İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
EBELİK TARİHİ VE FELSEFESİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
EBE111366
Ders Saati
1
Bölüm/Program
Ebelik /Lisans
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Filiz Okumuş
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Cuma 10:00-12:00
Dersin Amacı
Öğrencilerin, mesleği tanıma ve mesleğe hazırlanma sürecinde uyum sağlamalarına yardımcı
olmak ve uluslararası bir bakış açısı kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Ülkemizde ve dünyada ebeliğin profesyonelleşme sürecini değerlendirebilecektir.
1.1. Ülkemizde ve dünyada ebeliğin tarihsel gelişimi açıklar.
1.2. Ebeliğin ulusal ve uluslararası tanımlarını ifade eder.
1.3. Ebelik bakım modeli ve etik kodları listeler.
2. Ülkemizde ebelikle ilgili yasal düzenlemeler, sorunlar ve çözüm yollarını tartışabilecektir.
2.1. Ülkemizde ve dünyada ebelikle ilgili yasal düzenlemeleri açıklar.
2.2. Ülkemizde ve dünyada ebelik görev, yetki ve sorumlulukları arasındaki farkları rapor
eder.
2.3. Ülkemizde ebelikle ilgili mesleki sorunları yorumlar.
3. Türkiye’de ebeliğin geleceğini yapılandırabilecektir.
3.1. Ebelikte örgütlenmenin önemini kendi cümleleri ile ifade eder.
3.2. Dünyada ebelik organizasyonlarını tanır.
3.3. Türk Ebeler Derneği’nin çalışmalarını geliştirir.
Genel Yeterlilikler
Sorgulayan, üretken, grup halinde çalışabilme, eleştirel düşünme.
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması
2. Ebeliğin tanımı, özellikleri ve meslek ölçütleri
3. Ebeliğin tarihsel gelişimi
4. Türkiye’de ebeliğin tarihsel gelişimi
5. Türkiye’de ebelik eğitiminin gelişimi
6. Ebelik bakım modeli ve felsefesi
7. Ebelik etik kodları
8. Ebelik mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler
9. Ebenin görev, yetki ve sorumlulukları
10. Mesleki sorunlar ve çözüm yolları
11. Uluslar arası ebelik organizasyonları
12. Ebelikte örgütlenmenin önemi ve Türk Ebeler Derneği
13. Ebelik vizyonu
14. Dönem sonu değerlendirme
Öğretim ve Teknikleri
Anlatma, tartışma, beyin fırtınası, soru-cevap, grup çalışması
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere devam etmekle, grup çalışmaları ve tartışmalarda yer
almakla yükümlüdür.
Ders Notu
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
1. Daşdibi Beydilli E. (2007) Ebeliğin Dünü ve Bugünü. Alter Yayıncılık
2. Baston H., Hall J., Henley-Einion A. (2009) Midwifery Essentials. Elseiver, Churchill
Livingstone.
3. Davis E. 2012. Heart and Hands. A Midwife’s Guide to Pregnancy and Birth. Printed in the
USA
4. Foster, I.,Lasser,J. (2011). Professional Ethics in Midwifery Practice.
5. Taşkıran N. (1973). Türkiye’de Ebelik Eğitimi. Haseki Tıp Bülteni, 11(3):229-240.
Sarı N. (1996-1997). Osmanlı Sağlık Hayatında Kadının Yeri. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 2-3.
İstanbul: Lito Matbaası. s.: 11-64.
6. Şehsuvaroğlu BN. (1960). Anadolu Türklerinde Hasta Bakımı ve Hemşirelik Tarihçesine Bir
Bakış, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mecmuası, 23(1), İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.
Download

ebelik tarihi ve felsefesi