Evrak Tarih ve Sayısı: 05/01/2015-65
TASNiF DISI
T.C.
AvRUPA niru,iGi nlx.tNltGt
Elitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanh[r
Sayr
z 96393232-77219573
Konu : Avrupa Koleji Yiiksek
2611212014
Lisans Burs
Programr
BEzM-i ALEM trNivrnsirnsi REKTORLUGtIxn
Avnrpa Birlili Bakanh[r tarafindan yiiriittilen ve rizel sekt<ir ve sivil toplum kuruluglanmzm
safladr[r burs destekleri ile siirdiiriilen "Avnrpa Koleji Ytiksek Lisans Burs Programl" bu sene
altmcr yrlma girmektedir. Program kapsamrnda burs almaya hak kazanan kigiler Avnrpa
Kolejinde (College of Europe / College d'Europe) senelik yiiksek lisans e[itimi alma
imkimna sahip olmaktadrrlar.
I
Avnrpa Koleji, 1949 yrhnda Belgika'mn Brugge gehrinde Avnrpa btittinlegme gabalanna
akademik destek vermek ve Avnrpa Birlifi kurumlan igin biirokrat yetigtirmek amactyla
kurulmugtur. ingilizce ve Fransrzca dillerinde elitimin zorunlu oldu[u Kolej, Avrupa
gahgmalan alanrnda en etkili ve saygln kurumlardan biridir. Kolej mezunlan, AB kurumlannda
ve iiye devletlerin kamu kurumlarrnda iist dtizey gOrevlerin yam sra tizel sektOr ve sivil toplum
kuruluglannda da <inemli giirev ve sorumluluklar tistlenme}iledir. Bugiine de[in bu saygrn
okuldan 164 Tiirk tilrenci meann olmugtur.
Bakanh[rmz tarafindan, akademik agrdan baganh ve Avnrpa BirliEi alamnda yiiksek lisans
yapmak isteyen dgencilere 2015-2016 akademik yrh igin Avnrpa Koleji'nde burs imkdm
saplanacaktrr. Burs bagvurulan igin gerekli gartlar ekte sunulan burs duyurusunda yer almakta
olup, son bagvuru tarihi 31 Ocak 2015 olarak belirlenmigtir. Burs programma iligkin duyrru
ve aynntilr bilgi Bakanh[rmrz internet sitesinde (www.ab.gov.tr) yer almaktadr.
Programa bagvuracak adaylann huhtk, ekonomi, sosyal bilimler, iletigim gibi ilgili alanlarda
iiniversite mezunu olmalan ve ingilizce ve Fransrzca dillerine program gereklilikleri tilgiistinde
hikim olmalan beklenmektedir. Bagvuru siirecinin tamamlanmasmm ardrndan Avrupa Koleji
tarafindan bagvuru dosyalarrmn incelenmesi yoluyla bir <in eleme listesi hazrlanmakta,
bursiyerler, bu listeye giren adaylar arasrndan mtilakat usuliiyle segilmektedir.
Universitenizde e[itim grirmekte olan 4. srmf dlrencilerinin meann olmalannm ardrndan bu
imkindan faydalanmasrm saflamak amacryla, rirne[i iligikte yer alan burs duyurusunun
kendilerine iletilmesinin faydah olaca[r miitalaa edilmektedir. Duyurunun yabanct dilde elitim
vermekte olan (Fransvcallngilizce) briliimler bagta olmak tizere Uluslararasr iligkiler, Avnrpa
Qahgmalan, Ekonomi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih, iletigim ve ihgilizce / Franszca Dil
Bilimleri gibi btiliimlere yaprlmasr yoluyla burs programrna iligkin bilgi dnemli bir hedef
kitleye ulaqacaktrr. Ote yandan sdz konusu duyurunun web sitenizde yayrnlanmasl progfttmm
daha genig dprenci gewelerine duyurulmasr agtsrndan faydah olacaktrr.
Bu belge, 5070 sayh Elektronik imza Kanununa giire giivenli elektronik imza ile imzelanmrghr.
Belge bilgisine htip:11172.16.L 83/cms.signer.eu/cms.signer.application?verification=true&signerAddressld=6538
erisebilininiz.
Mustafa Kemal Mah. 6.Cad. No: 4 06800 Bilkent/Qankaya ANKARA
Aynnhh bilgi igin irtibat:g.KOQTURK Avnrpa Birlili igleri Uzman Yardrmctst
Telefon:3 122 I 8 1723 Faks: 03122181309
E-Posta:[email protected] gov.tr Elektronik AE:
ntO:lwwgffit,
adresinden
TASNIF DISI
T.C.
AvRUPA riru,iGi mxLNlrGr
Efitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanhlr
Anrlan nedenlerle ekte yer alan burs duyurusunun
hususunda gere[ini saygrlanmla rica ederim.
ilgili
bt ltim ve birimleinize iletilmesi
Rauf Engin SOYSAL
BUytikelgi
Bakan a.
M0stegar
Ek: Avnrpa Koleji Ytiksek Lisans Burs Programr Duyurusu (4 sayfa)
''-
:. ''
,,
rr 4-1
9\ ra
{"{-
Mustafa Kemal Mah. 6.Cad. No: 4 06800 Bilkent/Qankaya ANKARA
Aynntrh bilgi igin irtibatQ.KOQTURK Avrupa Birlili igleri Uzman Yardtmctst
Telefon:3 122 I 8 I 723 Faks: 03122181309
E-Posta: [email protected] gov.
tr Elektronik A[: http://www.ab.goy'tr
TASNIF DISI
i.r3,\
-
Bu belge,5070 seylr Etektronik imza Kanunune gdre gtivenli elektronik imza ile imzalanmrghr.
Belge bilgisine http:1t172.16.L 83/cms.signer.eu/cms.signer.application?verification:true&signerAddressld=6538
erisehilirciniz.
.,:i
adresinden
TOIXIYE CUMHLIRiYETI
AVI.UPA BIN.LIGi BAXANLIGI
IEPUILIC
OS TUNXEI'
ITINISTIY TOf, EtI AFFAIRS
r
o
College of Europe
Colldge d'Europe
t
tlakrln
8ruttc
TUNXiYB CUMHURiYETi
AVRUPA giRLiGi BAKANLIGI
AVRUPA KOLEJi YUKSEK LiSANS BURS PROGRAMI DUYURUSU
Ankara, 12 Kasrm 2014
Avnrpa Birlili Bakanh[r tarafindan, akademik agrdan baqanh olan ve Avnrpa Birlifi alamnda
yiiksek lisans yapmak isteyen ri[rencilere 2015-2016 akademik yrh igin Avnrpa Koleji'nde (College
of Europe / Colldge d'Europe) burs imkim sa[lanacaktrr.
2015-2016 akademik yrhnda altrncr yagma girecek olan Avnrpa Koleji Ytiksek Lisans Burs
Programr'mn amacr, Avrupa Birli[ine tam iiyelik hedefi dofrultusunda tilkemizin ihtiyag duydu[u
donammh AB uzmanlanm ve gelecefin Ttirk Avrokratlanm yetigtirmektir.
Birli[i
Bakanhlr koordinasyonunda ytiriittilen burs programr kapsammda, sivil toplum
kuruluqlan ve 6zel sekttirtin deste[iyle, 2010-2011 akademik yrh igin 14,20ll-2012 akademik yrh
igin 19, 2012-2013 akademik yrh igin 22, 2013-2014 akademik yrhnda ise 20 adet burs
sa[lanmrqtrr. iginde bulundu[umvz2014-2015 akademik yrhnda 13 baqanh dsrencimiz bu saygrn
okulda yiiksek lisans efitimi alma imkimna kavuqmugtur.
Avnrpa
Program kapsamrnda burs verilecek dfrenciler, 2015-2016 akademik yrhnda Avnrpa Koleji'nde bir
yrlhk ytiksek lisans e[itimi gtirmeye hak kazanacaktrr. Bursiyerlerin, Kolejin Bruges veya Natolin
kamptislerinde, Avnrpa Disiplinlerarasr Qahgmalan, AB Uluslararasr iligkiler ve Diplomasi
Qahgmalarr, Avnrpa Kamu Ydnetimi ve Siyaset Bilimi Qahqmalan, Avnrpa Ekonomik Qahgmalan
ve Avrupa Hukuku Qahgmalan programlarrndan birinde 6[renim gdrmeleri sallanacaktrr. Burslar
e[itim, kayrt, harg, yemek, konaklama ve okul gezisi giderlerini kapsamaktadr.
