velayederi altmdaki gocuklannm ta$mtr ve taSrnmaz mallan ile arsa ve yapr
kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini de[erl..i
ge'.t n r,". tu.ru r*u. 4.,,i, u. r,"uu taii*iir,.,, t utto., bie.. aou.,,
harman makinast ve diger ziraat makinalan, ingaat ve 1^
-lilYnnnetayceoitrneJi
ig makinalan,
hayvanlar, kolleksiyoi've antika ev egyalan ile haklan, aracanar,
lotri*
odeme yapilanlara ayhk net odemenin, odeme yapllmayanlara ise GiH srnrfindaki
I . derece $ube Mudiirune yapllan ayhk net odemenin, beg katrndan fazla tutardaki
krsmr beyan edilir.
;;;;rr;;;ffi'$T;
i"H,:t:T||X":?,',:3*::3j:1'lY ,:::T _t:
",
"il"iri'J0."]ili'io.rr".
ADRESI (nahal, adq parsel nosu dahil)
KOOPERATiFNADI VE YERi
-rAgrr BiLGiLE
- DiGf,R TA$INIR
MALLAR
TA$INIR MALIN CINSI (4)
MAL BilDinimi
gOLUM - s
BANKA VE MENKU
S IRA
NO.
PARA VEYA MENKI.JL DECERIN
MTeIidI ts)
MiKTARI
TC.KiMLIKNO
CiNSi
ALTIN vn vrticnvHERAT
-6
BoRq -ALACAK BiLGiLERi
ADI VE SOYADI (
-
8
HAK (7)
Yaknllg
ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6)
BORq /ALACAK TUTARI
HAKLAR VE BEYANI GEREKLi C6NtJI,NX NidNN SERVET UNSUNT,INT
vEyABEyANI GEREKLI GORULeN oiGrR
SERVET UNSURLART
siitununa "kendi", "egi" veya "gocu!u" ibaresi yazrlacaktu.
Bu b0liime "bina", "ana" veya
'ar
'" yazrlacaktr.
3) Bu boliime kara, deniz veya hava ulagrm araglan
yazlacaktr,
Silah, pul, di[er kolleksiyonlar, antikalar, krymetli tablolar, halvanlar vs.
5) Yurtigindeki voya yurt drgndaki bankalar ile Ozel finans kuruluglannda
buluan para veya
Ttizel kiqilerde unvan yazrlacakhr.
Menkul mallara ait ihtira berati, alameti farika ve telifhakkr gibi haklar yazlacakbr,
0 tarih ve27484 sayir
yayrmlanan Mal Bild
De$igiklik Yaprlmasrna Dair Yonetmelikle "NUFUS cUzDAN sERl No" ibaresi
"TC CUMHURIYETI KIMLIK NUMARASI" otarak degigtirilmigtir.
Sayfa No:2/2
Bulunulmasr Hakk
;
Download

i"H,:t:T||X":?,`,:3*::3j:1`lY ,:::T 1^ _t: