T.C.
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSiTESI
TBKNoLo.lina.rUlrnsi lnr.qlltGt
KARARI
r.q.xUlrn voNnrim KURULU
TOPLANTI TARIH
TOPLANTI SAYISI
ALINAN KARAR SAYISI
10.02.2015
Faki.ilteyonetim I(urulumuzDekanProf.Dr. osmanirerc bagkanhfrndaaqa[rdakigiindem
gortiqmek
tizeretoplanmrqttr'
maddelerini
KARARLAR:
08- Enerji SistemleriMiihendislifi Lisans ProgramtnaMiiracaat Eden Yandal
Ofrencilerin Onaylanmasr.
Enerji SistemleriMiihendislifi Boliim Baqkanh[rnn 04.02.2015tarihli ve 82585730302.01.tt-ig sayir yazrsrnrnincelenmesisonucunda;2014-2015efitim 6[retim yrh bahar
yandalyapabilmekigin mtiracaat
ya'yrlnda Enerji SistemleriMiihendislifi lisansprogramrnda
qafilanntn
uygun olmast sebebiyleEnerji
eden adaylardanaqa[rdabelirtilen o[rencilerin
SistemleriMiihendisli[i lisans programrndayandal yapmalarmrnuygunluluna ve konunun
RektorliikMakamtnaarzrnaoybirli[i ile kararverildi.
Fakiiltesi
Mrlhendislik
Fakdltesl
Miihendislik Fakiiltesi
Biiliimii
Iekstil MuhendisliEi
Cevre MrihendisliAi
Tercih Srrast
OErenciNo
I I I 1007007
2l 100609
Adr Soyadr
HikmetDEVECIOGLU
Esra SAHIN
GNO
l-l I
2.88
DeEerlendirme
UYGL,N
UYGUN
(IMZA)
Prof.Dr. OsmanIPEK
Dekan
(IMZA)
Prof.Dr. AbdullahOzSOY
Temsilcisi
Profesor
(iMZA)
Prof.Dr. Ali KemalYAKUT
Temsilcisi
Profesor
(iMZ^)
Prof.Dr. Arzu$ENCAN$AHiN
ProfesdrTemsilcisi
(il{Z^)
AYDOGAN
Tuncay
Dr.
Dog.
DogentTemsilcisi
Dog.Dr. MelekUSAL
Temsilcisi
Dogent
fivtzal
(iMZA)
Yrd.Dog.Dr.TunaGOKSU
YardrmctDogentTemsilcisi
*.'rtrw
Download

Yandal Değerlendirmeler