negative imperatives, adjectives describing feelings
Present Simple: positive and negative,like+ -ing, hobbies &
interests
ARA SINAV VE DERS TEKRARI
be going to: intentions & predictions, holiday activities, future
time expressions
why…? Because…,can / can't (asking for permission), clothes,
money and prices
must / mustn't, can't (prohibition), personality adjectives
have to / don't have to, needn't, jobs
present continuous for activities happening now, house and
furniture
present simple vs. present continuous, housework
Dökümanlar
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Konuşma yeteneğini edinme ve iletişim kurmayı becerebilme
Basit yapılı cümlelerle ve kelimelerle yazım becerisini geliştirme
Karşıdakinin konuşmasını temel düzeyde anlama ve cevap verebilme
Temel düzeyde bilgi gerektiren gazete dergi ve kitapları okuma ve anlama
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
:
:
:
:
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
%0
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
202
GENEL BİYOLOJİ II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
202
GENEL BİYOLOJİ II
T+U
Kredi
AKTS
4
4
6
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Canlılarda enerji akışını öğretmek. Hayvanlarda doku ve organ sistemlerini ve hayvanlar alemindeki organ sistemlerinin çeşitliliğini kavratmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
:Canlılarda enerji akışı. Hayvalarda dokular ve organ sistemleri.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Hasenekoğlu İ, Genel Biyoloji I, II. Atataürk Üniversitesi Yayınları No.900, Erzurum,Afyon A., Kaya M.A., Yağız D., Canlılar Bilimi, Nobel Yayın
Dağıtım, 2004 Ankara,Campbell, N.A. Reece, J.B. Biology. (Çeviri Ed. E. Gündüz, A. Demirsoy, İ. Türkan) 2. Türkçe baskı, 2008, Palme
Yayıncılık, Ankara,Keton T. W. & J. L. Gould, 1999. Genel Biyoloji I ve II 5. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Demirsoy, A. & İ. Türkan, Pelme
Yayıncılık, Ankara, ,
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Canlı sistemlerinde enerji akışı Solunum ve fotosentez ve
karşılaştırılmaları
Hayvanlarda dokular: Epitel Doku
Hayvanlarda dokular: Bağ Doku
Hayvanlarda dokular: Sinir Doku, Kas Doku
Hayvanlarda koruma, destek ve hareket sistemi
Hayvanlarda sinir sistemi, Duyu organları
Ara sınav
Ara sınav
İç Salgı sistemi ve Homeostazi
Hayvanlarda dolaşım sistemi
Hayvanlarda boşaltım sistemi
Hayvanlarda solunum sistemi
Hayvanlarda beslenme ve sindirim
Hayvanlarda üreme,döllenme ve gelişme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Canlı sistemlerinde enerji akışını öğrenir.
Hayvan dokularını bilir ve bu dokuların faklılık ve benzerliklerini yorumlar
Hayvanlardaki organ sistemlerini görev ve fonksiyonlarını olarak öğrenir.
Hayvanlardaki sistemleri aşağı yapılı canlılardan başlayarak insana kadar birbirleri ile karşılaştırır.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
100
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
5
70
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
15
15
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%70
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Ara Sınav
0
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
4
Ö01
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
4
Ö02
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
4
Ö03
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
4
Ö04
5
5
5
2
2
2
3
4
4
3
4
166
6
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
204
GENEL BİYOLOJİ LAB II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
204
GENEL BİYOLOJİ LAB II
T+U
Kredi
AKTS
2
1
2
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Hayvansal dokuları ve organları inceleme becerisi kazandırmak ve fotosentez ve solunum gibi olayları kavratmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Hayvansal dokular, hücresel enerji ve tek hücreli canlılar.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Protozoa kültürü hazırlanması
Protozoa kültürünün ışık mikroskobunda incelenmesi
Fotosentez hızına etki eden faktörlerin incelenmesi
Hayvan doku preparatları Epitel doku
Kıkırdak doku preparatının incelenmesi
Kemik Doku preparatının incelenmesi
Arasınav
Arasınav
Kan Doku preparatının incelenmesi
Kan gruplarının tespiti
Kas Dokusu preparatının incelenmesi
Besinlerde karbohidrat, yağ ve proteinlerin tespiti.
Canlılarda solunum olayının gözlenmesi
Koyun kalbi diseksiyonu
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Farklı protozoa örneklerini tanır.
Hayvan dokularınnı tanır ve bu dokularınfarklılık ve benzerliklerini tespit eder.
Besin maddelerindeki karbonlu bileşikleri ayırt eder.
Canlılarda solunum olayını kavrar.
Canlılarda organları ve diseksiyonu bilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
100
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
1
14
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%79
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
0
%30
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%109
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
Ö01
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
Ö02
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
Ö03
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
Ö04
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
Ö05
5
5
5
2
5
4
5
3
4
2
4
62
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
206
MODERN FİZİĞE GİRİŞ
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
206
MODERN FİZİĞE GİRİŞ
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
• Modern fiziğin temel yaklaşımlarını ve kavramlarını öğreterek kuantum fiziği, kuantum mekaniği, atom fiziği, molekül fiziği, nükleer fizik ve katıhal fiziği gibi derslere temel
oluşturmak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Göreli fizik Özel görelilik teorisi Özel görelilik teorisi Uygulamalar Hız, momentum, enerji Işık Siyah Cisim ışıması Fotoelektrik olay Compton olayı Klasik dalga, madde dalgası Xışınları Belirsizlik prensibi Atom modelleri
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Taylor, John R., Zafiratos, Chirs D., Dubson, Michael A., 2008, Fen ve Mühendislikte Modern Fizik, Okutman yayıncılık,•
A., Beichner, Robert J., 2007, Serway 3 Modern Fizik, Palme Yayıncılık
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
10
40
50
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Göreli fizik
Özel görelilik teorisi
Özel görelilik teorisi
Uygulamalar
Hız, momentum, enerji
Işık
Siyah Cisim ışıması
Ara Sınav
Fotoelektrik olay
Compton olayı
Klasik dalga, madde dalgası
X-ışınları
Belirsizlik prensibi
Atom modelleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö00
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Öğrenciler
•
•
•
•
•
•
modern fiziğin temel prensiplerini ve yaklaşımlarını tanımlayacak
modern fiziğin kavramlarını kullanarak fotonların ve atomaltı parçacıkların doğasını inceleyecek.
modern fizikteki temel problemleri çözmek ve analiz etmek için matematiksel metodları ve fizik prensiplerini uygulayacak.
klasik fizikten kuantum fiziğine geçişin tarihsel gelişimini kavrayacak.
Eistein'nin kütle-enerji formülünü kavrayacak.
Özel rölatrivite teorisini kavrayacak.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Serway, Raymond
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
14
3
42
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
1
114
4
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
208
GENEL KİMYA(ORGANİK KİMYA) IV
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
208
GENEL KİMYA(ORGANİK KİMYA) IV
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı sizi organik kimya okur yazarı yapmaktır. Organik Kimyanın temel konularını öğrenmenizi amaçlamaktadır. Farklı kimyasal yapıdaki organik bileşikleri
isimlendirebilecek, molekül formüllerini yazabilecek, özelliklerini ve reaksiyonlarını öğreneceksiniz.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
1- Organik kimyaya giriş: Atomik orbitaller, kimyasal bağlar, bağ enerjileri, bağ uzunlukları, elektronegativite ve dipoller 2- Organik kimyada temel kavramlar: molekül formülü,
yapısal formül, izomeri, radikal kavramı 3- Organik moleküller: molekül formüllerin yazılması ve tayini 4- Alkanlar: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları 5Alkenler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları 6- Alkinler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları 7- Aromatik bileşikler: Molekül
yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları 8- Aldehitler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları 9- Ketonlar: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri,
özellikleri ve reaksiyonları 10- Karboksilli asitler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları 11- Aminler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve
reaksiyonları 12- Yağlar, Proteinler, DNA Yapısı, Polimerler
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Organik Kimya Kısa ve Öz - Atkins & Carey Çeviri Edt. Gürol Okay & Yılmaz Yıldırır
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
5
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Organik kimyaya giriş: Atomik orbitaller, kimyasal bağlar, bağ
enerjileri, bağ uzunlukları, elektronegativite ve dipoller
Organik kimyada temel kavramlar: molekül formülü, yapısal
formül, izomeri, radikal kavramı
Organik moleküller: molekül formüllerin yazılması ve tayini
Alkanlar: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve
reaksiyonları
Alkenler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve
reaksiyonları
Alkinler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve
reaksiyonları
Aromatik bileşikler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri,
özellikleri ve reaksiyonları
Aldehitler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve
reaksiyonları
Ketonlar: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve
reaksiyonları
Karboksilli asitler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri,
özellikleri ve reaksiyonları
Aminler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve
reaksiyonları
Yağlar, proteinler, DNA yapısı, polimerler
Dökümanlar
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Fen Okuryazarlığı
Karbon Kimyasının temellerini bilir
Temel organik bileşikleri ve bileşik gruplarını tanır
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
:
:
:
:
25
20
50
P01
P08
P04
P03
P02
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1
%30
Ders Süresi
14
2
28
Kısa Sınav
2
%10
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
6
84
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
2
2
4
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
5
4
4
4
3
4
3
4
Ö01
5
5
5
5
4
4
4
3
4
3
4
Ö02
5
5
5
5
4
4
4
3
4
3
4
Ö03
5
5
5
5
4
4
4
3
4
3
4
3
119
4
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
210
FEN-TEKNOLOJİ PROĞRAMI VE PLANLAMA
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
210
FEN-TEKNOLOJİ PROĞRAMI VE PLANLAMA
T+U
Kredi
AKTS
3
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
• Bu dersin sonunda öğrencilerin: a) Program geliştirme ile ilgili temel kavramları anlayabilmeleri, b) Eğitimde program geliştirmenin kuramsal temellerini (tarihi, felsefi, psikolojik ve
toplumsal temeller) tanımaları, c) Eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik
kazandırma) hakkında bilgi sahibi olmaları, d) Öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri) hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları, e)
Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumluluklarını tanımaları, amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Öğretim programının tanımı, program geliştirmenin ilkeleri Eğitim programı ve program geliştirme ile ilgili temel kavramlar. Eğitimde program geliştirmenin dünyada ve Türkiye’deki
tarihi gelişimi. Eğitimde program geliştirmenin felsefi temelleri. Eğitimde program geliştirmenin psikolojik ve toplumsal temelleri. Fen öğretiminde planlama, ders programı, öğretim
etkinliklerinin planlanmasıEğitim programı tasarımı ve modeller. Program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma). Fen
ve Teknoloji dersi öğretim programını tanıma. Öğretimin Planlaması (Ünitelendirilmiş Yıllık Plan, Günlük Plan ve Etkinlik Örnekleri). Öğrenciler tarafından hazırlanan ders planlarının
sunumu ve üzerinde tartışılması
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama ve SBS’yle ilişkilendirme) ilköğretim 1. ve 2. kademe
öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi,• Demirel, Ö. (2003). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (5.baskı). Ankara:
PegemA Yayıncılık,•
MEB, 2013. İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Ankara
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
30
30
40
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Öğretim programının tanımı, program geliştirmenin ilkeleri
Eğitim programı ve program geliştirme ile ilgili temel
kavramlar.
Eğitimde program geliştirmenin dünyada ve Türkiye’deki tarihi
gelişimi.
Eğitimde program geliştirmenin felsefi temelleri.
Eğitimde program geliştirmenin psikolojik ve toplumsal
temelleri.
Fen öğretiminde planlama, ders programı, öğretim
etkinliklerinin planlanmasıEğitim programı tasarımı ve
modeller.
Program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama,
deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma).
Ara Sınav
Fen ve Teknoloji dersi öğretim programını tanıma.
Fen ve Teknoloji dersi öğretim programını tanıma.
Öğretimin Planlaması (Ünitelendirilmiş Yıllık Plan, Günlük Plan
ve Etkinlik Örnekleri).
Öğrenciler tarafından hazırlanan ders planlarının sunumu ve
üzerinde tartışılması
Öğrenciler tarafından hazırlanan ders planlarının sunumu ve
üzerinde tartışılması
Dersin genel değerlendirmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
•
•
Program geliştirme ile ilgili temel kavramları anlayabilme.
Eğitimde program geliştirmenin kuramsal temellerini (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller) tanıma.
•
Eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma) hakkında bilgi sahibi olma.
Ö04
Ö05
Ö06
•
•
•
Öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri) hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazanma
Eğitimde program geliştirmenin felsefi temelleri hakında bilgi sahibi olmak
Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumluluklarını tanıma
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
14
2
28
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%60
Laboratuvar
0
0
0
14
3
42
1
1
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
Ö01
4
4
4
3
5
5
5
5
5
3
4
Ö02
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
3
Ö03
4
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
Ö04
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
Ö05
4
4
5
5
4
5
4
4
4
4
3
Ö06
5
5
5
4
5
5
4
5
4
4
3
1
142
5
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
212
İNGİLİZCE II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
212
İNGİLİZCE II
T+U
Kredi
AKTS
3
3
3
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Öğrencilerin yeterli İngilizce bilgi donanımına ulaşmalarını ve İngilizceyi etkili bir şekilde anlamayı ve kullanmalarını, konuşma, yazma ve diğer iletişim becerilerini edindirmek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Murphy, R. 2006; Essential Grammar In Use, Cambridge, Great Britain,Redston, C. 2006; Face2face Elementary Course Book, Cambridge,
Great Britain,Arslan, A. 2009; English Panorama, Key Publishing, Ankara
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous Tense
Adjectives
Adjectives & Adverbs
Adjectives & Adverbs
Passives
Passives
Ara sınav
Conditionals
Relative Clause
Noun Clause
Reported Speech
Gerunds And Infinitives
Genel değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Farklı sosyal konu içerikli parçaları İngilizce olarak yazabilir.
Günlük yaşamla ilgili konuları yazabilme yeteneği kazanabilir..
Kendileri hakkında konuşma yeteneği kazanabilir.
Herhangi bir konuyu yazma yeteneği kazanabilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
:
:
:
:
100
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
42
1
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
30
1
30
0
%0
Ödevler
20
1
20
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
1
94
3
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
P05
P11
P10
P09
P00
P01
P08
P04
P03
P02
Eğitim uygulamalarında sosyal ve iletişim becerilerini kullanarak bireysel ve grup çalışmaları yapabilir
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve güncel teknolojiyi kullanabilir
Fen eğitimi alanında proje yapabilir, veri toplayabilir ve raporlayarak sonuçlandırabilir
Demokrasi kültürüne sahip, her türlü ayrımcılıktan uzak ve öz yeterliliği gelişmiş bireyler haline gelirler.
Eğitim sisteminin paydaşları ile mesleki ve etik ilkelere bağlı kalarak kaliteli iletişim ve ilişki kurabilir
Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir
Fen Bilgisi Eğitimi Kazanımları
Fen eğitimi alanında var olan güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
Eğitim ile ilgili özgün ürünler ve materyaller tasarlayabilir ve kullanabilir
Kültürel ve yerel eğitim problemlerini tanımlayabilir ve çözüm üretebilir
Fen eğitimi alanında bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip olur
Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini fen eğitiminde kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
%0
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
0
Download

Bölümün Amaçları, Program Çıktıları ve Dersleri