13-14 KASIM 2014
TÜRKİYE MİLLİ KAVAK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
VIII. GENEL KURUL KARARLARI
KAVAKÇILIK
ÇALIŞMALAR
ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ
TARAFINDAN
YÜRÜTÜLECEK
Yeni kavak klonlarının bulunması, uygulamaya kazandırılması ve genetik-ıslah
çalışmaları:
1.) Ülkemiz de doğal olarak yetişen Kara Kavak, Fırat Kavağı, Ak Kavak, Boz Kavak
ve Titrek Kavak yayılış alanlarının belirlenmesi ve bu türlerde ıslah çalışmalarına başlanılarak
in-situ ve ex-situ koruma alanlarının oluşturulması.
Yetiştirme teknikleri, ekonomi, envanter ile ilgili çalışmalar:
2.) Islah edilmiş Kavak klonlarının kullanımının teşvik edilmesi, Kavak yetiştirilen alan
ile üretim miktarlarının klon bazında envanterinin yapılması ve gerekirse bu konuda Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile işbirliği yapılması.
3.)Kavak ağacının peyzaj çalışmalarında kullanımının yaygınlaştırılması ve bioenerji
örneğinde olduğu gibi kavak odununa yeni kullanım alanları kazandırmak amacıyla bilimsel
araştırmalar yapılması.
Koruma çalışmaları:
4.)Kavak yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı bölgelerde böcek ve hastalıkların
mevcudiyetinin her yıl izlenerek sonuçlarının duyurulması, böcek ve hastalıklarla mücadele
konusunda kavak yetiştiricilerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
5.)Özellikle yaprak zararlısı böceklerin parazit, parazitoid ve parçalayıcılarının
biyolojilerinin araştırılması, elde edilen bilimsel verilerin üretici ve sanayicilere
aktarılmasının sağlanması.
6.)Kavak zararlılarıyla mücadelede biyolojik pestisitlerin kullanılma olanaklarının
geliştirilmesi ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapılması.
Eğitim, tanıtım, yayın, halkla ilişkiler ile ilgili çalışmalar:
10.)Kavak odunu kullanan sanayinin talep ettiği ürün standartlarının belirli dönemlerde
belirlenmesi ve bu taleplere uygun kavak yetiştirilmesi için kavak üreticilerinin
yönlendirilmesi.
8.)Kavak ağaçlarının çevre ve insan sağlığı üzerine zararlı etki yaptığına dair oluşan
olumsuz algının giderilmesi için toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunulması.
DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
9.)Kavak yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdeki araştırma, bilgi ve
tecrübenin izlenerek, ülkemize kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması.
AĞAÇLANDIRMA
ÇALIŞMALAR
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN
YÜRÜTÜLECEK
10.)Kavak yetiştiriciliği açısından GAP ve KOP gibi büyük potansiyele sahip yetişme
alanlarının değerlendirilmesi için çalışmaların yapılması.
11.)Özel ağaçlandırma ve OR-KÖY kredilerin de kavak ağaçlandırmalarının daha cazip
hale getirilmesi, kavak üreticiliğinin tarımsal ürün destek programına alınması konusunda
çalışılması.
FİDANLIK VE TOHUM İŞLERİ
YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN
12.)Karakavak ve Melez kavaklar için en az iki adet akredite fidanlığın oluşturulması,
kavak ağaçlandırılmalarında kullanılacak sertifikalı ticari klon materyallerinin buralardan
temin edilmesinin sağlanması.
13.)Bitki pasaportu uygulamalarının, sertifikalı fidan yetiştirilmesi ve kullanılması
konularında mevzuat geliştirilmesi ve bu alanlarda denetim yapacak birimlerin oluşturularak
buralarda görev yapacak uzmanların yetiştirilmesi.
ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
14.)Endüstriyel plantasyon planlamasın da uygun yerlerde kavak ağaçlandırmalarına
öncelik verilmesinin sağlanarak “Samsun Gölardı Kavakçılık İşletme Şefliği” benzeri orman
işletme şefliklerinin kurulması ve bu şefliklere özel amenajman planlarının hazırlanması.
15.)Orman Amenajman Planlama çalışmalarında titrek kavak işletme sınıfı ayrılarak
planlanması konusunda ilgili Daire Başkanlığı ile mutabakat sağlanması.
İŞLETME
VE
PAZARLAMA
YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN
16.) Kavak odunu ve kavak fidanı üreticilerini ve tüketicilerini bünyesinde bulunduran
“Kavak Odunu Üreticileri ve Tüketicileri Birliği’nin kurulması için gerekli çalışmalarda
bulunulması.
17.) Kavak fidanı ve kavak odununun alım ve satımının yapılabileceği “Kavak
Borsası’nın kurulması maksadıyla fizibilite çalışmalarının yapılması.
ORMAN AĞAÇLARI VE TOHUMLARI ISLAH ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
1.) Ülkemiz de doğal olarak yetişen Kara Kavak, Fırat Kavağı, Ak Kavak, Boz Kavak ve
Titrek Kavak türlerinde Gen Koruma Ormanı seçilmesi yayılış alanlarının belirlenmesi ve bu
türlerde ıslah çalışmalarına başlanılarak in-situ ve ex-situ koruma alanlarının oluşturulması.
ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
1.)Fırat Kavağı, Ak Kavak, Boz Kavak ve Titrek Kavak türlerinde ilgili Ormancılık Araştırma
Enstitüsü ile işbirliği yaparak ıslah araştırmalarında bilimsel destek vermek
2.)Kavak odununa yeni kullanım alanları kazandırmak amacıyla bilimsel araştırmalar
yapılması.
3.)Yaprak zararlısı böceklerin parazit, parazitoid ve parçalayıcılarının biyolojilerinin
araştırılması.
4.)Kavak zararlılarıyla mücadelede biyolojik pestisitlerin kullanılma konusunda araştırmalar
yapılması.
TÜRKİYE MİLLİ KAVAK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
VIII. KURUL KARARLARI
ÖZET TABLO
NO
KARAR ÖZETİ
1
Doğal kavak türlerinin in-situ ve ex-situ koruma Islah
çalışması
alanlarının oluşturulması
2
3
4
5
6
7
8
9
YÜRÜTÜCÜ/
DÜZENLEYİCİ
KAE
ÇALIŞMANIN
ACİLİYETİ
Kısa vadeli
Doğal kavak türlerinde ileri ıslah çalışmalarına Islah
çalışması
geçilmesi
Envanter
Kavak yetiştirilen alanların klonlar bazında
envanterinin yapılması
KAE
Kısa vadeli
OSİB, GTHB, DİE
Kısa vadeli
Kavak odununun biyoenerji olarak
değerlendirilme imkânları
Enerji
KAE
Yeni proje ile
kısa vadeli
Peyzaj
KAE
Yeni proje ile
orta vadeli
KAE
Sürekli
KAE
Sürekli
Çalışmalar
sürüyor
Yeni proje ile
uzun vadeli
Kavak ağacının peyzaj çalışmalarında
kullanımının yaygınlaştırılması
NİTELİĞİ
Kavak yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı Koruma
bölgelerde böcek ve hastalıklarının her yıl
izlenmesi ile sonuçlarının duyurulması
Yaprak zararlısı böceklerin parazit, parazitoit
Koruma
ve parçalayıcılarının izlenmesi, sonuçların
duyurulması
Kavak zararlılarıyla mücadelede ekolojik Koruma
mücadele kapsamında biyolojik pestisitlerin
kullanılma olanaklarının araştırılması
Eğitim
Kavak yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı
illerde, kavak zararlı ve hastalıkları ile
mücadele konusunda kavak yetiştiricilerine
eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesi
KAE
KAE
Sürekli
Kavak odunu arz/talep projeksiyonunun İzleme ve
OGM
Bilgilendirme
dönemler halinde belirlenmesi ve duyurulması
Bilgilendirme KAE, TRT
Kavak ağaçlarının çevre konusunda ve insan
Bilinçlendirme
sağlığı üzerinde oluşan olumsuz algının
giderilmesi maksadıyla toplumu bilinçlendirici
faaliyetlerde bulunulması
Sürekli
KAE
Sürekli
13
Kavak odunu işleyen sanayi kuruluşlarının Bilgilendirme
taleplerine uygun kavak yetiştirilmesine yönelik
kavak yetiştiricilerinin bilgilendirilmesi
Bilgi transferi
Kavak yetiştiriciliği konusunda ileri olan
ülkelerden mevzuat ve teknik bilgi transferi ile
ülkemize uyarlanması
OGM
Hemen
14
Kavak yetiştiriciliği açısından GAP ve Ağaçlandırma
OGM
Kısa vadede
10
11
12
Hemen
KOP gibi büyük potansiyele sahip
yetişme alanlarının değerlendirilmesi
15
16
17
18
19
20
21
Özel ağaçlandırma ve OR-KÖY kredilerinde
Teşvik
kavak ağaçlandırmalarının daha cazip hale
getirilmesi
Endüstriyel plantasyon çalışmalarında uygun Planlama
yerlerde kavak ağaçlandırmalarına öncelik
verilmesi
Yetkilendirme
Klonal bazda sertifikalı fidan üretiminin
gerçekleştirilebilmesi için akredite fidanlıkların
belirlenmesi
OGM
Hemen
OGM
Kısa vadeli
OGM
Hemen
İzleme ve
Bitki pasaportu uygulamalarına geçilerek
denetim
sertifikalı fidan kullanımının sağlanması
OGM
Sürekli
Planlama
OGM
Sürekli
OGM
Kısa vadeli
OGM, GTHB
Kısa vadede
OGM, STB
Kısa vadede
OGM
Kısa vadede
Yenilenen Orman Amenajman Planlarında
titrek kavak alanlarının belirlenerek bu alanların
ayrı bir kavak işletme sınıfı olarak ayrılması
Orman Genel Müdürlüğünün uhdesinde Planlama
bulunan kavak yetiştirmeye uygun alanlarla
ilgili “Samsun Gölardı Kavakçılık İşletme
Şefliği”
benzeri
işletme
şefliklerinin
yaygınlaştırılması ve bu şefliklerle ilgili özel
amenajman planlarının hazırlanması
Destekleme
Kavakçılığın devamlılığının sağlanabilmesi için
tarımsal ürün destek programına alınması
22
Kavak
Odunu
Üreticileri
Tüketicileri Birliği’nin kurulması
ve Birlik kurma
23
Ürün ve Pazar
Kavak Fidan ve Odun Borsasının kurulması
izleme
maksadıyla fizibilite çalışmalarının yapılması
Download

TMKK 8. Genel Kurul Kararları