İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
DHF211968 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
Ders Saati
Bölüm/Program
Dişhekimliği Fakültesi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Akbulut Yrd. Doç. Dr. Kader Aydın
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı günleri, saat 13:00-17:00
Dersin Amacı
X ışınlarının özellikleri, tıbbi radyasyonun meydana gelişi ile radyasyonun biyolojik yapılarda
meydana getirdiği etkiler ve radyasyon dozu ölçümlerinin vurgulanması,dişhekimliğinde
kullanılan radyografi tekniklerinin teorik ve pratik olarak öğrenilmesi,radyolojik değerlendirme
sırasında anatomik oluşumlar, artefaktlar, görüntüleme yöntemlerinive periodontal hastalıkların
radyografik bulgularını değerlendirmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Radyoloji kavramını tartışabilecektir.
1.1. X ışınlarının özelliklerini tanımlayabilir.
1.2. Atom yapısını açıklar.
1.3. Radyolojinin tarihsel gelişimini ifade edebilir.
2. Tıbbi amaçlı kullanılan radyasyonun fiziksel oluşumunu değerlendirebilecektir.
2.1. X ışınlarının elde edilme yöntemini betimleyebilir.
2.2. Diş hekimliğinde kullanılan radyasyon kaynağı cihazları tanımlar.
2.3. Radyasyonun biyolojik özelliklerini yorumlar.
3. Radyasyona bağlı olarak vücutta oluşabilecek etkileri ve komplikasyonları değerlendirerek
ve tedaviyi planlayabilecektir.
4. Röntgen filmleri ve film banyolarının temel özelliklerini değerlendirerek röntgen
banyosunu uygulayabilecektir.
5. Dişhekimliğinde kullanılan radyografi tekniklerini değerlendirebilecektir.
5.1. Ağız içi ve ağız dışı radyografi tekniklerini tanımlayabilir.
5.2. Radyografi tekniklerini uygulayabilir.
6. Periapikal ve panoramik grafileri değerlendirebilecektir.
6.1. Dental radyografilerde görülen artefaktları ayırt edebilir.
6.2. Periodontal hastalıkların radyografik ana öğelerini analiz eder.
7. Görüntüleme yöntemlerini, dijital radyografiyi ve fosfor plakları tanımlayabilir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, yaratıcı, sorgulayan, takım halinde çalışabilen, eleştirel düşünebilen
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Radyolojinin tarihçesi ve diş hekimliğinde önemi
2. Atom yapısı, Radyasyon fiziği
3. X ışınının elde edilme yöntemi
4. Radyasyon ölçü birimleri
5. Filtrasyon ve Dozimetri
6. İyonlaştırıcı radyasyonlar ve radyasyon enerjisinin absorplanması,Radyasyon enerjisinin
dağilımı:LET ve RBE
7. Radyasyonun sellüler düzey etkileri, Radyasyonun oral kavite ve vücuttaki geç somatik
etkileri
8. Radyasyondan korunma, ALARA prensibi
9. Film yapısı, film,tipleri, screenler, dental filmler
10. Radyografik kalite; detay, densite, fog ,kontrast.
11. İNTRAORAL RADYOGRAFİLER: Periapikal radyografi tekniklerine giriş
12. Paralel ve açıortay tekniği, SLOB kuralı
13. Paralel ve açıortay tekniği, SLOB kuralı
14. Bite-wing, Okluzal, Donowan, Le Master teknikleri
15. Ekstraoral Radyografiler: Panoramik Grafi
16. El-bilek, Sefalometrik, PA, AP grafi teknikleri
17. Sinüs ve Waters’ grafileri
18. TME grafileri
19. Periapikal radyografide görülen anatomik landmarklar
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Periapikal radyografide görülen anatomik landmarklar
Panoramik grafide görülen anatomik landmarklar
Panoramik grafide görülen anatomik landmarklar
Dental radyografilerde görülen artefaktlar
Karanlık odanın düzeni
Periodontal hastalık görüntüleme yöntemleri ve radyografik bulgular
Periodontal hastalık görüntüleme yöntemleri ve radyografik bulgular
Görüntüleme yöntemleri, dijital radyografi, fosfor plaklar
8 saat pratik
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, gösterme, deney, problem çözme, beyin fırtınası
Dersin Koşulları
Öğrenciler derslere düzenli olarak katılmakla yükümlüdürler
Kaynaklar
Ders Notu
Öğretim üyesi gerekli gördüğünde ders notu verilecektir.
Önerilen
Kaynaklar
1. Oral Radiology Principles And Interpretation. White- Pharoah. Mosby Elsevier, 2009.
2. Robb RA. Biomedical Imaging, Visualisation And Analysis. Wiley- Liss. 2000, Canada.
3. Bayırlı G. Röntgen Işınları Ve Dişhekimliğinde Uygulamalar. İstanbul Üniversitesi Basımevi
ve Film Merkezi . 1994, İstanbul
Download

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi