T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
ORMANCILIK BÖLÜMÜ
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI
I . ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL DERSLERİ
1-AITB 191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0+0)-2
İnkılap Kavramı, Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler, Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması, Kurtuluş Savaşının Hazırlık
Dönemi, Son Osmanlı Mebuslar Meclisi, Düzenli Ordunun Kurulması ve Savaş Dönemi, Atatürk’ün Türk Dış Politikası,
Atatürk’ün Dış Politika Anlayışı, Doğulu Ülkelerle İlişkiler, Batılı Ülkelerle İlişkiler ve Lozan’da Çözümlenemeyen
Konuların Yeniden Ele Alınması, Türkiye’nin Jeopolitik Durumu ve Türk Gençliğine Yönelik Tehditler, Jeopolitik Teoriler,
Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Değeri, Türk Devleti ve Türk Gençliğine Yönelik Tehdit, Psikolojik Tehdit ve
Propagandaya Karşı Koyma, Yıkıcı Unsurların Genel Görünümü, Ermeni Terör Örgütlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı
Faaliyetleri, Atatürkçülük, Atatürk’ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler ve Türk Devletinin Temel İlkesi.
2-TDB 101 TÜRK DİLİ-I (2-0-0)-2
Dilin Tanımı, Nitelikleri ve Toplumsal Bir Kurum Olarak Millet Hayatındaki Yeri, Dil-Kültür Bağlantısı, Dil ve Anlatım,
Türkçe Anlatımın Yapı Özellikleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle Türleri, Cümle Kısaltma ve Genişletme Çalışmaları, Kelime ve
Kelimelerin İncelenmesi, Kelimelerin Yazılışı, Kelimelerin Söylenişi, Kelimelerin Yapı Yönü, Kelime Türleri, Kelimelerin
Anlam Boyutları, Uygulama Çalışmaları, Anlatım Türleri, Konuşmanın Kişi Yaşamındaki Yeri, Konuşmanın Öğeleri,
Konuşma Türleri, Tartışma ve Tartışma Biçimleri, Yazılı Anlatımın Aşamaları ve İyi Bir Anlatımın Nitelikleri.
3-YDB 115 İNGİLİZCE-I (3-0-0)-3
Present Of To Be (Sıngular), Possesive Adjectives, A/An With Jobs, Subject Pronouns, Noun Plurals, ‘S For Possesion,
Present Of To Be (Plural), Have Got, Adjectives, Adverbs Of Degree, A/An Contrased With The, Adjectives Before Nouns,
On/In/At With Places, Isn’t That ----------?, There Is/There Are, Simple Present (Affirmative), This/That, Can/ Could
I................?, Tel Object That Clause, Formation Of Noun Plurals, Simple Present, Like Ving, Neither ........Nor, Object
Pronouns, At With Times, By/From..........Until, Countables And Uncountables, Expressions Of Quantity, Omision Of Article,
Was/Were, Some And Any, Much And Many, For Expression Of Distance, To Be With Hungry, Thirsty Etc........., Present
Continuous.
4-MAT 101 MATEMATİK (3-0-0)-3
Matematik ve Mantık, Kümeler, Sayılar, Geometrik Kavramalar, Ölçü ve Birimler, Alan ve Hacim Hesaplamaları, Oran ve
Orantı, Üçgenler ve Çokgenler, Katı ve Sıvı Ölçüleri, Yüzde İşlemleri, Ortalamalar, Belirli Açıların Trigonometrik Oranları
ve Fonksiyonlar.
5-BIM 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (3-1-0)-3,5
Temel Kavramlar, Bilgisayarın Tanımı ve Tarihçesi, Bilgisayarların İşleyiş Mantığı, Donanım ve Yazılım Kavramları, İşletim
Sistemleri, DOS ve WINDOWS İşletim Sistemleri, Office Uygulamaları, Kelime İşlem Programı (Word) ve Hesap-TabloGrafik Programı (Excel).
6-ORUP 101 GENEL BOTANİK (2-0-0)-2
Botanik Bilimin Sınıflandırılması, Bitki ve Hayvan Hayat Şartları, Bitkiler Aleminde Sınıflandırma ve İsimlendirme, Hücre
Yapısı, Bitkisel Dokular, Organ Bilimi, Gövdenin Dış ve İç Morfolojisi, Gövde Metamorfozları, Gövdenin Primer ve
Sekonder Yapısı, Yaprağın Dış ve İç Morfolojisi, Yaprak Metamorfozları, Kökün Dış ve İç Morfolojisi, Kök Metomorfozları,
Kökün Pirimer ve Sekonder Yapısı, Vegatatif ve Generatif Organların Dizilişleri, Dış ve İç Morfolojileri.
7-ORUP 103 TOPRAK İLMİ (3-1-0)-3,5
Toprağın Tanımı, Toprağın Esas Yapısı, Toprak Ana Maddesi, Toprak Oluşumunda Aşınma, Ayrışma ve Birleşme Olayları.
Topraklara Karakter Kazandıran Faktörler, Toprak Profili Toprak Örneği Oluş Tekniği, Toprak Sınıflandırılması, Mineral
Toprakların Fiziksel Özellikleri, Mineral Toprakların Bitki Besin Maddeleri, Toprak Reaksiyonu, Toprak Suyu, Toprak
Canlıları.
8-ORUP 107 ZOOLOJİ (2-1-0)-2,5
Biyoloji ve Zooloji, Zoolojinin Alt Bilim Dalları, Zoolojinin Tarihi, Orman Zoolojisi ve Bilimlerle İlişkisi, Simetri Şekilleri
ve Bazı Terimler, Biyolojik Araştırma Yöntemleri, Canlıların Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Prensipler, Modifikasyon,
Hayvanlarda Davranış Bağlamında Tanım ve Gelişim, Davranış Araştırma Yöntemleri, Davranış Doğası, Hayvanlarda
Doğuştan Gelen Davranışlar, Hayvanlarda Öğrenme, Başkaca Davranış Tipleri, Davranış Adaptasyonu, Hayvan Ekolojisi ve
Yayılış Bağlamında Ekoloji, Yayılış, Kalıtım ve Kalıtımın Moleküler Açıklaması, Evrim Bağlamında Anorganik ve Organik
Evrim, Evrim Kavramı ve Bilimsel Düşünceler, Evrim Kanıtları, Hayvanlar Alemi Bağlamında Sınıflandırma ve
İsimlendirme, Potoplazma, Hücre ve Dokular, Çoğalma ve Gelişme, Tek Hücreli ve Çok Hücreli Hayvanlar, Türkiye
Ormanlarında Yaşayan Hayvanlar.
9-BEB 101 BEDEN EĞİTİMİ-I (0-2-0)-1
Beden eğitimi ve sporun tanımı, sporda ısınma ve ısınma çalışmaları, basketbol oyun kuralları ve saha ölçüleri, basketbolda
temel teknik hareketler, futbol oyun kuralları ve saha ölçüleri, futbolda topsuz teknik çalışmalar, futbolda toplu teknik
çalışmalar, voleybol oyun kuralları ve saha ölçüleri, voleybolda temel teknik hareketler, hentbol oyun kuralları ve saha
ölçüleri, hentbolda temel teknik hareketler, sağlık için yürüyüş, beden eğitiminde eğitsel oyunlar.
II.YARIYIL DERSLERİ
1-AITB 192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2+0+0)-2
İnkılap ve Çeşitli Kavramlar, Türk İnkılabı ve Özellikleri, Atatürk’ün İnkılap Anlayışı, Fransız İhtilali ve Fikirleri, Sanayi
İnkılabı, Kapitalizm, Emperyalizm, Sosyalizm, Osmanlı Devleti, Osmanlı Devletinin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini
Kurtarma Çalışmaları, 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet, I. Balkan Savaşı.
2-TDB 102 TÜRK DİLİ-II (2+0+0)-2
Dil ve Dilin Önemi, Dillerin Doğuşu, Dillerin Yayılışı ve Yapı Bakımından Diller, Türk Dili ve Terimi, Türk Dilinin
Gelişimi, Türk Dilinin Diğer Diller Arasındaki Yeri ve Yayıldığı Alanlar, Türkçe Dilbilgisi, Kelime, Cümle ve Paragraflar,
Kelime Çeşitleri, Kelimenin Özellikleri ve Cümlede Kullanışları, İmla ve Noktalama İşaretleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın
Temel İlkeleri.
3-YDB 116 İNGİLİZCE-II (2+0+0)-2
Complex Sentences; Text Building; Frequency Adverbs; İmpersonal IT; HAVE GOT; BOTH AND ALL; LOOK LIKE,
WHAT (A).....!; THERE IS/THERE ARE; SIMPLE PAST;Subject And Object Questions With WHO, ONE (S) As Substitute
Word; WOULD LIKE; MUCH AND MONEY; CAN; GOT AT Noun/Ving Noun; Comparative And Superlative Of
Adjectives; ABIT/MUCH Adjective. Past Continious ; WHEN /WHILE Clauses ;WILL Future ; BE GOING TO Future;
Present Perfect; Past Perfect
4-ORUP 102 ORMAN BOTANİĞİ (3-1-0)-3.5
Angiospermae (Kapalı Tohumlular), Bitkilerin Genel Özellikleri, Botanik Bilim Dalları ve Bitkiler Dünyasındaki Yeri,
Gynospermae Bitkilerinde Ayıran Önemli Özellikleri, Döllenme Özellikleri, Çiçek ve Meyve Yapılarına İlişkin Genel
Yapılar, Angiospermae Bitkilerinin Cromguist (1968) Yöntemine Göre Sınıflandırılmaları, Cronguist (1968) Yönetimine
İlişkin Genel Bilgiler, Magnoliatae Sınıfın Genel Özellikleri, Alt Sınıfları, Magnoliidae (Mognaliaceae, Laoraceae,
Berberidaceae), Hamamalidae (Hamamalidaceae, Platanaceae, Ulmaceae, Juglandaceae, Moraceae, Betulaceae, Fagaceae ve
Casuarinaceae), Caryophyilidae, Dilleniidae (Tiliaceae, Tamaricaceae, Salicaceae, Ericacea), Rosidae (Rosaceae,
Leguminaseae, Myrtaceae, Buxaceae, Sapindaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Anacarddiaceae, Simaroubaceae,
Meliacea), Asteridae, (Apacynaceae, Oleaceae, Bignoniaceae, Caprifoliaceae), Liliatae Sınıfının Genel Özellikleri ve
Sınıflandırılması, (Alismatidae, Arcidae, Commelinidae ve Lilidae), Gymnospermae: (Açık Tohumlular) Bitkilerin Genel
Özellikleri, Bitkiler Dünyasındaki ve Diğer Botanik Bilimler Arasındaki Yeri, Anjiospermae (Kapalı Tohumlular)
Bitkilerinden Ayıran Önemli Özellikleri, Bitki Sistematiğine Kısa Tarihçesi ve Tarihsel Seyirleri, Gymnospermae Bitkilerin
Ginkgoinae (Ginkgoaceae), Coniferae (Genel Özellikleri ve Familyaları, Taxaceae, Cephalotaxsaceae, Podocarpaceae,
Araucariaceae, Pinaceae, Taxsodiaceae ve Cupressaceae), Gnetinae (Ephedraceae, Welwitschiaceae ve Gnetaceae).
