Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BISEC102
Web Tasarımının Temelleri
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
BISEC102
Web Tasarımının Temelleri
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
B İLG İS A Y A R P RO G RA M C ILIĞ I
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
B u ders ile öğrenci; WE B projesi için H T M L işlemlerini y apma y eterlikleri geliştirmek.
De r sın İçe r iği:
T emel w eb v e H T M L mantığı, H T M L tagları, kullanımları, C S S ile stil şablonlar hazırlama
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. Ramazan Ö zgür D O Ğ A N
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1. http://megep.meb.gov.tr/,2. Web Tasarım Rehberi ; Mustafa Aydemir ; Kodlab Yayın
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
40
Arasınav
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
3
42
Kısasınav
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
3
42
Ödev
Ödevler
2
2
4
Devam
Sunum
0
0
0
Uygulama
Arasınavlar
1
1
1
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam İş Yükü
90
AKTS Kredisi
4
Toplam
1
Toplam
0
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İnternet ve WEB TanımlarıHtml Temel Etiketleri
Html Temel EtiketleriMetin ve Görünüm Etiketleri
Metin ve Görünüm Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma
Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablo İşlemleri
Tablo İşlemleri Formlar
Formlar
Çerçeveler
Ara Sınav
Çoklu Ortam Araçları
Stil Şablonu(CSS) Temelleri
Stil Şablonu(CSS) Temelleri
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
13
14
15
Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri
Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri
Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri
Stil Şablonu(CSS) ÖzellikleriStil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Html kodları ile WEB sayfaları için temel işlemler yapmak
Html kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikler oluşturmak
Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek
CSS ile şekillendirilmiş HTML sayfaları oluşturabilmek
Profesyonel WEB sayfaları oluşturabilmek
Oluşturduğu WEB sayfalarını internette yayınlayabilmek
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Mesleki yeterliliğe sahip olur
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
Ö1
5
3
5
4
5
4
5
5
5
5
5
4
Ö2
4
5
4
4
4
5
5
5
4
3
4
5
Ö3
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
Ö4
5
4
5
4
5
4
4
4
5
5
5
4
Ö5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
Ö6
3
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
Download

BISEC102 Web Tasarımının Temelleri