FARANI NNCISIIVI PROGRAMI PROTOTOT,U
Bizler, agalrda imzalm bulunan yi.iksekcilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasmda
Farabi Defi$im Programt kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmrg bulunmaktayrz.
2547 sayh Yiiksektilretim Kanunu ve Ytiksekcigretim Kurumlarr Arasmda Olrenci ve
Olretim Uyesi Degigim Programrna itigkin Ycjnetmelik, yiiksekrilretim Kurumlan Arasmda
Yurtigi Olretim Elemanr ve Ogrenci Degigim Programlanrun Desteklenmesi Amacryla
Ytiksekdlretim Kurulunca Yiiksekci$retim Kurumlanna Aktanlacak Tutarlaln Kullammr,
Muhasebelegtirilmesi, Bu Kapsamda Yaprlacak Odemeler ile Diger Hususlara
itigkin Esas ve Usuller
ile konuyla ilgili diler mevzuata uygun bir bigimde, aga[rda yer alan alanlarda, belirtilen
faaliyetlerde ve kararlagtrrrlan saytlarda, <ilrenci ve dlretim iiyesi deligiminde
bulunmaya karar
veren kurumlar olarak, Farabi Degigim Programr kapsamrnd a yer alanilke
ve kogullara eksiksiz bir
bigimde uymayr ve de[igimi gergeklegtirmeyi taahhtit ederiz.
Bu Protokol, iki asrl ntisha olarak yaprlmrg olup, 2015 yrhna kadar gegerlidir.
Kurum Adr:
Kurum Adr:
TRAKYA cWiVpnsirpsi
MARMARA
Rektor
Rekt<ir
Prof. Dr. Enver DURAN
Prof. Dr. M. Zafer GOL
rarih:
fWiVpnsirpsi
W
n 2 Fr(i\,1
2
0
AnALIK ?0lt
FARAni unGisina pRocRAMr
PROTOKOLU
Prof. Dr. Hilmi IBAR, Farabi Kurum Koordinat0rii
E[itim Fakiiltesi, ismail Hakln Tongug yerlegkesi
Ayqekadrn, 22100 EDiRNE
Tel: 0284 214 57 t2
Faks: 0284 214 62 79
Kurum Koordinatdrii
MARMARA
Prof. Dr. Aygen BAKIOGLU
Atatiirk Efitim Fakiiltesi
Kurum Koordinatiirii
E[itim Bilimleri Biiliimii Biiliim Baqkanr
e-posta: [email protected]
ou:
l$rmr
Alan kodu
Derece
On
Kod
Ad
Lisans
Lisans
YiiksekOlretim Kurumu
Yiiksek
Lisans
Doktora
G0nderen
Kabul eden
Toplam
6grenci
Sayrsr
Deligim
Siiresi
(D0nem)
Trakya
t2.l
Trp
X
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
13.
l
Biyoloji
X
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
t3.2
Fizik
X
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
X
13.3
Kimya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
I
l.l
Matematik
X
Universitesi
Marmara
Universitesi
08.3
Tarih
X
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
J
2
2
a
2
2
z
2
2
2
2
2
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Trakya
08.9
X
Sanat Tarihi
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
09.0
09.4
X
Tiirk Dili ve
Edebiyah
Marmara
Universitesi
Trakya
Miitercim
Terctimanlft
X
Almanca
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Miitercim
09.4
Universitesi
X
Tercilmanhk
Universitesi
ingilizce
Marmara
Universitesi
Trakya
06.
I
06.9
X
Makine
Miihendisli$i
Bilgisayar
Mi.ihendisligi
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
X
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
05.7
E$itim Bilimleri
X
Universitesi
Marmara
Universitesi
05.9
M0zik Egitimi
X
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
05.9
Resim-ig
E[itimi
X
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
05.2
0s.2
05.2
Srnrf
Ogretmenligi
Fen Bilgisi
X
Marmara
Universitesi
X
Osretmenli$i
Sosyal Bilgiler
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
X
Ogetmenlipi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
ilk0lretim
Matematik
Trakya
Universitesi
X
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
a
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z
2
z
2
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
0s.2
Ogetmentigi
Marmara
Universitesi
05.2
X
OkulOncesi
Ogretmenligi
I
rakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
05.9
05.9
X
Almanca
Osretmenli!i
trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
X
.. ingilizce
OSretmenligi
lralrya
Universitesi
Marmara
Universitesi
05.2
..
