FAKULTE YONETIM KURULU KARARLARI
.O9.2OIO
TOPLANTITARIHI:O1
TOPLANTISAYISI:22|
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr.MusaGENQ
Prof.Dr.idrisOGURLU
Prof.Dr.$abansitBtvtgOrurnagt
Dog.Dr.Atila GUL
Dog.Dr.Halil Turgut$AHIN
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
AVCI
Prof.Dr.Mustafa
EKER
Yrd.Dog.Dr.Mehmet
ALINAN KARAR SAYISI:4
KARARLAR
1-2010.20it ngitim-dfretim Yrh YabancrUyruklu Ofrenci Ek Yerleqtirmesi
Siileyman Demirel Universitesi Olrenci igleri Daire Bagkanhprmn 06.09,2010 tarih ve
B .30.2.SDU .0.72.00.02.2| 7I 1227.2210.l 4165 sayrhyazt sr gciriigiildii.
2010-2011 E[itim-O[retim Yrhnda Fakiiltemiz Orman Mtihendisligi Bdliimii, Orman
Endiistri Miihendisligi Bdliimii ve Peyzaj Mimarhfr Bdltimtine ek yerlegtirme ile yerlegtirilen ve
agalrda isimleri belirtilen yabancr uyruklu <ilrencilerin kabultini.in uygunluSuna ve durumun
Rektdrliik Makamrna arzrnaoybirli[iyle karar verildi.
Adr Soyadr
SURETOURBANOV
GELDIMYRATILEKOV
ANNABERDI ARSLANOV
MURAT HASAN
NYAMTSOGZOL UUGANBAATAR
ZiYA MEMEDZADE
RUSTAM AWEZMURADOV
MAGHSOUDDASHTBAN
MYAGMARSURENHURELBAATAR
YLINUSYANGIBAYEV
SERIYYEREHIMBEYLI
Bdliimi.i
Orman Mi.ihendisliE
Orman Mi.ihendisliE
Orman MiihendisliE
Orman EndUstriMiihendisliEi
Orman Endiistri Mi.ihendisliEi
Orman Endiistri MtihendisliEi
Srasr
Puan
a
J
49.355
47.602
47.332
57,041
55.153
54,074
52.726
I
J
5
3
4
OrmanEndiistriMiihendisliEi 2
Orman Endi.istriMi.ihendisliEi
PevzaiMimarhEr
Pevzai MimarhEr
Peyzai MimarhEr
J
4
4
2
5r,917
54.748
49,355
49.355
2- Qift Anadal/Yandal Programr Ogrenci Kabulii
g.
Qift Anadal/Yandal Ko ordinatdrlti[tiniin OO.O ZOt Otarihli raporu gcirtigi.ildti.
2010-2011 Epitim-O$retim Yrhnda Faktiltemiz Orman Mtihendislifi BOlUmU, Orman
Endtistri Mthendisligi nottimti ve Peyzaj Mimarh[r Bdltimlerini Qift Anadal/Yandal programr ile
tercih eden <i[rencilerin Qift Anadal/Yandal Koordinatcirltigtinden geldi[i ekteki gekliyle
uygunlu[una ve durumun Rektrirltik Makamrna arznao;ybirlipiyle karar verildi.
3- Yatay Gegiq
Orman Miihendisli[i Bdltimii, Orman Endiistri MtihendisliEi Bdli.irnii ve Peyzaj Mimarh[r
Bdliimu Uyum ve Mezuniyet Komisyonlarrrun 06.09.2010tarihli raporlan g<iriiqiildii.
2010-2011 Elitim-OSretim Yrhnda Fakiiltemiz Orman Mtihendisligi Bdliirnti, Orman
Endtistri Miihendislipi BdlUmU ve Peyzaj Mimarh[r Bdliimiine yatay gegigle kayrt yaptrran
dfrencilerin muaf olaca[r ve alacalt derslerin Orman Mi.ihendisligi B6liimt, Orman Endtstri
Miihendisligi Bdltimii vePeyzaj Mimarh[r Bdliimti Uyum ve Mezuniyet Komisyonlanndan geldili
ekteki qekliyle uygunlu[una ve durumun Rektcirluk Makamrrra arzrnaoybirlipiyle karar verildi.
4-Tek Ders Srnav Notunun Sistemeiqlenmesi
Orman Miihendisligi Bdltm Bagkanh[rmn06.09.2010 tarih ve 528 sayrh yazLsrgdriigiildii.
Fakiiltemiz Orman Mi.ihendisligi Bdliimii aga[rdaadr gegendlrencisinin tek ders smav
notunun sitemeiqlenmesininuygunlu$una oybirliliyle karar verildi.
t
DersinAdr
Adr Sovadr
Orman Yollarr
ErcanKINIK
Prof.Dr.idrisOGURLU
temditcici
Profescir
Ek/TekDers
SrnavNotu
041200102r 95
Numarasr
Orurse$t
v/
-{--i-,td"t-)
b;q p;Iil{pur
AA
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ProfescirTemsilcisi
Gcirevli
-A/,
4^4/NlNl
Dog.Dr.Halil Turgut$AHN
DogentTemsilcisi
DogentTemsYlcisi
EKER
Yrd.Dog.Dr.Mehmet
YardrmctDogentTemsilcisi
Izinli
Sonug(Harf Olarak
Karyh!r)
aA
iRaportcir
PembeARSLAN
Fak.SekreteriV.
tiK l.
2 0 IO/2 OII
I'(;i ]'i M OGN N r ' iNrYILI CiFT ANADAI- /YANDAT,
PROGITAMI
BA$VURU DIiGERLENDirrM[,Si
q )F T A N ADAI,OLM AN M IIHENt) i St,i<";
i
'l
lr A
- s-i l
t;
I
Srrasr
I.._r._i!
'-
I
--:-* -.)
I ) r n a (r ) Z l ) A M A I {
l ) r n ' r n uSyt 1 R A i .
I l\i
'-
i
-.-- I
I
'..'-{
I i'4q
|:-"
,lJtl
I
I
I1 'r: " r" r
iI
1i+-I -'.+('r
----
I
I CNO
l
I 3.ir 6
I
T'
ll
t-----_i\
t_1
K o n t e nj a n : 5
O n r c rF a n r ht l z t l N
1l
i i_--
er ei l r l ; t i cn ( ' if u ' er r ci
/..1.:.. ll
ri ll. tA\ il \\ *' _
I t\t.,/iltilI I(
1
i \:'c'clcii l - r :cr i l r t : c l c rOr g r e n c r
SincnrDOI{z\li
lr_
lr
C c b r a iP
l O L Af
FatnraI(AYA
tii
-
q t i F ' 1 ' A N A D A L PE'YZA.|
E
miUlnlle
K
o
n
t
c
t
n
.
i
a
n
:
5
-
'l'"'iil't
()gi:e""i
t,fter,
|
t , c n r iKno C na t c i l . L I
i t>it"S
IC,iit,,'c7(qc'nn
t-
it;xir
I f e r c i hS r l a s r
It l '
t;
ll 'r
i,.'l-{eilr,ir I t r N o l
'r'
'\.++
j
__
I :
I
--'.T
il
-------
i i!_t.s!l/f RI
r
I tr
*--
i i rr)
I:.0:
I
A l t t u r rd c l s i l a r r r , -l i o r r l c n . j i l ni - r -l .\ rl a r r b i i l L i n t l c rd r ; r n r l l n [ . l r l r r r l n t r r i .
YAN DAL PIIYZA.I N,T
i ir,T,qNIIG T
: l n :l 0
__l
I
I
I
I
I
l
-
ni f r r N o z
I n;rr'it
i l ) c r ri z ( i { 1 l. K ' \ \ ' ,
1 'A l t t a n c l c l s ir a r .
iI -
-)
-
--]
i.'i
i l.ti{
i c;No-
fTot.t.' :i:
ITESI
SULEYMANDEMIRELLTNIVENS
parulrPsi
oRMAN
uyuM vE MEZtrNivEr rovtisvoNu BA$KANLIGI
SOUORI,TANT'ATUITESI DEKANLIGI'NA
I,
06.09.2010
I 244-958sayrhyazt_nrz'
itgi: 00.01.2010giin ve B.30.2SDU.O.ZO.tO'00-205.01
Konu: YataYGegiq
ya:ay gegiqilg ltayrt yaptran
-Eur" Mi.ihendisiifii
-veBolUmu'niin 2' stntfina
Faktiltemiz Orman
Nurgtil DLTNDAR'm, komisYonumuz tarafindan
TURKER
ceren DIREKSIZ,
Bartm
Ceren pinpXSiZ'in
yaprlan transkript ve ders igerikleri incelemisi sonucunda
ve Firyoloji'o dersini almtq olmast
UniversitesiOrman Fakiiltesi,nde2. yarryrlda "Genetik
giiz d<jnemindeki (III' Yanyrl)
sebebiyle Orman Mtihendisligi ders mtifiedatrmntn 2, srnrf
(S7) notu ile muaf tutulmasr
oMS z0g Kodlu Bitki F;izyoloiisi dersinden BA
v! NurgU DUNDAR?'n ise 2', 3've 4' srnrfta muaf
gerekmektedir.Ebru iUnXnif
de 2. srnrfa kaydrntn yaptlmast
tutulacafr ders bulunmamaktadrr. Her"iig dfrencinin
Bitki Fizyolojisi dersinden muaf
Lrygun olup iig ii[rencide (Ceren ninnfsiZ
derslerin tamamrnr almakla
tutulacaktrr) 2., t ve 4. srnrf miifradatla.ndaki
(Ceren pinnfsiZ'in
yiikiimltidtir. O[rencilerin 1. srnrfta almrg oldukla' dersler
.,Genetik vs Fizyoloji" dersi (Bitki Fizyoiojisi'l dl.:i olarak defiqtirilecektir) not ve
harf notla'ntn rakam
kredileri ile aynen transkriptlerine igtenmenAir. $frencilerin
bu husussadikkat edilmelidir'
kargrl[r aqafirdagiisterilmiptii. Notlarrn iql"n*rri srasmda
Gere[ini saygtlanmrzla bi Igi letinize atz edenz'
BasanNotu
100Puan UzerindenDeEeri
95
87
82
77
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
1)
67
62
Ek: 3 adettransklip ve ders igerik belgeleri
lYasin KARATEPE
Yrd. Dog. Dr. H. OPuzQOBAN
uvs
Yrd. Dog. Dr. Mehmet EKER
uvp
l_
't
t--I
a
lrl
o
tJ I
c)
o'
-lj
.0)
6>
oH
Hd
'E
-o.:4
(}
do
.! :o
F€
()
H
C)
>E
N=
g:
-(D
G-
=
ra)
Eb
O
O\tr
tr- ,9
cqx
mC)
Hh
x-c
6>
,x c=
c6)tr
:o
o=
-s2 ili
Hdi
.=Hi
5lZ€
PxE
>l
z?
-\q
.q)
()v
L;i
Hdi
.=H=J
=!)
v
o t30 -rbO
=o
d'o
=E)
GJ4
()v
>\.r
.L
o0
I
E.n
ID
X
r-=
-F
'?E
q
q)
G
h
Y>
f-lg
N=
r! lgo
=o
,bO
'9- ( )b.
t>
'o /i\
frtr
o
gl
b.+
L
L:I
rbO
?
>bO
o:i
EF
'tr.;
J4 c:=
oHdotr
,L rO >l
OL
c0)
.L ro
F'O
< tgo
il c)
.*q
.c)
)bO
6>
2v.
LiD
xe
r6
x.v
,-.1 0)
€€
.' -o ' v
c.:)
-
.L:o
FE
rrl
(nd
o.=
>'tr
-eF
.:=l >=.
Fro
!4)
i:
6 ,99:
>'E tr
o^
6>
o5
9Y
'lv2-
#- € i( 5) ' roi
.C-
0)
.!
F>
tbl)
tr
CoiDL:
uu6
JT
o()
F9'
H ' F
>a ?. 8
Q.
o
'L€
Frd>
c(.)
.L :o
ts'o
Fi
ul
(,)
n
H
C)
q
d
9.
>l
()
qr
(H
G
N
!r)
j1
rr)
g
a)
(u
o
z
c)
Fql
N
o
o
d
M
O
6)
rbO
k
O
o
o
o
L
rbl)
a
N
:D'
-l
>|
(k
()
CN
Fi
.F
rbO
EJ
4
h
(,)
.j4
(.)
c)
c.)
;
k
q)
d
rrl
' r>I
H
C)
q)
rrl
rrl
J4
o
ti
bo
v
.F
C:)
;
O
'o7
n.*
)60
vo
:ir E
$t
)bO
!u
(,
^h
6A
L<
(l)
N
o
r
G
flg
N
oo
r
co
c?l
N
9^
:5
t
t!
N
(€
ts
0)
o)
r
c)
ril)
rrl
d
M
-c
M
G)
d
ta)
F
fYl
rr)
F
z
frl
I'--
7
:)
t-
a
L
6)
r . ;50
F
-66) 6
- (.)"
l-o
o>
I
lrl
tr
J^
I
tt4
e , 6 0?
3:6€
E-v
",.2
:n
.EgH
0.)
.ort€
o
!)
()
k
.L
c\,+
:O
>1
A-
o.g
; F6
-9=
EPq
F
U 1 0I
i:=
F
>r&
Eix
B'8€
'i
d,q0N
! J g v{ ' F
lzi:i
u?5i:
EOF
6)
rr.1
x'j
EC)
'Iq
.o
=c!q
ov
a
C)
aiY
EE.b
E()
)bO
E o.!
F 9p
croE
?
r6d
>E
tr_J
's€€
r
YE
|
.b b'E
6>
>..a
EF
'r
()
.1.. :O
F'tr'
q
k
E
E.AE
>''H ':
+
9
'-
,A^.^
()
6
i - v 4
*= i : HE
E
-ts
!?=
az
v
,:4
N-
N:
a
F,
-/
/n
<
- . F F v
fr
G
E
HF
-o&
,o
6>
€€
Fl|
-oJ
)bO
fr
)
:= ( (,).
6>
h.=
ar .Fi
n9)
# *ps
>'
a
.1.. rO
FE
d0)
.h
FE
e
0)
iO
o)
(-
@ H
l:q)
lr
.oJ
A
F eE
J - t i : Y
>go
so.
q,)
N=
>l
=q)
so.
H
[if;rao
'E
hc)
6>
gr=
E . J E.= g
q)
.ij
C-tr
,bI)
,
.H
o . .v A6r ;:i o
v'E
o\?
'H.:
a u F -
o o =a
xi:xd
'=9d:J
q
k
O
k
!,)
H
r.=
JZ "€
do
L
o
c1
-
V)^
;O
FE
F
lr
O
rrl
>t
C)
N
r
*<
€C)
(l)
e
o
v)
'.r
o
r
t<
.F
c)
bo
0
k
o
>'
q
qr
q
L
k
(I)
rp
&
-t'i
(l
(6
(l
o
qi
r-!
C)
rrl
l)
(J.
z
0)
N
C)
L
O
€C)
ESr
Lr
M
)bO
}{
a
G
9
U)
'-
a
G
N
c)
(}
J
;
q.)
oo
H
q)
>'
.F
q
rJ
rrl
a
H
6
'14
q
a
0)
H
6
lr
a
r
o
t-r
(l)
N
Li
(l)
>l
l-i
(D
(j)"
>1
0)
(.)
