GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
ORUSEC210
Kavak ve Hızlı Gelişen Türler
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ORUSEC210
Kavak ve Hızlı Gelişen Türler
2+0
2
5
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Düzeyi
: Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu
: Yok
Bölümü/Programı
: ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Dersin Türü
: Seçmeli
Dersin Amacı
: Hızla artan odun hammaddesi açığını kapatmak amacıyla kurulacak endüstriyel plantasyonlar için yer, tür ve yöntem seçimini ve
uygulamasını öğrenmek
Dersin İçeriği
: Giriş, Hızlı gelişen tür kavramları, Hızlı gelişen türlerin dünya ve ülkemizdeki yeri ve önemi, Hızlı gelişen yabancı türlerin seçim esasları,
Tesis yeteneği ve tesis ehliyeti, Deneme kuruluş tekniği, Ülkemizde yapılmış hızlı gelişen tür ağaçlandırmalarının irdelenmesi, Bir kültür ağacı olarak kavak ve kavakçılığın ülkemiz
ekonomisi açısından önemi, Kavak seksiyon ve alt seksiyonları, Kavak tohumu ve fidan üretim tekniği, Kavak fidanı standardizasyonu, Kavakçılıkta ağaçlandırma tekniği, Kuruluş
amacı, Klon seçimi, Dikim aralıkları, Doğru ve hatalı dikimler ve bakım işlemleri, Galeri kavakçılığı, Kavak fidanlarına zarar veren mantar ve böcekler, Kavak ağaçlandırmalarında
üretilen odun çeşitleri ve kullanım sahaları
Ön Koşulları
:
Dersin Koordinatörü
:
Dersi Veren
: Öğr.Gör. Mehmet ÖZ
Dersin Yardımcıları
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: Ürgenç, S., 1998. Genel Plantasyon ve Ağaçlandırma Tekniği, İÜ Yayın No:3644, İstanbul,Anonim, 1994. Türkiye’de Kavakçılık, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman
Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, 224 s. İzmit
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Giriş ve Temel Kavramlar
Hızlı Gelişen Türlerin Önemi ve Ekonomiye Katkıları
Tesis Yeteneği ve Tesis Ehliyeti
Tür Seçiminde Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
Türkiye’de Yapılan Hızlı Gelişen Tür Ağaçlandırmalarının Kritiği
Kavakçılığın Ülkemiz Açısından Önemi
Kavak Islah Stratejisi
Ara Sınav
Kavak Fidanı Üretim Teknikleri
Kavak Fidanı Üretim Teknikleri
Kavak Ağaçlandırmalarında Yer ve Klon Seçimi
Günübirlik Arazi-Alan Çalışması
Dikim Yöntemleri
Galeri Kavakçılığı
Zararlılar, Bakım ve Koruma
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynak
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Temel terimleri açıklar
Doğal hızlı gelişen türleri ve silvikültürel özelliklerini sıralar
Türkiye’ye uygun hızlı gelişen türleri ve silvikültürel özelliklerini sıralar
Kavak fidanı üretme yöntemlerini kullanır
Kavak ağaçlandırması için arazi etüdünün nasıl yapıldığını uygular
Kavak ağaçlandırması için arazi hazırlığında kullanılan yöntemleri uygular
Kavaklıklarda bakım ve korunma yöntemlerini kullanır
Kavak odununun kullanım alanlarını sıralar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P07
P06
P12
P10
P09
P04
P02
P01
P11
P05
P03
Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek
Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarmak ve sorumlularla paylaşmak
Ormancılık ve orman ürünleri alanıyla ilgili mevzuata uygun davranmak
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek
Ormancılık ve orman ürünleri alanı ile ilgili yöntem ve teknik bilgilere sahip olmak
Ormancılık ve orman ürünleri alanlarıyla ilgili temel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izlemek
Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirmek
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
4
4
3
2
4
2
3
4
3
2
2
4
Ö01
4
4
4
2
4
1
4
4
4
1
2
4
Ö02
4
4
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
Ö03
4
4
3
1
4
2
3
4
3
2
2
4
Ö04
4
4
3
2
4
2
3
4
3
2
1
4
Ö05
3
4
3
2
4
2
3
4
3
2
2
4
Ö06
4
4
3
2
4
2
3
4
4
2
2
3
Ö07
4
4
3
2
4
2
3
4
3
2
2
4
Ö08
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
85
3
Download

ORUSEÇ 210 Kavak ve Hızlı Gelişen Türler