X
TUrkge
O$retmenligi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
05.9
X
..Bilgisayar
O$retmenligi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
05.6
X
Zihin Engelliler
OSretmenliSi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
04.0
X
Igletme
(ingilizce)
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
04.0
igletme
X
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
04.9
Kamu Ydnetimi
X
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
14.3
iktisat
x
(ingilizce)
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
14.3
iktisat
X
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
04.9
Maliye
X
I rakya
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
za
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
2
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
2
2
a
z
2
2
2
z
2
2
2
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Universitesi
Marmara
Universitesi
Marmara
Trakya
Universitesi
Universitesi
Trakya
X
04.9
Ekonometri
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Qahgma
04.4
X
Ekonomisi ve
Endiistriyel
Universitesi
Marmara
Universitesi
ilipkiler
Trakya
t4.6
X
Uluslar arasr
itigtiter
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
03.
l
X
Resim
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
03.5
X
Grafik
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
X
03.1
Heykel
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
03.2
X
Miizik
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
t2.9
I 1.3
X
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Bilgisayar
Teknolojisi ve
Marmara
Universitesi
X
Programlama
X
16.9
Universitesi
Elektrik
16.9
Makine
Biiro Y0netimi
04.5
X
ve Y0netici
Asistanhsr
04.2
Muhasebe ve
Vergi
X
Trakya
2
2
2
2
2
2
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z
2
a
2
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Universitesi
Marmara
Universitesi
Marmara
Tralcya
Universitesi
Universitesi
Trakya
Marmara
Universitesi
Universitesi
z
Marmara
Universitesi
Trakya
Marmara
Universitesi
2
Universitesi
Marmara
Universitesi
Universitesi
2
Trakya
Marmara
Trakya
2
Marmara
Universitesi
Universitesi
Trakya
2
Universitesi
Trakya
Universitesi
2
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
X
Marmara
Universitesi
Uygulamalarr
04.3
Marmara
Universitesi
X
Turizm ve Otel
igletmecili!i
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
X
04.0
igletme
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
t6.9
X
Bankacrhk ve
Sigortacrhk
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
t6.9
X
Drg Ticaret
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
16.9
X
Su Urunleri
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
04.6
X
Pazarlana
I
rakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
t2.9
X
Anestezi
Tralqya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trbbi
t2.8
12.9
X
Trakya
GOriintiileme
Universitesi
Teknikleri
Marmara
Universitesi
Trbbi
X
Laboratuvar
I'rakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
12.9
ilk
ve
Acil
Yardrm
X
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
z
2
2
2
z
2
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
2
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
z
z
2
2
2
a
z
2
2
2
z
2
2
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
6n:
I
Alan kodu
On
Kod
Ad
Beden
16.
I
Lisans
Lisans
E[itimi
ve Spor
6lretmenli!i
Yiiksekiifretim Kurumu
Derece
X
YUksek
Lisans
Doktora
G0nderen
Kabul eden
Trakya
Marmara
Universitesi
Universitesi
Toplam
DeSiqim
Ogrenci
Siiresi
Sayrsr
(Ddnem)
2
J
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
I
I
ou:
On
Kod
Ad
Lisans
Lisans
Yiiksek
Lisans
Doktora
Gdnderen
Trakya
06.9
Elektronik
Teknolojisi
Universitesi
X
Toplam
YiiksekOfretim Kurumu
Derece
Alan kodu
Marmara
Universitesi
Kabul eden
Ogrenci
Sayrsr
Marmara
Universitesi
2
Trakya
Universitesi
Depigim
Siiresi
(D0nem)
2
OD: Ogrenci De[iqimi
Alan kodu
On
Kod
Ad
YiiksekO!retim Kurumu
Derece
Lisans
Lisans
Yiiksek
Lisans
Doktora
Gdnderen
Trakya
Eczacrhk
X
Universitesi
Marmara
Universitesi
Kabul eden
Toplam
Olrenci
Sayrsr
De$i9im
Stiresi
(Ddnem)
Marmara
Universitesi
Trakya
Universitesi
2
2
Download

rarih: