LİSE TANITIMLARI
FEN LİSELERİ
•Fen liseleri zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki
yetenekleri yüksek olan öğrencileri, fen ve matematik
alanlarında yüksek öğrenime hazırlar.
•Bu bilim alanlarında gereksinim duyulan nitelikli bilim
insanlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
•Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik
gelişmelerle yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortam
ve koşulları hazırlar.
FEN LİSELERİ
• Teknolojiyi kullanabilen, yeni
hazırlayabilen bireyler yetiştirir.
bilgiler
üretebilen
ve projeler
• Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına,bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi
yetişmelerini sağlar.
• Fen liselerinde eğitim-öğretim 4 yıl olup yatılı ve karma okullardır.
• Yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.
FEN LİSELERİ
• Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve
öğretim programı uygulanır, matematik ve fen bilimleri dersleri
ağırlıktadır.
• Fen liselerini tercih etmek isteyen öğrencilerin fen bilimleri ve
matematik alanlarında ilgili ve yetenekli olmaları gerekmektedir.
• Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ile ortaokul yıl
sonu başarı puanının belirli oranlarda hesaplanmasıyla elde edilen orta
öğretime geçiş puanı ile bu okullara yerleşilebilir.
• Fen liseleri,lise türleri arasında üniversiteyi kazandırma oranı en
yüksek olan liselerdendir. Bu oran %90’ ın üzerindedir.
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
•Anadolu öğretmen liseleri, öğretmen yetiştiren yüksek
öğretim kurumlarına öğrenci hazırlar.
•Öğrencilere; öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik
mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları
kazandırmak, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür
vermek, ülke kalkınmasına sosyal, kültürel, ekonomik yönden
katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, dünyadaki
gelişme ve değişmeleri inceleyebilecek şekilde yabancı dil
öğrenmelerini sağlamak.
•Anadolu öğretmen liselerinde eğitim-öğretim 4 yıl, yabancı
dil ağırlıklı, gündüzlü veya yatılı öğrenime imkan veren orta
öğretim kurumlarıdır.
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
• Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ile ortaokul yıl
sonu başarı puanının belirli oranlarda hesaplanmasıyla elde edilen orta
öğretime geçiş puanı ile bu okullara yerleşilebilir.
• Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve
öğretim programı uygulanır.
• Öğretim programları, ortak genel kültür derslerinden, öğrencilerin
bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp geliştirmelerine imkan tanıyan
derslerden, öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden oluşur.
• Anadolu öğretmen lisesi mezunlarına; bakanlığımızca kontenjan
ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim programlarını; ilk beş
tercihinde kazanan öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir.
ANADOLU LİSELERİ
•Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin; ilgi, yetenek ve
başarılarına
göre
yüksek
öğretim
programlarına
hazırlanmalarını sağlamaktır.
•Anadolu liselerinde eğitim-öğretim 4 yıldır.
•Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders
çizelgesi ve öğretim programı uygulanır.
•Bu liselerde öğrenciler; Fen bilimleri, Sosyal bilgiler,
Matematik, Türkçe ve Yabancı dil ağırlıklı öğrenim
görmektedirler.
•Merkezi olarak yapılan sınavlarda elde edilen puan ile
ortaokul yıl sonu başarı puanının belirli oranlarda
hesaplanmasıyla elde edilen orta öğretime geçiş puanı ile bu
okullara yerleşilebilir.
SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
•Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve
yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda
yükseköğretime hazırlar.
•Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen,
yeni bilgi ve projeler üreten bireyler yetiştiren okullardır.
•Sosyal Bilimler Liseleri’ nde 1 yıl hazırlık + 4 yıl olmak
üzere öğrenim süresi 5 yıldır.
ADALET MESLEK LİSELERİ
•Adalet meslek liseleri Adalet Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatına eleman yetiştirmek ve öğrencileri yüksek
öğrenime hazırlamak amacıyla kurulmuş ortaöğretim
kurumlarıdır.
•Adalet meslek liselerinde; meslek dersleri ağırlıklı fakat
kültür dersleri ile desteklenmiş bir lisedir. Birinci sınıfta
sadece iki hukuk dersi, Daktilografi ve bilgisayar dersinin
yanı sıra tamamen kültür dersleri okutulmaktadır. İkinci ve
üçüncü sınıflarda meslek dersleri ağırlıktadır.
ADALET MESLEK LİSELERİ
• Adalet meslek lisesi mezunları KPSS sınavında başarılı olmaları
halinde Kamu Kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca Adalet Bakanlığınca
yapılan sınavlara Adalet Meslek Lisesi mezunu olanlar da
katılabilirler.
• Adalet Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler, Adalet ve Adalet
Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarının uyguladığı meslek
yüksek okullarına sınavsız olarak devam etme haklarına sahiptirler.
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
•Sağlık meslek liseleri; öğrencileri sağlık mesleklerine
hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.
•Tam gün eğitim verilmektedir.
SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
•RADYOLOJİ
TEKNİSYENİ
BÖLÜMÜ:
Sağlık
kurumlarında hastaların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi
çeken, filmin banyosunu yapan, ışın tedavisi planı
uygulayan, film raporlarını hazırlayan ve arşivleme
işlevlerini yöneten bölümdür.
•İLK YARDIM VE ACİL TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ:
Bireyi, aileyi, toplumu kazalardan koruyarak toplumun her
kesimindeki kişilerin beden, ruh ve sosyal yönden kazaya
uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle
onlara ilk yardım bakımını planlayan, uygulayan ve
kazazedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak acil bakımını
sağlayan sağlık personelidir.
SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
• LABORATUAR TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Sağlık kurumları
bünyesinde çeşitli laboratuarlarda,halkın sağlığını korumak ve teşhis
ile tedavisine ışık tutmak amacıyla her çeşit araç-gereç ve cihazları
kullanarak teknik seviyedeki laboratuar tetkik ve analizlerini yapan, bu
amaçla numune alan, analizler için solüsyon ve kültür vasatları
hazırlayan, yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasında ilişkiyi
kuran,sonuçları rapor eden sağlık personelidir.
• DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Ağız ve diş konularında, diş
hekiminin kontrolü altında kendisine gönderilen ağız ölçüleri üzerinde
hastanın eksik olan hastanın diş ve ağız dokularını tamamlayan ve
düzenleyen,protez ve apareyleri tekniğine uygun olarak yapan sağlık
personelidir.
SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
•ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Her türlü
yerleşim yerinde birey, aile ve toplumun sağlığına zarar
veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen, kontrol
altına alan, iyileştirme çalışmalarının uygulayan ve
uygulanmasını sağlayan bu amaçla atıklar, kemiriciler,
vektörler, su, hava, gıda, konut, endüstri ve toplu yaşanan
yerlerin sağlık kontrollerini yapan, ruhsatlandırma
işlemleriyle zararlaştırma tekniklerini uygulayan, sağlık
eğitimi, istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini
yapan sağlık personelidir.
•ANESTEZİ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ: Bir hekim kontrolü
altında hastaları, cerrahi müdahaleler sırasında anestetik
maddeleri tekniğe göre uygulayarak hastaları uyutan sağlık
personelidir.
SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
• TIBBI SEKRETER BÖLÜMÜ: Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri
derleyen, derlediği istatistiki bilgileri bilimsel metotlarla analiz ederek
ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve
yazışma işlerini yürüten, ihtiyaç duyulan bilgileri toplayıp belgeye
dönüştürebilen sağlık personelidir.
• ORTOPEDİK CİHAZ VE PROTEZ TEKNİSYENİ BÖLÜMÜ:
Bireyin,ailenin ve toplumun beden, ruh ve sosyal yönden sağlıklı
olması amacı ile tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği ortopedik cihaz ve
protez tekniklerini uygulayan, mesleki tıbbi cihazlarını kullanarak
hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapan sağlık
personelidir.
MEZUNİYET SONRASI
İŞ OLANAKLARI
Okulu bitirenler sağlık teknisyeni olarak mezun olurlar. Sınavlarda
başarılı olanlar alanları ile ilgili sağlık sektöründe çalışmaya başlarlar.
Ayrıca özel kurum ve kuruluşlarda da açılan sınavlara katılabilirler.
Kazandıkları takdirde sağlık teknisyeni olarak göreve başlarlar.
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
•Endüstri meslek liseleri, ortaokuldan sonra öğrencilere,
endüstrinin ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda mesleki bilgi ve
beceriyi kazandırmak suretiyle onları iş alanları ile yüksek
öğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel
teknik öğretim okullarıdır.
•Bu liselerde eğitim tam gündür.
