Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ISGSEC206
Taşıma ve Depolama
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
ISGSEC206
Taşıma ve Depolama
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
İŞ S A Ğ LIĞ I V E G Ü V E N LİĞ İ
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
B u ders ile öğrencinin, iş güv enliğinin önemli bir parçası olan taşıma v e depolama y öntemleri hakkındaki bilgileri edinmesini amaçlanmaktadır.
De r sın İçe r iği:
U luslar A rası K urallara V e S tandartlar U y gun N akliy at V e T aşımacılık, İstifleme V e K uralları, T ehlikeli M addelerin D epolanma K uralları, D epo özellikleri, İşaretlendirme, Y önlendirme
, İş K azaları, A lınması G erekli Ö nlemler, F elaket B azlı O lay larda D epolamanın Ö nemi, konularını içerir.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. E LİF Ö ZS O Y
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Depolama ve Depo Yönetimi, Zafer ACAR, Nobel Yayın Dağıtım, 2010, Ankara.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
40
Arasınav
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
2
28
Kısasınav
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
2
28
Ödev
Ödevler
7
2
14
Devam
Sunum
4
3
12
Uygulama
Arasınavlar
1
10
10
Toplam
1
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
1
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
107
Toplam
2
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
Uluslar Arası Kurallara Ve Standartlar Uygun Nakliyat Ve
Taşımacılık
Uluslar Arası Kurallara Ve Standartlar Uygun Nakliyat Ve
Taşımacılık
İstifleme Ve Kuralları
İstifleme Ve Kuralları
Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları
Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları
Depo özellikleri
ARA SINAV
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Taşıma ve Depolamada İşaretlendirme
Taşıma ve Depolamada Yönlendirme
Taşıma esnasında oluşabilecek iş kazaları
Depolarda oluşabilecek iş kazaları
Alınması Gerekli Önlemler
Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi
Genel Tekrar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
İş güvenliğinin önemli bir parçası olan taşıma ve depolama yöntemlerine hakim olacaktır.
Taşıma ve Depolama alanında uluslar arası kural ve standartları bilecektir.
Depolarda uygulanması gereken etiketleme ve işaretlemeleri uygulayabilecek bilgiye sahip olacaktır.
Depolama hatalarının oluşturabileceği kazalar ve riskli durumları öngörebilecek ve tedbir alabilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö05
Ö06
Tehlikeli maddelerin depolanma yöntemlerini bilir
Depolarda alınması gereken güvenlik önlemlerini bilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın uygulanmasını sağlar.
İş sağlığı ve güvenliğinde hasar analizi, rapor hazırlama, kayıt, etiketleme gibi konularda bilgi sahibidir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı uyarı, işaret levhaları ve işyeri ortamının ergonomik şartlara uygun hale getirilmesini sağlar.
Çalışma ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini yürütür ve yönetir. Gerçekleşmesi durumunda gerekli müdahaleleri yapar.
İşyeri yönetim şekilleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
Kimya, Yapı, Elektrik vb. alanlarda iş güvenliği kurallarını uygular.
Mesleğinin gerektirdiği teknik konulara hakim olur, Mesleki uygulamalar yapar.
Atatürk İlke ve İnkılâpları’nı bilir, Türkçe ve orta derece yabancı dil ile iletişim kurar, mesleğinin gerektirdiği etik ve sosyal sorumluluğu taşır.
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
Ö1
3
3
3
4
3
3
4
2
Ö2
2
2
2
2
3
3
4
3
Ö3
3
3
2
3
2
3
4
2
Ö4
3
2
3
3
4
3
3
2
Ö5
4
3
4
3
3
5
2
2
Ö6
4
5
4
3
3
4
3
2
Download

ısgsec206 - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu