ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DERGİSİ
Çukurova University
Journal of Faculty of Divinity
Cilt 14
Sayı 1
Ocak-Haziran 2014
T. C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
2014 (14/1) Ocak-Haziran
ISSN: 1303-3670
Sahibi
Prof. Dr. Ali Osman Ateş (Dekan)
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hasan Kayıklık (Başkan)
Doç. Dr. Bekir Tatlı, Doç. Dr. Nuran Öztürk,
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Gökalp, Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Yürük
Redaksiyon ve Dizgi
Doç. Dr. Bekir Tatlı, Suat Aslan
Yazışma Adresi
Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana
[email protected]
Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup yılda iki defa yayımlanır.
Yayın tarihi: Haziran 2014
Ç.Ü. İlahiyat Eğitimini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından yayımlanmıştır.
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır, Necmettin Erbakan Üniv.
Prof. Dr. Adnan Demircan, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Koşum, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İnam, Orta Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Bilâl Kemikli, Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Halis Albayrak, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Onat, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil Çakın, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman, Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Ünal, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki Salih Zengin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bu Sayının Hakemleri
(Hakemlerin isimleri unvan gözetilmeden harf sırasına göre dizilmiştir.)
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özpolat, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Doç. Dr. Ali Tan, Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özdemir, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Yıldırım Beyazıt Üni. İslami İlimler Fakültesi.
Doç. Dr. Bekir Tatlı, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Doç. Dr. Burhan Baltacı, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Celalettin Çelik, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Doç. Dr. Habil Nazlıgül, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Yrd. Doç. Dr. Hakan Uğur, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Yrd. Doç. Dr. Hanefi Bostan, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi.
Doç. Dr. Hayri Kaplan, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Doç. Dr. İsmail Şık, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Kadir Albayrak, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Kemal Polat, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. M. Hakan Cevher, Ege Üni. Devlet Türk Müziği Konservatuarı.
Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM).
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman, Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Mehmet Eren, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Doç. Dr. Muhammet Yılmaz, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Nasi Aslan, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Ömer Faruk Teber, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Ramazan Uçar, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Sami Kılıç, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Yrd. Doç. Dr. Sami Kilinçli, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Selahattin Polat, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Yrd. Doç. Dr. Şükrü Keyifli, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Yürük, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Gökalp, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Prof. Dr. Zekeriya Güler, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
İÇİNDEKİLER

MAKALELER
Muhammet YILMAZ
Bazı Hadislerin Sıhhat Durumuna Dair Ünlü Sûfî Necmüddîn el-Kübrâ’ya
Yöneltilen Sorular ve Cevapları...................................................................................... 1
Münir YILDIRIM
Antik Dönemlerde Adana’da Dini İnanç ...................................................................... 35
Bekir TATLI
“İslâm garip başladı…” Hadisine Orijinal Bir Bakış Açısı Getiren Mehmet
Feyzî Efendi’nin Peygamberlik ve Sünnet Anlayışı ....................................................... 49
Yusuf GÖKALP
İmamet Nazariyesi Bağlamında Zeydiyye’nin İmamiyye’ye Yönelik
Eleştirileri ..................................................................................................................... 89
Sami KİLİNÇLİ
Kur’an-ı Kerim’de Lağv Kelimesi ve Kullanımı ............................................................ 127
İzzet SARGIN
Yoksulluk ve Zenginlik Kavramlarına Zekât Bağlamında Farklı Bir Bakış .................... 151
Hikmet TOKER
Şâirân-ı Hâssa ............................................................................................................ 169
Satılmış ÖZ
Sosyolojik Bir Olgu Olarak Dini İhya Hareketlerinin Temelleri ................................... 187
Ali FİDAN
Cemil Meriç’in Perspektifinden Din, Toplum ve İdeoloji ........................................... 215
Nagihan YANAR
Halîfe b. Hayyât ve Hadis İlmindeki Yeri .................................................................... 239
Semra ÇİNEMRE
Araştırma Görevlilerinin Sorun ve Beklentileri: İlahiyat Fakülteleri Örneği .............. 261
Hatice TEBER
Haricî Gelenekte Nahvî ve Lügavî Tefsir -Tefsiru Kitabillahi’l-Aziz Örneği- ................ 291

SEMPOZYUMLAR
Şükran ADIGÜZEL
İbn Sa‘d Sempozyumu ............................................................................................... 307
Aygül DÜZENLİ
Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi- Gönül Sultanları Buluşması ........................................ 311

KİTAP TANITIMLARI
Tamer YILDIRIM
Tehzibü’l-Ahlâk (Yahya İbn Adi) ................................................................................. 315
Aygül DÜZENLİ
Aydınlı Bir Uşşâkî Şeyhi Ömer Hulûsî ve Dîvân’ı (M.Ş. Baş) ....................................... 319
Download

Bu PDF dosyasını indir