5-ORUP ORMAN EKOLOJİSİ (3-0-0)-3
Ekoloji ve Çevre Kavramı, Ekolojik İlişkiler, Sistem Kavramı, Doğal Sistemlerin Özellikleri, Ekosistem Öğeleri,
Ekosistemlerin İlişkileri, Ekolojinin Bilim Dalı Olarak Gelişmesi, Ekolojik Yaklaşımlar, Ekoloji ve Çevre Bilimlerinde
Enerji, Birincil veya Temel Üretim, Besin Zincirleri ve Besin Ağları, Ekolojik Döngüler, Populasyon Ekolojisi, Orman
Ekosistemini Oluşturan Faktörler, Bu Faktörler Arasındaki İlişkiler ve Etkileşimler, Bitki Beslenmesinde Temel Kavramlar,
Bitki Besin Maddeleri, Orman Ekosisteminde Besin Maddesi Dolaşımı, Orman Ekosistemlerinin Verim Güçleri, Verim
Gücünün Tahmin Edilmesi ve Sınıflandırılması, Orman Ekosistemleri Verim Güçlerinin Arttırılmasında Gübreleme, Gübre
Çeşitleri ve Gübreleme Teknikleri.
6-ORUP 104 ORMANCILIK POLİTİKASI VE YÖNETİMİ (3-0-0)-3
Ekoloji ve Çevre Kavramı, Ekolojik İlişkiler, Sistem Kavramı, Doğal Sistemlerin Özellikleri, Ekosistem Öğeleri,
Ekosistemlerin İlişkileri, Ekolojinin Bilim Dalı Olarak Gelişmesi, Ekolojik Yaklaşımlar, Ekoloji ve Çevre Bilimlerinde
Enerji, Birincil veya Temel Üretim, Besin Zincirleri ve Besin Ağları, Ekolojik Döngüler, Populasyon Ekolojisi, Orman
Ekosistemini Oluşturan Faktörler, Bu Faktörler Arasındaki İlişkiler ve Etkileşimler, Bitki Beslenmesinde Temel Kavramlar,
Bitki Besin Maddeleri, Orman Ekosisteminde Besin Maddesi Dolaşımı, Orman Ekosistemlerinin Verim Güçleri, Verim
Gücünün Tahmin Edilmesi ve Sınıflandırılması, Orman Ekosistemleri Verim Güçlerinin Arttırılmasında Gübreleme, Gübre
Çeşitleri ve Gübreleme Teknikleri.
7-ORUP 211 ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI (2-2-0)-3
Odunun Yapısına Giren Kimyasal Bileşenler, Odun Bileşenlerinin Biyosentezi, Hücre Çeperlerinin İnce Yapısı, Selülozun
Kimyasal ve Fiziksel Yapısı, Selülozun Kimyasal Reaksiyonları, Selüloz Türevlerinin Hazırlanması, Hemiselülozların
Kimyasal Yapısı ve Diğer Özellikleri, Ligninin Kimyasal Yapısı ve Reaksiyonları, Odun Ekstraktifleri, Odunun Kimyasal
Analizinde Kullanılan Yöntemler.
8-ORUP 110 İSTATİSTİK (3-0-0)-3
Temel İstatistik Kavramlar ve Tanımlar, Değişkenler ve Grafikler, Frekans Dağılımları, Ortalama, Aritmetik Ortalama,
Geometrik Ortalama, Standart Sapma, Standart Hata, Varyans, Varyasyon Kaynağı, Ortalamaların Karşılaştırılması, Binom ve
Poisson Dağılımları, Örnekleme Metotları, İstatistiksel Kararlar ve Hipotezler, Varyans Analizi ve Çoklu Karşılaştırmalar,
Olasılık ve Olasılık Dağılımları (Süreksiz ve Sürekli Olasılık Dağılımları), Türetilmiş Olasılık Dağılımları (Khi-Kare,
Student’in T ve Fisher’in F Dağılımları), Örnekleme Yöntemleri, Örneğin İncelenmesi, Toplumun Tanınması, İki Toplumun
Karşılaştırılması (Varyans ve Aritmetik Ortalama), İkiden Çok Toplumun Karşılaştırılması, Bağımlılığın ve Bağlı Değişkenin
Kestirilmesi (Regresyon Analizi ve Korelasyon Analizi) Konuları.
9-BEB 102 BEDEN EĞİTİMİ-II (0-2-0)-1
Basketbolda adam adama savunma, basketbolda alan savunması, basketbolda hücum setleri, futbolda oyuncu dizilişleri,
futbolda savunma çalışmaları, futbolda hücum taktiği çalışmaları, futbolda duran top çalışmaları, voleybola hazırlayıcı
hareketler, voleybolda taktik çalışmalar, voleybolda savunma çalışmaları, voleybolda hücum sistemleri, hentbolda pozisyona
yönelik çalışmalar, hentbolda savunma çalışmaları, hentbolda hücum çalışmaları.
III.YARIYIL DERSLERİ
1-ORUP 201 ORMAN ENTOMOLOJİSİ (2-1-0)-2,5
Böceklerin Dış Yapısı (Morfolojisi), Böceklerin İç Organlarının Yapısı ve İşleyişi (Anatomi ve Fiz-yoloji), Böceklerde
Çoğalma ve Gelişme, Böcek Ekolojisi, Abiyotik, Besin ve Beslenme, Konukcu–Dayanıklılık ve Biyotik Faktörler, Böcek
Epidemiyolojisi, Zararlı Böceklerde Savaş, Doğal, Yasal Fiziksel, Kültürel, Biyolojik, Kimyasal, Tüm (İntegre) ve BioTeknik Savaş Yöntemleri, Böceklerin Toplanma Preparasyon ve Saklanması, Böceklerin Sınıflandırılması, Türkiye
Ormanlarının Zararlı Böcekleri ve Sistematiği, Türkiye Ormanlarında Zarar Yapan Böcekler, Yapraklarda, Tomurcuk, Sürgün
ve İnce Dallarda Tohum ve Kozalaklarda, Kabuk ve Kambiyomda, Köklerde Zarar Yapan Böcekler, Türkiye Ormanlarının
Faydalı Böcekleri (Asalak ve Yırtıcılar), İnsan Sağlığına Zararlı Böcek Türleri.