(t)
bo
k
N
F
q)
i4.
o
lr
h
oo
rrl
N
Cg
o
o
N
d
6
a
r
)bO
rrl
(€
)ot)
bo
rrl
6
,3
E'
(J
0.)
F
)hI)
)hO
v()
^6
ao
s
oo
14
U)
h
C)
N
rrl
fr-l
d
C.l
E
\o
(..1
s
F
c.t
F*
e.l
z
d
o
d
7
O
li
)ho
E
o
o
EE
EE:
"
Ir
I
tq I
t-
saF
i v<6 N
o
x$)
l'4 |
.tl J4
+
aE t+i
i:!
oN-
F
0
dt&
iE
q==
@
?
o
:N.,
J€F
!9F
-vJli
8:
J.r
H
vo
e
o
o.-
o
i ! :
m3
. )bI)
6+
{.)
(>
L i =
o=
>,tr
Y>\
''to . )d)
JK
C)
o
teY
-U,ilH,:
@
do
i:=
F.:rHob
-sqEtr
ts
F>
Fg
>.8 x
0)5E'
E >\>'
.tsPd
o
>
o
oo
*t
r-
?x
.=d
64r
*!
>'
o
)Ol)
>. )olJ
.:o
xc
-' -o>O
()
o
a
JJ
O
o
J
X
H
og
OM
.F-
()
o
o
>,
o;o
,vvP
ni:l
mE
6=
o
O
E;!
l2J4
o.ro
>'tr tr
sY 3 >F' ^.==d
)<
)bI)
o
€;r^9
#c b
q b os! E
E
bo
-!oEtr
F > o.:o
E>.
9.s
oli
:+
-' no >O
i:a
f.i$
()h
xo
5a:
:n>
O.-
O.--
9: ob
oh
:o"
-' ro>o
-; F
o (>)
>\,o,.)
>.9P
,-:
a.=
o.=
a
FU
!qo
FU
ex
a
F
.::
-52
;Fo I
%l
4)l
k
a
*
(+<
qi
9r
G
o
k
c)
d
q
r
\d
It
k
C)
t'/
r\
(,)
lo
N
()"
O
tk
le.
k
rbI)
d
()
L
t>
q
l<
o
Lr
N
rp
t1
)b0
I
$b
G
a
-l
a
-
.o
t
d
CN
;
d
N
o
(,)
(,)
(.)
>.
rrl
G
()
L
ti
a
c)
v(>
()
d.
,bO
rrl
tr
d
rrl
rrl
cG
k
.6
n
.j
(,)
t:
bo
H
F
o
tr
v
ra)
co
c.l
o
)h0
I
L,:
lnL
lvq)
l:i-)o
rtsl
N
bo
G
tt.
tq
)bO
()
o
o.)
I
I
N
ir
txh
t Hvxr | - r
I
L
(u
N
\o
F
Frr,
f r'l
rrl
F
ztI]
7
5
F
I
q
L
I
C)
.=
n
ll
l+l
lrl
b'E
's€
€
oc
= v
x()
r.. '9P
!/L
Nd
ci:
LlJ
*
I
co
N
>.E
.'
-
nrol
:ld
tr
*J -{
>'
'ih
a
ru
()^
v
FJ
E.9 '5o
6.)
H
i:
9r
r-uq
rFr
q)
9ld5
FJ
56d
G
xc!!
o $7)
ES€
lli=
a5i:
F.V AO
!:c
!
(d
>l
[JF:
<'v 6 ido
'ER. g E 9
0)
IB
E'F9.
!
J4
2=
LA-
F XA
o
;FKs E
Fii
L:
tr-!9 6 r
-E
F
'J= 4
F
-..-
,F a )a
n E
d i-v
5-
6!
C\E
:r' >'
o=
o l:p
NC
H
'bO
o tgo
=c)
-:: q
E
J:
(.)
o"
=c)
i: o"
.. (.)
o>
-e#
EF
O=
rP
o-
6>
N
cn
ca
EF
' t r':4. *
EO
s*
t<
#t rEq )
utr
ztr
;i)
.k
F'rt
c
0.)
!o
.k
F.(f,
aa
o.9
-O
!O
()
^E
-o 'v
q
U)
!
a(-
>.
>.
i'r(otr=
J - ' r ! v
(-
ov
6
cd
- . F F v
a
k
O
v
C)
€E€E
>r
v'E
-
.b
-v # .*.F
()
t<
()
(")"
a
k
0)
r:
C,f a
F
E ' a t( )
>"='-
O
a
L
q
.-
E'6F
d,9od
.d
.:l ,v
q
H
C)
G
"o
3:4€
(u
H#;<
FFS
bo
F e?.!
.q
HC!.)
3'.i^ ^
X.'ij.,
a)
O F "?
k
H
d
€
c)
-
-
0)
c0)
.L ro
F'O
(/)^
a-
l.{
q)
>'
)bO
E
o
c.)
al
(.)
>'
q)
Fr
X
U)
N
d.
la
t-r
k
c.)
c.)
>'
d
()
-
H
(A
r
li
()
C)
EI
Ll
(s
q
o
?
()
H
a
<l
()
-^ a]
fi c{l Et-r
otrl
!:l
L
Hrl
o" =l
h
gEl
o"
U)
ri
H
N
rr
!
o
q
=(.)
i.E
e
b
r- .A
rbO
N
c)
rrl
"c)
j
G
oo
k
li
a
-
rrl
tr
(t)
N
C
d
- d
H
C)
o
1li
lr
tr)
-
a
L
cgv
G
F
3
N
rr\
F
A:1
;d
\o
00
o
rrl
trl
frl
frl
U)
bo
(.)
d
0)
N
1
)bo
N*
tr6
c.l
c.l
c.l
vd)
k
o
O
v
()
.\do
bo
:..i
e.l
U)
li
(-)
hI)
rrl
o"
4)
h
Cd
w.
l-r
q)
c)
e
o)
)bO
d
cIl
()
4
a
o
)b0
aa
l.i
L
)OO
o
o
ot'f;|
O
C)
O
tr
-l
rnl
o)
?l
NI
oo
(;
Elrt
rD
r- )l " I
GI
El
trlI
0.)l
(*
a
k
C)
EI
k
ol
L
O
C6
(t)
!
()
-
a
CtrA
d
.F
F-.
e.l
Ug
F
L.
,f4
<h\ q
>)
q)
!
)e{)
Ekt : .AygenurHARFUTLUOGLU.Inun,DersMu afiyet Dururnu
Srnrf Giiz Diinemi
Ders Adr
Ders Kodu
Matematik
M AT l 1 5
Bilim ve Etik
oRMr05
Qizim ve Grafik
PE Ml Ol
Anlatrm TekniEi
PEM103
PEM.I05
ATA160
ENFI50
INGlO1
I.
PEM102
PEMl04
PEMI06
72 CC
77 CB
82 BB
TS
iletisim
Atattirk Ilkpleri ve
inkrlap Tarihi I
TemelBilgi.
Teknolojileri
Kullalumr (Lisans
OErencileriicin) ,
Yabanu Dil
77 CB
Muaf
Muaf
Muaf
95 AA
Muaf
AldrEr Not
Muafivet
Ahnacak
Aknacak
Muaf
72 CC
72 CC
YaDlm IeKnlgl
PeyzEEkolojisi
ATA26O
Atatiirk Ilkeleri ve
inkrlan Tarihi II
82 BB
ihgilizce II (Hazrrhk
Egitimi Almayan
OErencilericin)
Tiirk Dili il
95 AA
TUR27O
Muaf
77 CB
ToprakIImi
PevzaiSanatTarihi
Temel Tasanm
Perspektif ve Maket
Muafivet
Muaf
Muaf
Muaf
PEMIOS
ING102
Muaf
Ahnacak
Muaf
Muaf
82BB
Muaf
AldrEr Not
87 BA
Muafivet
Muaf
Smtf Giiz Diinemi
DersKodu
PEM2O5
l.
(Jl
Srnrf Bahar Diinemr
Ders Adr
Ders Kodu
oRM209
II.
PeyzajMimarhErna
AldrEr Not
Ders Adr
MimarhkBileisi
Ek Mer:veYAYLACI'nIn Ders Muafiyet Durumu
Merve YAYLACI
I. Srmf Gtiz Diinemi
Ders Kodu
M AT l 1 5
oRMl05
PE M1 OI
I,
PEMI03
PEMl05
ATA160
ENFl50
TUR170
Ders Adr
Matematik
Bilim ve Etik
Qizim ve Grafik
Anlatrm TekniEi
PeyzajMimarhprna
Giris
iletisim
Atatiirk ilkeleri ve
inkrlap Tarihi I
TemelBilgi
Teknolojileri
Kullammr(Lisans
0Erencileriipin)
TrtukDili I
Aldrh Not
72 CC
Ders Adr
oRM209
Toprak Ilmi
PEMl02
PEM104
PevzaiSanatTarihi
TemelTasanm
Perspektifve Maket
PEM106
Muaf
Muaf
Ahnacak
82 BB
Muaf
Muaf
77CB
Muaf
67 DC
Muaf
72 CC
Muaf
AldrEl Not
MUAI.IYET
I Smf Bahar Diinemi
Ders Kodu
MUAFIYET
Ahnacak
77 CB
67 DC
Muaf
Muaf
Ahnacak
Y aplm I eKrugl
PEMl08
PevzaiEkoloiisi
Ahnacak
ATA26O
Atati.irk Ilkeleri ve
inkrlap Tarihi II
Ahnacak
ING102
lngilizce II (Hazrrhk
E[itimi Almayan
OErencilericin)
TUR27O
Tiirk Dili il
77 CB
Muaf
Ahnacak
FAKULTE yONpTiv
KURULU KARARLARI
TOPLANTT rARiHi: 16.09.2010
TOPLANTI SAYISI:222
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof.Dr. Musa GENQ
Prof.Dr.idrisOGURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Dog.Dr. Atila GUL
Dog.Dr. Halil Turgut $AHIN
Yrd.Dog.Dr.MehmetEKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.$abanSITEMBOrUreegl
ALINAN KARAR SAYISI:9
KARARLAR
Efitim - O[retim Yrh Bahar YarryrhndaMezun Olan Ofrenciler
l- 2009-2010
tarih ve 542 saytltyaztsrve Orman
15.09.2010
OrmanMiihendislili B<iltimBagkanhprmn
tarih
ve
140sayrhyazrsrgdriigfildii.
Bagkanh[rmn
15.09.2010
Bdltim
EndiistriMtihendisli[i
2009-2010Elitim - O[retim yrh baharyanyrh sonrlitibariyle OrmanMtihendislili Bdliimti
ve OrmanEndiistriMi.ihendisligiBdliimti <i[retimprogramrndakifiim derslerive 6n gdriilendiper
koqullarrbagarrylatamamladr[r gdri.ilenagaprdaadt ve soyadr ile Faktilte numaraslbelirtilen
o$rencilerin(4) mezun oldu[u anlagrlmrgolup, bu ci[rencilerindiploma alabilmelerihususunun
RektdrltikMakamrnaarzrnaoybirlifiyle kararverildi.
Fakiilte No
HiisevinYAZAR
Bdliimii
Orman Mi.ihendisliEi
ErcanKINIK
OrmanMiihendisliEi
041200r028
04t2001021
MuratTARAMIS
OmerUmit YALQIN
Orman MtihendisliEi
Orman Endtistri MtihendisliEi
0412001040
0512002021
OErencininAdr Soyadr
2- O[renci Qi[dem ONAL'rn Kaydrnrn Dondurulmasr istefi
peyzaj Mimar|[r Boliim BagkanhSrnn14.09.2010tarih ve 147 sayrh yazrsrg6riigiildti.
2009-2010 E[itim-Ofretim yrhnda Faktltemiz Peyzaj Mimarhpr Bdliimii iste$e ballt
hanryk smrfina kayriyaptrrutt OgtZOO3026nolu 6[renci Qildem ONAL'rn kaydrrun giiz ve bahar
yarryrlnda (1 yrl) dond.rulmasrnln uygunluluna, durumun Rektdrliik Makamrna arzunaoybirli[iyle
karar verildi.
3- O[renci Yakup OlCiiN'iin
Yal Okulu Not Giriqi
Orman Fakiiltesi Uyum ve Mezuniyet Komisyonunun I 3.09.20I 0 tarihli yazrsrgcir0qtldti.
Faktiltemiz orman Mtihendisligi Bdlumti dprencisi Yakup OLGITN' tin Dizce Universitesi
' / okulu. srnav notunun siteme
orman Fakiiltesinden almrq oldulu orman Ekolojisi.dersine ait vaz
L
iqlenmesininuygunlu[una oybirliliyle karar verildi'
DersinAdr
YakupOLGCTN
(223)
4- II. Ofretimde GdrevlendirilenPersonellerHakkrnda
2010-2011 Epitim-Olretim Yrh G:dlz Yanyrhnda II. Ofretimde gdrevlendirilecek
personellerinekteki gekliyle uygunluluna ve durumunRektcirltikMakamunaarzrnaoybirligiyle
kararverildi.
5- Yrd.Dog.Dr.Hatil OZCiiNnR'in Giirevlendirmesi
Peyzaj Mimarh[r Bdliim Baqkanhlrnn 14.09.2010tarih ve 148 sayrh yazrsrgdriiqiildti.
2l-24 Ekim 2010 tarihleri arasrndaKugadasr'dadiizenlenecek olan Peyzaj Mimarhfr IV
Kongresi o'Agrhmlar" adh toplantrda Bitkisel Tasanrnda Gestalt ilkelerinin Mekansal Algr
AgrsrndanDeferlendirilmesi adh s<izlii bildirisini sunmak tizere Yrd.Dog.Dr. Halil OZGLTNER'in
2l-24 Ekim 2010 tarihleri arasmda yol dahil 4 (d6rt) giin yolluklu ve giindelikli olarak
Kugadasr'nda gdrevlendirmesinin uygunluluna ve durumun Rektdrliik Makamrna arzrna
oybirliliyle karar verildi.
6- Dog.Dr. Ramazan 6Zqff,il(
in tUBitAK
Proje Gdrevlendirmesi
Orman Mi.ihendisligi Bdltim Bagkanhprmn06.09.2010tarih ve 527 sayrh yazrsrgdriigiildii.
TUBITAK-TOVAG tarafindan desteklenen109 O 714 no'lu "Kzllgam, Karagam ve Sedir
Ti.irleri igin Yetigme Ortamr Bazh Qap-Boy Modelleri ile G0vde Qapr ve Gdvde Hacmi Denklem
Sistemlerinin Geligtirilmesi" adh aragtrrmaprojesi kapsamrndaarazi gahgmalanm gergeklegtirmek
aqa[rda belirtilen tarihlerde belirtilen ycirelere yolluk ve
tizere Dog.Dr.Ramazan OZqnfiK'in
gtindeli[i ilgili projeden karqrlanacak qekilde 2 (iki) giin gdrevlendirilmesinin uygunlu[una ve
oybirlipiyle karar verildi.
durumun Rektorluk Makamrna arz:lrt.a
Tarih
Ydre
Giin
1 8 - 1 9E y l i i l2 0 1 0
Burdur-Bucak
2
TOPLAM
2
7- Dog.Dr Ahmet TOLUNAY'In Yurtdrgr Gdrevlendirmesi
:
yazrsLg6r09iildi.i.
ve
543
sayrh
tarih
15.09.2010
OrmanMiihendisligi Bdliim ilugt *trgrmn
14-16 Ekim 2010 tarihleri arasrndaAristo Universitesi (Aristotle University-GREECE)
destefi ile Atina'da diizenlenecekolan "THE 7fr CONGRES OF RANGELAND AND PASTURE
SOCIETY" adh kongreye sunmugoldulu "Current C<jndititonof Pure Hair Goat Gtazing in Forest
Areas in Turkey: ConstrainJs,Possibilities and Solutions" baqhkh bildirisi sdzlti sunum olarak kabul
edilen Dog.Dr. Ahmet TOLUNAY'n 1.4-17Ekim 2010 tarihleri arasrndayol dahil 4 (ddrt) gtin
Atina'da grirevlendirilmesine ve mevcut Faktilte biitgesi olanaklarr gergevesindekendisine 3 (iig)
gtin giindelik ridenmesinin uygunlu[una ve durumun Rekt<irltik Makamrna arzna oybirli[iyle karar
verildi.
8- Yrd.Dog.Dr. Mehmet EKER'in Proje Giirevlendirmesi
OrmanMi.ihendisligiBdliim Bagkanhlrmn 15.09.2010tarih ve 541 sayth yazrsrgciriigi.ildii.
o'OrmanYolu Kalite Analiz Ydnteminin
TUB|TAK tarafindan'desteklgnen110O010no'lu
Geligtirilmesi" ad1 proje kapsammda arazi galrymalanm yapmak tizere Yrd.Dog.Dr.Mehmet
pKpR,in aga[rda Ueiirtiien taiihlerde belirtilen ydrelere yolfuk, gtindelif ve_yakrt giderleri ilgili
projeden karq-rlanacakgekilde 14 (ondiirt) giin'gdrevlendirilmesinin ulgunlupuna ve durumun
Rett,ttltit Makamrnaarzrnaoybirli[iyle kararverildi.
/
.
\
,
lN)h
\/
---.
.-r'r'-f-/i/{kf
r
L,
Tarih
Ycire
Giin
25-26Eyliil20l0
Isparta-A!lasun
2
29 EyInl20lD
Isparta-A$asun
I
02-03Ekim 2010
Isparta-Aflasun
2
13Ekim2010
Igparta-ASlasun
I
1 6 - 1 7E k i m 2 0 1 0
Isparta-A$asun
2
20 Ekim2010
Isparta-Aplasun
I
23-24Ekim2010
Isparta-Aflasun
2
Ekim2010
29-30-31
Isparta-AIlasun
a
J
T4
TOPLAM
9- Aktanlacak Kadrolar
Faktiltemiz Bdltim ve Anabilim Dallan arasrndaki kadrolarrn aktanmrmn ekteki gekliyle
uygunlu$unave durumun Rekt<irltik Makamrnaarzrnaoybirliliyle karar verildi.
Prof.Dr.Musa
Dekan
Prof.Dr.
urnegr
Prof.Dr.
Profesdr Te
Katrlmadr
nA
\^/,ll/{lf[\,
Dog.Dr. Halil Tirgut $AHIN
DogentTemsilcisi
EKER
Yfd.Dog.Dr.Mehmet
YardtmctDogentTemsilcisi
a)A / \
\|-.r-l
" Raport<ir
L/
PembeARSLAN
Fak.SekreteriV.
2010-2011
EGiTiMOGnpriu ooNpuil'rns iriNci oGnprivns cOnEVALACAK
.
PERSoNEL
isirrlrisresi
oRMANrarcurrpsi
S.No
Unvanl
Adr Soyadl
Gdrev Yaptrfr Birim
I
FaktilteSekreteri
2
$ef
Sadi DURMAZ
$enayCIL
3
Bilp.Islt.
ZiraatFakntes
ZiraatFakrJ.
tes
Ziraat akti tesl
4
B i l e .i s l t .
J
6
Memur
Tekniker
FeravATICI
A. UEurALTAY
MesutGENCER
Mehmet Akif SARIGUL
,7
Tekniker
CensizCETIN
8
9
l0
Tekniker
Y. Miihendis
H. SaEl* Memuru
H. SaEhkMemuru
Teknisven
4/b Elemanr
Omer Faruk ARISAN
Htiseyin SENOL
l1
lz
IJ
t4
l5
16
1l
l8
19
20
zl
22
L)
'rA
25
26
27
28
29
30
Sofrr
Mak. Miihendisi
Tekniker
4/b Elemanr
4/b Elemanr
4,& Elemanr
Memur
Memur
Teknisven
Uzman
Memur
OEretmen
Memur
Bils. Islt.
TeknisyenYrd.
Memur
Memur
DavutUYSAL
OsmanBOLAT
DurakFERAH
MusaCEVIK
Hamza SEVIL
Muzaffer OZTURK
Mehmet AYAN
RamazanOZDEMIR
OsmanCELIK
MuratYEL
Vildan MUTLUTURK
Cennet CETIN
Ismail \aILDIRIM
Hayrettin TLINCAY
HUlva CANTURK
Giil Emine SENER
Seckin DEMIR
Hatice YAMAN
SelahattinBOZ
YasarUZUN
Censiz AKOZ
Ziraat Fakti tesi
Ziraat Faki.iltesi
Ziraat Fakiiltesi
Ziraat Fakiiltesi
Ziraat Fakiiltesi
Ziraat Fakiiltes
Ziraat Fakiiltes
Ziraat Faktiltes
Ziraat Faktiltes
Yanr Isleri ve Tekn k Daire Bsk
Yapr Is Lerive Teknik Daire Bsk
Yapr Isleri ve Teknik Daire Bsk.
Yanr Isleri ve Teknik Daire Bsk.
Yapr isleri ve Teknik Daire Bsk.
Yaor Isleri ve Teknik Daire Bsk.
YaprIslerive TeknikDaireBsk.
OErenc Isleri Daire Baskan Et
OErenc isleri Daire Baskan gr
OErenc Isleri Daire Baskan g l
OErenc IsleriDaireBaskang l
OErenc Isleri Daire Baskan sl
PersonelDaire BaskanhEr
PersonelDaire BaskanhEl
PersonelDaire BaskanllEr
Kiitiiphane ve Dcikiim. Daire Bsk.
Kiittiphane ve D6kiim. Daire Bsk.
Kiitiiohane ve D6kiim. Daire Bsk.
Ayhk
Giirevlendirildikleri
Saat
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
BO
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
t_._
.--.--F-
r
ll
-
I
\,
J
-_i
F
--llil
--I
l_l_-_i
/Z
a
!/
->
?
>:!.
-a=/ -
-=-
lz
'trt
\- =
=
a>,
i=
i=
a>
=
')
a2
-a -/ =1V
i/,
-:-
r--
a,
a-
2
-a =
-
-->)-
>L>
J J I J
,t,
/
1.4
/.i
7. f
=
,
-j
7l---
,,.. _._-
i
l:
-.o
'I
a::Z
f-
t:
< :'.
r'
=:1 . t / t Z
z/.
!
22=
FAKULTE YONPTIU KURULU KARARLARI
TOPLANTTraRiFli:z 3.09.2010
TOPLANTI SAYISI:223
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENQ
Prof.Dr.idrisOGURLU
Dog.Dr.AtilaGUL
Dog.Dr.Halil Turgut $AHIN
Yrd.Dog.Dr.MehmetEKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.$abanSITEMBorureagt
Prof.Dr.MustafaAVCI
ALINAN KARAR SAYISI:9
KARARLAR
1- Dog.Dr.Ahmet TOLUNAY'In Proj e Giirevlendirmesi
Orman Miihendisligi Bdliim Bagkanh[rnn 21.09.2010 tarih ve 559 sayrh yazrsr
goru$uIou.
Universitemiz Bilimsel Aragtrrma Projeleri Ydnetim Birimi tarafindan desteklenen
(Igl2-D-09) no'lu Ttirkiyede'deki Orman Endtistri iqletmelerine Siirdiiriilebilir Orman
Ydnetimi QergevesindeOdun Hammaddesi Tedariki ve Orman Urtinlerinin Sertifikasyonu
adh aragtrrmaprojesi kapsamrndaproje ytiriitiiciisii Dog.Dr. Ahmet TOLI-INAY'In aqa[tda
belirtilen tarihlerde belirtilen y0relere yolluk ve oturma giderleri ilgili projeden karqrlanacak
gekilde3 (iiq) gtin gdrevlendirilmesinin uygunluluna ve durumun Rektdrltik Makamrna arzrna
oybirlifiyle karar verildi.
Tarih
Ydre
Giin
24-26Eyliil20l0
Izmir Orman BcilgeMiidtirlti$i
a
J
TOPLAM
J
2-Yrd.Dog.Dr.Asko T. LEHTIJARVI'nin Proje Giirevlendirmesi
Orman Mi.ihendisligi BOIUm Baqkanh[rnn 21.09.2010 tarih ve 560 sayrh yazrsr
goru$ulou.
Universitemiz Bilimsel Araqtrrma Projeleri Ycinetim Birimi tarafindan desteklenen
(2I97-D-10) no'lu Tiirkiye'nin Bahsmda Uretilen Orman Alacr FidanlarrndaPhytophthora
Tiirleri ve PatojenisitelerininAragtrnlmasradh doktoraprojesi kapsamrndaYrd.Dog.Dr.Asko
LEHTIJARVI'nin aqafrdabelirtilen tarihlerdebelirtilen yorelereyolluk ve giindeli[inin ilgili
projedenkarqrlanacakgekilde 15 (onbeg)giin gdrevlendirilmesininuygunlufiunave durumun
Rekt<irltikMakamrna arzvraoybirli[iyle karar verildi.
Tarih
Araziye Gidilecek Orman Fidanh[r
Giin
27 Eylnl-2Ekim 2010
Denizli-Karahasanh
5
4 Ekim-9Ekim2010
Eskigehir
5
l1 Ekim-16Ekim2010
Antalya
5
TOPLAM
15
I,q rff=rry
a
3- yrd.Dog.Dr.H.Tu[baDOGMU$ LEHTiJ.IRVi'nin Proje Gdrevlendirmesi
Orman Mtihendisligi Bdltim Bagkanhsrrun21.09.2010tarih ve 561 saytlt yaztst
..
..
..1
1 ..
goru$ulou.
Universitemiz Bilimsel Aragtrrma Projeleri Ydnetim Birimi tarafindan desteklenen
(2199-YL-10) no'lu Konya iti Toros Gdknan (Abies cilicia Carr.) meqcerelerinde
ileterobasidion annosum s.1. zaraflnrn belirlenmesi adh yiiksek lisans projesi kapsamrnda
yrd.Dog.Dr.H.Tupba DOGMU$ LEHTiJARVi'nin aqagrda belirtilen tarihlerde belirtilen
yrirelere yolluk ve giindeli[inin ilgili projeden kargrlanacak qekilde 10 (on) giin
gOrevlendirilmesinin uygunluluna ve durumun Rektdrliik Makamrna arzrna oybirli[iyle karar
verildi.
Giin
Tarih
Ydre
Eyliil-2 Ekim 2010
25-26-29-30
SeydigehirOrmanigletme$efliPi
0 Ekim 2010
03-06-07-09-1
Hadim Orman Igletme $efli[i
)
10
TOPLAM
l- Ofrenci Yusuf GEZGiN'in Not Girigi
Orman Miihendisligi Bdliirn Baqkanhlrrun21.09.2010tarih ve 562 sayrlt yazrsr
gdriiqiildii.
Faktiltemiz Orman Miihendislili Bdltimii 0512001061 nolu d$rencisi Yusuf
GEZGiN'in Bitirme Odevi I dersi notunun 90/AA olarak sitemeiglenmesininuygunlu[una
oybirliliyle kararverildi.
5- Toprak Koruma Dersinin 2010-2011E[itim-O[retim Yrh Giiz Yarryrhnda Agrlmasr
Orman Miihendisligi B0liim Bagkanh[rnn 21.09.2010tarih ve 558 sayrh yaztst
gonr$ulou.
20t0-2011E[itim-Opretim yrhnda3. srmf giiz yarryrlmdan4. srnrf baharyanyrhna
ahnan"Toprak Korumasl" dersinin yerine agrlanORM404 kodlu Toprak ve Su Koruma
dersini alacak olan 0212001044nolu Mustafa ilyas TA$'rn mezun durumdaolmasmdan
dolayr malduriyetlerinin giderilmesi igin UniversitemizSenatosunun13.05.2010tarih ve
Egitim-Ofiretimyrh
3l8lg karan gerelince (8.maddehiikmii bulunmayanhaller) 201,0-2011
agrlmasrmn
ve
Su
Koruma
dersinin
Toprak
giZ
yanyrhnda
kodlu
ORM404
3. srmf
uygunlulunaoybirliliyle kararverildi.
6- Orman Endiistri Miihendislifi Bdliimii ye Peyzaj Mimarhfr Bdliimii Ders
Muafiyetleri
OrmanEndiistri Mtihendisligi Bdliimii Bagkanhlrmn22.09.2010tarih ve 147 sayrh
yazrsrile Peyzaj Mimarh[r Bdliimii Bagkanh[rnn 22.09.2010tarih ve 156 saytlt yaztst
..
..
..1
1..
goru$ulou.
Fakiiltemiz Orman Endtistri Miihendisligi Bdltimti ve Peyzaj Mimarh[r Bdliimiine
Dikey Gegigve 0SS yoluyla kayrt yaptrranve bazr derslerdenmuaf olmak igin miiracaat eden
agaprdaadr ve soyadr yazilr ri[rencilerin durumlanmn Orman Endiistri Miihendisligi B6liimii
ve Peyzaj Mimarh[r Bdliimiintin Uyum ve Mezuniyet Qahgma Grublan tarafindan
incelenmesisonucundabu dlrencilerin muaf olacaklarr ve alacaklarr derslerin ekteki qekliyle
ve Biigra TURKMEN'Lr 2. smfa intibakrmn yapilmasmrn uygunlu[una oybirli[iyle karar
verildi.
OErenciNo
0812002043
1012002018
Adr Sovadr
Merve PEHLIVAN
Miikrime OKSUZ
Bdliimii
Orman Endiistri MiihendisliEi
Orman Endiistri MiihendisliEi
/wr
t022002013
091200303s
1012003301
09t2003036
0912003034
Orman Endiistri Mi.ihendisliEi
Pevzai M marhEr
Peyzai M marhEr
Pevzai MimarhEr
PeyzaiMimarhEr
SedatYILMAZ
ilknur GUNER
BiisraTURKMEN
EsraCAKIR
AvsenurKAPLAN
1-Yatay Gegigle Giden Ofrenciler Hamit Sercan ELECiK ve Merve iRBnq'in
Kayrtlarmrn Silinmesi
Peyzaj Mimarhlr Bdliim Baqkanh[rnn 22.09.2010 tarih ve 152-155 sayrh yazrsr
gorusulou.
