T.c.HARRAN
UNivpnsirnsinnrronrUGtrNonN
Universitemiz birimlerine 2547 sayilrKamur, Ogretim Uyeligine Yiikseltilme ve Atanma YdnetmeliSi
ile Harran Universitesi Ogretim Uyelili Kadrolarrna Bagvuru igin Gerekli Koqullar ve Uygulama Esaslannrn
ilgili maddeleri uyarrnca aqaf,rdabelirtilen anabilim dallarrna 0lretim iiyesi ahnacaktr. Adaylarrn 657 Sayrh
Devlet Memurlarr Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen di$er kogullan taqrmalan
gerekmektedir.
l- Dogent kadrolarr daimi statiide olup, adaylar bagvuraca$rkadronun birim ve anabilim dahnr belirtilen
miiracaat dilekgelerine 2 (iki) adet vesikahk foto[raf ile birlikte ttirn dosyalarrnaash veya onaylanmrgdogentlik
belgelerini, di$er 0[renim belgelerini, rizgegmiglerini, niifus cizdam fotokopilerini, bilimsel gal4ma ve
yayrnlarrm ekleyerek 4 (ddrt) takrm halindeki dosyalanm personel daire bagkanhlma gahsenteslim edeceklerdir.
2-Yardtmct Dogentlik kadrosuna bagvuracak adaylar, bagvuracaprkadronun birim ve anabilim dah ile
yabancr dilini belirten miiracaat dilekgelerine lisans, doktora veya uzmanhk belgelerinin ash veya onaylanmrq
suretlerini, UnSffpnS veya diger yabancr dil belgelerini, Ozgegmiglerini,askerlik durum belgelerini, niifui
ciizdam fotokopisini, bilimsel gahgma ve yaymlarmr kapsayan 4 (Dort) takrm dosyayr ekleyerek ilgili fakiilte
dekanlrklarrve yiiksekokul miidiirliiklerine gahsenteslim edeceklerdir.(Giizel SanatlarFakiiltesi, Turizmve Otel
Iqletmecili$i Yiiksekokulu ve Viranqehir Sa$hk Yiiksekokulu Yardrmcr Dogent kadrolarma miiracaat edecek
adaylarbagmru ewaklarrnr Rektdrliik PersonelDaire BagkanhSrnateslim edeceklerdir.)
Yardrmcr Dogent adaylarrnm UnSA<pOS'den veya UniversitelerarasrKurul'un kabul ettifii srnavlann
birisinden en az 60 (altmrg) veya egdefer puan almrg olmasr, UniversitemizinyapacaSr yabancr dil smavma
girmesi ve bu smavdanen az 100 iizerinden 70 puan almalan gerekmektedir. Smav tarihi Rektorluliimiizce daha
sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Universitemiztnternet sayfasr olan www.harran.edu.tr adresinde
duyurulacaktr. UOSTpOS'den veya UniversitelerarasrKurul'un kabuf eftigi srnavlarm birisinden belirtilen
puanr aldrfrnr gtisteren belgesiolmayan adaym baqvurusu kabul edilmez.
3.: 2547 sayh Kanun, dfretim Uyeligine Yiikseltilme ve Atanma Y0netmeligi ile Harran Universitesi
..
Osretim Uyeli[i Kadrolanna Bagvuru igin Gerekli Kogullar ve Uygulama Esaslan Kriterlerinde (Sdz konusu
kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadr) belirtiten kogullarr sa[layamayan tilretim iiyeleri
adaylarrrunbagvurularrde[erlendirmeye ahnmayacaktrr.
4-Adaylarrn bu ilanrn yayrnlandrft tarihten itibaren l5 (Onbeg) giin igerisinde ilgili birimlere gerekli
evraklan teslim etmeleri gerekmektedir. SiiLresiigerisinde gahsenyaprlmayan miiracaatlar ile eksik belgeyle
yapilan miiracaatlar kabul edilmeyecektir.
5-Yabancr iilkelerden alman diplomalann Universitelerarasr Kurulca denkliginin onaylanmrg olmasr
gereklidir.
6-DiSer aynnttlt bilgiler igin Universitemiz PersonelDaire Bagkanhgrnrn0 414 318 30 25 nolu telefonu
ile ilgili dekanhk ve yiiksekokul miidiirltiklerinden bizzat bagvurularako[renilebilir.
FAKULTE / ANABiLiM DALI
E$itimde Olgme ve Delerlendirme
Efitim Y0netimi Tef.Pln ve Ekn
Bilgisayar ve Ogrt Tekn Egitimi
FEN EDEBiYAT FAKIJLTESi
t-rznr-s.q,N,q,rr,aR
FAKULTESi
[r,,q.niy,q,r FAKI]LTESi
MUHENDiSLiK FAKULTESi
Ruh Saghlr ve Hastahklarr
Kroner arter ektazisi ve lipoprotein
En az iki yrl onkoloji alanrndagahgmrqolmak
Ortopedi ve Travrnatoloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
inimal invaziu Spinal cerrahi teknikler
tabanr cerrahisi tecriibesi veva
rp Tarihi ve Etik
tt Hekimli[i ve Hip,Trp
ocuk Sa[hlr ve Hastahklan
Yaqamkalitesi iizerine gahgmasrolmak
Biyokimya
lp FakDltesimezunu olup mutasyon
VETERINERFAKTJLTESi
Senetik
lerrahi
3
I
3
I
5
I
I
I
4
I
I
I
Doktorasrnr Hemgirelik boliimrinde yapmll
olmak
I
I
Yerel arpa gegitleri konusunda doktorr
yapmrgolmak
ZiRAAT FAKt]LTESI
foprak Bilimi ve Bitki Besleme
I
3
foprak Bilimi ve Bitki Besleme
Azot-oksit
gazlannrn
sera
topraktar
emisyonunun azaltrlmasrkonusunda doktori
gahgmasryapmrgolmak
BEDENEGiTiMi VE SPORY.O.
BedenElitimi ve Spor O[r.
ruRizMvE oTELI$L.Y.O.
ieyahat Iqletmecili!i
DEVLETKONSERVATUARI
)iyano Gitar Arp
I
I
yiRAN$EHiR SAGLTKy.o.
{,KqAKALE MYO
)rganik Tanm
IOPLAM
l3
33
Download

T.c. HARRAN UNivpnsirnsi nnrronrUGtrNonN