2-ORUP 205 SİVİL KÜLTÜR (3-1-0)-3,5
Silvikültürün Tanımı, Amacı, Esasları ve Diğer Ormancılık Bilimleriyle İlişkisi, Ormanını ve Meşcerenin Tanımı, Meşcere
Bünye Yapısının İncelenmesi, Önemli Yetişme Ortamı Faktörlerinin Ağaç ve Orman Üzerine Etkileri, Ekolojinin Özüne
Dokunmadan, Ağaç ve Orman ile Klimatik, Edafik ve Biyotik Faktörler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Dünya Üzerindeki
Orman Şekilleri, (Tropik Yağmur Ormanları, Kış Ormanları, Sert Yapraklı Ormanlar, Yaz Ormanları, İğne Yapraklı Ormanlar
ve Galeri Ormanları). Ormanları Kuruluş ve Fonksiyonlarına Göre Orman Çeşitleri, Orman Zonları, Ormanın Doğal Sınırları,
Orman Ağaçlarının Önemli Bazı Özellikleri Türkiye Silvikültüründe Asli Ağaç Türleri, Tali Ağaç Türleri ve Yabancı Ağaç
Türlerinin Yayılışları ve Silvikültürel Özellikleri, Türkiye'de Coğrafi Bölgelere Göre Ormanların Yayılışı, Türkiye
Ormanlarının Bünye Yapısı, Türkiye Silvikültürcüsüne Düşen Görevler, Gençleştirme Hakkında Genel Bilgiler, Doğal
Gençleştirmenin Ekolojik Koşulları ve Bunların İyileştirilmesi, Gençleştirme Metotları (İşletme Şekilleri), Traşlama
İşletmeleri, Siper İşletmeleri, Grup İşletmeleri, Seçme İşletmesi, Saf Kızılçam, Anadolu Karaçamı, Sarıçam, Fıstık Çamı,
Göknar, Doğu Ladini, Kayın ve Meşe Meşcerelerinde Doğal Gençleştirme, Karışık Meşcerelerde Doğal Gençleştirme
Yöntemleri.
3-ORUP 209 ORMAN HASILAT BİLGİSİ (2-1-0)-2,5
Tanımı, Diğer Ormancılık Bilim Dalları İle İlişkisi, Hasılat Yasaları, Üretimde Hasılat Bilgisinin Önemi, Ürün ve Değer
Artımı Olanakları, Artım-Büyüme Kavramı, Bunu Etkileyen Etmenler, Ağaç Türleri İçin Bunun Ayrıntılı Olarak İncelenmesi,
Tek Ağaç ve Meşcerede Verim Potansiyelinin İncelenmesi, Bonitet ve Hasılat Tabloları, Meşcere Kuruluşları ve Gelişmeleri,
Ürünün Tahmini, Ormanda Üretim Araştırmaları, Dendrometrinin Konusu, Tarihçesi, Önemi, Dendrometride Kullanılan
Aletler, Ölçüm Yapılırken Dikkat Edilecek Konular, Tek Ağaç ve Meşcerenin Hacmi, Yaş ve Hacim Artımının Bulunması,
Orta Ağaçlar, Örnek Alan Kavramı, Örnekleme Tekniği, Meşcere Elemanları ve Bunlar Arasındaki İlişkiler, Hacim Tabloları
ve Kullanılması, Gövde Analizi.
4-ORUP 212 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ (2-0-0)-2
Türkiye’nin Önemli Tali Ürünleri, Teşhisi, Kullanım Alanları, Kullanılan Bölümleri, Toplama Zamanı ve Şekli, Kurutma
Şekli ve Depolanması, Orman Tali Ürünlerinin Envanteri, Reçine ve Balsam Üretimi.
5-ORUP 109 MESLEKİ UYGULAMA-I (0-2-0)-1
Eğitimi Verilen Konularda Uygulamalar Yapmak.
6-ORUP 109 SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Süs bitkisi yetiştiriciliğinin önemi, Açık ve kapalı alan fidanlık işletmelerinin planlanması, Tohum teknolojisi, Açık ve kapalı
alanlarda generatif materyalle fidan üretimi, Açık ve kapalı alanlarda vejetatif materyalle fidan üretimi, Envanter yapma,
söküm, sınıflandırma, paketleme, depolama ve nakliyat.
7-ORUP 109 ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Genel işletme, Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, İşletmelerin sınıflandırılması, İşletme işlevleri, İşletme büyüklüğü,
Kapasite kavramı ve çeşitleri, İşletmelerde rasyonellik ölçütleri, İşletmenin maliyetleri ve gelirleri, Yatırım projelerini
değerlendirme ölçütleri, Ormancığın ve orman işletmelerinin tanımı ve kapsamı, orman işletmesinin özellikleri, Orman
işletmelerinde işletme işlevleri, Orman işletmelerinde rasyonellik ölçütleri, masraflar ve gelirler, Orman işletmelerinde
iktisadi amaç, Orman İşletmelerinde idare süresi, Orman işletmelerinde değer belirleme, Orman işletmelerinde ekonomik
başarının belirlenmesi, Kamu malları ve dışsallıklar, Toplam ekonomik değer yaklaşımı.
8-ORUP 109 ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
İş ve iş bilgisinin tanımı ve amacı, Ergonomi, İş etüdü, Orman işleri ve özellikleri, Ormancılıkta iş organizasyonu, Orman
işlerinin ücretlendirilmesi, Ormancılıkta iş teknikleri, Ormancılıkta üretim, Transport ve depolama işleri, Orman
yangınlarında İş tekniği, Odun dışı orman ürünleri üretim işçiliği, Ormancılıkta kullanılan teknoloji düzeyleri ve seçimi,
Orman işçiliğinde sendikalaşma, iş güvenliği yasası, sertifikasyon ve standartlar.
9-ORUP 109 MEKANİZASYON VE TRANSPORT TEKNİĞİ (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Temel kavramlar ve tanımlar, Ormancılıkta transport ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, Orman transport tesisleri, Orman
transport taşıtları, Ormancılıkta üretim, Yükleme ve boşaltma teknikleri, Ormancılıkta uzak nakliyat teknikleri, Ormancılıkta
depolar ve depolama teknikleri, Odun dışı orman ürünlerinin transportu, Ormancılıkta transport planları, Ormancılıkta
operasyonel planlama, Orman transportunda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kullanımı ve lojistik planlama, Çevresel zararların
azaltılmasına yönelik önlemler, Bir arazi-alan çalışması.
10-ORUP 109 BİYODİZEL (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Biyoyakıt ve biyoenerjinin temel içeriklerinin tanımlanması, Biyoyakıtların ekonomik faydaları, Biyoyakıt ve biyodizel
üretiminin karakteristik özellikleri, Biomass süreçleri; kurulama, yüzey işlemleri ve ayrıştırma, Biomastan elde edilen yakıt
çeşitleri, Biyodizel reaktörleri, Biyolojik materyallerin kaliteleri ve çeşitleri, Dizel ile çalışan teknolojiler, Biomasın izlenme
metodları, Atık yağlardan, alglerden ve yağlı tohumlardan biyodizel üretim teknikleri, Biomasın ısı enerjisine dönüştürülmesi,
Biyoyakıtların ilave değerlendirilmesi ve yeniden üretilmesi, Biyoyakıtlar ve tarımsal faaliyetler, Biyoyakıtların çevresel
etkileri.
11-ORUP 109 ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMA (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Dünyada ve Türkiye’de Ormanların Genel Durumu, Odunun Sınıflandırılması, Endüstriyel Odun Üretimi İle İlgili Veriler,
Orman Ürünleri Üretimi İle İlgili Veriler, Odunun Kullanım Yeri İle İlgili Kusurları, Odun Temini İle İlgili Mevzuatlar,
Odunun Yuvarlak Halde Kullanıldığı Alanlar, Ormandaki Kesim Artıklar ve Odun Endüstrisi Artıklardan Yararlanma.
12-ORUP 109 ORMANCILIKTA YABAN HAYATI (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Tarif ve Terimler, Yaban Hayatı Biyom ve Biyotopları, Yaban Hayatına Göre Orman İşletme Esaslar, Yaban Hayatına Göre
Ormancılık Politikası, Yaban Hayatına Göre Orman Amenajmanı, Yaban Hayatına Göre Orman Bakımı (Silvikültür), Yaban
Hayatına Göre Orman Koruma, Yaban Hayatı Havza Amenajmanı Koordinasyonu, Yol Yapım Çalışmalarının Yaban
Hayatına Etkileri, Hasat ve Bölmeden Çıkarma, Yaban Hayatı, Sahanın Dikime Hazırlanması, Yaban Hayatı Rekreasyon,
Yaban Hayatı, Ormancılıkta Amenajman Pratikleri.
13-ORUP 109 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Gerek Modern Tıpta Gerek Geleneksel Tıpta Kullanılan Bitkilerin Tanıtımı, Etkili Maddeleri, Gruplandırılmaları, Bitkilerin
Latince ve Türkçe İsimlendirilmeleri, Yerel Adları, Yetiştikleri Yerler, Morfolojileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Drog
Olarak Özellikleri, Kozmetik ve Parfümeride Kullanım Alanları, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Özellikleri, Kütürü; İklim ve
Toprak İstekleri, Ekim Dikim Zamanları, Hastalıkları ve Zararlıları, Hasat, Tüketim, Kullanılan Bitki Kısımları, Etken
Maddeler, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tohumculuk Standartları, Tohumluk Kademeleri ve Tohum Üretimi, Tıbbi ve
Aromatik Bitkilerin Standardizasyonu, Muhafaza Yöntemleri, Ambalajlama Şekilleri ve Ambalaj Materyali, Aromatik
Bitkiler ve Özellikleri. Uçucu Yağlar ve Elde Edilme Yöntemleri. Masaj Yağları ve Hazırlanışı. Aromaterapi Yöntemleri ve
Basit Uygulamalar.
14-ORUP 109 ORMAN BAKIMI VE KORUMA (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Orman Korumanın Konuları Olarak; Orman Yangınları, Orman Yangınlarının Tanımı, Yangınların Türleri, Sebepleri,
Zararları, Türkiye’deki Dağılımı-Sınıflandırılması, Yangını Etkileyen Faktörler, Yangınlarla Mücadelede Koruyucu ve
Önleyici Tedbirler, Söndürme Teknikleri, Yangından Korunma ve Mücadelenin Planlanması, Otlatma, Yemlik, Yaprak
Yararlanması, Açmacılık, Kaçakçılık, Pollusyon, Orman Sınırlarının Korunması, Diğer Beşeri Zararlar, Bitkisel Zararlar,
Rüzgar, Fırtına, Kar-Don-Yüksek Sıcaklık-Dolu-Buz-Yıldırım-Işık ve Yağmur Zararı, Su Faktörleriyle İlgili Zararlar, Besin
Faktörüyle İlgili Zararlar, Uçucu Kumullar, Orman Bakımının Konuları İse; Gençlik Bakımı (Koruma, Seyreltme, Çapalama)
Gençliğin Diri Örtüye Karşı Korunması Ayıklama, Ağaç ve Gövde Sınıfları (Kravt vb.), Aralama Müdahalelerinin Şekli
(Alçak Aralama, Yüksek Aralama), Mekanik Aralama, Seçme Ormanında Özel Bakım Esasları: Önemli Aralama Yöntemleri,
Ülkemiz Ormanlarındaki Saf ve Karışık Meşcerelerde Uygulanması Gereken Ara Yöntem ve Teknikleri, Işıklandırma, Alt
Tesis, Budama, Baltalık ve Korulu Baltalıklarında Bakım Esasları, Orman Bakımı Tedbirleri, Sıklık Bakımı, Işıklandırma, Alt
Tesis ve Ön Tesis, Budama, Baltalık ve Korulu Baltalıklarda Bakım.
