Evrak Tarih ve Sayısı: 31/03/2015-1167
*BELCLFPC*
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Sayı
Konu
: 61509119-774.01.01: Teklif Mektubu
İLGİLİ FİRMALARA
Üniversitemizce ekli listede yer alan ve 37 kalemden oluşan muhtelif kırtasiye
malzemesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre satın alınacak olup, ilgilenen
satıcıların 06/04/2015 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Genel Sekreterliğimize
başvurabilecekleri ilanen duyurulur.
e-imzalıdır
Rıfat SAİDOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı
EKLER :
İlan Metni (1 Adet)
31/03/2015 B.İşl.
31/03/2015 Araştırmacı
: V.ÜREK
: E.DOĞAN
Mevcut Elektronik İmzalar
RIFAT SAİDOĞLU (Genel Sekreter Yardımcısı ( Rıfat Saidoğlu ) - Genel Sekreter Yardımcısı) 31/03/2015 11:36
Evrakı Doğrulamak İçin : http://95.183.136.56/enVision/Dogrula/LCLFPC
Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri PK.47200
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Vedat Ürek
Artuklu/Mardin
Tel: : 4822134002
Faks: 4822134004
E-Posta: :
Elektronik ağ:www.artuklu.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C.
MARDiN ARTUKLU
UNivrnsirnsi nnrronlUcti
Genel SekreterliEi
SAYI
:
KONU
: Teklifiniz
..
.t ..
./2015
Agaltda cinsi, cizellikleri ve miktarlanyazrhmallar 4734 sayrh Kamu ihale Kanunu'nun22ldmaddesi gere$ince
Dogrudan Temin Usulii ile satrn ahnacaktrr. ilgilenmeniz halinde KDV harig teklifinizin
.. tarihine kadar
bildirilmesini rica ederiz.
Satrn Ahnacak Mahn / Hizmetin / Yaprm isinin
Cinsi
;.N(
I
Ozelikler
A4 FOTOKOPI KAGIDI
KUTU
3
ZIMBAMAKINESi
4
KUCUKBOY
BUYUKBOY
) ZIMBATELI
KOLI
BEYAZ
7
KLASOR
KLASOR
TEL SOKUCU
TUKENMEZ KALEM
8
PILOTKALEM
MAVI
MAVI (I.KALITE)
9
DELGEC
MASA ORTA BOY
J
6
l0 KOLI BANDI
KUCUK BOY
TIRNAK
BUYUKBOY
ll
(IOOM)
IMZA KALEMI (1.0)
t2 OD KALEMI
13 KEQELI KALEM FOSFORLU
t4 TELLI DOSYA
MAVI (I.KALITE)
(I.KALITE)
l5 3D
5O'LIK
t6 KALEMLIK
l7 EVRAKRAFI UCLU
AH$AP
18
SEFFAF DOSYA
19
SILGI
20
KALEMTRASGRO TiPi)
SARVTURUNCU
MAVI/IOO'LUK
SEFFAF PLASTIK
lOO'LUK
BUYUK
2l YAPISTIRICI
)', MAVI MUREKKEP
KASE ICIN
23
EVRAK/POSTA ZIMMET DEFTERI
24
POST-IT
t< UCLU KALEM VE
UC
26 ATAC
11 STICKER
28
DOLMA VE TUKENMEZ KALEM
29
MAKAM MASA KALEMLiGI
ZIMMET iCiN
],7(I.KALITE)
)RTABOY
\IOTLUK
rAKIM
l.KALITE)
TONER(ORIJINAL)
31 TONER(ORIJINAL)
1' TONER(CANON ORiJINAL)
HP LAZERJET P2035
HP LAZER JET P1606 dn
33
KX-MB771
HP LAZER JET PI5O5
30
TONER PANASONiC(ORiJINAL)
TONER(ORiJiNAL)
35 TONER(ORiJiNAL)
36 IONER(CANON ORIJiNAL)
37 TONER(CANON ORIJJNAL)
34
I-SENSYS MF5940 dn
E-260 LEXMARK
LBP 3370
MF469OPL
Ieklif Edilen KDV Haric
Birimi
Miktan
l7
PAKET
7
ADET
4
ADET
45
ADET
30
ADET
4
KUTU
2
KUTU
2
ADET
5
ADET
5
A
KUTU
ADET
l0
ADET
l5
PAKET
PAKET
I
ADET
3
ADET
5
PAKET
J
ADET
7
ADET
2
ADET
ll
ADET
3
ADET
l0
ADET
5
ADET
7
PAKET
10
ADET
t0
ADET
5
ADET
o
ADET
4
ADET
2
ADET
6
ADET
2
ADET
2
ADET
2
ADET
2
ADET
2
KDV Harig Genel Toplam (TL
Birim fivatr
Toplam Fivatl
DTGER
IGE SARTLAR
l-Teslim Siiresi
2-Teslim Edilecek Parti Miktan
3-Nakliye ve Sigortanrn kime ait olduEu
4-Diger Ozel gartlar
I Pafti
5-Uyulmasr Gereken Standartlar
6-Teknik $artname
7-Di[er Hususlar
Yukarrda belirtilen ve idarenizce sattn altnacak olan mallarrn / hizmetlerin cinsi, ozellikleri, miktarr ve diser gaftlarrnr
okudum.
KD V harig toplam (rakamla)......... ...........(ya ile).........
........Tiirk Lirasr (TL)
bedelle vermeyi kabul ve taahhiit ederim
Teklif Eden
Adr Soyadr .. Ticaret Unvanr .. hnza.., Mirhiir
Download

Genel Sekreterlik Doğrudan Temin İlanı