Burs bagvurulan igin gerekli gartlar asaErda sunulmuq olup, son bagvuru tarihi 31 Ocak 2015 olarak
belirlenmiqtir. Son baqvuru tarihinde herhangi bir uzatma yaprlmayacaktrr.
Bursiyerler, Avnrpa Koleji tarafindan belirlenecek olan 6n eleme listesine girebilmig adaylar
arasrndan, Avrupa Birlili Bakanh[r ve Avnrpa Koleji temsilcilerinden olugan Avnrpa Koleji
Tiirkiye Ulusal Segici Kurulu tarafindan yaprlacak olan miilakatlar yoluyla belirlenecektir. Miilakat
tarihi ve yeri ile ilgili bilgi rin eleme listesine giren adaylara daha sonra iletilecektir.
3l
Ocak 2015 tarihinden sonra yaprlacak olan baqvurular kesinlikle dikkate almmayacakttr.
Kamuoyuna saygryla duyurulur.
I.
Bagvuru yolu:
l.
Adaylarm, iincelikle segtikleri ytiksek lisans programr igin Avnrpa Koleji internet
sitesine online baqvuru yapmalarr gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan, sistemde kigisel hesap
olugfurmalannm ardrndan baqvuru formunu doldurmalan ve sistem tarafindan talep edilen ek
evraklan bahsi gegen sisteme elektronik olarak yiiklemeleri beklenmektedir. Bakanh[rmrza burs
baqvurusunda bulunacak adaylann, bagvuru formunun ilgili alamnda bu hususu belirtmeleri
gerekmektedir.
baqvuru siirecinin tamamlanmaslnln ardmdan, Avnrpa Koleji elektronik
sisteminde olugturulan bagvuru formu, sisteme ytiklenen tiim belgelerin grktrlan ve aga[rda saylan
ek ewaklar bir dosya haline getirilerek gahsen ya da posta yoluyla Avrupa Birlili Bakanhprna
2. Online
gtinderilmelidir.
II. Burs programr baqvuru gartlan:
o T.C. vatandaqr olmak
o Ba$vuru tarihinde 35 yaqrndan giin almamrg olmak
. ilgili alanda iiniversite meamu yadason srmf ti$rencisi olmak
o
ingilizce ve Fransrzca dillerinin her ikisini de segilecek programrn dil kriterine uygun diizeyde
konugup yazabiliyor olmak
III. Burs bagvurusu igin gerekli belgeler:
o AB Bakanh[r burs bagvuru fomu (doldurulmuq
ve imzah olarak)
(Aga[rda ve www.ab. eov.tr adresinde elektronik olarak sunulmaktadrr.)
o Avrupa Koleji intemet sitesinde online olarak doldurulmup bagvuru fomunun grktrsr
o Akademik gahgmalan ve di[er bagarrlan tizetleyen, Europass formatrnda dtizenlenmig, ingilizce
ya da Fransrzca iizgegmig
. Sahip olunan diplomalarve ingilizce ya da Fransrzca gevirileri
o Akademik transkript ve ingilizce ya da X'ransrzca gevirisi
o 2adetfotofraf
o Son srmf ri[rencileri igin tiniversitelerinin 6[renci igleri biriminden alacaklarr iifrenci belgesi
o Kamu kurum ve kuruluqlannda gahqan adaylann, bagvuru belgelerine ilaveten, ktrumlanndan
alacaklan, "Koleje kabul edildikleri ve burs sallandrlr takdirde ytiksek lisans programr stiresince
Avnrpa Koleji'ne giinderilmek tizere izinli sayrlacaklanm" belirten bir yanyr da Avnrpa Birli[i
Bakanh[r'na baqvuru esnasmda teslim etmeleri zorunludur.
IV. Baqvuru igin temas noktasr ve adres:
Avrupa
Birli[i Bakanh[r
Elitim ve Kurumsal Yaprlanma Bagkanhlr
Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06510 Bilkent /ANKARA
[email protected]
Telefon: 031221817 23 03122181619
I
trqDcDtoup nlun os ,?rluolag 4flyug odnny uaptalau4lcaB
'4paqaulata?
ou, tflt1uolog
,lorytsod
,filouuqnq opntnrSoq @
1fl1l't19 odn"uy "ropoq a4q1to1llJ67 t1oolil1p5[llAd8-Ti \ototolwowo! ya1o37aq uopuoqnt 'uttoytopV
'r!p,gl1e ry?O It 1t4"q nnaloq uos au,1[a1oy odn uw urit rltt tpwapalo gIqZ-SrcZ O
'ttP1oco1ntn,fup
att prat ututtrouts tDrlDlt-rw tflocodo,( olnltopo unu,npftix 145a9 psnyl aQ1tg1
'tplocDlntnt lqDt DtD4Dpu to1{opo uat8 aulsatsll awap ue ar 1ocow1do1 opul(o st,toyg g7g7
olthcouto lsawua4lpq ur.tDlsnq qaraqa^ 'n1ntny p15ag psnlll a[q4fJ taloy odnaV G
oct.tb
1tg"to1
'trwqDuuD.tD
tt,tof Dulo unzaw uapupalw4lqq 4lrycatazoB a^ lolwr q 11p 'ot{ot$oc 'ataslat at Drylfq
lotkos 't4to1 '!w![q psDtls 'lwouap 'ry2pq as! ut5t wo.t8o.td uaf!.upqs apups$dwol u11oto77
14op,otoSto1 :Dutp unzaw uapulolwllpq q1n1 'tto1owfi1o5 odn.tty 'la1111111 tsDtDtolsnfi a^ lwllq
psDtts tpqru4 'luouap utit rto1wo.t8o.rd suo41 ryss1n( uafirnP.4ls apupslldwr4 sa8ntg (t
'tpaqawluar wufla opuruosdrtl twolSotd ttolowirlo) tsotota1u11d1s1q odntty as1 apups4dwuq
ullotDN uDunpq op,otuolo4 4paplawfwu$ t.tolwotSotd ttolowftlo) nqnqnll odntw at
t.tolow14o) qluoual7 odnaV 'ttolowS4D) lwlllg pso,Qg m turtauol nwoy oduty l.totDwfrlo)
tsowoldrA an o7uS111 ,sD"tD.tDFnln gf 'a$nduDl uDuqnq apul.qaf sa8n'tg utu.u461ag
'"t poglDwurynq fisndwq n1t uotolfios rug4w1 tutotSo.td suosry
ryspt u1u,1!a1oy odn.nV C
'
utwo.Eold
4oca115as
pnpnnz qowlo totytqozoK dnlnual aptazpp ur8tn auualtq yp
ap ryp pt1 nq 'dn1o D)zrsuDq ar aczly8ul tllp uql$a taloy odnltty (Z
'
Wlunnz tsowuolflos urur.rolt.rof q11 a1figaf Qtpuolqt5o apursags
punru! !l!31! utwoEo"td uolnn$og '.qlpuwpnu louSop uapulsa.pD [email protected]
outtoltlut.ttto utut.togtoS ntntloq out.tolwot8old suos11 2pqnt {apx odntdV 0
[email protected]
To
rxiYr curaxurlYErl
AVTUPA
rrrl,lcl t/rx^ Lrcr
f*,
AVRUPA BiRLidI NIXIXITGI
AVRUPA KOLnri vuXSnr lislxs nuns pnoGRAMI
2015-2016 AKADEMiK YILI
BURS BA$VTRUFORMU
Foto$raf
1.
2.
3.
Adr ve soyadr:
Dolum tarihi ve yeri:
lletigim bilgileri:
Tel:
GSM:
E-posta:
Adres:
4.
Mezun oldutu finiversite:
5.
Mczun oldufu b6ltm ve mezuniyet notu:
6.
Mevcut pozisyonu (6!renci, ig, mezun vb.):
7.
ingilizce dil dfizeyi:
(KPDS, TOEFL, IELTS...)
8.
Franszca dil dfizeyi:
(KPDS, DELF, DALF...)
9.
Bagka
belirtiniz.
10.
bir burs programr igin baqvurdunuz mu? Lttfen
burs programrmn edrnr
Avrupa Koleji efiitiminden sonm kariyer hedefiniz:
(100 kelimeyi geqmeyecek pekilde anlahnrz)
Tarih:
imzaz
Download

AvRUPA niru,iGi nlx.tNltGt