TÜRKİYE MİLLİ KAVAK KOORDİNATÖRLÜ(;Ü
VIII. GENEL KURUL TOPLANTISI
RAPORU
(13-14
Kasım 2014 - KARTEPE)
Orman Genel Müdürlüğü'nün 27.12.2012 tarih ve 28 nolu oluruyla çıkarılan
"Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü" Talimatı gereğince, "Türkiye Milli Kavak
Koordinatörlüğü VIII. Genel Kurulu" 13 Kasım 2014 günü saat 10.00'da KartepeGreen Park Hotel'de, yapılmıştır. Dış ilişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan
Yardımcısı Ahmet KARAKAŞ 'ın başkanlığında 102 üyenin katılımı ile gerçekleşen
toplantı, Saygı duruşu ve istiklal Marşımızın söylenmesinden sonra, gündem gereği açış
konuşmaları ile başlamıştır.
Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Faruk Ş.
ÖZAY, ev sahibi olarak yaptığı hoş geldiniz konuşmasında, kavak ağacımn önemine ve
dünyadaki artan odun hammaddesi açığının kapatılmasında oynadığı role dikkat çekmiştir.
ikinci Dünya savaşı sonrası artan odun ihtiyacının doğalormanıardan karşılanamaması ve
bu ihtiyacın endüstriyel ağaçlandırmalardan karşılanması eğilimi artmıştır. Bu anlamda
kavak ağacımn hızlı büyümesi, kültürünün kolaylığı ve odununun yumuşak olması
nedeniyle çok çeşitli kullamm alanına sahip olması gibi hususlar, kavak ağacımn doğan
odun açığının kapatılmasında ön plana çıkmasına neden olmuştur. Kavakçılığın dünyada
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksadıyla Uluslararası Kavak Komisyonu (IPC)
kurulmuş ve Türkiye bu komisyona Bakanlar Kurulu Karıyla 1955 yılında üye olmuştur.
Türkiye Milli Kavak Komisyonu (TMKK) Türkiye kavakçılığım geliştirmek ve kavak
alanlarım genişletmek maksadıyla 1955 yılında kurulmuştur. Dr. Faruk Ş. ÖZA Y
TMKK'mn tarihi gelişim ve değişim aşamalarından bahsettikten sonra Komisyonun en son
Orman Genel Müdürlüğünün 2012 yılında 28 sayılı oluruyla çıkarılan bir yönetmelik
değişikliği ile "Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü" olarak görevine devam etmesi
talimatlanmıştır. FAO verilerine göre bir ülkede sulanabilir tarım alanlarımn % 5'inin
kavakçılığa ayrılmasının tarım ürünlerinin verimliliği açısından olumsuz bir durum
oluşturmadığı, ülkemizde 5,5 milyon Ha sulanabilir tarım arazisi bulunduğunu ve bunun %
5'inin 275 OOOHaalana tekabül ettiğini belirtmiştir. Halen ülkemizde kavak yetiştirilen
arazilerin büyüklüğünün ı70 000 Ha olduğunu ve bu duruma göre daha 100 OOOHakavak
dikilebilecek alan bulunduğunu ifade etmiştir.
Sakarya Orman Bölge Müdürü Sn. Okan KURŞUN, Bölge Müdürlüğü faaliyet
alanı içerisinde yaklaşık 100 Ha civarında doğal Karakavak meşceresi bulunduğunu
belirtmiştir. Endüstriyel ağaçlandırmaların özellikle Kavağın hızlı gelişen bir orman ağacı
olarak sanayinin odun ihtiyacımn karşılanmasında çok önemli yerinin olduğunu ve
işletmelerin emniyet supabı gibi görev gördüğünü belirtmiştir. Yapılan bu toplantının
kavakçılık sektörü ile ülkemiz ve dünya ormancılığının gelişmesine katkılar sağlaması,
başarılı geçmesi ve hayırlı olması dilek ve temennisiyle konuşmasını tamamlamıştır.
Dış ilişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet KARAKAŞ
Kavak odunun yaygın bir kullamm alamna sahip olduğunu, ülkemizde kavakçılığın
geliştirilmesi amacıyla Kavakçılık Araştırma Enstitüsünün kurulduğunu ve bu yolla
modem kavakçılık anlayışının tesis edildiğini belirtmiştir. Ülkemizde artmakta olan odun
hammaddesi talebinin karşılanması ve doğalormanlar üzerindeki baskının hafifletilmesi
için kavak ağacı yetiştiriciliğinin önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Böylece arz talep
dengesinin sağlanabileceği ve her yıl yurtdışına giden milyonlarca doların ülkemizde
kalacağını belirtmiştir. Odun hammaddesi ihtiyacının karşılanmasında hızlı gelişen türlere
ağırlık verilerek ıslah edilmiş materyal kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekmiştir.