Fakiiltemiz Peyzaj Mimarh[r Bdliimti O[rencileri 0912003029 nolu Hamit Sercan
ELECiK ve 0912003012 nolu Merve iRBEq'in Akdeniz Universitesine yatay gegi$
yapmalarrndan dolayr Faki.iltemizden kayrtlarrnrn silinmesinin uygunlu[una ve durumun
Rektdrliik Makamma arzrnaoybirliliyle karar verildi.
8- Ofrenci Turan EROL'un Kayrt Dondurma istefi
Peyzaj Mimarhgr Bdliim Baqkanhsrmn 22.09.20t0 tarih ve 153 sayrh ya sr
gdrtigtildti.
yrhnda Faktiltemiz Peyzaj Mimarhgr B<iliimti
2010-2011 E[itim-O[retim
kaydrmn giz ve bahar yarryrhnda (1 yll)
EROL'un
Turan
<i[renci
0912003006 nolu
dondurulmaslmn uygunlu[una, durumun Rektdrliik Makamtna arzrna oybirli$iyle karar
verildi.
9- Orman Endtistri Miihendislifi Biiliimii SegmeliDers Muafiyet istegi
Orman Endiistri Miihendisli[i Brlltimii Baqkanhlrnn 22.09.2010tarih ve 150 saylt
yazrsrgdrtigiildii.
Fakiiltemiz Orman Endiistri Miihendisli[i Boliimiine kayrth 4. srnrf olrencilerinin
2010-2011E[itim-O[retim yrh gtiz yanyrhnda ders kredi ytikiinde artrq olmasrndandolayr
Orman Endiistri Mtihendislili Bdliimii Uyum ve Mezuniyet Qahqma Grubunun raporunun
aksine segmeliderslerdenmuaf tutulma isteklerinin uygun olmadrprnaY6netim Kurulumuzca
oybirli[iyle karar verildi.
-P''
Prof.Dr.M
De
(r
Prof.Dr.idri
RLU
Prof.Dr.$a
T
Profes<ir
Katrlmadr
LUKBA$I
Prof.Dr.MustafaAVCI
Temsilcisi
Profes<ir
Katrlmadr
A,W b
Do[lDr Halil Turgut$AHIN
DogentTemsilcisi
l.Mehmet EKER
YardrmcrDogentTemsilcisi
PembeARSLAN
Fak.SekreteriV.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:30.09.2010
TOPLANTI SAYISI:224
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:12
KARARLAR
1-Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.09.2010 tarih ve 583 sayılı yazısı
görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O004 no’lu “Formica rufa L. (Hymenoptera;
Formicidae) (Kırmızı Orman Karıncası)’nın Isparta-Senirkent Kapıdağ Sedir Ormanlarında
Envanteri ve Habitat Tercihlerinin Belirlenmesi” adlı projesi kapsamında projenin arazi
çalışmaları için proje yürütücüsü Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 15(onbeş) gün
özel araçla (32 LL 722) yakıt bedelinin ilgili projeden karşılanmak üzere görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Isparta-Senirkent
Isparta-Senirkent
Isparta-Senirkent
Isparta-Senirkent
Isparta-Senirkent
Toplam
Tarih
08-09-10 Ekim 2010
15-16-17 Ekim 2010
22-23-24 Ekim 2010
29-30-31 Ekim 2010
05-06-07 Kasım 2010
Gün
3
3
3
3
3
15
2- Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.09.2010 tarih ve 584 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen
1912-D-09 no’lu “Türkiye’deki Orman Endüstri İşletmelerine Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Çerçevesinde Odun Hammeddesi Tedariki ve Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu” adlı
araştırma projesinin arazi çalışmalarını gerçekleştirmek üzere, Proje Yürütücüsü Doç.Dr.
Ahmet TOLUNAY’ın yolluk ve konaklama giderlerinin ilgili projeden karşılanacak şekilde
6(altı) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Fakültemiz Dekanlığına
sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
Gidilecek Yer
Tarih
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
01-02-03 Ekim 2010
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
08-09-10 Ekim 2010
Toplam
3 Doç.Dr.Atila GÜL’ün Ders Telafisi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 27.09.2010 tarih
görüşüldü.
Gün
3
3
6 gün
ve 158 sayılı yazısı
Doç.Dr.Atila GÜL’ün 21-24 Ekim 2010 tarihleri arasında Kuşadası’nda görevli
olmasından dolayı bu tarihlerde yapamayacağı dersini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Bitirme Ödevi I
Dersin Kredisi
0+2
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
22.10.2010
27.10.2010
4- Yrd.Doç.Dr.Mehmet
TOPAY’ın Ders Telafisi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 23.09.2010 tarih ve 159 sayılı yazısı
görüşüldü.
Yrd.Doç.Dr.Mehmet TOPAY’ın 21-24 Ekim 2010 tarihleri arasında Kuşadası’nda
görevli olmasından dolayı bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi
etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Bitirme Ödevi I
Proje III
Proje I
Dersin Kredisi
0+2 1
2+4 4
2+4 4
Dersin Yapıldığı Tarih
22.10.2010
21.10.2010
22.10.2010
Dersin Telafi Edileceği Tarih
25.10.2010
25-27-28.10.2010
29.10.2010-01-02.11.2010
5- Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Muafiyeti
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 28.09.2010 tarih ve 157 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümüne kayıt yaptıran ve bazı derslerden muaf olmak
için müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin durumlarının Peyzaj Mimarlığı
Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi sonucunda bu
öğrencilerin muaf olacakları derslerin ekteki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
1012003025
1012003024
Adı Soyadı
Selin SOLMAZ
Emre PAMUK
Bölümü
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Durumu
LYS
LYS
6- Yrd.Doç.Dr.A.Ali VAR’ın Not Düzeltme İsteği
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 29.09.2010 tarih ve 155 sayılı
yazısı görüşüldü.
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıdaki dersi alan öğrencinin
belirtilen dersden almış olduğu final sınavı notunun dersi veren öğretim üyesi
Yrd.Doç.Dr.A.Ali VAR tarafından sehven yanlış yazıldığından, öğrencinin yeni notunun
aşağıdaki gibi düzeltilerek sisteme işlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Orman
Endüstri
Mühendisliğine
Giriş
Öğrencinin Numarası
Eski
Adı Soyadı
Notu
Ezgi
0912002008 27
BABUŞ
Yeni
Notu
37
Ortalama
(Katsayı)
43
Harf
Karşılığı
DD
7- Öğrenci Ahmet YILDIRAN’ın Kayıt Dondurma İsteği
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.09.2010 tarih ve 158 sayılı
yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi 0912002028 nolu Ahmet
YILDIRAN’ın kaydının güz ve bahar yarıyılında (1 yıl) dondurulmasının uygunluğuna,
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
8- Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders Muafiyeti
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.09.2010 tarih ve 154 sayılı
yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran ve bazı derslerden
muaf olmak için müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin durumlarının Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi
sonucunda bu öğrencilerin muaf olacakları derslerin ekteki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle
karar verildi.
Öğrenci No
1022002035
1022002027
Adı Soyadı
Derya TOPRAK
Ömer KAPLAN
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Durumu
LYS
LYS
9-Öğrenciler Enis BÜLBÜL ve Ufuk ÇOLAK’ın Kendi İsteği İle Kayıtlarının Silinmesi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 28.09.2010 tarih ve 585-586 sayılı
yazıları görüşüldü.
Orman Mühendisliği Bölümü 0912001033 no’lu öğrencisi Enis BÜLBÜL ve
1012001080 nolu Ufuk ÇOLAK’ın Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26/a. maddesi gereğince kendi istekleri ile
Fakültemizden kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
10- Öğrenci Bahattin İÇLEK’in Kayıt Dondurma İsteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.09.2010 tarih ve 587 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencisi 0912001041 nolu Bahattin
İÇLEK’in 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında (1 yıl) kaydının
dondurulmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
11-Orman Mühendisliği Bölümü Ders Muafiyeti
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 28.09.2010 tarih ve 581 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran ve bazı derslerden muaf
olmak için müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin durumlarının Orman
Mühendisliği Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi sonucunda
bu öğrencilerin muaf olacakları derslerin ekteki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar
verildi.
Öğrenci No
1022001033
1012001026
1022001044
1022001060
1022001072
1022001018
1022001036
1022001015
1012001049
1022001078
1022001043
1012001054
0912001103
1012001017
1022001082
1022001056
1022001012
0912001100
0912001099
0912001098
0912001102
1012001036
1012001015
1012001063
1012001052
0912001104
1012001045
1022001019
0912001097
0912001101
1022001001
Adı Soyadı
Metin ŞEFİK
Osman Ayberk ÖZYÜREK
Ufuk OTÇU
Arif TOMAS
Hakan GÜN
Sinem YETEN
Koray Yılmaz FİDAN
Hakan EMİR
Süleyman İLHAN
Süleyman ERİŞEL
Salihcan DEVECİ
Selin TEKOCAK
İdris ERDİNÇ
Halil TÜRKER
Mehmet ALTINDAL
Recep ÖZÇULCU
Halis KARAOĞLAN
Ayşe Esen ÇÖP
Sinan ÇÖP
Samet YILMAZ
Hasan YILDIRIM
Mehmet KUZGUN
Mehmet ÖZEN
Yusuf DEMİRCİ
Bora ATEŞ
Adem KAÇMAZ
Hüseyin SAYIN
Emre TORAMAN
Mustafa KAYA
Arif ATASOY
Mustafa EREN
Bölümü
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Durumu
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
LYS
DGS
LYS
LYS
LYS
LYS
DGS
DGS
DGS
DGS
LYS
LYS
LYS
LYS
DGS
LYS
LYS
DGS
DGS
LYS
12-Öğrenci Yusuf GEZEN’in Mezuniyeti
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 28.09.2010 tarih ve 588 sayılı yazısı
görüşüldü.
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Orman Mühendisliği
Bölümü öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla
tamamladığı görülen aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1)
mezun olduğu anlaşılmış olup, bu öğrencinin diploma alabilmesi ve harç parası
ödememesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Yusuf GEZEN
Bölümü
Orman Mühendisliği
Fakülte No
0512001061
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:07.10.2010
TOPLANTI SAYISI:225
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
ALINAN KARAR SAYISI:13
KARARLAR
1-Dr.Volkan KÜÇÜK’ün Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Teklifi
Rektörlüğümüzce ilanı verilen Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj
Teknikleri Anabilim Dalında mevcut 3. derece Yardımcı Doçentlik Kadrosuna başvuran Dr.
Volkan KÜÇÜK’ün dosyasında bulunan ÜDS sonuç belgesinde adayın 100 üzerinden 66.25
puan aldığı ve 26.08.2010 tarihinde yapılan Yabancı Dil (İngilizce) Sınavında İngilizceden
Türkçeye çeviride 100 üzerinden 100 puan, Türkçeden İngiliceye çeviride de 100 üzerinden
75 puan alarak başarılı olduğu anlaşılmıştır.
Halen Fakültemizde öğretim elemanı olan Dr.Volkan KÜÇÜK”ün yayınlarına ilişkin
raporlarının da olumlu olması dolayısıyla, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri
Anabilim Dalı 3.derece Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesi ve
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre” 3 yıl süre ile
atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
2- Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Yurtdışı Görevlendirmesi
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY”ın 05.10.2010 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Fakültemiz Yönetim Kurulunun 16.09.2010 tarih ve 222/7 sayılı kararı ile 14-17 Ekim
2010 tarihleri arasında Aristo Üniversitesi (Aristotle University-GREECE) desteği ile
Atina’da düzenlenecek olan “THE 7th CONGRES OF RANGELAND AND PASTURE
SOCIETY” adlı kongrede bildiri sunmak üzere görevlendirilen Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın
ilgili ülkeye ulaşım için uçak biletini 13 Ekim 2010 günü bulabilmesinden dolayı
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın 13-17 Ekim 2010 tarihleri arasında yol dahil 5 (beş) gün
Atina’da görevlendirilmesine ve mevcut Fakülte bütçesi olanakları çerçevesinde kendisine 3
(üç) gün gündelik ödenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
3-Yrd.Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.10.2010 tarih ve 606 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen
2292-D-10 no’lu Batı Akdeniz Bölgesindeki Boylu Ardıçın (Juniperus exelsa Bieb.) boy
Gelişimi ile Bazı Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler” adlı doktora projesinin arazi
çalışmalarını gerçekleştirmek üzere, Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın yolluk
ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 13 (onüç) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Fakültemiz Dekanlığına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
Gidilecek Yer
Bucak Orman İşletme Müdürlüğü-Bucak-Burdur
Tavas Orman İşletme Müdürlüğü-Denizli
Kale Orman İşletme Şefliği Tavas-Denizli
Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü Elmalı-Antalya
Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Gölhisar-Burdur
Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü Beyşehir-Konya
Toplam
Tarih
09-10 Ekim 2010
16-17 Ekim 2010
23-24 Ekim 2010
29-30-31 Ekim 2010
6-7 Kasım 2010
13-14 Kasım 2010
Gün
2
2
2
3
2
2
13
4- Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.09.2010 tarih ve 595 sayılı yazısı
görüşüldü.
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in 05-09 Ekim 2010 tarihleri arasında İtalya’da görevli
olmasından dolayı bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Proje I
Dersin Kredisi
1+3
Lisans
Tez 0+2
Danışmanlığı
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
08.10.2010
05.11.2010 (2saat)
12.11.2010 (2 saat)
08.10.2010
26.11.2010
5-Orman Mühendisliği Bölümü Ders Muafiyeti
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.10.2010 tarih ve 604 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran ve bazı derslerden muaf
olmak için müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin durumlarının Orman
Mühendisliği Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi sonucunda
bu öğrencilerin muaf olacakları derslerin ekteki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar
verildi.
Öğrenci No
0912001066
1022001081
Adı Soyadı
Nebahat ONGUN
Harbiye İREN
Bölümü
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Durumu
LYS
LYS
6-Öğrenci Cem BAYSAN’ın Yaz Okulu Not Girişi
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 05.10.2010 tarih ve 607 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi 0712001045 nolu Cem
BAYSAN’ın Dumlupınar Üniversitesinden almış olduğu Matematik I dersine ait yaz okulu
sınav notunun siteme işlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
7- Öğrenci Yakup ÖLGÜN’ün Mazeretli Kayıt Yenileme İsteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 05.10.2010 tarih ve 605 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünün aşağıda ismi belirtilen öğrencisinin
mazeretinin kabulüne ve Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca kayıtlarının yenilenmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0512001057
Öğrencinin Adı Soyadı
Yakup ÖLGÜN
Bölümü
Orman Mühendisliği
8-Öğrenci Galip Emrah AYAZ’ın Değişen Öğrenim Anlaşması
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 06.10.2010 tarih ve 162 sayılı yazısı ve eki
görüşüldü.
Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında 2010-2011 Eğitim-Öğretim
Yılında Siauliai University Litvanya’da öğrenim gören değişim öğrencisi 0812003024 nolu
Galip Emrah AYAZ’ın Öğrenim Anlaşmasında yapılan değişikliğin Peyzaj Mimarlığı
Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
9- Sokrates-Erasmus Programı ile Giden Öğrenci Fatih ASLANER’in Not Dönüşümü ve
Muafiyeti
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 06.10.2010 tarih ve 174 sayılı
yazısı görüşüldü.
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim
Programı kapsamında Mendel University of Agriculture and Forestry Çek Cumhuriyetine
giden 0712002020 nolu Fatih ASLANER’e ait not dönüşüm formunun ve muaf tutulacağı
derslerin Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
10- Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders Muafiyeti
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 06.10.2010 tarih ve 173 sayılı
yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran ve bazı derslerden
muaf olmak için müracaat eden aşağıda adı ve soyadı yazılı öğrencilerin durumlarının Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu tarafından incelenmesi
sonucunda bu öğrencilerin muaf olacakları derslerin ekteki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle
karar verildi.
Öğrenci No
1012002014
1012002010
Adı Soyadı
Semih AKTÜRK
Orhan KÖSEM
Bölümü
Durumu
Orman Endüstri Mühendisliği LYS
Orman Endüstri Mühendisliği LYS
1012002024
0912002051
0912002053
M.Cemal GÖRGÜN
Yusuf MEHENK
Taner AKYOL
Orman Endüstri Mühendisliği LYS
Orman Endüstri Mühendisliği DGS
Orman Endüstri Mühendisliği DGS
11-Öğrenci Mehmet ÖZEN’in 2. sınıfa İntibakının Yapılması
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 05.10.2010 tarih ve 610 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne LYS ile kayıt yaptıran 1012001015 nolu
Mehmet ÖZEN’in Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde 2 yıl
öğrenim görmesi ve 1. ve 2. sınıf derslerinin bir çoğundan muaf olması sebebiyle Orman
Mühendisliği Bölüm Kurulu ve Orman Mühendisliği Bölümü Uyum ve Mezuniyet Çalışma
Grubunun da önerisi ile Mehmet ÖZEN’in 2. sınıfa intibakının yapılmasının uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
12-Öğrenci Hamza USMANOV’un Kendi İsteği İle Kaydının Silinmesi
Öğrenci Hamza USMANOV’un 07.10.2010 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Orman Mühendisliği Bölümü 0912001095 no’lu öğrencisi Hamza USMANOV’un
Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
26/a. maddesi gereğince kendi isteği ile Fakültemizden kayıdının silinmesinin uygunluğuna
ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
13-Günübirlik Arazi Uygulamaları
Fakültemizde 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında çeşitli yörelere yapılacak
günü birlik arazi uygulamaları için görevli öğretim elemanlarına yolluk, gündelik
ödenmemesine, varsa ders ücreti tahakkuk ettirilmesine ve arazi uygulamaları programının
ekteki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:14.10.2010
TOPLANTI SAYISI:226
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:5
KARARLAR
1- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.10.2010 tarih ve 620 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen
2363-YL-10 no’lu “Antalya’nın Anıt Ağaçları Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans
projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen
tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 4 (dört)
gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
30-31 Ekim 2010
Antalya-Kemer-Kaş
2
06-07 Kasım 2010
Antalya-Alanya
2
Toplam
4
2- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.10.2010 tarih ve 618 sayılı
yazısı görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen
2364-YL-10 no’lu “Gülnar (İçel) Yöresinde Loranthus europaeus Jaacq.un Ağaçlar Üzerine
Etkileri” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail
DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliği ilgili
projeden karşılanacak şekilde 4 (dört) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
13-14 Kasım 2010
Gülnar-İçel
2
27-28 Kasım 2010
Gülnar-İçel
2
Toplam
4
3- Yrd.Doç.Dr. İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.10.2010 tarih ve 619 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen
2364-YL-10 no’lu “Dedegöl Dağı (Isparta) Yöresi Titrek Kavaklarının (Populus tremula L.)
Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar” adlı yüksek lisans projesi kapsamında
proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen
yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 4 (dört) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
Yöre
Gün
04-05 Aralık 2010
Yenişarbademli-Beyşehir Isparta
2
18-19 Aralık 2010
Yenişarbademli-Beyşehir Isparta
2
Toplam
4
4- Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Jürilerinin Tespiti ve Sınav Tarihinin Belirlenmesi
Fakülte Yönetim Kurulu 14.10.2010 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 7. Maddesi ile Süleyman Demirel
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile ilgili Değerlendirme Yönergesinin 1.
Bölümü A.c.a-1. Maddesi uyarınca Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Jürilerinin ve sınav
tarihinin aşağıda belirtildiği biçimde oluşturulmasına ve konunun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Orman Mühendisliği Bölümü
Yabancı Dil (İngilizce) Jürileri
Asil Jüri Üyeleri
Yrd.Doç.Dr.Nazlı BAYKAL
Yrd.Doç.Dr.Nevzat GÜRLEVİK
Yrd.Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN
SDÜ Eğitim Fakültesi
SDÜ Orman Fakültesi
SDÜ Orman Fakültesi
Yedek Jüri Üyeleri
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Doç.Dr.Ramazan ÖZÇELİK
SDÜ Orman Fakültesi
SDÜ Orman Fakültesi
Sınav Tarihi:21.10.2010
Saat:10.00
Yer: SDÜ Orman Fakültesi Toplantı Salonu
5-Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Ders Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 13.10.2010 tarih ve 167 sayılı yazısı
görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri
Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında
okutulacak olan PSB103 kodlu Rövele Uygulamaları (0+6) dersine Fakültemiz öğretim
elemanlarından Öğr.Gör.Ömer Kamil ÖRÜCÜ’nün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:21.10.2010
TOPLANTI SAYISI:227
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Doç.Dr.Atila GÜL
ALINAN KARAR SAYISI:4
KARARLAR
1-Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü Sınav Görevlendirmeleri
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.10.2010 tarih ve 626 sayılı yazısı,
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.10.2010 tarih ve 183 sayılı yazısı ile
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 21.10.2010 tarih ve 169 sayılı yazıları görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Bologna süreci kapsamında değişikliğe
uğrayan derslere ait arasınav ve final sınav görevlendirmelerinin Orman Mühendisliği
Bölümü, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm
Kurulularından geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
2-Bitirme Ödevi Tez Konusu İsminin Değiştirilmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.10.2010 tarih ve 625 sayılı yazısı
görüşüldü.
Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 0712001002 nolu Korhan GÜNAY’ın
“Uludağ Milli Parkı’nın Entomolojik Problemleri” adlı Bitirme Ödevi konusunun Orman
Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi Çalışma Grubu tarafından önerilen “Bursa Orman Bölge
Müdürlüğü Sahalarının Entomolojik Problemleri” adıyla değiştirilmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
3-Final Sınav Notu Düzeltmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 20.10.2010 tarih ve 182 sayılı
yazısı görüşüldü.
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıdaki dersi alan öğrencinin
belirtilen dersden almış olduğu final sınavı notunun dersi veren öğretim üyesi
Yrd.Doç.Dr.A.Ali VAR tarafından sehven yanlış yazıldığından, öğrencinin yeni notunun
aşağıdaki gibi düzeltilerek sisteme işlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Öğrencinin Numarası
Eski
Yeni
Ortalama
Harf
Orman
Endüstri
Mühendisliğine
Giriş
Adı Soyadı
Notu
Ezgi
0912002008 27
BABUŞ
Notu
37
(Katsayı)
43
Karşılığı
FF
4-Öğrenci Ali ÇETİN’in Mazeretli Kayıt Yenileme İsteği
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.10.2010 tarih ve 181 sayılı
yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümünün aşağıda ismi belirtilen öğrencisinin
mazeretinin kabulüne ve Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca kaydının yenilenmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0912002011
Öğrencinin Adı Soyadı
Ali ÇETİN
Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:27.10.2010
TOPLANTI SAYISI:228
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:12
KARARLAR
1-Yrd.Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN, Yrd.Doç.Dr.Ayşe DELİGÖZ ve Yrd.Doç.Dr.Mehmet
TOPAY’ın Görev Sürelerinin Uzatılması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.10.2010 tarih ve 635-636 sayılı yazısı
ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 27.10.2010 tarih ve 175 sayılı yazıları görüşüldü.
Aşağıda Ünvanı ve Adı-Soyadı yazılı Öğretim Elemanlarımızın 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca görev sürelerinin bitiş tarihinden itibaren
karşısında belirtilen süre kadar uzatılarak, yeniden atanmalarının uygunluğuna ve önerinin
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Kurum
Görev Süresi Önerilen
Sicil No
ÜnvanıAdı ve Soyadı
Bitiş Tarihi Uzatma Süresi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1068
Yrd.Doç.Dr. Kürşad ÖZKAN
24.10.2010 3 Yıl
2346
Yrd.Doç.Dr. Ayşe DELİGÖZ
22.10.2010 3 Yıl
4308
Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOPAY
12.11.2010 3 Yıl
2-Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.10.2010 tarih ve 625 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2262-YL-10 no’lu “Göller Bölgesi’ndeki Bazı Toros Sediri (Cedrus libani A.
Rich.) Ağaçlandırmalarında Yetişme Ortamı Farklılığı’nın Meşcere Gelişimine Etkisi” adlı
yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE’nin
aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden
karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Tarih
Yöre
Gün
6-7 Kasım 2010
Burdur Çevresi Sedir Ağaçlandırmaları
2
13-14 Kasım 2010
Burdur Çevresi Sedir Ağaçlandırmaları
2
20-21 kasım 2010
Yeşilova Çevresi Sedir Ağaçlandırmaları
2
27-28 Kasım 2010
Yeşilova Çevresi Sedir Ağaçlandırmaları
2
TOPLAM
8
3- Yrd.Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.10.2010 tarih ve 633 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2368-D-10 no’lu “Burdur Gölü Havzası’nın Hiyerarşik Yetişme Ortamı
Sınıflandırması ve Haritalanması” adlı doktora projesinin arazi çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere, Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın yolluk ve gündeliğinin ilgili
projeden karşılanacak şekilde 10 (on) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Fakültemiz Dekanlığına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
Gidilecek Yer
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü
Toplam
Tarih
20-21 Kasım 2010
27-28 Kasım 2010
04-05 Aralık 2010
11-12 Aralık 2010
18-19 Aralık 2010
Gün
2
2
2
2
2
10
4-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.10.2010 tarih ve 634 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 1922-YL-09 no’lu “Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemlerinin
Kullanımının Hanehalkı Yakacak Odun Tüketimi Üzerine Etkileri:Burdur-Bucak İlçesi
Orman Köyleri Örneği” adlı araştırma projesinin arazi çalışmalarını gerçekleştirmek üzere,
Proje Yürütücüsü Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden
karşılanacak şekilde 9 (dokuz) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Fakültemiz Dekanlığına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
Gidilecek Yer
Burdur
Antalya
Burdur
Toplam
5-Yrd.Doç.Dr.Serap YILMAZ’ın Görevlendirmesi
Tarih
29-30-31 Ekim 2010
5-6-7 Kasım 2010
12-13-14 Kasım 2010
Gün
3
3
3
9
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 27.10.2010 tarih ve 173 sayılı yazısı
görüşüldü.
4-6 Kasım 2010 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek olan I.Uluslararası
Türk Japon Çevre ve Ormancılık Sempozyumunda “Miyazaki’nin Peyzajı; Çevresel
Karakteristikler ve Mesajlar” adlı bildiriyi sunmak üzere Yrd.Doç.Dr.Serap YILMAZ’ın 4-7
Kasım 2010 tarihleri arasında 4 gün yolluklu, gündelikli olarak ve sempozyum kayıt ücretinin
ise SDÜ-0687 nolu performans bütçesinden karşılanacak şekilde Trabzon’a
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
6-Öğrenciler Ali ŞENOL ve Sebahattin AÇIKGÖZ’ün Bitirme Ödevi Konu Başlığının
Değiştirilmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.10.2010 tarih ve 630-631 sayılı yazısı
görüşüldü.
Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 0712001003 nolu Ali ŞENOL’un
“Isparta-Gelincik Dağı Tabiat Parkı Orman Ağaçlarında Zararlı Böcek Türleri ve Formica
rufa ile İlişkileri” adlı Bitirme Ödevi konu başlığının Orman Mühendisliği Bölümü Bitirme
Ödevi Çalışma Grubu tarafından önerilen “Isparta-Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü
Ormanlarında Yangın Sorunu” olarak değiştirilmesine ve yine Orman Mühendisliği Bölümü
öğrencilerinden 0712001024 nolu Sebahattin AÇIKGÖZ’ün “Orman Yollarının Analizi:
Ağlasun Orman İşletme Şefliği Örneği” adlı Bitirme Ödevi konu başlığının Orman
Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi Çalışma Grubu tarafından önerilen “Orman Köyleri’nde
Orman İşçiliğinde Kullanılan Teknoloji Düzeyinin Belirlenmesi:Ağlasun Orman Köyleri
Örneği ” olarak değiştirilmesin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
7-Orman Mühendisliği Bölümü 2. Öğretim Öğrencileri Tolga COŞKUN ve Murat Can
BAKIR’ın 1. Sınıfa Kayıtlarının Yapılması
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.10.2010 tarih ve 629 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümüne 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 2.
öğretimine kayıt yaptırırken sehven İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran fakat 1. sınıfa
devam eden 1022001014 nolu Tolga COŞKUN ve 1022001024 nolu Murat Can BAKIR’ın
kayıtlarının hazırlık sınıfından 1. sınıfa aktarılmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
8-Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 27.10.2010 tarih ve 174 sayılı yazısı
görüşüldü.
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalına 19.10.2010 tarihinde
Yrd.Doç. olarak atanan Yrd.Doç.Dr.Volkan KÜÇÜK’ün 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz
yarıyılında aşağıda belirtilen derslere görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Ders Kodu
PEM201
PEM202
Ders Adı
Proje I
Proje II
Kredisi
(2+4)4
(2+4)4
PEM301
PEM401
Proje III
ProjeV
(2+4)4
(4+4)6
9-Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders Görevlendirme Değişikliği
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.10.2010 tarih ve 187 sayılı
yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Fakültemiz Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümünde okutulan OEM 519 kodlu İş ve Ticaret Hukuku (3+0) dersine
görevlendirilen Doç.Dr.Kenan ÖREN’in ders yoğunluğundan dolayı yerine 01 Ekim 2010
tarihinden itibaren Yrd.Doç.Dr.H.Bahadır ESER’in görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
10-Yatay Geçişle Giden Öğrenci Merve KANMAZ’ın Kaydının Silinmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.10.2010 tarih ve 185 sayılı
yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi 0712002016 nolu Merve
KANMAZ’ın İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine yatay geçiş yapmasından dolayı
Fakültemizden kaydının silinmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
11-Farabi Öğrencisi Abdurrahman CESUR’un Değişen Öğrenim Anlaşması
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 26.10.2010 tarih ve 186 sayılı
yazısı görüşüldü.
Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Kastamonu Üniversitesi, Orman
Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden Fakültemiz Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümüne başvurusu kabul edilen 095311007 nolu Abdurrahman CESUR’un
Değişen öğrenim protokolünün Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Kurulundan
geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
12-Erasmus Ders Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 27.10.2010 tarih ve 176 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Erasmus Programı çerçevesinde
Polonya (The Technical University of Lonz) Üniversitesinden Üniversitemiz MühendislikMimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne gelen Öğrenciler Dagmara Elzbıeta Stanıszewska ve
Kamilla Bratosiewıcz’in Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümünden seçmiş oldukları derslere
ait görevlendirmenin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Kodu
2003105
2003209
2003104
2003406
2003405
Dersin Adı
Drawıng Techıques
Graphıc Desing
Hıstory Of Landscape Art
Hıstorıcal Envıronmant and
Restoratıon
Socıal Aspects of Derja
Kredisi
6
5
3
6
Görevlendirilen Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Halil ÖZGÜNER
Yrd.Doç.Dr.Halil ÖZGÜNER
Yrd.Doç.Dr.Halil ÖZGÜNER
Yrd.Doç.Dr.Halil ÖZGÜNER
4
Yrd.Doç.Dr.Halil ÖZGÜNER
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:01.11.2010
TOPLANTI SAYISI:229
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:2
KARARLAR
1-Farabi Kontenjanı
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.10.2010 tarih ve 641 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.11.2010 tarih ve 189 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı
Bölüm Başkanlığının 01.11.2010 tarih ve 178 sayılı yazıları görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Farabi programı çerçevesinde Fakültemiz
Bölümlerine gelecek öğrencilerin Bölüm Kurullarından geldiği aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölüm
Orman Mühendisliği Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Sınıf
2
3
3
4
2
3
4
Kontenjan
2
2
1
1
1
1
1
2-Prof.Dr.Serdar CARUS’un Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 27.10.2010 tarih ve 643 sayılı yazısı görüşüldü.
Prof.Dr.Serdar CARUS’un 11-12 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul’da görevli
olmasından dolayı bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
Proje I
1+3
12.11.2010
13.11.2010
Bitirme Ödevi
0+2
12.11.2010
13.11.2010
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:04.11.2010
TOPLANTI SAYISI:230
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:7
KARARLAR
1-Yrd.Doç.Dr.Asko T. LEHTİJARVİ’nin Görev Süresinin Uzatılması
Orman Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 02.11.2010 tarih ve 648 sayılı yazısı
görüşüldü.
Aşağıda Ünvanı ve Adı-Soyadı yazılı Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanımızın 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34. Maddesi, Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı
Çalıştırılmasına ilişkin karar gereğince Yrd.Doç.Dr. Asko T. LEHTİJARVİ’nin 1 yıl görev
süresinin bitiş tarihinden itibaren uzatılarak yeniden atanmasının uygunluğuna, ve önerinin
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Kurum
Görev Süresi Önerilen
Sicil No
Ünvanı
Adı ve Soyadı
Bitiş Tarihi Uzatma Süresi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Yrd.Doç.Dr. Asko T. LEHTİJARVİ
31.12.2010 1 Yıl
2-Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın Proje Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 02.11.2010 tarih ve 647 sayılı
yazısı görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O004 no’lu “Formica rufa L. (Hymenoptera;
Formicidae) (Kırmızı Orman Karıncası)’nın Isparta-Senirkent Kapıdağ Sedir Ormanlarında
Envanteri ve Habitat Tercihlerinin Belirlenmesi” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü
Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın aşağıda belirtilen tarihlerde Orman Genel Müdürlüğüne yapılacak
çalışma ziyareti için yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 3 (üç) gün
görevlendirilmesine ve bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Tarih
Gün
Ankara
11-12-13 Kasım 2010
3
TOPLAM
3
Ders Telafisi
Dersin Adı
Orman Koruma
Dersin Kredisi
3+0
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
11.11.2010
25.11.2010
3- Yrd.Doç.Dr.Ayten EROL’un Proje Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 02.11.2010 tarih ve 646 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2035-YL-09 no’lu “Aksu Çayı Havzası Envanteri” adlı yüksek lisans projesinin
arazi çalışmalarını yapmak üzere Yrd.Doç.Dr.Ayten EROL’un aşağıda belirtilen tarih ve
yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 14 (ondört) gün
görevlendirilmesine ve bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Aksu Havza
Aksu Havza
Aksu Havza
Toplam
Ders Telafisi
Dersin Adı
Havza Yönetimi
Proje I
Tarih
20-21-22-23-24 Kasım 2010
29-30 Kasım 2010
01-02-03-04-05-06-07 Aralık 2010
Dersin Kredisi
2+1
3+1
Gün
5
2
7
14
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
02.12.2010
09.12.2010
03.12.2010
10.12.2010
4-Doç.Dr.Atila GÜL’ün Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 03.11.2010 tarih ve 183 sayılı yazısı
görüşüldü.
25-27 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya (Ardasan)’da düzenlenecek olan
“Türkiye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyinin (PENKON) 2. toplantısına
katılmak üzere 25-27 Kasım 2010 tarihleri arasında yol dahil 3 gün yolluklu, gündelikli ve
katılım ücretli (yaklaşık 120TL) olarak Antalya’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
5-Prof.Dr.Serdar CARUS’un Ders Telafisi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 02.11.2010 tarih ve 182 sayılı yazısı
görüşüldü.
Prof.Dr.Serdar CARUS’un 11-12 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul’da görevli
olmasından dolayı bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Bilim ve Etik
Dersin Kredisi
2+0
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği Tarih
11.11.2010
13.11.2010
6-Erasmus Koordinatör Değişikliği
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 01.11.2010 tarih ve 181 sayılı yazısı ile Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.11.2010 tarih ve 192 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Erasmus Koordinatörlerinin aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği Bölümü
Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
Yrd.Doç.Dr.Birol ÜNER
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3952
3952
3972
Yrd.Doç.Dr.U.Erhan EROL
[email protected]
3981
7-Pınargözü Su Kaynağı İçin Komisyon Kurulması
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün 28.10.2010 tarih ve 706-17493 sayılı
yazısı ile Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 02.11.2010 tarih ve 649 sayılı yazısı
görüşüldü.
Pınargözü Su Kaynağı ile ilgili görüşleri Kuruma sunmak üzere aşağıdaki komisyonun
oluşturulmasının uygunluğuna ve Durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Komisyon Üyeleri
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE
Yrd.Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ
Yrd.Doç.Dr.Alper BABALIK
Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER
Yrd.Doç.Dr.Mehmet TOPAY
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:11.11.2010
TOPLANTI SAYISI:231
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.Mustafa AVCI
ALINAN KARAR SAYISI:11
KARARLAR
1-Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.11.2010 tarih ve 668 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2359-YL-09 no’lu “Torosların İç Kısmında Kermes Meşesi Ağırlıklı Makilik
Alanların Toprak Üstü Biyokütle ve Karbon Depolama Kapasitesi” adlı yüksek lisans projesi
kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE’nin aşağıda belirtilen tarihlerde
belirtilen yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 4 (dört) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Tarih
04-05 Aralık 2010
11-12 Aralık 2010
Yöre
Eğirdir Çevresi Makilik Araziler
Eğirdir Çevresi Makilik Araziler
TOPLAM
Gün
2
2
4
2- Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.11.2010 tarih ve 669 sayılı yazısı
görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O010 no’lu “Orman Yolu Kalite Analiz
Yönteminin Geliştirilmesi” adlı proje kapsamında proje yürütücüsü Yrd.doç.Dr.Mehmet
EKER’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden
karşılanacak şekilde 5 (beş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Isparta-Ağlasun
Isparta-Ağlasun
Isparta-Ağlasun
Tarih
01 Aralık 2010
04-05 Aralık 2010
11-12 Aralık 2010
TOPLAM
Gün
1
2
2
5
3-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.11.2010 tarih ve 667 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 1922-YL-09 no’lu “Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemlerinin
Kullanımının Hanehalkı Yakacak Odun Tüketimi Üzerine Etkileri:Burdur-Bucak İlçesi
Orman Köyleri Örneği” adlı yüksek lisans projesinin arazi çalışmalarını yapmak üzere
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili
projeden karşılanacak şekilde 7 (yedi) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Tarih
Gün
Burdur
18-19-20-21 Kasım 2010
4
Antalya
26-27-28 Kasım 2010
3
Toplam
7
4- Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.11.2010 tarih ve 666 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2371-YL-10 no’lu “Muğla-Fethiye Ormanlarında Yangın Sorunu, Yangınların
Dağılımı ve Yangınlar Üzerinde Etkili Olan Ekolojik Faktörler” adlı yüksek lisans projesinin
arazi çalışmalarını yapmak üzere Prof.Dr.Mustafa AVCI’nın aşağıda belirtilen tarih ve
yörelere yolluk-gündeliği ve özel araç yakıt bedelinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 12
(oniki) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Muğla-Fethiye
Toplam
Tarih
26-27-28 Kasım 2010
03-04-05 Aralık 2010
10-11-12 Aralık 2010
17-18-19 Aralık 2010
Gün
3
3
3
3
12
5- II. Öğretimde Görevlendirilen Personeller
Süleyman
Demirel
Üniversitesi
Rektörlüğünün
08.11.2010
tarih
ve
B.30.2.SDÜ.0.70.00.101/742/18095 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemiz II. Öğretiminde Bilgi İşlem Daire
Başkanlığında görevli personeller Okutman Zafer HAKLI ve Teknisyen Mustafa
KESTELLİOĞLU’nun 01 Kasım 2010 tarihinden itibaren görevlendirilmelerinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
6- Avrupa Bölgesi İçin Yasal Bağlayıcılığı Olan Ormancılık Sözleşmesi
Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 3.10.2010 tarih ve 492 sayılı
yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda bahsedilen Avrupa Bölgesi İçin Yasal Bağlayıcılığı Olan Ormancılık
Sözleşmesi için görüş ve öneriyi 26 Kasım 2010 tarihine kadar hazırlamak üzere aşağıdaki
komisyonun oluşturulmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Komisyon Üyeleri
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY
Doç.Dr.Atila GÜL
Yrd.Doç.Dr.Nevzat GÜRLEVİK
Yrd.Doç.Dr.Birol ÜNER
Yrd.Doç.Dr.Asko T.LEHTİJARVİ
7-Orman Kanunu’nun 17. ve 18. Maddeleri Uygulama Yönetmeliği Taslağı
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.11.2010 tarih ve 670 sayılı yazısı
görüşüldü.
Orman Kanunu’nun 17. ve 18. Maddeleri Uygulama Yönetmeliği Taslağı hakkında
görüş ve öneriyi 26 Kasım 2010 tarihine kadar hazırlamak üzere aşağıdaki komisyonun
oluşturulmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Komisyon Üyeleri
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE
Yrd.Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ
Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ali VAR
Yrd.Doç.Dr.Murat AKTEN
8- Öğrenci Mustafa KAYA’nın Mazeret Sınav İsteği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.11.2010 tarih ve 664 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa KAYA’nın Aday memur
olarak Göreve Hazırlama Eğitimine katılmasından dolayı sınavlarına giremediği aşağıdaki
derslerden vize mazeret sınav hakkı verilmesine ve sınav tarihlerinin Ders ve Sınav Programı
Çalışma Grubu tarafından hazırlanmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No
0212001097
Adı Soyadı
Mustafa KAYA
Mazeret Talep Ettiği Sınavlar
Temel Bilgi Teknolojileri
Uzaktan Algılama
Matematik
Toprak İlmi
Bilim ve Etik
Ormancılıkta Kimya
Çevre ve Ormancılık Hukuku
9- Ek Kontenjanla Gelen Öğrencilere Ek Sınav Hakkı Verilmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.11.2010 tarih ve 665 sayılı yazısı ile
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 10.11.2010 tarih ve 188 sayılı yazısı görüşüldü.
Lisans Yerleştirme Sınavının ek kontenjanı ile Fakültemiz Orman Mühendisliği
Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümüne yerleştirilen aşağıda isimleri yazılı öğrencilere ekli
listedeki derslerden vize eksınav hakkı verilmesine ve sınav tarihlerinin Ders ve Sınav
Programı Çalışma Grubu tarafından hazırlanmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Öğrenci No
1012001107
1022001086
1022001083
1022001085
1012003040
1012003041
Öğretimi
I
II
II
II
I
I
Öğrencinin Adı Soyadı
Vedat AKINLI
Arzu PİÇAKCI
Çetin TAVAS
Mücahit ŞAHİN
N.Emre KARAOĞLU
Süleyman KARAKAYA
10-Dr.Nilüfer YAZICI’nın Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Teklifi
Rektörlüğümüzce ilanı verilen Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü Havza
Yönetimi Anabilim Dalında mevcut 4. derece Yardımcı Doçentlik Kadrosuna başvuran
Dr.Nilüfer YAZICI’nın dosyasında bulunan ÜDS sonuç belgesinde adayın 100 üzerinden
66.25 puan aldığı ve 21.10.2010 tarihinde yapılan Yabancı Dil (İngilizce) Sınavında
İngilizceden Türkçeye çeviride 100 üzerinden 85 puan, Türkçeden İngiliceye çeviride de 100
üzerinden 75 puan alarak başarılı olduğu anlaşılmıştır.
Halen Fakültemizde öğretim elemanı olan Dr.Nilüfer YAZICI’nın yayınlarına ilişkin
raporlarının da olumlu olması dolayısıyla, Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi
Anabilim Dalı 4.derece Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesi ve
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre” 3 yıl süre ile
atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
11-Dr.Dilek YILDIZ’ın Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Teklifi
Rektörlüğümüzce ilanı verilen Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür
Anabilim Dalında mevcut 3. derece Yardımcı Doçentlik Kadrosuna başvuran Dr. Dilek
YILDIZ’ın dosyasında bulunan ÜDS sonuç belgesinde adayın 100 üzerinden 72.5 puan aldığı
ve 21.10.2010 tarihinde yapılan Yabancı Dil (İngilizce) Sınavında İngilizceden Türkçeye
çeviride 100 üzerinden 90 puan, Türkçeden İngiliceye çeviride de 100 üzerinden 80 puan
alarak başarılı olduğu anlaşılmıştır.
Halen Fakültemizde öğretim elemanı olan Dr. Dilek YILDIZ’ın yayınlarına ilişkin
raporlarının da olumlu olması dolayısıyla, Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim
Dalı 3.derece Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 23. Maddesi ve “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre” 3 yıl süre ile
atanmasının uygunluğuna ve önerinin Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü
Öğrenci No
Öğretimi
Orman Müh.
1012001107
I
Öğrencinin Adı
Soyadı
Vedat AKINLI
Orman Müh.
1022001086
II
Arzu PİÇAKCI
Orman Müh.
1022001083
II
Çetin TAVAS
Mazeret Talep Ettiği Sınav
Matematik
Ormancılıkta Kimya
Genel Botanik
Bilim ve Etik
Orman Mühendisliğine Giriş
A.İ.İ.T.I
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
İngilizce I
Matematik
Ormancılıkta Kimya
Genel Botanik
Bilim ve Etik
Orman Mühendisliğine Giriş
A.İ.İ.T.I
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
İngilizce I
Matematik
Ormancılıkta Kimya
Genel Botanik
Bilim ve Etik
Orman Mühendisliğine Giriş
A.İ.İ.T.I
Orman Müh.
1022001085
II
Mücahit ŞAHİN
Peyzaj Mim.
1012003040
I
N.Emre
KARAOĞLU
Peyzaj Mim.
