DİN SOSYOLOJİSİ TAVSİYE KİTAPLAR
Abdurrahman Kurt, Din Sosyolojisi
Adil Çiftçi, Anlayıcı Yaklaşım ve Din Sosyolojisi İçin Bazı Uzanımları
Ahmet Faruk Kılıç, Toplumun Direği Din / Bütüncül Din Sosyolojisi
Ahmet Faruk Kılıç, Ziya Gökalp'in Din Sosyolojisi
Ali Akdoğan, Din Sosyolojisi
Ali Coşkun, Küreselleşme Çokkültürlülük ve İslam / Din Sosyolojisi ve Antropolojisi
Ali Coşkun, Osmanlı'da Din Sosyolojisi
Ali Coşkun, Sevgi Sosyolojisi & Din Sosyolojisi ve Antropolojisi Yazıları
Emel Öztürk Karagöz, Max Weber'de Anlayış Sosyolojisi ve Din Olgusu
Ergün Yıldırım, Değişen Din Anlayışının Sosyolojisi
Fazlı Arabacı, Türk Din Sosyolojisi İmkân ve Sorunlar
G. Kerrer, Din Sosyolojisi
Gustav Mensching, Din Sosyolojisi / Din, Kültür ve Toplum İlişkileri
Hale Okçay, Din Sosyolojisi & İzmir, Kadınlar ve Yahudiler Üzerine
Hans Freyer, Din Sosyolojisi
Hüseyin Bal, Din Sosyolojisi / Din Olgusu, Dini Gruplar, Yöntem
İhsan Çapcıoğlu-Bünyamin Solmaz, Din Sosyolojisi / Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar
İhsan Çapcıoğlu-Niyazi Akyüz, Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi
İhsan Çapcıoğlu-Niyazi Akyüz, Din Sosyolojisi El Kitabı
İsa Kuyucuoğlu, Batı'da Din Sosyolojisi Teori ve Yöntem Analizleri
Max Weber, Din Sosyolojisi
Mehmet Ali Kirman, Din Sosyolojisi Terimler Sözlüğü
Mehmet Bayyiğit, Din Sosyolojisi
Mehmet Rami Ayas, Türkiye'de İlk Tarikat Zümreleşmeleri
Mesut İnan, Türkiye'de Din Sosyolojisi / Amiran Kurtkan Bilgiseven Örneği
Michele Dillon, Din Sosyolojisi Elkitabı
Mustafa Aydın, Sistematik Din Sosyolojisi
Necdet Subaşı, Din Sosyolojisi
Necdet Subaşı, Sınırları Yoklamak / Din Sosyolojisi Okumaları
Peter B. Clarke, Din Sosyolojisi: Çağdaş Gelişmeler
Peter B. Clarke, Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem
Peter B. Clarke, Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya
Roberto Cipriani, Din Sosyolojisi & Tarih ve Teoriler
Ünver Günay, Din Sosyolojisi
Zeki Arslantürk, Din Sosyolojisi
***
AĞIRMAN, Mustafa, Mescid ve Fonksiyonları, Ravza Yay., İst., 1997.
AHMAD, Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye, Hil Yay., İst., 1996.
AKDEMİR, Süleyman, Devletin Unsurları ve Kuvvetler Dengesi, İz Yay., İst., 1991.
ALBAYRAK, Sadık, Türkiye’de Din Kavgası, Şamil Yay., İst., 1984.
ALKAN, Mustafa, Osmanlılarda Hilafet, Çağlayan Yay., İzmir, 1997.
ALTUNYA, Niyazi, Eğitim Sorunumuza Kuşbakışı, Ürün Yay., Ank, 1997.
ARMAĞAN, Mustafa, Gelenek, Ağaç Yay., İst., 1992.
ATİKER, Erhan, Bireyselleşme ve Toplumsal Farklılaşma, İÜ Ed. Fak. Yay., İst., 1995.
AY, Mehmet Emin, Din Eğitiminde Mükafat ve Ceza, Nil Yay., İzmir, 1994.
AYDIN, Mehmet, Din Felsefesi, Selçuk Yay., İst., 1992.
AYDIN, Mustafa, İslam Toplumunun Şekillenişi, Pınar Yay., İst.,1991.
BAL, Hüseyin, Alevi–Bektaşi Köylerinde Toplumsal Kurumlar, Ant Yay., İst., 1997.
BAL, Hüseyin, Sosyolojik Açıdan Alevi–Sünni Farklılaşması ve Bütünleşmesi, Ant Yay., İst., 1997.
BALOĞLU, Zekai, Türkiye’de Eğitim, TÜSİAD Eğitim Raporu, İst., 1990.
BAŞGİL, Ali Fuat, Din ve Laiklik, Yağmur Yay., İst., 1991.
BAYRAKTAR, M. Faruk, Eğitim Kurumu Olarak Kur’an Kursları Üzerine Bir Araştırma, Yıldızlar
Mat., İst., 1992.
BİLGİSEVEN, A. Kurtkan, Din Sosyolojisi, Filiz Yay., İst., 1985.
BULAÇ, Ali, Din ve Modernizm, Endülüs Yay., İst., 1991.
BULAÇ, Ali, Kur’an–ı Kerim’in Türkçe Anlamı, Birim Yay., İst., 1992.
BULAÇ, Ali, Nuh’un Gemisine Binmek, Beyan Yay., İst., 1992.
CANATAN, Kadir, Din ve Laiklik, İnsan Yay., İst., 1997.
CEBECİ, Suat, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi, Akçağ Yay., Ank., 1996.
CELKAN, H. Yıldırım, Ziya Gökalp’ın Eğitim Sosyolojisi, MEB Yay., İst., 1990.
CEYLAN, H. Hüseyin, Cumhuriyet Dönemi Din–Devlet İlişkileri, C:I–II–III, Risale Yay., İst., 1989.
ÇAKIR, Ruşen, Ayet ve Slogan, Metis Yay., İst., 1994.
ÇİLENTİ, Kamuran, Eğitim Teknolojisi, Ank., 1988.
DEMİR,Ömer–Mustafa ACAR, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ağaç Yay., İst., 1992.
DOĞAN, D.Mehmet, Halka Karşı Demokrasi, Rehber Yay., Ank, Tarihsiz.
DOĞAN, D.Mehmet, İletişim veya Dehşet Çağı, Timaş Yay., İst., 1993.
DOĞAN, D.Mehmet, Kemalizm, Ağaç Yay., İst., 1992.
DUMAN, Doğan, Demokrasi Sürecinde Türkiye’de İslamcılık, Dokuz Eylül Yay., İzmir, 1997.
DURSUN, Davut, Din Bürokrasisi, İşaret Yay., İst., 1992.
DURSUN, Davut, Osmanlı Devleti’nde Siyaset ve Din, İşaret Yay., İst., 1989.
ELİADE, Mircae, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, (Çev:Mehmet Aydın), Kültür Bakanlığı
Yay., Ank., 1990.
ELİÇİN, Emin Türk, Kemalist Devrim İdeolojisi, Sarmal Yay., İst., 1996.
FAZLURRAHMAN, İslam, Selçuk Yay., Ank., 1993.
FREYER, Hans, Din Sosyolojisi, (Çev:Turgut Kalpsüz), AÜ İF Yay., Ank., 1964.
GELLNER, Ernest, Postmodernizm, İslam ve Us, (Çev:Bülent Peker), Ümit Yay., Ank., 1994.
GÖLE, Nilüfer, Modern Mahrem, Metis Yay., İst., 1991.
GÜNGÖR, Erol, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, Ötüken Yay., İst., 1990.
HATEMİ, Hüseyin, Batılılaşma, Bir Yay., 1987.
HUGHES, Preston, Atatürkçülük ve Türkiye’nin Demokratikleşme Süreci, (Çev:Rabia Süer),
Milliyet Yay., İst., 1993.
İNSEL, Ahmet, Türkiye Toplumunun Bunalımı, Birikim Yay., İst., 1990.
JASCHKE, Gotthard, Yeni Türkiye’de İslamlık, (Çev:Hayrullah Örs), Bilgi Yayınevi, Ank., 1972.
KABAKLI, Ahmet, Temellerin Duruşması, Türk Edebiyat Vakfı Yay., İst., 1993.
KARA, İsmail, Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye, Kitabevi Yay., İst., 1998.
KARATEPE, Şükrü, Osmanlı Siyasi Kurumları, İşaret Yay., İst., 1989.
KARATEPE, Şükrü, Tek Parti Dönemi, Ağaç Yay., İst., 1993.
KAYA, Kamil, Sosyolojik Açıdan Türkiye’de Din–Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı,
Emre Matbaası, İst., 1998.
KEHRER, Günter, Din Sosyolojisi, (Çev: Semahat Yüksel), Kubbealtı Neş., İst., 1992.
KEVSERANİ, Vecih, Osmanlı ve Safevilerde Din–Devlet İlişkisi, Denge Yay., İst., 1992.
KISAKÜREK, N. Fazıl, İdeolocya Örgüsü, Büyük Doğu Yay., İst., 1986.
KODAMAN, Bayram, Abdulhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ank., 1991.
KOŞTAŞ, Münir, Üniversite Öğrencilerinde Dine Bakış, TDV Yay., Ank., 1995.
KOZANOĞLU, Can, İnternet–Dolunay–Cemaat, İletişim Yay., İst., 1997.
KÖKTAŞ, M. Emin, Din ve Siyaset–Siyasal Davranış ve Dindarlık, Vadi Yay., İst, 1997.
KÖKTAŞ, M. Emin, Türkiye’de Dini Hayat, İşaret Yay., İst., 1993.
KÖSEMİHAL, N. Şazi, Durkheim Sosyolojisi, Remzi Kitabevi,. İst., 1971.
LANDAU, J.M., Türkiye’de Aşırı Akımlar, (Çev:Erdinç Baykal), Turhan Kitabevi, Ank., 1978.
LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev: Metin Kıratlı), Türk Tarih Kurumu Yay.,
Ank., 1993.
MANAZ, Abdullah, Atatürk Reformları ve İslam, Akademi Kitabevi, İzmir, 1995.
MARDİN, Şerif, Din ve İdeoloji, İletişim Yay., İst., 1993.
MARDİN, Şerif, Türkiye’de Din ve Siyaset, İletişim Yay., İst., 1991.
MARDİN, Şerif, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yay., İst., 1992.
MENSCHİNG, Gustave, Dini Sosyoloji, (Çev: Mehmet Aydın), Tekin Kitabevi, Konya, 1994.
NAİSBİTT, John–Patricia ABURDENE, Megatrends 2000, (Çev: E. Güven), Form Yay., 1990.
NORTBOURNE, Lord, Modern Dünyada Din, (Çev: Şehabettin Yalçın), İnsan Yay., İst., 1995.
OCAK, A. Yaşar, Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, Enderun Kitabevi,
İst., 1983.
OKUTAN, Ömer, Din Eğitimi Okulları Planlaması İle İlgili Rapor, MEB Yay., Ank., 1971.
OKUTUCU, M. Haki, İstikamet Şeriat, Yeryüzü Yay., İst., 1996.
OZANKAYA, Özer, Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür, İki Grup Köyde Yapılan
Karşılaştırmalı Bir Araştırma, AÜ SBF Yay., Ank, 1971.
ÖCAL, Mustafa, İmam–Hatip Liseleri ve İlköğretim Okulları, Ensar Vakfı Yay., İst., 1994.
ÖZBİLGEN, Erol, Pozitivizm Kıskacında Türkiye, Ağaç Yay., İst., 1994.
ÖZCAN, Mevlüt, Din Görevlisinin El Kitabı, Sabır Yay., İst., 1989.
ÖZEK, Çetin, Devlet ve Din, Ada Yay., İst., Tarihsiz.
REFİK, Ahmet, Osmanlı’da Hoca Nüfuzu, Toplumsal Dönüşüm Yay., İst., 1997.
SAĞLAM, Vedat, Eğitim, Siyaset ve Din, İnsan Yay., İst., 1996.
SARIBAY, Ali Yaşar, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yay., İst. 1994.
SARIKOYUNCU, Ali, Milli Mücadelede Din Adamları, C:I–II, DİB Yay., Ank., 1997.
SEYYİD, Rıdvan, İslam’da Cemaatler Kavramı, Endülüs Yay., İst.,1991.
SEZEN, Yümni, Hümanizm ve Atatürk Devrimleri, Ayışığı Kitapları, İst., 1997.
SEZEN, Yümni, İslam Sosyolojisi, Turan Kültür Vakfı Yay., İst., 1994.
SEZEN, Yümni, Sosyoloji Açısından Din, MÜ İFAV Yay., İst., 1988.
SEZEN, Yümni, Sosyoloji ve Din Sosyolojisinde Temel Bilgiler ve Tartışmalar, MÜ İFAV Yay., İst.,
1990.
SEZEN, Yümni, Türk Toplumunun Laiklik Anlayışı, MÜ İFAV Yay., İst., 1993.
SEZER, Baykan, Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı, İÜ Ed. Fak. Yay., İst., 1981.
SIDDIKİ, Kelim, İslam’da Devlet ve Siyaset, Endişe Yay., Ank., 1991.
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, Türkiye’de İslam’ın Yeniden İnkişafı (1950–1960), TDV Yay., Ank,
1995.
STEİNHAUS, Kurt, Atatürk Devrimi Sosyolojisi, (Çev: M.Akkaş), Sander Yay., İst, 1973.
ŞAYLAN, Gencay, Türkiye’de İslamcı Siyaset, Verso Yay., Ank., 1992.
TALU, Mehmet, Dini Meselelerimiz, C:1, Fatih Kitabevi, İst., 1997.
TANİLLİ, Server, Devlet ve Demokrasi–Anayasa Hukukuna Giriş, Say Yay., İst., 1988.
TAPLAMACIOĞLU, Mehmet, Din Sosyolojisi, AÜ İF Yay., Ank., 1963.
TAPPER, Richard, Çağdaş Türkiye’de İslam, (Çev: Özden Arıkan), Sarmal Yay., İst., 1993.
TARHANLI, İştar B., Müslüman Toplum, “Laik” Devlet, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı, Afa
Yay., İst., 1993.
TARHANLI, İştar B., Türkiye’de Diyanet, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, İst., 1995.
TAŞDELEN, Musa, Siyaset Sosyolojisi, Kocav Yay., İst., 1997.
TEZCAN, Mahmut, Türklerle İlgili Stereotipler (Kalıp Yargılar) ve Türk Değerleri Üzerine Bir
Deneme, AÜ Eğt. Fak. Yay., Ank, 1974.
TÜRKDOĞAN, Orhan, Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler, Timaş Yay., İst., 1996.
TÜRKÖNE, Mümtaz’er, Modernleşme, Laiklik ve Demokrasi, Ark Yay., Ank., 1994.
TÜRKÖNE, Mümtaz’er, Osmanlı Modernleşmesinin Kökleri, Yeni Şafak Yay., İst., 1995.
UĞUR, Mücteba, Hicri Birinci Asırda İslam Toplumu, Çağrı Yay., İst., 1980.
UZUNÇARŞILI, İ.Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ank.,
1988.
ÜNALTAY, Altay, Doğu’da ve Batı’da Din–Devlet İlişkisi, Endülüs Yay., İst., 1990.
ÜZÜM, İlyas, Günümüz Aleviliği, TDV İSAM Yay., Ank., 1997.
WACH, Joachim, Din Sosyolojisi, (Çev: Ünver Günay), Erciyes Üniv. İF Yay., Kayseri, l990.
WEBER, Max, Sosyoloji Yazıları, (Çev:Taha Parla), Hürriyet Vakfı Yay., İst., 1993.
YALSIZUÇANLAR, Sadık, Televizyon ve Kutsal, Timaş Yay., İst., 1997.
YASA, İbrahim, Yirmibeş Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü–Karşılaştırmalı Bir Toplumbilimsel
Araştırma, AÜ SBF Yay., Ank., 1969.
YAVUZ, Fehmi, Din Eğitimi ve Toplumumuz, Sevinç Matbaası, Ank., 1969.
YAVUZ, Hulusi, Osmanlı Devleti ve İslamiyet, İz Yay., İst., 1991.
YAZICIOĞLU, Hulusi, Bir Din Politikası: Laiklik, MÜ İFAV Yay., İst., 1993.
YÜCEKÖK, Ahmet N. Türkiye’de Örgütlenmiş Dinin Sosyo–Ekonomik Tabanı (1946–1968), AÜ
SBF Yay., Ank., 1971.
YÜCEKÖK, Ahmet N., Siyasetin Toplumsal Tabanı (Siyaset Sosyolojisi), AÜ SBF Yay., Ank., 1987.
Download

DİN SOSYOLOJİSİ TAVSİYE KİTAPLAR Abdurrahman Kurt, Din