•Orta okul mezunu öğrenciler, endüstri meslek lisesine direk
kayıt yapma imkanına sahiptirler. 9. sınıf sonunda
bölüm/alan/dal seçimi tercihinde bulunmaktadırlar. Ancak
seçtikleri bölüme okul kontenjanından fazla başvuru olduğu
takdirde öğrencinin, diplomasındaki başarı notu ile 9.
sınıftaki yıl sonu başarı puanı dikkate alınır.Başarılı
öğrencilerden başlanarak kayıt yapılır.
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
• Bu okulların ANADOLU kısmına sınavla öğrenci alınmaktadır.
• Endüstri meslek liselerinde öğrenciler genel kültür dersleri ile meslek
dersleri bir arada okutulmaktadır. Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Tarih, Coğrafya, Yabancı
Dil gibi ortak genel kültür derslerini alırlar. Daha sonra okudukları
bölüme göre Ölçme Bilgisi, Meslek Teknolojisi, Malzeme Bilgisi,
Teknik Resim, Bilgisayar, İşletme Bilgisi, İş Güvenliği, Girişimcilik
gibi dersler alırlar. Ayrıca atölye ve laboratuar uygulamaları yaparlar.
• Endüstri meslek liselerinde, 1. sınıfta eğitim okulda yapılmaktadır.
Öğrenciler, 10. sınıftan itibaren atölyelerde uygulamalı derslere
girmektedirler. 12. sınıfta staj yapmak üzere pratik eğitimleri için iş
yeri ve işletmelere gitmektedirler.
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
• 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanuna göre öğrenciler iş
yerinde yapılan pratik eğitimde,asgari ücretin %30’undan az olmamak
üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde pratik eğitim gören öğrenciler iş
kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta
primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir.
• Endüstri meslek lisesi mezunları, kamu ve özel iş yerlerinde
çalışabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan
mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.
Özel sektörde ise eğitim esnasında iş hayatını yakından tanıdıklarından
rahatlıkla iş bulabilirler. Endüstri meslek lisesi mezunlarının avantajlı
oldukları bir diğer konu da kendi iş yerlerini açabilirler.
• Endüstri meslek lisesinden mezun olanlar, alan/dal/bölümlerinin
devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri
durumunda kendilerine ek puan verilmektedir.
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
•Endüstri meslek lisesi mezunları, gerekli şartları yerine
getirdikleri taktirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde
veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksek
okullarının ÖSYM tarafından tespit edilen okulların
programlarına sınavsız olarak devam edebilirler.
•Sınavsız olarak meslek yüksek okulu mezunlarından
%10’dan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre
alanlarındaki lisans programlarına, ÖSYM tarafından
yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) kazandıkları takdirde
devam ederler. Ayrıca Mesleki Teknik Eğitim Fakültelerinde
bulunan 4 yıllık üniversite bölümlerine sadece teknik
endüstri meslek lisesi ilgili bölümlerinden mezun öğrenciler
ÖSS puanları ile başvuru yapabilirler.(METOK)
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM
MESLEK LİSELERİ
•Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke
ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya
sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri,
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda
Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve
Yaşlı Hizmetleri, Denizcilik alanlarında sektörde görev
alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir
nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim
veren okullardır.
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK
LİSELERİ
• Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitimin
genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere
ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle
onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve
yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak
bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik
alanlarda mesleki formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve
yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.
• Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel
bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum
sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen,
hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen,
yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip
bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK
LİSELERİ
• Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim
kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi
duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.
• Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran
dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta
diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır.
• Öğrenciler; 10’uncu sınıfın sonunda sektörel ihtiyaçlar, okulun
donanımı, öğretmen durumu ve fizikî kapasitesi ile sahip oldukları
yeterlikleri de dikkate alarak meslek/dal seçimi yaparlar. Öğrencilerin
alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da
dikkate alınır.
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK
LİSELERİ
• Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak
yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi
sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında
sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir
yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika
programlarında değerlendirilir.
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK
LİSELERİNDE UYGULANAN ALAN VE DAL
PROGRAMLARI
•
•
•
•
•
•
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ
EĞLENCE HİZMETLERİ
GIDA TEKNOLOJİSİ
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ
DENİZCİLİK
ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Anadolu güzel sanatlar liseleri öğrencilerin:
•Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
eğitim öğretim görmeleri, özel yetenek gerektiren yüksek
öğretim
programlarına
hazırlanmalarını,
alanlarında
araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda
yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler
olarak yetişmelerini, Millî ve milletler arası sanat eserlerini
tanımalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır.
ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
• Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren
yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Okulların resim ve müzik
alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24’ü
geçemez.
• Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde
mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam
edebilmektedir.
ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
•Öğrencileri imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği
konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere yüksek
öğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.
•Anadolu İmam Hatip Liseleri’ nin öğretim süresi 4 yıldır.
POLİS KOLEJİ
•Öğrencileri, ahlakını benimsemiş, her şartta ve koşulda
görev almaya hazır; bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak
gelişimini tamamlamış; insan haklarına saygılı; hür ve
bilimsel düşünce gücüne ve uluslararası alanda ülkemizi
temsil edebilecek seviyede iletişim becerisine sahip şekilde
yetiştirerek Polis Akademisine veya Emniyet Teşkilâtının
ihtiyaç duyacağı branşlarda fakülte ve yüksekokullara
hazırlar.
•Polis Koleji’ nin öğrenim süresi 4 yıldır.
POLİS KOLEJİ
Polis Kolejine Giriş şartları ;
• Giriş için gerekli özel şartları taşımak ( sağlık, fiziksel özellikler, not
ortalaması, temiz sicil vb.)
• Başvurular OGES başvuru zamanında yapılacak.
ASKERİ OKULLAR
•Askerlik mesleğiyle ilgili yükseköğretim kurumlarına
hazırlar.
•Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği alanda
yükseköğretim yapabilir.
•Askeri okullara avantajlı olarak girebilir.
•Öğrenim hayatı yatılıdır.
•Askeri Okulların öğrenim süresi 4 yıldır.
•Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı
parasız yatılı okullardır.
ASKERİ OKULLAR
•Öğrenciler Askeri Okullar Sınavına girerek mülakatlara katılmaya
hak kazanırlar.
•Öğrencilerin mülakatlara katılabilmesi için;
1.Sosyal durum, ahlak ve karakter ile ilgili koşulları
2.Sağlık ile ilgili koşulları
3.Boy ve yaş ile ilgili koşulları sağlıyor olması gerekmektedir.
Giriş şartları;
• İlgili askeri okul türüne göre ( hava, deniz, kara, jandarma,
astsubay vb.) giriş şartlarını taşımak ( sağlık, fiziksel özellikler, not
ortalaması, temiz sicil vb.).
•Başvuru sınavını kazanmış olmak ve mülakatta başarılı olmak.
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
•Bu lise ortaokuldan sonra örgün öğretime devam
edemeyenlere, hangi yaşta olursa olsun lise bitirme fırsatı
vermektedir.
•Üniversite sınavını kazandığı takdirde istenilen alanda
yüksek öğretim yapabilir.
•Meslek liselerinin açık lise bölümleri; ilgili okullarda akşam
saatlerinde eğitim yapar. Sadece mesleki derslere devam
edilir.
ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)
•Ortaokulu tamamlamış, 14-18 yaş arasındaki bireylere,
mesleğin türüne göre 3 ya da 4 yıl eğitim uygulanır.
•Çıraklık eğitimde çıraklar, haftada bir gün çıraklık eğitim
merkezinde ders görür, 5 günde beceri eğitimi gördükleri iş
yerlerinde çalışarak uygulama yaparlar.
•Ortaokulu tamamlamış çıraklar, isterlerse Açık Öğretim
Lisesine kaydolarak eğitimlerini devam ettirebilirler.
ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)
• Çıraklık eğitim süresi sonunda, sınavla kalfalık belgesi, devamında
ustalık sınavına girilerek ustalık belgesi alınır.
• Kalfalık eğitimi almadan da endüstri de 5 yıl çalıştıktan sonra ustalık
sınavına girebilirler.
• Ustalık belgesi alanlar, usta olarak birinin yanında çalışabilirler ya da
iş yeri açıp kendi işinde çalışabilir.
• Meslek kursları, çıraklık, örgün mesleki eğitim sürecine katılamayan
gençlerle, bu dönemlerini geçirmiş ve istihdam için gerekli becerilere
sahip olmayan yetişkinleri birer meslek sahibi yapmayı hedef alır
(Halk Eğitim Merkezi çalışmaları gibi).
Download

Lise Türlerinin Tanıtımı