T.C.
ARDAHAN VALĠLĠĞĠ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü
İL İÇİ ATAMA KOMİSYON KARARI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TaşraTeşkilatı PersonelininYer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmeliğin 14. Maddesinin (1) fıkrasının (e) bendigereğince İl ve İlçe Müdürlüklerindeki personellerin İl
içerisindeki, İlçelerarası ve İlçelerden İl Merkezine yapılacak yerdeğişiklikleri ile (ğ) bendi gereğinceTarımsal
Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) 4/A kapsamındaki personellerin boşbulunan beldelere Ocak-Şubat
aylarında nakilleri yapılacaktır.
İl Müdürlüğümüzce ihtiyaca ve norm kadroya göre belirlenen kadrolara Bakanlığımız TaşraTeşkilatı
Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ve Valilik Olurları gereğince OcakŞubat döneminde başvuru yapacak personelin puan ve tercihlerine göre değerlendirilerek yerleştirilmesi
gerçekleştirilecektir.
Komisyonumuz ilgili yönetmeliğe tabi personelin İl içerisindeki birimlere, ilçelerarası, ilçelerden il
merkezine ve il merkezinden ilçelere yapılacak yer değişikliklerini gerçekleştirmek üzere 05/09/2014 tarihinde
toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1-Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
gereği İl içi personel atamaları ile ilgili şartlar ilgili birimlere resmi yazı ile duyurulacak, ayrıca
www.ardahantarim.gov.tr. Web adresi duyurular bölümünde yayınlanacaktır.
2- Yönetmeliğin 25. maddesinin 1. Fıkrası gereğince atama için başvuru şartlarında aranacak özel
nitelikler ve atama yapılacak kadrolar cetvelin altında bu kadro ve ünvana göre belirtilmiş olup, bu şartlar
atamada dikkate alınacaktır.
3- Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
şartlarını taşıyan personel, atama isteği ile ilgili form dilekçeyi (Ek-4) bağlı bulundukları birimlere tasdik
ettirerek 12/09/204 tarihine kadar İl Müdürlüğümüzde olacak şekilde göndereceklerdir.
4- Tayin talepleri süresi 12/09/2014 tarihinde son bulacak ve Komisyonumuzca Yönetmelik kriterlerine
göre değerlendirilerek sonuç, 19/09/2014
tarihinde ilgili birimlere resmi yazı ile duyurulacak ve
www.ardahantarim.gov.tr. Web adresi duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
5- Atama sonuçlarına itiraz edecek personel itiraz ettiği konularla ilgili belgeleri dilekçesine ekleyip,
bağlı bulundukları birimlere tasdik ettirerek 25/09/2014 tarihinde İl Müdürlüğümüzde olacak şekilde
göndereceklerdir.
6- Komisyonun itirazlar konusunda vereceği karar kesin olup,
atama işlemleri buna göre
gerçekleştirilecektir. İtirazlar Komisyonumuzca yeniden değerlendirilip karara bağlanarak tüm atamalar.
30/09/2014 tarihinde www.ardahantarim.gov.tr. Web adresi duyurular bölümünde yayınlanacak ve ilgili
birimlere resmi yazı ile duyurulacaktır.
İş bu karar (6) maddeden ibaretolup, imza altına alınmıştır.
Üye
Feridun ARTAN
İMİ ŞubeMüdür V.
Üye
Üye
Neşat ULUTAŞ
İl MüdürYardımcısı V.
Turgay ŞİŞMAN
İl Müdür V.
KomisyonBaşkanı
......./ 09 / 2014
Deniz PİŞKİN
ValiYardımcısı
AĞUSTOS-EYLÜL 2014 DÖNEMĠ ĠL ĠÇĠ NAKĠL TALEBĠ YAPILACAK BOġ TARGEL(4-A LI)
PERSONELĠ KADROLARI
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Ġl-ĠLÇE
İL MERKEZİ
İL MERKEZİ
İL MERKEZİ
İL MERKEZİ
İL MERKEZİ
İL MERKEZ
İL MERKEZ
İL MERKEZ
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
GÖLE
ÇILDIR
ÇILDIR
ÇILDIR
DAMAL
DAMAL
DAMAL
POSOF
POSOF
POSOF
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
HANAK
BELDE/KÖY
Tazeköy
Yanlızçam
Çağlayık
Bayramoğlu
Dedegül
Hç.Hasköy
Güzçimeni
Hacıali
Dölekçayır
Yenidemirkapı
Balçeşme
Çayırbaşı
Dedeşen
Yağmuroğlu
Koyunlu
Büyük Altınbulak
Akkiraz
Kurtkale
Aşıkşenlik
Seyitören
Tepeköy
Eskikılıç
Doğrular
Günlüce
Binbaşıeminbey
Sazlıçayır
Karakale
Ortakent
Çayağzı
Binbaşak
Yamçılı
Aşağıaydere
KADRO UNVAN
Ziraat Mühendisi (Zootekni)
Ziraat Mühendisi (Zootekni)
Ziraat Mühendisi (Zootekni)
Ziraat Mühendisi (Toprak)
Ziraat Mühendisi (Zootekni)
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi (Tarım Ekon.)
Ziraat Mühendisi (Zootekni)
Ziraat Mühendisi (Makine)
Veteriner Hekim
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi (Toprak)
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi (Zootekni)
Ziraat Mühendisi
Veteriner Hekim
Ziraat Mühendisi
Ziraat Müh. (Bahçe Bitkileri)
Veteriner Hekim
Ziraat Müh.(Bahçe Bitkileri)
Ziraat Müh. (Zootekni)
Veteriner Hekim
Ziraat Mühendisi
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
DÜZENLEYEN
Özlem BOZKURT
Özlük Görv.
KONTROL EDEN
Feridun ARTAN
İ.M.İ Şube Müdür V.
ONAYLAYAN
…./09/2014
Turgay ŞİŞMAN
İl Müdür V.
Neşat ULUTAŞ
İl Müdür Yardımcısı V.
Download

T.C. ARDAHAN VALĠLĠĞĠ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl