Allilrz SigortdA.$.
Allianz@
Badlarbasr Krsrkh Cad. No:1 3
Altunizade 34662 istanbul
rel
PoLiqE oDEME NUMARAST :0001-1310{0811f,9211
:0216ss66666
//
FaKs:urrtr55bb/
oTo DlSl - ENDUSTR|YEL
Allianz Qozum Hatil 444 45 46
v,,wwailianzsigorgwgAvl-AR $icORTA ARAdER0,DEPOCU MAL| SORUMLULUK SiGORTA POL|qESi
;L:d i.ilH; i, :,,?
Uretim
ffi ilffi n[
KaynaSr
8000
Ba5langrq Tarihi
ulurreo slruGri
Polic,e
Biti5
No
:
VERGIS|
Sigorta Ucreti :
Stgorta Net Primi
onceki Poliqe No
Tarihi
BSM
0001-131G00759707
Suret
12,00000
TL
600.00
TL
12,600.00
TL
S0resi
cl.1111201412:N
1 yrl
9672870 CIHAN NAKLIYAT PAZARLAMA
Sigorta Ettiren
/
ENDUSTRIYEL
0001-131G00814692
u1111201312.00
Tekrar Barm
VE
SANAYI
Vergi Kimlik No
20901 96029
TiCARET LTD.sTi.
Adresi
TURK|YE,
Adr
Adresi
istanbul34235, ESENLER,ORUC
9612870
sigortalr
TURKIYE,
REIS
MAH. Tekstilkent Caddesi NO:1ll D:1GF
CIHAN NAKLIYAT PAZARLA 4A SANAYI VE TICARET LTD.5TI.
istanbulrq235,
ESENLE& ORUC RE|S
MAH. Tekstiikent Caddesi NO:t 11 D:IGF
Risk Bazrnda Olay Limiti
2m,000.00T1
Risk Bazrnda Yrlftk Limit
200,000.00 TL
Konusu
Adresi
Faaliyet
RisK
DEPO : DEPO, ANTREPO ( ATM MAK|NELER VE AKSAI4,B|LCISAYAR)
-
TURKIYE, Istanbul 34956, TUZLA, ORHANLI
_ TURKIYE,
Sigorta Konusu
MAH,
DERI SANAYICILER| BOLCESI, . . NO:. PARSELJ-2
ISIANbUI, TUZIA, OThANh MAH. AYDINLI, ISTANBUL DER| ORCANIZE SANAYI BOLCESi C3 PARSEL
DEPO, ANTREPO ( ATM MAK|NELER VE AKSAL,B|LCISAYAR)
Ana Teminatlar
Net Prim
12,000.00T1
BEDENT ZAMRLARDA 5AHt5 BAS|NA
100,000.00
BEDENI ZAMRLARDA KAZA BASINA
100,000.00 TL
1
MAIJIJI IARARLARDA KAZA BASINA
100,000.00 TL
100,000.00 Tr
TL
100,000.00
TL
00,000.00
TL
r0pram
12,000.00 TL
Poliqe Ozel gaftlan
AIhanz.5|gortaA'$'sigorta|t,nrnbeyanrnadayanara(bupo|iqedeyaz'|rsigo'ta
srgorta|ryadUsenhukukisorum|uIufu(yukandakisigoa||mit|erine
ozel Sartlarla sigorta eder.
5) UqunciJ .$ahrs Teminat Kapsamr .
ipbu pol4e ile 5igortacr , sigortanrn yijrilr|.igu esnasrnda meydana gelecek bir olay sonucunda
a) Uqtinc0 gahrslann 0lmesi,yaralanmasr veya sihhatinin bozulmasr ,
b)
;
Uqi.inc0 gahrslara ait
Busigor|asoz|e5mesi,i'busigortave.herhangibirsorumIu|u!unifasrdadahilo|maktizerevefakatbunun|asrntr|toimamakkaydry|a,BMC0venlikKonsey
4mgrika
Pir,le5ik,Dele
ut diger yaptrnm yasalan veya d0zenlemelerini ihlal eden trertrangi bir
irih
iicili teminat satlamaz.
BusigortarginticretIendiri|enprimgoz0nUnea|tnlrken,busoz|e5meninasbestyadaherhangibirbiqimd
adr geqen maddelerden meydana gelen,
bu maddelerden sonuglanan ya da bu maddeler sonucunda olu5an zarar ya da zararlaln (hasar ya da hasarlain; hasir ya da hisartanna
da tglePlerin,e,)
herha.ngi gerqekleten ya da iddia edilen sorumluluga uygulanmayacagr ve sdzkonusu sorumluluklan
temin etm
ltaleP 19
9it
Ani ve Kaza Sonucu Kirlenme Klozu :
l5bu teminat mi.inhagran ani, kaza sonucu veya gayri
edilenkuraIvenizamnamelereuymu5bu|unmast5artry|a,havakir|enmesi,.dumanve/veyagaz|annintr5an;su|annkir|enmesive7szial
mahsuIijnkir|enmesi;kaynaksuIanntnve/veyakuyulannve/veyasuakntt|anntnve/veyasuyatakiannrnveeyamaden
herhangi bir 5eyin fakirle5mesi hallerini de temin eder.Yukanda tanrmlanan hallerin ve rizikolann drprndaki bilcrimle hal
ve rizikolar teminat drSrdrr.
Ani ve kaza sonucu krrlenme klozu ile temin edilen teminat poliqe limitinil 905'i ile srnrrldrr.
9)
57ll
sayrll
CON : 6327881 I
tucAYLARStCl _8000
MUSteri Kopyas
114
Allianz Sigorta A.g.
Allianz@
Ba$arbagr Krsrkl Cad. No:] 3
Altunizade 34662 istanbul
Tel:02165566666
PoLiqE oOrmr NUMARAST : 0001-13r0{08146e211
Faks :021 6 556 67 77
Allianz Qozum Hatrt 444 45 46
wvwv.allianzsigorta.com.tr
oTo
DrSr
- ENDUSTR|YEL
DEpO,DEPOCU MAL| SORUMLULUK SiCORTA pOLiqESi
Tekrar Basrm
/
Suret
ENDUSTRIYEL
Tic. Sicil No: 6022
BLiyuk Mukellefler V.D. 800001 3270
Poliqe Ozel gaftlan
Eksper Atama Klozu: Rizikonun
halinde, eksper sigortacr tarafrndan tayin edilir ve ekper Ucreti sigortao tarafrndan 6denir. Sigortaft/Sigorta ettiren/Sigorta
atamasr halinde; her iki eksperin mutabrk kaldr8r onanm veya hasar konusu krymet deditiklikleri dikkate ahnrr.
Sigorta priminin ddenmesi,sigortacrnrn sorumlulugunun ba5lamasr,sigorta ettirenin temerr0d0 6zel gart
:
5igortasoz|e5mesininba5langtqtarihindenitrbarenengeqongiiniqindepo|iqeninsigortaettirene
dahi primi veya peSinah (ilk takit) ddememiSse m0teakip onbeS gOn s0re ile teminat durur. Temrnatrn durdutu bu stire iqinde primin/peginatrn ddenmesi halinde ve o arada
rizikonun gerqekleSmemi5 olmasr
olmaksrzrn feshedilmiS olur. Itbu ozel 5art, ekli genel tartlardan once gelir.
Sigorta priminin pe5in veya taksitle 6denmesi kararla5trrrlmrS ise pe5inatr poligenin teslimine rafmen ddenmemiSse,sigortacrnrn
sorumlululu baglamaz.
Bu 5art;sigorta ettiren/sigortalt ile aynt konuda sonraki ddnemlere ili5kin yaptlmtS ve teslim edilmi; yeni poliqeler bakrmrndan da geqerlidir.
Bupo|igeyeekIi6ene|$artlann..SigortaPrimininodenmesi,5igortactnrn5orum|ulu[ununBa5|amastve5igorta
b6lUmU;"Prim 6deme borcunda temerrtide drisUlmesi halinde Borqlar Kanunu hUkUmleri uygulanr/' teklinde de8istirilmistir.
Sigortal/5igorta
vermenizdurumunda.tazminahekika|maveyaaIamamah6l|eriortaya9kabi|ece$igibi30Nisan20ll
Tespiti, Bildirimi, Kaydr ve Bu Uygulamalarla Mricadele Usul ve Esslan Hakkrnda Yonetmelik hUkUmleri (erqevesinde illem tesis
Depocu Mali Sorumluluk Teminatfeminat gartr ve Ozel gartlan :
edilecektir.
_
Teminat:Cene|$art|arMadde38ahi|aftnamuhafazaedilmeksuretiylebtrakt|anmal|araver
Teminat5art|:'''adresindebuIunandepo|anndamuhafazaedr|en0qUncti9ah|araait
neticesindeki maddi tazminat taleplerini poliqede yazrl meblag ve genel 5artlar qerqevesinde odemeyi kabul eder.
Ozel Sartlar:
. Sigortahnrn
forklif ve vin6 kullanarak ya
.Yijkleme boSaltma anrnda kamyon ve benzeri araqlara gelebilecek maddi zararlar teminattan
hari(ir,
.Depo|anmast$butek|ifeyera|an0qiinc[l5ah|ssormIuIuk|an
haran|ar,dondur|mu5gda|ar,krmetlimaden|er,de$er|ita5|ar,krymet|imaden|erdenmamu|emtea,herttirmticevherat,nakit,krymet|i
t!t0n mamiilleri , yanro, parlaycr ve patlayro maddeler.
. Kendilitinden olupn paslanma yrpranma atrnma, qUrUme teminattan harictir.
,
,
. Yanh5
istifleme ve depolamadan kaynaklanan zararlar teminattan hari(ir.
. Depolama ko5ullannrn depolanan mahn niteligine uygun olmamasrna bath ortaya gkan zararlar teminattan hariqtir.
Muafiyet:
Beher maddi hasarda minimum 2.000.0 TL olmak iizere hasar
CON : 6127881 I
TUGAYLARS16I
Miilteri Kopyat
214
-8OOO
Allianz SiqortEf A.5.
Bag"Tarba5i Krsrklr
tad. No:13
Altunizade 34662 istanbul
PoLiqE oOrUe NUMARAST : oml -l
Tel:02165566666
Faks :021 6 556 67 77
Allianz (cizrim Hatil M4 45 46
0T0
31
0{081 Ms2fl
DrSr - ENDUSTR|YEL
DEPO,DEPOCU MAL| SORUMLULUK SiCORTA pOLiqESi
vwvwallianzsigorta.com.tr
Allianz@
Tekrar Basm
/
Buyuk M0kellefler V.D. 8000013270
Notlar
KAMAM VE SARTLAR
tenel gartlar Madde 3 8a hilafrna muafaza edilmek suretiyle brrakrlan mallara verilebilecek
zararlardan dotabilecek hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmigir.
Sigortahnrn forkifit ve/veya vinq kullanarak yapacagr y0kleme ve bo5altmalar iledepo iqindeki d0zen
lemeler esasrnda m05teri mailanna verilebilecek zararlar teminata dahildir.
*YUkleme bo5altma anrnda kamyon ve benzeri araqlara gelebilecek
maddi zararlarteminat haricidir.
+Depolanmasr i5bu poliqede yer alan riqtinc0
5ahrs sorumluluklan itibariyle kesin istisna olan emtealar
belirlenm$ olup, bu Sart taraflar arasrnda kayt ve not edilmigir: Gnl hapanlar, dondurulmug
grdalal krymetli madenler, deterli taSlar, krymetli madenlerden mamul emtea, her ttir mticevherat,
nakit, krymetli evra( her tUr antika, tahrl, sigara, tUtUn mam0lleri, yanrcr/parlayrcr/patlayca maddeler,
aSagrda
cam ve camdan mamul her nevi mallar harictir.
*Kendiliginden olu5an paslanma, ypranma, a5rnrnma, qijriime teminat haricidir.
Yanrl5 istifleme ve depolamadan kaynaklanan zararlar teminat haricidir.
*Depolanma koSullannrn depolanan mahn nitelile uy4un olmasrna
batl
ortaya qrkan zararlarteminat
haricidir.
6ENEL ISTISNALAR
3. gahs Mali Mauliyet Sigortar TiJrk 6enel gartlan qerqevesinde teminat drSrnda kalan hallere ilave olarak;
'1.
Sigortaltntn faaliyetleri sebebiyle sigorta kapasrmrna
giren
olayrn gerqekle5mesi sonucu olupcak finansal kayplar ve netice zararlan
zamrlan
2. Hrrsrzlk hasarlan
3. Meslekj Sorumluluk sigortasr kapsamrnda odenecek hasarlar
4. Asbest, silis, radyoaktiviteden laynaklanan sorumluluklar
5. Ur0n Sorumluluk, Uriln 6eri
Qfrrma, Ur0n Caranti
kapsamrnda degerlendirilecek hasadar
6. R0cu hakkrndan feragat anla5malan
7. C.evre Kirliligi (tedrici ve ani/<azaen kirlenme)
8. Poliqede yaztlt taaliyet konusu dr5rnda sigortalnrn faaliyetleri sonucu olupbilecek zararlar teminattan hari(ir.
9. C,apraz sorumluluk
I OFirmanrn verecegi hizmeti garanti etmek anlamrna gelecek her ttirlti durum ve ortaya grkan zarar
I I .Uzerinde calSrlan mala,binaya ve araziye
I
Suret
ENDUSTRiYEL
Tic. Sicil No: 6022
rerilebilcek zaradar
(uqak re
gemip montaj
esnasrnda gel$ilecek zaradar teminat haricidir)
2.Politily'siyasi riskler
FMLIYFI KONUSU : DErc, ANruPO ( AIM MAKINELER
VE AKSAM,BILGISAYAR)
FoLKLiFWIN(fMNSPALff : BIRER ADEI
TEMiNAT LIMITLERI : 5ahrs bagrna bedeni zamrlarda 100.000 TL
olay ba5rna bedeni zararlarda I 00.000 TL (yrllk azami)
olay ba5rna maddi zararlarda 100.000
TL (yllk azami)
CON : 6327881 I
TUCAYLARSIGI
Mtigeri Kopyasr
314
-8OOO
Allianz SigorraA.g.
Allianz@
Ba!larba5r Krsrkh Cad. No:13
Altunizade 34662 istanbul
tet :ul tb 55b bb bb
PoLiqE oOrmr NUMAMSI : 0001 -l
Faks :021 6 556 67 77
Allianz Qoz0m
Hafi
0T0 DrSr-
444 45 46
31
0{08 | 46e211
ENDUSTR|YEL
DEPO,DEPoCU MAL| SoRUMLULUK SIGoRTA PoLiqESi
www.allianzsigorta.com.tr
Tic. Sicil No:6022
Tekrar Bagm
/
Brjy0k M0kellefler V.D. 800001 3270
Odeme Planr
Srra
No
Odeme Vadesi
ALLIANZ slGoRTA A.5.
/M#
LEVTIA NUMARASI
Teknik Personel
/
i' ali":;I+'*'^
..t1 ' j
'
:
Sicil
:
GAMZE BULBUL
|
2ooso2364
CON : 65278811
M(]$teri Kopyasl
Suret
ENDUSTR|YEL
TUcAYLARSICI-8OOO
414
Download

Allianz@ - Cihan Nakliyat