KİŞİSEL BİLGİLER
Adı-Soyadı:
Özcan Güngör
Unvan:
Doç. Dr.
Doğum Yeri ve Yılı:
Alaca-Çorum/ 1977
Bölüm:
Felsefe ve Din Bilileri
Tel:
0 (312) 466 75 33/ 3401
E-Posta:
[email protected]
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yardımcı Doçentlik
Yardımcı Doçentlik
Doçentlik
EĞİTİM BİLGİLERİ
Bölüm/Program
Üniversite
İlahiyat
Ankara
Din Sosyolojisi
Ankara
Din Sosyolojisi
Ankara
Din Sosyolojisi
Atatürk
Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) YBÜ
Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) YBÜ
Yıl
2001
2004
2007
Mayıs 2010
Eylül 2013
Ocak 2014
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev
Dönemi
Diyanet İşleri
Başkanlığı
Türkiye
Ankara
DİB
Din Görevlisi
2001-2007
Diyanet İşleri
Başkanlığı
ABD
New
Jersey
New York
Başkonsolosluğu
Din Görevlisi
2007-2010
Atatürk Üniversitesi
Türkiye
Erzurum
İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
2010-2013
YBU
Üniversitesi
Türkiye
Ankara
İslami İlimler Fakültesi
FDB Din Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr.
Eylül 2013
Üniversitelerarası
Kurul
Türkiye
-----
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Sosyolojisi)
Doçentlik
(Eğitim)
Ocak 2014
Dönem
LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER
Dersin Adı
Lisans
Lisans
Halkla İlişkiler (Seçmeli)
Din ve Toplumsal Değişme (Seçmeli)
Lisans
Din Sosyolojisi
Lisans
Sosyolojiye Giriş
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Din ve Toplumsal Değişme
Din ve Toplum
Dini gruplar sosyolojisi
Kurumlar Sosyolojisi
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Sosyoloji Tarihi
Din,Toplum ve Siyaset
Sosyal Bilimlerde Yöntem
TEZLER
1. Yüksek Lisans Modernizm Sürecinde Cami Cemaatinin Din Anlayışı (Batıkent Örneği), 2004
2. Doktora: Günümüz Alevi Bektaşi Kimliğine Dair Sosyolojik Bir Araştırma (Beypazarı/Karaşar
Örneği 2007.
KİTAPLAR
1. Araftaki Kimlik: Alevilik-Bektaşilik, Akasya Yayınları, Ankara, 2007
2. İki Dünya Bir Aile Türk-Amerikan Karma Evlilikleri, Akasya Yayınları, Ankara, 2013.
MAKALELER
1. “Kuran’da Sosyal Bütünleşme”, Diyanet İlmi Dergi, 43 (2), 2007, ss.173-190
2. “Sosyal Bir Kurum Olarak Vakfı Doğuran Sosyolojik Etkenler”, Toplum Bilimleri Dergisi, IV (7), 2010,
ss. 167-184.
3. “Cemevi Konusuna Sosyolojik Bakış Denemesi”, Toplum Bilimleri, IV (7), 2010, ss. 123-136.
4. “Amerika’da Türkler ve Türklerin Dini Kurumsallaşmaları Açısından Camiler”, EKEV Akademi
Dergisi - Sosyal Bilimler, XV (47), 2011, ss. 85-101.
5. “The Process of Religious Institutionalization of Turkish in the US”, International Journal of Business
and Social Science, 2 (8), 2011, ss.211-222.
6.“Sosyolojik Açıdan Alevi/Bektaşilerde Tenasüh İnancı”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma
Dergisi, 62, 2012, ss. 249-270
7.“Yolda Caferi” Olmanın Sosyolojik Anlamı: Alevilik Caferilik İlişkisi”, Turkish Studies, VII, (4),
2012, ss. 1939-1959.
8. “1.5 ve 2. Nesil Türk Gençlerinin Ailede Dini Sosyalleşmeleri: New Jersey, USA Örneği”, Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 53 (2), 2012, ss. 85-119.
9. “Yaşlılar İçin Cami Temelli Sosyal/Dini Hizmetler”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38,
2012, ss. 161-188.
10. “Amerika’daki Türk Gençleri İçin Cami ve Dini Sosyalleşme (New Jersey Örneği)”, Diyanet İlmi
Dergi, XLVIII, (4), 2012, ss. 117-136.
11. “Alevi Yapısallaşması, Talepler ve DKAB Kitaplarında Alevilik”, Turkish Studies, VIII (3), 2013, ss.
539-565.
12. “Sosyolojik Bir Teori Olarak Sembolik Etkileşimciliğin Ontolojik Temeli ve Din Olgusu”, AİBÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1), 2013, ss. 57-91
KİTAP BÖLÜMLERİ VEYA ANSİKLOPEDİ MADDESİ:
1.
“Dil ve İletişim” Sosyal Antropoloji, Atatürk Ü. AÖF Sosyal Hizmetler Bölümü (Edit. Doç. Dr.
Mustafa Macit), 2012, Erzurum.
2.
“Geçim Yöntemleri ve Ekonomik Sistemler” Sosyal Antropoloji, Atatürk Ü. AÖF Sosyal Hizmetler
Bölümü (Edit. Doç. Dr. Mustafa Macit), 2012, Erzurum.
3.
“Sanat” Sosyal Antropoloji, Atatürk Ü. AÖF Sosyal Hizmetler Bölümü (Edit. Doç. Dr. Mustafa
Macit), 2012, Erzurum.
4.
“Din Sosyolojisinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri” Din Sosyolojisi, Atatürk Ü. AÖF İlahiyat Ön
Lisans Bölümü, (Edit. Fazlı Polat-Adil Çiftçi) 2012, Erzurum.
5.
“Yaşlılık ve Din” Din Sosyolojisi El Kitabı, Grafiker Yayınları (Edit. Prof. Dr. Niyazi Akyüz ve Doç.
Dr. İhsan Çapcıoğlu), 2013, Ankara.
ÇEVİRİ MAKALELER
1. Bryan Turner, (2012) "Post-Seküler Toplumda Din”, çev: Özcan Güngör, Dinbilimleri Akademik
Araştırma Dergisi, cilt: XII, sayı: 3, s. 199-224
2. Darren Sherkat “Dini Sosyalleşme: Etki Kaynakları ve Araçların Etkileri”, Çev. Özcan Güngör,
Turkish Studies – 8 (3), ss. 279-297.
3. Richard S. Alba, “Net ve Bulanık Sınırlar: Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerinde İkinci
Nesil Asimile ve Dışlanması”, Çev. Özcan Güngör, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
2013, cilt: VI, sayı: 1, s. 87-111
SEMPOZYUM BİLDİRİ ve MÜZAKERELERİ
1. “The Culture of Co-Existence: Turkish Case”, Loving Neighbor, Living in Harmony, Paper presented at
the 48TH ISNA Convention in the Chicago, IL: 2011
2. “Turkish Identity and Religion” Educational and Social Problems of Turkish-American-Muslims in the
USA. Paper presented at the 46TH ISNA Convention in the Washington DC, 2009
3. “Turkish Islamic Institutions in the US and Integration”, Turkish Integration in the US, Paper presented
at the Turkish General Consulate of New York, 2011
4. “The Wholeness of the Sunnah”, Paper presented at the “3TH Toward Understanding to The Nabawi
Sunnah Panel” in the New Jersey, Fairfield 2009
5. “Alt Kültür Grupları ve Gençlik”, 2.Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Kemer (Antalya) 30
Ekim-1 Kasım 2013, Turkiye
6. Katılımcı, “İnananlararası Görüşme: Dinin İnsanlar Üstünde Birliktelik Oluşturmadaki Rolü” 17 Nisan
2010, Endonezya Başkonsolosluğu, New York, ABD
7. Katılımcı, “I. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Din Sosyolojisinin Teorik
/Metodolojik Sorunları Sempozyumu”, 23-24 Haziran 2004, Çorum.
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
Yüksek Lisans Tezleri
1.İsmet Gürsoy, Ailede Sosyal Çözülme ve Din (Ağrı Örneği), Erzurum, 2011
2. Funda Aslan, Kadının Modernleşmesi (Erzurum Örneği), Erzurum, 2012 (devam ediyor)
3. Ayşe İspirden, Aşık Veysel’in Şiirlerinde Din ve Toplum, Erzurum, 2012 (devam ediyor)
4. Sami Çift, Alvarlı Efe’nin Şiirlerinde Alevilik Olgusu ve Kavramları, Erzurum, 2013 (devam ediyor)
5. İsmail Zeyrek, Okulda Dini Sosyalleşme (Şırnak Örneği), Erzurum, 2013 (Devam ediyor)
6. Aminullah Koshan, Afganistan Ailesi ve Din, Erzurum, 2013 (Devam ediyor).
Doktora Tezleri
KİTAP/SEMPOZYUM TANITIMLARI VE DİĞER FAALİYETLER
1. “Türkiye Aleviliği: Sosyo-Kültürel Dinsel Yapı Çözümlemesi,” Şahin Gürsoy Anı Kitabı, Gazi Ü. Fen
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Yayını, Ankara, ss.438-448
2. “Social Unification from the Revelation to the Sunnah” 2011, www.lastprophet.info
3. “İktisat Ahlakı ve Din”, Hakses Dergisi, 2007, S.118
4. ABD’de Müslüman Kimliği ve Türkler Diyanet Avrupa Dergisi, Kasım 2008, ss.9-13
BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER
Society for the Scientific Study of Religion (SSSR 2012-2013)
Association of Sociology of Religion, (ASR 2012-2013)
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Özcan Güngör Unvan: Doç. Dr