Kavak fidanı ve kavak yetiştiriciliğinde sulamanın önemli olduğunu, dolayısıyla kavağın
su tüketimi konusunun coğrafi bölgelere göre netlik kazandırılması gerekmektedir.
Günümüzde teknolojik gelişmelere paralelolarak
kavak odunu işleyen sanayicilerimiz,
kavak yetiştiricileri ve Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün el ele vererek yeni
projeler geliştirmeleri gerektiğini ifade etmiş ve bunun Ülkemiz kavakçılığının devamlılığı
açısından önem arz ettiğini belirtmiştir. VIII. Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü
toplantısında; kavakların su tüketiminin ülkemiz şartlarına göre belirlenmesi başta olmak
üzere, hastalıklara dayanıklı yeni kavak klonlarının üretilmesi, güncel öneme sahip iklim
değişikliği kapsamında kavakların iklim değişikliğinde yeri ve önemi, karbon depolaması,
biyoenerji ve biokütle olarak kavak kullanımı gibi konuları da dikkate alarak, ülkemiz
kavakçılığına yeni bir vizyon ve misyon yüklenmesi gereğine dikkat çekmiştir.
Kocaeli Vali Yrd. Hacı Mehmet KARA kısa tuttuğu konuşmasında; ülkemizde
araştırmaya önem verilmeye başlandığını, kavağın önemli bir ağaç türü olduğunu
belirterek araştırılmasının gerekliliğine dikkat çekmiştir. Nüfus artışına paralelolarak odun
hammaddesi talebinin de arttığını, bu nedenle boş arazilerin endüstri ve tarım ürünü olan
kavak ağacı dikilerek değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.
Açış konuşmalarının
ardından Divan Kurulunun teşkiline geçilmiştir. Başkanlığa,
Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yard. Ahmet
KARAKAŞ, Başkan Yardımcılığına Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü
(KHGOAAEM)
Müdür Yardımcısı
Ercan VELİOGLU,
Raportörlüğe
de KHGOAAEM
Yetiştirme Araştırmaları
Başmühendisliği
Bölüm
Başmühendisi Dr. Cemal FİDAN önerilmiş ve yapılan oylama sonucu seçilmişlerdir.
Divan Başkanının İcra Raporunu okumasının ardından toplantıya 30 dakika ara verilmiş ve
aradan sonra geneloturum halinde bildiri sunumlarına geçilmiştir. Toplantının ikinci günü
katılımcılar aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuş olan ihtisas gruplarında çalışmalarını
sürdürmüşlerdir.
ı.
Kavak Yetiştiriciliği ve Kavakçılığın Geliştirilmesi Komisyonu:
Başkan:
Raportör:
ıı.
Yard. Doç. Dr. Murat ALAN
Dr. Cemal FİDAN
Kavak Odunu Tüketimi ve Değerlendirilmesi, Envanter, Kavakçılık Politikası,
Halkla İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu:
Başkan :
Raportör:
Dr. Neşat ERKAN
Selda KARAKA YA
iii. "Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Komisyonu,:"
Başkanı :
Raportör:
Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Ayhan KARAKAYA
İhtisas Komisyonları gündemleri gereği, kendilerine havale edilen tebliğleri, öneri
ve görüşleri incelemiş ve tartışarak karara bağlamıştır.
2
İhtisas Komisyonu Başkanları, komisyonlarında
hazırlayarak, Genel Kurulda okuyarak sunmuşlardır.
alınan kararları içeren raporları
Bu raporlar üzerinde Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve tartışmalar sonunda,
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanmış olan raporlar, bazı ufak değişiklikler yapılarak ve
mükerrer olan kararlar birleştirilerek kabul edilmiş ve aşağıda 23 madde olarak verilmiştir.
TÜRKİYE MİLLİ KAVAK KOORDİNATÖRLÜ(;Ü
VIII. GENEL KURUL KARARLARı
1. Ülkemiz de doğalolarak yetişen Kara Kavak, Fırat Kavağı, Ak Kavak, Boz Kavak
ve Titrek Kavak yayılış alanlarının belirlenmesi ve bu türlerde ıslah çalışmalarına
başlanılarak in-situ ve ex-situ koruma alanlarının oluşturulması.
2. Islah edilmiş Kavak klonlarının kullanımının teşvik edilmesi, Kavak yetiştirilen
alan ile üretim miktarlarının klon bazında envanterinin yapılması ve gerekirse bu
konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile
işbirliği yapılması.
3. Kavak ağacının peyzaj çalışmalarında kullanımının yaygınlaştırılması ve bioenerj i
örneğinde olduğu gibi kavak odununa yeni kullanım alanları kazandırmak amacıyla
bilimsel araştırmalar yapılması.
4. Kavak yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı bölgelerde böcek ve hastalıkların
mevcudiyetinin her yıl izlenerek sonuçlarının duyurulması, böcek ve hastalıklarla
mücadele konusunda kavak yetiştiricilerine eğitim ve danışmanlık hizmeti
verilmesi.
5. Özellikle yaprak zararlısı böceklerin parazit, parazitoid ve parçalayıcılarının
biyolojilerinin araştırılması, elde edilen bilimsel verilerin üretici ve sanayicilere
aktarılmasının sağlanması.
6. Kavak zararlılarıyla mücadelede biyolojik pestisitlerin kullanılma olanaklarının
geliştirilmesi ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapılması.
7. Kavak odunu kullanan sanayinin talep ettiği ürün standartlarının belirli dönemlerde
belirlenmesi ve bu taleplere uygun kavak yetiştirilmesi için kavak üreticilerinin
yönlendirilmesi.
8. Kavak ağaçlarının çevre ve insan sağlığı üzerine zararlı etki yaptığına dair oluşan
olumsuz algının giderilmesi için toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunulması.
9. Kavak yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdeki araştırma, bilgi ve
tecrübenin izlenerek, ülkemize kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması.
10. Kavak yetiştiriciliği açısından GAP ve KOP gibi büyük potansiyele sahip yetişme
alanlarının değerlendirilmesi için çalışmaların yapılması.
11. Özel ağaçlandırma ve OR-KÖY kredilerin de kavak ağaçlandırmalarının daha cazip
hale getirilmesi, kavak üreticiliğinin tarımsal ürün destek programına alınması
konusunda çalışılması.
3
12. Karakavak ve Melez kavaklar için en az iki adet akredite fidanlığın oluşturulması,
kavak ağaçlandırılmalarında
kullanılacak sertifikalı ticari klon materyallerinin
buralardan temin edilmesinin sağlanması.
13. Bitki pasaportu uygulamalarının, sertifikalı fidan yetiştirilmesi ve kullanılması
konularında mevzuat geliştirilmesi ve bu alanlarda denetim yapacak birimlerin
oluşturularak buralarda görev yapacak uzmanların yetiştirilmesi.
14. Endüstriyel plantasyon planlamasın da uygun yerlerde kavak ağaçlandırmalarına
öncelik verilmesinin sağlanarak "Samsun Gölardı Kavakçılık İşletme Şefliği"
benzeri orman işletme şefliklerinin kurulması ve bu şefliklere özel amenajman
planlarının hazırlanması.
15. Orman Amenajman Planlama çalışmalarında titrek kavak işletme sınıfı ayrılarak
planlanması konusunda ilgili Daire Başkanlığı ile mutabakat sağlanması.
16. Kavak odunu ve kavak fidanı üreticilerini ve tüketicilerini bünyesinde bulunduran
"Kavak Odunu Üreticileri ve Tüketicileri Birliği'nin kurulması için gerekli
çalışmalarda bulunulması.
17. Kavak fidanı ve kavak odununun alım ve satımının yapılabileceği
Borsası'nın kurulması maksadıyla fizibilite çalışmalarının yapılması.
"Kavak
Genel Kurulun kapanışında, İcra Komitesi Başkanı "Ahmet KARAKAŞ kurul
üyelerine katılım ve katkılarından dolayı teşekkür etmiş ve alınan Genel Kurul kararlarını
ilgili kesimlerin desteğinin sağlanması suretiyle başarılı olabileceğini ifade etmiştir.
Toplantı gündeminde belirtilen tüm konular üzerinde inceleme, tartışma ve karar
alma çalışmalarının tamamlanması üzerine sona ermiştir.
~
o
Başkan Yardımcısı
Ercan VELİOOLU
Kavak ve Hızlı Gelişen Orm. Ağçl.
Araştırma Enstitüsü
Müdür Yardımcısı
r
Dr. Cemal FİDAN
Kavak ve Hızlı Gelişen Orm. Ağçl.
Araştırma Enstitüsü
Yetiştirme Arşt. Başmüh.
4
Download

TMKK Toplantı Raporu - Orman Genel Müdürlüğü