15-ORUP 109 GİRİŞİMCİLİK (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Giriş ve girişimcilikle ilgili temel kavramlar, Girişimciliğin sosyal, ekonomik açıdan önemi, Girişimci olma süreci,
Türkiye’de ve Dünyada girişimcilik ve tarihi, Yeni iş fikirleri, Risk Sermayesi ve Diğer Sermaye Bulma Yöntemleri,
Girişimcilik Türleri ve Girişimcilik Kültürü, Başarılı Girişimcilik Öyküleri, Türkiye’de Girişimciliğin Özendirilmesi, Küçük
İşletmelerin Yönetim Fonksiyonu ve Yeni Yönetim Yaklaşımları, Küçük İşletmelerin Üretim Fonksiyonu ve Üretim
Teknikleri, Küçük İşletmelerin Pazarlama Yapısı, Sorunları ve Pazarlama Teknikleri, Küçük İşletmelerin İnsan Kaynakları ve
Halkla İlişkiler Fonksiyonları, Küçük İşletmelerin Finansman Yapısı, Sorunları ve Finansman Teknikleri, Türkiye’de Küçük
İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları.
16-ORUP 109 BİTKİ FİZYOLOJİSİ (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Temel kavramlar, Difüzyon, ozmos ve şişme, Bitki-toprak-su ilişkileri, Bitkilerde su kaybı, Bitki besin elementlerinin
alınması ve taşınması, Fotosentez, Solunum, Büyüme, Bitki hormonları
IV. YARIYIL DERSLERİ
1-ORUP 202 AĞAÇLANDIRMA VE FİDANLIK TEKNİĞİ (3-1-0)-3.5
Ağaçlandırmada Temel Kavramlar, Ağaçlandırma Çalışmalarında Mekanizasyon ve Kültür Alanlarının Hazırlanması Orman
Örtüsünün Sınıflandırılması, Örtü Sınıflarına ve Arazi Eğimine Göre Mekanizasyon Yöntemler, Toprak İşleme Zamanı, Şekli
ve Kullanılan Alet ve Makineler, Arazi Eğimine Göre Toprak İşleme Yöntemleri Toprak Tiplerine Göre Dipkazar (= riper),
Kullanma Esasları, Ekim Yoluyla Ağaçlandırmanın, Uygulama Koşulları, Ekimin Genel Esasları, Ekim Yöntemleri, Çeşitli
Ağaç Türlerinde, Ekim Yoluyla Ağaçlandırmalar, Ekimlerde Bakım ve Koruma Önlemleri, Dikim Yoluyla Ağaçlandırmanın
Uygulama Koşulları, Dikimin Genel Esasları, Dikim Yöntemleri, Dikim Şekilleri, Dikimlerde Aralık-Mesafe, Dikimlerde
Bakım ve Koruma Yöntemleri, Dikim Yoluyla Ağaçlandırmalarda İş-Zaman Analizleri, Projelendirme ve Uygulama
Aşamalarıyla, Teras Ağaçlandırmaları, Hazırlanma Aşamalarıyla Ağaçlandırma Uygulama Projeleri, Kavak ve Türkiye İçin
Önemi, Kavak Fidanı Yetiştirme Teknikleri, Kavak Dikim Yöntemleri, ve Kavaklık Kurma, Galeri Kavakçılığı, Kavaklarda
Bakım ve Koruma Önlemleri, Fidanlık Tekniğinin Temel Kavramları, Hasat ve Kullanım Mıntıkaları, Tohum Kaynakları,
Tohum Üretimi ve Saklama, Çimlenme Fizyolojisi, Çimlenme Şartları, Çimlenme Engelleri ve Giderilmesi, Tohumun
Yaşama Yeteneğinin saptanması, Fidanlık Yerinin Seçimi, Fidanlık Taksimatı, Rotasyon Planı. Generatif ve Vegetatif
Üretme, Şaşırtma, Gübreleme, Fidanlıklarda bakım, Fidan Tipleri, Fidan Kalite Sınıflaması ve Önemi, Fidanların
Ambalajlanması ve Sevki.
2-ORUP 204 ORMAN AMENAJMANI (3-1-0)-3.5
Orman Amenajmanının Tanımı, Görevleri, Diğer Ormancılık Bilim Dalları İle İlişkisi, Ormancılıkta Amaçlar, Orman
Formları, Orman İşletmesinin Aktüel Kuruluşunun Saptanması (Envanter), Alanın Yetiştirme Yeri, Ağaç Serveti ve Artımı,
Yan Ürünlerin Envanteri, Envanter Yöntemleri (Yersel metotlar, Hava Fotoğraflarıyla Envanter ve Kombine Yöntem),
Prognos ve Yönetim Birimlerine İlişkin Temel Bilgiler, Ormancılıkta Temel İlkeler, Amaç Kavramı Amaç Saptamalarına
İlişkin Temel Bilgiler, Orman İşletmelerinde Mekan ve Zaman Boyutunda Düzenlemeler (Yetiştirme ve Yararlanma İşlerinin
Düzenlenmesi),Orman İşletmesinin Optimal Kuruluşu, Üretim İşlerinin Düzenlenmesi (İş Taksimat Şebekesinin Yapılması,
Silvikültürel İşlemlerin Düzenlenmesi ve Planlaması), Faydalanmanın Düzenlenmesi, Faydalanmayı Düzenleyen Amenajman
Yöntemleri, Orman Amenajman Planlarının Yapılması, Planların Uygulanması, Uygulamanın İşlenmesi, Ara Yoklama ve
Planının Yenilenmesi, Türkiye’de Orman Amenajmanı.
3-ORUP 215 AHŞAP MALZEME TEKNOLOJİSİ (2-1-0)-2.5
Ağaç Malzemenin Fiziksel Özellikleri; Odun-Su İlişkileri, Odunun Rutubeti, Odunun Rutubet Tayini, Odunda Higroskopik
Denge, Odunun Çalışması, Ağırlık Hacim İlişkileri, Odunun Termik Özellikleri, Odunun Elektriksel Özellikleri, Odunun
Akustik Özellikleri, Ağaç Malzemenin Mekanik Özellikleri; Elastiklik Özellikleri, Basınç Direnci, Çekme Direnci, Eğilme
Direnci, Makaslama Direnci, Yarılma Direnci, Şok Direnci, Sertlik ve Emniyet Gerilmeleri. Ağaç Malzemenin Korunması
(Emprenye); Odunun Doğal Dayanımı, Emprenye Maddeleri, Emprenye Maddelerinin Özellikleri, Emprenye Yöntemleri,
Odun Zararlıları, Çürüklükler ve Ardaklanma, Süngerler ve Metaller ve Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Diğer Malzemeler
(Tutkallar, Aksesuarlar).
4-ORUP 112 MESLEKİ UYGULAMA-II (0-2-0)-1
Eğitimi Verilen Konularda Uygulamalar Yapmak.
5-ORUP 218 SEMİNER (0-2-0)-1
Öğrencilerin Çeşitli Konularda Yaptıkları Araştırma ve İncelemelerin Rapor Halinde Hazırlanması ve Topluluk Önünde
Sunum Yapılması.
6-ORUP 109 ORMANCILIKTA HALKLA İLİŞKİLER (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Halkla ilişkilerin niteliği ve tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilere benzer etkinlikler, Halkla ilişkiler sürecinin evreleri, Halkla
ilişkilerin tekniği, Halkla ilişkiler etkinliğinin örgütlenmesi, Halkla ilişkilerde meslek ahlakı (etik), Halkla ilişkilerde
toplumsal sorumluluk, Halkla ilişkilerde kalite, Halkla ilişkiler ile ilgili örgütler, Orman ve ormancılık anlayışı ve gelişimi,
Orman toplum ilişkisi, Ormancılıkta halkla ilişkilerin gereği, önemi ve kapsamı, Ormancılık örgütünün tanımı, Ormancılık
örgütünde halkla ilişkiler çalışmalarının tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu, Ormancılık örgütünde halkla ilişkiler
çalışmalarının değerlendirilmesi, Ormancılık örgütünde halkla ilişkiler çalışmalarının etkinliğinin artırılması, Halkla ilişkiler
ile ilgili örnek olaylar
7-ORUP 109 KORUNAN ALANLAR (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Korunan alanların tanımı, doğa koruma kavramının tarihçesi, Türkiye'de korunan alan kavramının tarihsel gelişimi, korunan
orman alanları için geçmiş dönemde hazırlanmış amenajman planları ve bu planların eksik yönleri. Son dönemde korunan
orman alanlarının planlanmasında yeni yaklaşımlar, korunan alanlarda öne çıkan orman fonksiyonları, işletme amaçları,
koruma hedefleri, orman formu-fonksiyon ilişkileri. Korunan alanlarda envanter, korunan alanlarda karşılaşılan yangın, böcek
zararı, fırtına gibi zararların önlenmesine yönelik tedbirlerin tanıtımı, korunan alanlarda meydana gelen değişimlerin
izlenmesi, korunan alanlarda katılımcılığı sağlamaya yönelik gerçekleştirilebilecek envanter çalışmaları. Korunan alanlarda
yararlanmanın düzenlenmesinin yöneylem araştırması tekniklerinin kullanımı ile gerçekleştirilmesi
8-ORUP 109 ORMANCILIKTA PAZARLAMA (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Pazarlama kavramı, Tarihsel gelişim süreci içindeki yeri, tanımı, sınıflandırılmaları, Pazarlama ve etik, Pazar yönetimi ve
stratejik yönetim süreci ile ilişkisi, İşletmenin makro ve mikro çevre faktörleri, Pazarlama karması ve karar verme sürecine
etki eden değişkenler, Tüketici ve endüstriyel pazarlama özellikleri, Pazarlama karmasının mamul, fiyat, tutundurma ve
dağıtım unsuru ve ormancılık sektörü açısından planlama esasları, Etkili iletişim stratejileri, Pazarlama karmalarının
pazarlama stratejilerine dönüştürülmesi ve alternatif stratejilerin oluşturulması, Uluslararası pazarlama, hizmet ve fikir
pazarlaması.
9-ORUP 109 KIRSAL KALKINMA (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Kalkınma ekonomisinin kapsamı, ekonomik büyüme, kalkınma ve ilerleme kavramları, az gelişmişlik nedenleri ve az gelişmiş
ülkelerin özellikleri, kalkınma stratejileri, ekonomik kalkınmada mekan boyutunun önemi, kırsal kalkınmanın tanımı, amacı,
ilkeleri, özellikleri, dünyada ve Türkiye'de kırsal kalkınma politikaları, Türkiye'de orman kaynaklarının durumu ve orman
köylüleri, orman köylülerinin kalkındırılması sorunu, kooperatifçilik ve ORKÖY çalışmaları.
10-ORUP 109 KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Hızlı gelişen tür kavramları, Hızlı gelişen türlerin dünya ve ülkemizdeki yeri ve önemi, Hızlı gelişen yabancı türlerin seçim
esasları, Tesis yeteneği ve tesis ehliyeti, Deneme kuruluş tekniği, Ülkemizde yapılmış hızlı gelişen tür ağaçlandırmalarının
irdelenmesi, Bir kültür ağacı olarak kavak ve kavakçılığın ülkemiz ekonomisi açısından önemi, Kavak seksiyon ve alt
seksiyonları, Kavak tohumu ve fidan üretim tekniği, Kavak fidanı standardizasyonu, Kavakçılıkta ağaçlandırma tekniği,
Kuruluş amacı, Klon seçimi, Dikim aralıkları, Doğru ve hatalı dikimler ve bakım işlemleri, Galeri kavakçılığı, Kavak
fidanlarına zarar veren mantar ve böcekler, Kavak ağaçlandırmalarında üretilen odun çeşitleri ve kullanım sahaları
11-ORUP 109 HAVZA VE MERA YÖNTEMİ (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Havza Amenajmanının Tanımı, Amacı ve Ülkemiz Açısında Önemi, Havza Amenajmanının Tarım, Orman ve Mera Arazileri
Üzerindeki Etkileri, Havza Amenajmanının Teknik Esasları, Havza Amenajmanı Bakımından Toprakların Bazı Fiziksel,
Hidrolik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bu Özellikler Üzerinde Etki Eden Etmenlerin İrdelenmesi, Havza
Amenajmanında Toprak Suyunun Yeri ve Önemi, Yağış Havzalarının Su Kayıpları, Derelerin Sınıflandırılması ve Dere
Akımları Üzerinde Etkileri Olan Et-menlerin İrdelenmesi, Derelerde Yüksek Akımların Oluşumu, Yağış Havzalarında Yer
Alan Akarsularda Debi Tayin Yöntemleri ve Uygulamaları, Havza Amenajmanı Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler,
Mera, Mera Amenajmanı, Çayır, Otlak, Yaylak, Kışlak, Mera Kanunu ve Türkiye’de Mera ve Hayvan Varlığı ve Dağılımı.
Mera Hayvan İlişkisi, Mera Toprağı Hayvan İlişkisi, Yemler ve Yem Kaynakları. Mera Vejetasyonu, Mera Ekolojisi, Orman
Meraları ve Otlatma, Aşırı Otlanma, Otlatma Kapasitesi, Otlatma Sistemleri, Mera Islahı ve Yöntemleri.
12-ORUP 109 HARİTA VE ÖLÇME BİLGİSİ (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Harita Tanımı ve Çeşitleri, Türkiye’de Yapılan Harita ve Özellikleri, Harita Koordinat Sistemleri, Haritanın Çizilmesi, Harita
Yapım Yöntemleri, Haritalardan Yaralanma, Kadastro Tanımı, Türklerde Mülkiyet Sistemi ve Kadastronun Tarihçesi, Tapu
Sicili İle İlgili Tanımlar, Kadastro Hizmetlerinin Tanımı, Türkiye’de Kadastro Çalışmalarına Genel Bakış, Orman Tehdit ve
Kadastrosu, Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemleri, Yerin Şekli ve Büyüklüğü, Ölçü ve Birimleri, Ölçme Hataları, Basit
Yatay Ölçmeler, Alan Hesaplamaları, Teodolit ve Açı Ölçümü, Poligon Ölçümü ve Hesabı, Nivelman Ölçümü, Detay
Ölçümü, Ölçülerin Değerlendirilmesi ve Çizim Konuları.
13-ORUP 109 ORMAN REKREASYONU VE DOĞA TURİZMİ (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Turizmle ilgili temel kavramlar, gelişme ve eğilimler, Turizmin etkileri, Ormancılıkta turizmin yeri ve önemi, Ormancılık ve
turizm sektörleri arasındaki etkileşimler, Doğa turizmi ve rekreasyon kavramları, Dünyada ve Türkiye’de doğa turizminin
gelişimi, Doğa turizminin kaynakları, Etkinlik çeşitleri, Doğa turisti profili, Doğa turizminin ekolojik, sosyal ve ekonomik
boyutları, Doğa turizmi planlaması, Rekreasyonel taşıma kapasitelerinin belirlenmesi, Rekreasyonel değer belirleme
yöntemleri Av Turizmi, Av turizminin sosyal ve ekonomik katkıları.
14-ORUP 109 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Temel Bilgiler ve Tanımlamalar, Enerji, Alternatif Enerji Kaynaklarının Prensibleri, Isı Transferi, Dünyada ve Türkiyede
Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Biyokütle Enerjisi, Isıl Ayrıştırma Yöntemleri, Odunun Enerji ve Kimyasal Madde Olarak
Kullanımı, Doğrudan Yakma, Briketlemede Kuramsal Esaslar ve Yöntemler, Briketleme Tesislerinin Başlıca Bölümleri,
Odunun Pirolizi (Kuru Destilasyon), Piroliz Proses Teknolojileri, Hızlı piroliz Metodu İle Biyokütleden Biyolojik Yakıt Yağı
(biyo-oil) Üretimi, Biyolojik Yakıt Yağının (biyo-oil) Kullanım Yerleri, Büyük Boyutlu Odun Kullanan Piroliz Tesisleri,
Gazlaştırma, Sıvılaştırma, Odun ve Odun Bileşiklerinin Kimyasal Madde Olarak Kullanımı, Odundan Kimyasal Yolla Elde
Olunan Ürünler, Etanol Üretimi.
15-ORUP 109 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavramı, genel prensipleri, bileşenleri, temel fonksiyonları. Veri-bilgi, veri tabanı
işletim sistemi, konumsal veri, vektör ve raster veri modelleri, veri kalitesi gibi temel kavramlar. Kağıt haritaların
sayısallaştırması, topoloji oluşturma, konumsal sorgulama, analiz ve sayısal harita hazırlama (bezeme). Arc/Info CBS
yazılımın tanıtımı ve örnek uygulamalar
16-ORUP 109 ÇEVRE VE ORMANCILIK HUKUKU (SEÇMELİ) (2-0-0)-2
Hukuk ve Hukukun Temel Kavramları, Sosyal yaşamdaki gereklilik ve sosyal yaşam kuralları. Hukukun değişik türleri.
kanunların kaynakları ve orijinleri. yasal kurallar ve pratik uygulamaları. Hakların içerikleri. Yasa uygulamaları ve sonuçları.
Hukukun bölümleri yargılama sistemi. Ormancılık Hukuku-6831 Sayılı Orman Kanunu, Ormancılık Hukukunun Kapsamı,
Ormancılık Düzenlemelerinin Tarihçesi, Türkiye’de Anayasa-Ormancılık İlişkileri, Orman Niteliğinin Kaybedilmesi ve
Kazanılması, Orman Suçları, Orman Suçları ve Cezalarına Yönelik Ormancılık Mevzuatı, Orman Ceza Hukukunun
Kaynakları, Orman Suçlarının Takibi Usulü, Zilyetlik, Fiili Zilyetlik, Asli Zilyetlik, Tapu Sicili, Mülkiyet Hakları,
Sözleşmeler, Anayasa, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu.
Download

Ders İçerikleri - Kafkas Üniversitesi