1012003041
I
Süleyman
KARAKAYA
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
İngilizce I
Matematik
Ormancılıkta Kimya
Genel Botanik
Bilim ve Etik
Orman Mühendisliğine Giriş
A.İ.İ.T.I
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
İngilizce I
A.İ.İ.T.I
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
İngilizce I
Matematik
Bilim ve Etik
Peyzaj Mimarlığına Giriş
İletişim
Türk Dili I
Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
İngilizce I
Matematik
Bilim ve Etik
Peyzaj Mimarlığına Giriş
İletişim
Türk Dili I
Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:25.11.2010
TOPLANTI SAYISI:232
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Doç.Dr.Atila GÜL
ALINAN KARAR SAYISI:7
KARARLAR
1- Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.11.2010 tarih ve 676 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 1924-YL-09 no’lu “Orman Kaynakları Rehabilitasyon Çalışmalarının Kırsal
Toplumlar Üzerine Etkileri: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği” adlı araştırma projesinin
arazi çalışmalarını yapmak üzere Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarih ve
yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 9 (dokuz) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Gidilecek Yer
Orman Bölge Müdürlüğü-Isparta
Orman Bölge Müdürlüğü-Antalya
Orman Bölge Müdürlüğü-Denizli
Toplam
Tarih
03-04-05 Aralık 2010
10-11-12 Aralık 2010
17-18-19 Aralık 2010
Gün
3
3
3
9
2-Arş.Gör.Dilek YILDIZ’ın Görevlendirmesi
Arş.Gör.Dilek YILDIZ’ın 24.11.2010 tarihli dilekçesi görüşüldü.
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Komiteleri tarafından 26 Kasım 2010 tarihinde
Ankara’da yapılacak olan “Ulusal Akademik Yayıncılık 2010” toplantısına Süleyman
Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Yayın Çalışma Grubu adına Arş.Gör.Dilek
YILDIZ’ın 25-27 Kasım 2010 tarihleri arasında yol dahil 3 (üç) yolluklu ve gündelikli olarak
Ankara’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
3- Doç.Dr.Atila GÜL’ün Ders Telafisi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 22.11.2010 tarih ve 189 sayılı yazısı
görüşüldü.
Doç.Dr.Atila GÜL’un 25-27 Kasım 2010 tarihleri arasında Antalya’da görevli
olmasından dolayı bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Dersin Yapıldığı Tarih
Dersin Telafi Edileceği Tarih
Bitirme Ödevi
0+2
26.11.2010
03.12.2010 saat:13.30-15.00
4-Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Mazeret
Sınavları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 23.11.2010 tarih ve 675 sayılı yazısı ile
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.11.2010 tarih ve 194 sayılı yazısı
görüşüldü.
Aşağıda isimleri yazılı Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi olup, Orman Mühendisliği Bölümünde çift anadal
yapan Eylem POLAT ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mazeretlerinin
kabulüne ve adı geçen öğrencilere sınavlarına giremedikleri aşağıdaki derslerden vize mazeret
sınav hakkı verilmesine ve sınav tarihlerinin Ders ve Sınav Programı Çalışma Grubu
tarafından hazırlanmasının uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Bölümü ve Öğretimi
Orman Mühendisliği I
Orman Mühendisliği I
Öğrenci No
0812001046
0812002012
Adı Soyadı
Haluk Can ÇAPA
Eylem POLAT
Orman Mühendisliği I
Orman Mühendisliği I
0912001067
1012001105
Fatih Sami ÜZMEZ
Fatma Gökçe CANKARA
Orman Mühendisliği II
Orman Endüstri Müh.
1022001073
0812002012
Hikmet BOĞA
Eylem POLAT
Orman Endüstri Müh.
0712002023
Cihat ALTUNÇ
Orman Endüstri Müh.
0812002034
Ali Osman ÇAVUŞOĞLU
Orman Endüstri Müh.
0612002010
Hüseyin DİKME
Mazeret Talep Ettiği Sınavlar
Silvikültür Tekniği
Toprak İlmi
Havza Yönetimi
Angiospermae
Korunan Alanlar
Ormancılıkta Kimya
Genel Botanik
Orman Müh.Giriş
Bilim ve Etik
Orman Ürünleri Kimyası
Uygulamalı İstatistik
Odun Fiziği
Ahşap İşleme Teknolojisi
Davranış Bilimleri
Bilgisayar Destekli Tasarım
Ahşap Malzeme Mekaniği
Ahşap Kurutma Teknolojisi
Lif Teknolojisi
Ahşap İşleme Teknolojisi
Genel Kimya
Orman
Endüstrisinde
Bilgisayar Destekli Üretim
Ahşap Yüzey İşlemleri
5-Öğrenciler Oğuz KARA Bahtiyar KAYA ve Uğur KARAASLAN’ın Değişen Öğrenim
Anlaşması
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.11.2010 tarih ve 193 sayılı
yazısı ve eki görüşüldü.
Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında
Mendel Üniversity of Life Sciences Çek Cumhuriyetinde öğrenim gören değişim öğrencileri
0712002004 nolu Oğuz KARA, 0812002004 nolu Bahtiyar KAYA ve 0812002040 nolu Uğur
KARAASLAN’ın Öğrenim Anlaşmasında yapılan değişikliğin Orman Endüstri Mühendisliği
Bölümü Bölüm Kurulundan geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
6- Fakültemiz Komisyonlarının Oluşturulması
Fakültemiz Piyasa Araştırma Komisyonu, Yaklaşık Maliyet Komisyonu, Demirbaş Sayım
Komisyonu, Demirbaş Düşüm Komisyonu, Satınalma Komisyonu ve Muayene Komisyonunun ekteki
gibi oluşturulmasının uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
7-Öğrenci Günübirlik Saha Çalışması
Fakültemiz öğrenci günübirlik saha çalışmaları, Bologna sürecinin devam etmesinden
dolayı ders içeriklerine eklenecek olup, Fakültemiz 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz
yarıyılı (31 Aralık 2010 tarihine kadar) öğrenci saha çalışmalarının ekteki şekliyle ve saha
çalışmalarına
katılacak
öğretim
elemanlarının
yolluksuz-gündeliksiz
olarak
görevlendirilmelerinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:02.12.2010
TOPLANTI SAYISI:233
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr.Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:7
KARARLAR
1-Yrd.Doç.Dr.H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.11.2010 tarih ve 692 sayılı yazısı
görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O119 no’lu “Dedegül Dağı ve Civarında
Anadolu Karaçamı ve Toros Sediri Üzerinde Kar ile İlişkili Patojen Fungusların Varlığı,
Zararı, Virülensi ve Yetişme Ortamı Özellikleri ile İlişkileri” adlı projenin arazi çalışmalarını
yapmak üzere yardımcı araştırmacı Yrd.Doç.Dr.H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin
aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde
10 (on) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Dedegül Dağı ve Civarındaki Ormanlar
Dedegül Dağı ve Civarındaki Ormanlar
Dedegül Dağı ve Civarındaki Ormanlar
Toplam
Tarih
11-14 Aralık 2010
18-21 Aralık 2010
25-26 Aralık 2010
Gün
4
4
2
10
2-Yrd.Doç.Dr.Asko LEHTİJARVİ’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.11.2010 tarih ve 692 sayılı yazısı
görüşüldü.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 110O119 no’lu “Dedegül Dağı ve Civarında
Anadolu Karaçamı ve Toros Sediri Üzerinde Kar ile İlişkili Patojen Fungusların Varlığı,
Zararı, Virülensi ve Yetişme Ortamı Özellikleri ile İlişkileri” adlı projenin arazi çalışmalarını
yapmak üzere Yrd.Doç.Dr.Asko LEHTİJARVİ’nin aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk
ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 10 (on) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Dedegül Dağı ve Civarındaki Ormanlar
Dedegül Dağı ve Civarındaki Ormanlar
Dedegül Dağı ve Civarındaki Ormanlar
Toplam
Tarih
11-14 Aralık 2010
18-21 Aralık 2010
25-26 Aralık 2010
Gün
4
4
2
10
3-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.11.2010 tarih ve 688 sayılı yazısı
görüşüldü.
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 2010 yılı 2.
Dönem araştırma projeleri değerlendirme sürecinde “Panalist” olarak görev alan
Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın 15 Aralık 2010 tarihinde yol dahil 1 (bir) gün yolluksuz ve
gündeliksiz olarak Ankara’da görevlendirilmesine ve bu tarihte yapamayacağı derslerini
aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Halkla İlişkiler
2+0
Çevre
ve
Ormancılık 2+0
Politikası
Dersin Yapıldığı Tarih Dersin Telafi Edileceği
Tarih
15.12.2010
16.12.2010 (7. ve 8. saat)
15.12.2010
16.12.2010 (9. ve 10. saat)
4-Yrd.Doç.Dr.A.Alper BABALIK’ın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.11.2010 tarih ve 687 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fransa’da bulunan Orleans Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde proje imkanları ve
işbirliği ile ilgili görüşmelerde bulunmak ve çalışmalar yapmak üzere Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Francois LIEUTIER tarafından davet edilen Yrd.Doç.Dr.A.Alper BABALIK’ın
Orleans Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ndeki öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşme olanağı
yakalayarak geleceğe dönük bazı araştırma çalışmalarının (araştırma projeleri vb.)
temellerinin atılması amacıyla 27 Mart-1 Nisan 2011 tarihleri arasında Orleans/Fransa’ya yol
dahil 6 (altı) gün yolluksuz-gündeliksiz görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun
Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
5-Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan SARIKAYA’nın Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.11.2010 tarih ve 686 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fransa’da bulunan Orleans Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Francois LIEUTIER ile yapılan Erasmus anlaşması kapsamında bu bölümde ders
vermek, Bölümü’ndeki öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşme olanağı sağlayarak, proje
imkanları ile işbirliği görüşmelerinde bulunmak ve çalışmalar yapmak üzere
Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan SARIKAYA’nın 27 Mart-1 Nisan 2011 tarihleri arasında
Orleans/Fransa’ya yol dahil 6 (altı) gün yolluksuz-gündeliksiz görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
6- Öğrenci Murat ÖNÜT’ün Bitirme Ödevi Konusu ve Danışman Değişikliği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.11.2010 tarih ve 690 sayılı yazısı
görüşüldü.
Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 0712001084 nolu Murat ÖNÜT’ün
Bitirme Ödevi danışmanı Yrd.Doç.Dr.Soner KAZAZ’ın Fakültemizden ayrılmasından dolayı
Bitirme Ödevi Danışmanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’e verilmesine ve konusunun
ise “Afrodisias (Aydın) Antik Kent Alanında Bulunan Odunsu Taksonlar” şeklinde
değiştirilmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
7-Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 30.11.2010 tarih ve 689 sayılı yazısı, Orman
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 01.12.2010 tarih ve 195 sayılı yazısı ile Peyzaj Mimarlığı
Bölüm Başkanlığının 01.12.2010 tarih ve 194 sayılı yazısı görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı kurum içi yatay geçiş kontenjanlarının aşağıdaki
şekilde belirlenmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Geçiş Yapılabilen
Bölümler
Orman Mühendisliği
Orman Endüstri
Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Geçiş Yapabilecek Bölümler
Orman Endüstri Mühendisliği,
Peyzaj Mimarlığı, Fen Edebiyat
Fak. Biyoloji, Mühendislik
Mimarlık Fak. Çevre Mühendisliği
Orman Mühendisliği, Mühendislik
Mimarlık Fak.İnşaat, Tekstil ve
Makine Mühendisliği
Orman Mühendisliği, Mühendislik
Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge
Planlama
Sınıf
Dönem
Kurum
İçi
Yatay
Geçiş
Kont.
Toplam
1
2
5
2
4
5
1
2
5
5
2
4
4
4
10
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:10.12.2010
TOPLANTI SAYISI:234
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU (Görevli)
ALINAN KARAR SAYISI:4
KARARLAR
1- ARA Çalışma Grupları Toplantısı Görevlendirmesi ve Ders Telafileri
Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 1317 Aralık 2010 tarihleri arasında Antalya Kemer’de düzenlenecek olan ARA Çalışma
Grupları Toplantısına katılmak üzere Prof.Dr. Mustafa AVCI’nın 13-14 Aralık 2010
tarihlerinde 2 gün, Prof.Dr. Serdar CARUS’un 13-17 Aralık 2010 tarihlerinde 5 gün, Doç.Dr.
İbrahim ÖZDEMİR’in 13-17 Aralık 2010 tarihlerinde 5 gün, Yrd.Doç.Dr. H.Tuğba
DOĞMUŞ LEHTİJARVİ’nin 13-17 Aralık 2010 tarihlerinde 5 gün, Yrd.Doç.Dr. Nevzat
GÜRLEVİK’in 15-16 Aralık tarihlerinde 2 gün yolluksuz ve gündeliksiz Antalya’ya
görevlendirilmelerine ve görevli bulundukları tarihlerde yapamayacakları derslerini aşağıdaki
gibi telafi etmelerinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Prof. Dr.Serdar CARUS
Bölüm/Sınıf
Dersin Adı
Orman Müh.
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri (S)
Doç.Dr. İbrahim ÖZDEMİR
Bölüm/Sınıf
Dersin Adı
Orman Müh.
Lisans Tez
Danışmanlığı
(Bitirme Ödevi)
Dersin
Kredisi
2+0
Dersin
Kredisi
Dersin Programdaki
Tarihi
14.12.2010
Dersin Programdaki
Tarihi
Dersin Telafi
Edileceği Tarih
18.12.2010
Dersin Telafi
Edileceği Tarih
14.12.2010
0+2
23.12.2010
Yrd.Doç.Dr H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ
Bölüm/Sınıf
Dersin Adı
Dersin
Dersin Programdaki
Kredisi
Tarihi
Dersin Telafi Edileceği
Tarih
Orman Müh.
22.12.2010 (15:30-17:15)
Orman Müh.
Orman Müh.
Proje 1 (Lisans)
4+0
Orman Patolojisi
(Lisans)
2+1
Bitirme Ödevi
(Lisans)
2+0
Yrd.Doç.Dr.Nevzat GÜRLEVİK
Bölüm/Sınıf
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Orman Müh.
Orman Müh.
Orman Müh.
17.12.2010
29.12.2010 (15:30-17:15)
13.12.2010
22.12.2010 (12:00-12:45)
17.12.2010
24.12.2010 (15:30-17:15)
17.12.2010
23.12.2010 (15:30-17:15)
Dersin Programdaki
Tarihi
Dersin Telafi
Edileceği Tarih
Orman
Mühendisliğine Giriş 3+0
(I.Öğretim)
15 Aralık 2010
23 Aralık 2010
Orman
Mühendisliğine Giriş 3+0
(II.Öğretim)
15 Aralık 2010
24 Aralık 2010
Mesleki İngilizce I
15 Aralık 2010
22 Aralık 2010
2+0
2- Bitirme Ödevi Tez Konularının Belirlenmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 07.12.2010 tarih ve 709 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Ödevi Çalışma Grubu
tarafından belirlenen tez konularının ve görevlendirilen öğretim üyelerinin ekteki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
3- Staj Not Girişi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 07.12.2010 tarih ve 708 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü aşağıda adı geçen öğrencinin yapmakla
yükümlü olduğu stajını başarıyla tamamladığı ve staj notunun “Başarılı” olarak Öğrenci İşleri
Programı Not Sistemine işlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
Öğrenci No Öğrencinin Adı Soyadı
0512001057 Yakup ÖLGÜN
Staj Notu
Başarılı
4- Yrd.Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ ve Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK’in Not Düzeltme İstekleri
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 08.12.2010 tarih ve 196-198 sayılı
yazıları görüşüldü.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılında aşağıdaki öğrencilerin belirtilen dersten
almış olduğu vize sınavı notlarının dersi veren öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ
ve Doç.Dr. Ramazan ÖZÇELİK tarafından sehven yanlış yazıldığından, öğrencilerin yeni
notlarının aşağıdaki gibi düzeltilerek sisteme işlenmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar
verildi.
Dersin
Adı
Adı Soyadı
Numarası
Üretim ve Stok Yönetimi
Matematik
Hüseyin DİKME
Mestan GÖNÜLLÜ
0612002010 75
1022002044 50
Eski
Notu
Yeni
Notu
90
60
Prof .Dr. Musa GENÇ
Dekan
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Profesör Temsilcisi
(Görevli)
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Profesör Temsilcisi
(İmza)
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Profesör Temsilcisi
(İmza)
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Doçent Temsilcisi
(İmza)
Doç.Dr.Atila GÜL
Doçent Temsilcisi
(İmza)
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
Yrd.Doç.Temsilcisi
(İmza)
Raportör
Pembe ARSLAN
Fak.Sekreteri V.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:16.12.2010
TOPLANTI SAYISI:235
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:3
KARARLAR
1-Prof.Dr.Musa GENÇ’in Görevlendirmesi ve Ders Telafisi
Prof.Dr.Musa GENÇ’in 15.12.2010 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılacak olan Doçentlik sınavına asil jüri üyesi
olarak görevlendirilen Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Musa GENÇ’in mesleki görüşmelerde de
bulunmak üzere 01-07 Ocak 2011 tarihleri arasında yol dahil 7 (yedi) gün yolluklu ve
gündelikli olarak uçakla Trabzon’da görevlendirilmesine ve bu tarihlerde yapamayacağı
derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
Bölüm
Dersin Adı
Orm. Müh.
Orm. Müh.
Dersin
Kredisi
Dersin Programdaki
Tarihi
Dersin Telafi
Edileceği Tarih
Silvikültür
Tekniği
2+0
04.01.2011
24.12.2010
Silvikültür
Tekniği
0+2
05.01.2011
31.12.2010
2-Prof.Dr.İdris OĞURLU’nun Görevlendirmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 03.12.2010 tarih ve
12031-19515 sayılı yazısı görüşüldü.
AK-TEL Mühendislik Eğit.Turz.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. için “Abdalan Regülatörleri ve
HES” projesi ve “Duru HES” projesi için Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof.Dr.İdris
OĞURLU’nun 25-26 Aralık 2010 tarihlerinde yol dahil 2 (iki) gün Bingöl’e yolluksuz ve
gündeliksiz olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
3- Yrd.Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN’in Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 13.12.2010 tarih ve 199 sayılı
yazısı görüşüldü.
Yrd.Doç.Dr.Ergün GÜNTEKİN’in Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine 03-06
Ocak 2011 tarihleri arasında yol dahil 4 (dört) gün yolluksuz ve gündeliksiz olarak
görevlendirilmesine ve bu tarihlerde yapamayacağı derslerini aşağıdaki gibi telafi etmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Dersin Adı
Ahşap Yapı Tasarımı
Orman Endüstrisinde
Bilgisayar Destekli Üretim
Dersin Kredisi
3+0
2+2
Dersin Yapıldığı Tarih
06.01.2011
04.01.2011
Dersin Telafi Edileceği Tarih
18.12.2010
25.12.2010
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:23.12.2010
TOPLANTI SAYISI:236
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.İdris OĞURLU
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
ALINAN KARAR SAYISI:13
KARARLAR
1-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.12.2010 tarih ve 747 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2363-YL-10 No’lu “Antalya’nın Anıt Ağaçları Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek
lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda
belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı)
gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Gidilecek Yer
Antalya-Kemer-Kaş
Antalya-Alanya
Toplam
Tarih
08-09-10 Ocak 2011
13-14-15 Ocak 2011
Gün
3
3
6
2-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.12.2010 tarih ve 748 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2364-YL-10 No’lu “Gülnar (İçel) Yöresinde Loranthus europaeus Jacq.un Ağaçlar
Üzerine Etkileri” adlı yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail
DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden
karşılanacak şekilde 7 (yedi) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Gülnar-İçel
Gülnar-İçel
Toplam
Tarih
16-17 Ocak 2011
20-21-22-23-24 Ocak 2011
Gün
2
5
7
3-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.12.2010 tarih ve 749 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2365-YL-10 No’lu “Dedegöl Dağı (Isparta) Yöresi Titrek Kavaklarının (Populus
tremula L.) Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar” adlı yüksek lisans projesi
kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarih ve
yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 8 (sekiz) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Gidilecek Yer
Yenişarbademli-Beyşehir Isparta
Yenişarbademli-Beyşehir Isparta
Toplam
Tarih
27-28-29-30-31 Ocak 2011
03-04-05 Şubat 2011
Gün
5
3
8
4-Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in Yüksek Lisans Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.12.2010 tarih ve 750 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2366-YL-10 no’lu “Denizli Yöresi Anadolu Kestanesi (Cestanea sativa Mill)’nin
Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar” adlı yüksek lisans projesi kapsamında
proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER’in aşağıda belirtilen tarih ve yörelere
yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 6 (altı) gün görevlendirilmesinin
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Denizli ve Çevresi
Denizli ve Çevresi
Toplam
Tarih
06-07 Şubat 2011
10-11-12-13 Şubat 2011
Gün
2
4
6
5-Yrd.Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.12.2010 tarih ve 751 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2368-D-10 no’lu “Burdur Gölü Havzası’nın Hiyeraşik Yetişme Ortamı
Sınıflandırması ve Haritalanması” adlı doktora projesi kapsamında proje yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN’ın aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin
ilgili projeden karşılanacak şekilde 15 (onbeş) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü
Toplam
Tarih
25-26 Aralık 2010
08-09 Ocak 2011
15-16 Ocak 2011
22-30 Ocak 2011
Gün
2
2
2
9
15
6-Doç.Dr.İbrahim ÖZDEMİR’in Yurtdışı Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 13.12.2010 tarih ve 752 sayılı yazısı
görüşüldü.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığınca yürütülmekte olan 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
kapsamında, İngiltere’de bulunan DURHAM Üniversitesinde gerçekleştireceği araştırma
çalışmaları için, araştırma ve inceleme yapmak üzere; yolluksuz ve gündeliksiz olarak
Doç.Dr.İbrahim ÖZDEMİR’in 30 Mart 2011- ile 30 Temmuz 2011 tarihleri arasında adı
geçen üniversitede görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına
arzına oybirliğiyle karar verildi.
7-Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE’nin Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.12.2010 tarih ve 754 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2262-YL-10 no’lu “Göller Bölgesi’ndeki Bazı Toros Sediri (Cedrus libani
A.Rich.) Ağaçlandırmalarında Yetişme Ortamı Farklılığı’nın Meşcere Gelişimine Etkisi” adlı
yüksek lisans projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Yasin KARATEPE’nin
aşağıda belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliği ilgili projeden karşılanacak şekilde 14
(ondört) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Eğirdir ve çevresi sedir ağaçlandırmaları
Eğirdir ve çevresi sedir ağaçlandırmaları
Yalvaç ve çevresi sedir ağaçlandırmaları
Yalvaç ve çevresi sedir ağaçlandırmaları
Burdur ve çevresi sedir ağaçlandırmaları
Toplam
Tarih
01-02 Ocak 2011
08-09 Ocak 2011
15-16 Ocak 2011
20-21-22-23 Ocak 2011
27-28-29-30 Ocak 2011
Gün
2
2
2
4
4
14
8-Öğrenci Yakup ÖLGÜN’ün Mezuniyeti
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.12.2010 tarih ve 753 sayılı yazısı
görüşüldü.
2010-2011 Eğitim - Öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle Orman Mühendisliği
Bölümü öğretim programındaki tüm dersleri ve ön görülen diğer koşulları başarıyla
tamamladığı görülen aşağıda adı ve soyadı ile Fakülte numarası belirtilen öğrencinin (1)
mezun olduğu anlaşılmış olup, bu öğrencinin diploma alabilmesi hususunun Rektörlük
Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Öğrencinin Adı Soyadı
Yakup ÖLGÜN
Bölümü
Orman Mühendisliği
Fakülte No
0512001057
9-Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ders Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.12.2010 tarih ve 755 sayılı yazısı
görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde 20102011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan ders görevlendirmesinin
aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Kodu
Dersin Adı
COĞ2
20
Bitki
Coğrafyası
Dersin
Kredisi
202
Sınıf-Şube ve Öğretimi
2. sınıf I. ve II. Öğretim
Görevlendirilecek
Öğretim
Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin FAKİR
10-Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ders
Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.12.2010 tarih ve 756 sayılı yazısı
görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde 20102011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan ders görevlendirmelerinin
aşağıdaki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
Programı
Ormancılık
Ormancılık
Ormancılık
Ormancılık
Ormancılık
Muhasebe
ve Vergi
Uyg.
Pazarlama
Dersin Adı:
Odun Dışı Orman
Ürünleri
Orman Koruma
Orman Entomolojisi
Orman Amenajmanı
Esasları
Ormancılıkta Yaban
Hayatı
İstatistik
İstatistik
Kredi I. ve II. Öğretim Görevlendirilecek Öğretim Üyesi
2 1 2,5 Yrd.Doç.Dr.Hüseyin FAKİR
3 0 3 Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan SARIKAYA
2 0 2 Prof.Dr.Mustafa AVCI
2 1 2,5 Doç.Dr.Ramazan ÖZÇELİK
2 1 2,5 Görevlendirme Yapılamamıştır
202
Prof.Dr.Serdar CARUS
202
Prof.Dr.Serdar CARUS
11-Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Notlarının Sisteme İşlenmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 22.12.2010 tarih ve 204 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. - 4. sınıf öğrencilerinin yaz döneminde
yapmış oldukları ekli listede belirtilen staj notlarının sisteme işlenmesinin uygunluğuna
oybirliğiyle karar verildi.
12- Bitirme Ödevi Tez Konularının Belirlenmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 22.12.2010 tarih ve 203 sayılı yazısı
görüşüldü.
Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. öğrencilerinin Bitirme Ödevi Çalışma Grubu
tarafından belirlenen bitirme ödevi çalışma konularının ve Danışmanlarının ekteki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
13-Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ali VAR’ın Görevlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ali VAR’ın 22.12.2010 tarihli dilekçesi görüşüldü.
23 Aralık 2010 tarihinde Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği (OREM) Kulübü
tarafından Denizli’de bulunan Yonga Mobilya San. Ve Tic. A.Ş.’ ye gerçekleştirilecek olan
“Mesleki Uygulama Etkinliği”ne (OREM) Kulübü Akademik Danışmanı Yrd.Doç.Dr.Ahmet
Ali VAR’ın yol dahil 1 (bir) gün yolluklu ve gündelikli olarak Denizli’de
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ:30.12.2010
TOPLANTI SAYISI:237
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof Dr. Musa GENÇ
Prof.Dr.Mustafa AVCI
Prof.Dr.Serdar CARUS
Doç.Dr.Atila GÜL
Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Mehmet EKER
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof.Dr.İdris OĞURLU
ALINAN KARAR SAYISI:7
KARARLAR
1-Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.12.2010 tarih ve 778 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 1924-YL-09 No’lu “Orman Kaynakları Rehabilitasyon Çalışmalarının Kırsal
Toplumlar Üzerine Etkileri: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği” adlı araştırma projesi
kapsamında proje yürütücüsü Doç.Dr.Ahmet TOLUNAY’ın aşağıda belirtilen tarih ve
yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 12 (oniki) gün
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle
karar verildi.
Gidilecek Yer
Dinar/Afyon
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
Konya Orman Bölge Müdürlüğü
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü
Toplam
Tarih
02 Ocak 2011
07-09 Ocak 2011
14-16 Ocak 2011
22-23 Ocak 2011
28-30 Ocak 2011
Gün
1
3
3
2
3
12
2-Yrd.Doç.Dr.Hüseyin FAKİR’in Proje Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.12.2010 tarih ve 779 sayılı yazısı
görüşüldü.
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenen 2361-YL-10 No’lu “Ardıç (Dursunbey-Balıkesir) Yöresi’nin Florası” adlı
araştırma projesi kapsamında proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Hüseyin FAKİR’in aşağıda
belirtilen tarih ve yörelere yolluk ve gündeliğinin ilgili projeden karşılanacak şekilde 11
(onbir) gün görevlendirilmesinin uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına
oybirliğiyle karar verildi.
Gidilecek Yer
Balıkesir-Dursunbey
Toplam
Tarih
21-31 Ocak 2011
Gün
11
11
3-Farabi Öğrencisi Yıldız ŞUNDA’nın Öğrenim Protokolü Değişikliği
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.12.2010 tarih ve 775 sayılı yazısı
görüşüldü.
FARABİ Öğrenci Değişim Programı kapsamında 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde okuyan 0812001079
numaralı Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yıldız ŞUNDA’nın Bölüm FARABİ
Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, Öğrenim Protokolü değişikliğinin ekteki şekliyle
uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
4-Öğrenciler Özlem YILDIZ, Melek TEPE ve Fatama Medine KAYACAN’ın Bitirme
Ödevi Tez Konusunun Değiştirilmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 28.12.2010 tarih ve 776 sayılı yazısı
görüşüldü.
Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 712001023 numaralı Özlem YILDIZ,
712001032 numaralı Melek TEPE ve 712001074 numaralı Fatma Medine KAYACAN’ın
Bitirme Ödevi Tez konusunun Bitirme Ödevi Çalışma Grubu tarafından önerildiği şekliyle
“Çınar yapraklı akçaağaç ve yalancı akasya türünde soğuk saklamanın fidan fizyolojisi
üzerindeki etkisi” danışmanının ise Yrd.Doç.Dr.Ayşe DELİGÖZ olarak yeniden
belirlenmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.
5-Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi Tez Konularının ve
Danışmanlarının Belirlenmesi
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.12.2010 tarih ve 205 sayılı
yazısı görüşüldü.
Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Ödevi
Çalışma Grubu tarafından belirlenen tez konularının ve görevlendirilen öğretim üyelerinin
ekteki şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar
verildi.
6-Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ders
Görevlendirmesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 29.12.2010 tarih ve 207 sayılı yazısı
görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde 20102011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan ders görevlendirmelerinin ekteki
şekliyle uygunluğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
7-Orman Fakültesi Lisans Ders Görevlendirmesi
Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 21.12.2010 tarih ve 757 sayılı yazısı,
Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 29.12.2010 tarih ve 206 sayılı yazısı ile
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının 29.12.2010 tarih ve 208 sayılı yazısı görüşüldü.
Fakültemiz 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılı Orman Mühendisliği
Bölümü I. ve II. öğretim, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü I. ve II. öğretim ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümü I. öğretim lisans ders görevlendirmelerinin ekteki şekliyle uygunluğuna ve
durumun Rektörlük Makamına arzına oybirliğiyle karar verildi.
Download

2010 yılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları (1.5 MB)