Ders Giirevlendirmesi (2014-2015 E[itim-Ogretim yrh)
DERSIN ADI:
cOREVLI OGnnriu Uynsi
1- Yrd. Dog. Dr. Derya
Oral Diagnoz ve Radyoloji-
I
Oral Diagnoz ve Radyoloji-
II
Oral Diagnoz ve Radyoloji Staj
YILDIRIM
2- Yrd. Dog. Dr. Esin BOZDEMIR
3- Yrd. Dog. Dr. Ozlem GORMEZ
1- Yrd. Dog. Dr. Derya YILDIRIM
2- Yrd. Dog. Dr. Esin BOZDEM|R
3- Yrd. Dog. Dr. Ozlem GORMEZ
1- Yrd. Dog. Dr. Derya YILDIRIM
2-Yrd. Dos. Dr. Esin BOZDEMIR
3- Yrd. Dog. Dr. Ozlem GORMEZ
2014-2015 E$itim Ogrettm Yilt Diinem 3 Oral Diagnozve Radyoloji
Vize Tarihleri
l5 Evliil2014
22Evlnl2014
29 Eylnl 2014
6 Ekim 2014
l3 Ekim 2014
I
Dersi
Radyasyon ve x rgrnlarr
R<intgen cihazr ve x-rgrnlarrnln iiretimi
X-rgrn demetini kontrol eden faktdrler, X-rqrnlarrnrn
maddeyle etkilegimi
Dozimetri,radyasyonun kimyasr,hiicre,doku,organ
di.izeyinde etkileri
Radyasyonunun oral kavitedeki ve tiim viicuttaki
igerikteri
ve
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
etkileri
20Ekim2014
Radyasyonunun oral kavitedeki ve ttim vticuttaki
DT.D.YILDIRIM
etkileri
27 Ekim2014
3 Kasrm 2014
l0 Kasrm 2014
17 Kastm20l4
24Kastm2}l4
I
Arahk 2014
8 Arahk 2014
15 Arahk 2014
22 Arabk 2014
29 Arahk20l4
5
Ocak 2015
12 Ocak 2015
2 Subat 2015
09 Subat 2015
16 Subat2015
23 Subat 2015
Radyasyonun geg somatik ve genetik etkileri,
Radyasyon kaynaklan
Radyasyondan korunma
Rdntgen filmi,intensifuine screenler,gridler
Film iizerinde olugan gdrtintiilerin dzellikleri
Projeksiyon geometrisi ve intraoral radyografi
teknikleri
Film banyosu
Radyo graf hatalan,kalite ve enfeksiyon kontrolii
Radyograf hatalan,kalite ve enfeksiyon kontrolii
Normal radyografik anatomi, Radyografide yasal
uygulamalar
Normal radyografik anatomio Radyografide yasal
uygulamalar
Ara srnav
09 Mart 2015
16 Mart 2015
23 Mart2015
30 Mart 2015
6 Nisan 2015
13 Nisan 2015
20 Nisan 2015
27 Nisan 2015
4 Mavrs 2015
11 Mayrs 2015
18 Mayrs 2015
Anamnez
Muayene ydntemleri
Muayene ydntemleri
lntraoral muavene
Ekstraoral muayene
N<iroloiik muayene
Kas muavenesi
Laboratuvar teknikleri
S stemik hastahklar ve dig hekimliEinde 6nemi
S stemik hastahklar ve dig hekimlipinde 6nemi
Qiirtik radyolo.iisi
Periodontal hastahklar ve radyoloi isi
Panoramik radyografi , Ekstraoral radyografi teknikleri
Dij ital radyografi , <izel g<irtinttileme ycintemleri
Radyografi lerin defierlendirilmes
Radyografi lerin delerlendiri lmes
Ara srnav
25 Mavrs 2015
Dental anomaliler ve radyolo.iisi
2Mart2015
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
DT.D.YILDIRIM
Dr.O. G<irmez
DT.D.YILDIRIM
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Grirmez
Dr.O. Grirmez
Dr.O. Gd,rmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. G<irmez
Dr.O. Gcirmez
Dr.O. Gcirmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. G<irmez
Dr.O. G<irmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Gdrmez
Dr. Dr.O. Gdrmez
DT.D.YILDIRIM
Dr. Dr.O. Gd,rmez
br \nlf\''
1,hl,i',,-
\\
il'*;L.,^,
d*-zr*
2014-2015 Egitim O[retim Yrh Ddnem 4 OralDiagnozve Radyoloji II Dersi igerikleri ve
Vize Tarihleri
l5 Evltil2014
22Evlnl2014
29 Evlnl 2014
6 Ekim 2014
13 Ekim 2014
20Ekim20l4
27 Ekim20l4
3 Kasrm 2014
10 Kasrm 2014
17 Kasrm 2014
24Kasrm20l4
1 Arahk 2014
8
Arahk 2014
15
Aralk20l4
22 Arahk 2014
29 Arall,k20l4
5 Ocak 2015
12
Ocak 2015
2 Subat 2015
09 Subat 2015
16 Subat2015
23 Subat 2015
yiiz kemiklerinin enfeksiyonlan ve
radyolojisi
Qene kistleri ve radyoloi ST
Qene kistleri ve radyoloi SI
Qenelerin benign ti.imdrleri ve radyoloiisi
Qenelerin benign tiimcirleri ve radyololisi
Malign lezyonlar ve radyolo IS
Malign lezyonlar ve radyolo IS
Kemik hastahklan ve radyoloiisi
Kemik hastahklan ve radyoloiisi
S stemik hastahklar ve radyolo lsl
S stemik hastahklar ve radvolo lsl
Yumuqak doku kalsifikasyonlan ve radyoloiisi
Yumugak doku kalsifikasyonlan ve radyoloiisi
lmplant radyolol SI
Implant radyolol SI
Geliqimsel- genetik anomaliler ve radyoloiisi
Ara smav
Qene ve
Dr.O. Gdrmez
09 Mart 2015
16 Mart 2015
23 Mart2015
30 Mart 2015
6 Nisan 2015
13 Nisan 2015
20N san 2015
27N san 2015
4 Mavrs 2015
11 Mavrs 2015
18 Mayrs 2015
Siniis hastahklan ve radyoloii
TME hastahklannda muayene ve radyoloi
TME hastahklannda muayene ve radyoloi
Dig ve yiiz yaralanmalannda muayene ve radyoloii
Dip ve yiiz yaralanmalarrnda muayene ve radvoloii
Ttiktiriik bezi hastahklannda muayene ve radvolo I
Tiikiiriik bezi hastahklannda muayene ve radyolo I
Veziktilo- biillciz lezvonlar
Ulsere lezyonlar
Beyaz lezyonlar
Krrmrzr lezvonlar
Pigmente lezyonlar
Verriikdz-papiller lezyonlar
Lenfoid lezvonlar
Ba! doku lezyonlan
Anatomik b<ilgelere gOre lezyonlar
Ara smav
25 Mavrs 2015
4Ert, Fokal enfeksiyon ve antibiyotik kullammr
2Mart2015
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. G<irmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Grirmez
Dr.O. Grirmez
Dr.O. Gcirmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Gormez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Gdrmez
Dr.O. Gormez
Dr.O. Gdrmez
DT.D.YILDIRIM
Dr.O. Gdrmez
Dr. O. Gdrmez
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIzuM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
Dr. O. Gormez
DT.D.YILDIRIM
Dr. D.YILDIRIM
\c ,\e'1*
fi\
;.'67
,^V
!
v
'L'
Y*
tJ,c'''^
B,-2\vrr
Download

Radyoloji ders içerik