TEKIRDAC MURATLI ORGANiZE SANAYi BOLGESI
MUTE$EBBIS HEYET BA$KANLIGINDAN
ATIKSU ARTTMA Tf,sisi YAPIM
i$i
iullosi
ZEYiLNAME
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhlrnrn kedi desteli ile Miitegebbis Heyet
Bagkanhlrmrzrn sorumlululu altrnda yaprlacak olan Tekirda! Murath organize Sanayi
Bdlgesi Evsel ve Endiistriyel Atrksu Antma Tesisi yaprm igi ihale doktimanmda;
l-Hava kdriikleri binasrna ait projelerde yer alan muhtelif gaptaki "Galvanizli
Borutar" keqif cetvelinde yer alan MTBF-58 pozu dosrultusunda "Qelik Boru" olarak
de!igtirilmigtir.
2-Keqif icmalinin, .,Elektrik, otomasyon ve Enstriimantasyon igleri Genel Kegif Igleri
Ozeti" Bdliimiintin Teklif Birim Fiyath iqler icmalinde yer alan ETBF-4 ile ETBF-2.3'l poz
no'larrna ait ig kalemleri aqalrdaki gekilde defigtirilmigtir.
Eski Hali
:
Poz No
Otgii
Malzeme veva lsin Cinsi
Miktarr
ETBF-2.3.I
0,3-3 A Motor yol verme unitesi-Direkt Yol Verme
ETBF.4
2000 kVA Gug Trafosu, 3150A Busbar ve 3150 A
Motorlu Motorlu $alteri dahil Ana Dagrtrm Panosu ile
KomDle
Teklif
Tutarl
Birim
(TL)
Fivatr(TL)
ad
m
l0
Yeni Hali:
Poz No
FivatlflL)
Miktarr
ETBF-2.3.I
Teklif
Birim
6t9n
Malzeme veya igin Cinsi
0.3-3 A Motor vol verme iinitesi-Direkt Yol Verme
Tutarl
(TL)
ad
2l
2000 kVA Guq Trafosu, I l50A Busbar ve 3150 A
ETBF.4
Motorlu Motorlu $alteri dahil Ana Datltlm Panosu ile
ser
I
Komole
ilgililere ilanen duyurulur.
O'llcal?olL^
\.."',L..,,.,..{a ieso,...
t c \rrds
1a-r-t-\
\o.1.
^.1*J
,
.
Download

Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi İhalesi Zeyilnamesi