iuarn
iuur
KTRTASiYE MALZEMESi aLrMr
iDARi VE
Ueli iglen
DAiRE BA9KANLTGT
yiiKsEKd6nrriu xunuutanl sutevuant
oeuinel UNivERsiTEsi
Kfrtasiye Malzemesi Alrmr 4734 sayrlr Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine qore
usulU ile ihale edilecektir. ihaleye ili$kin ayrlntrll bilgiler aga$rda yer almaktadtr;
ihale I(ayrt
Numarasr
aErk ihale
: 2015/8401
: Batr Yerleskesi Rcktiitliik BinAsr.l2260 IUERKEZ ISI'AIITA ISPARIA
NIf,RKT,Zi ISPARTA
| 216271 1089 - 24621 11690
b) Telefon ve faks numarasl
: satinalnrafdsdu.edu.tr
c) Elektronik Posta Adresi
: httpsJ/ekap.kik gov.trlEKAP/
intemet
gtiriilebilecegi
nm
ihale
dokrima
c)
adresi (varsa)
2-ihale konusu mahn
a)
Niteligi, tiirii v€
b) Teslim
c) Teslim
miktan
yeri
tarihi
: 76 kalem Krrtasiye Malzemesi
Ayrrntrh bilgiyc EKAP'ta yer ahn ihale dokiimnnr iqinde bulunan idtri
$ar tnameden ulasllabilir.
: Siilcyman Demitel ilnirersitesi Dcposu
:
lVlahn/i$in teslirn siiresi 60 takvim giiniidi.ir. Yiiklcnici mallarr, siizlcffe
yirprldrktan sonra 45 giin ig€risi|rde tek parti hilindc teslinr edil€cektir'
3- ihalenin
a) Yaprlacagr yer
: Siileyman Dernirel tjniversitesi idarive Nlali i$ler Daire Ba$krnh!r Ihale
b) Tarihi ve saati
: 26.02.2015 - l4:00
Odasl
4. ihaleye katrlabilme gartlarr ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1, ihaleye katrlma 5artlarl ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatt gere6i kayttlt oldudu Ticaret velveya Sanayi Odast ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasr belgesi;
4,1.1.1, Gereek kisi olmasr halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iEinde bulundugu ytlda allnmts,
ilgisine gbre Ticaret ve/veya Sanayi Odasrna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasrna kayrtlr
olduOunu gosterir beige,
4.1,1.2. TUzel kisi olmasi halinde, ilgili mevzuatr geredi kayrth bulundu{u Ticaret ve/veya Sanayi
Odasrndan, ilk ilan veya ihale tarihinin ieinde bulunduOu yrlda ahnmrg, tiizel kigiliSin odaya kayltll
oldu{unu gdsterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldulunu g6steren imza Lreyannamesi veya imza sirkulerr;
4.1,2,1, Gerqek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1,2.2, Tiizel kisi olmasl halinde, ilgrsine gdre trlzel kigilidin ortaklafl, Uyeleri veya kurucularr ile
tuzel ki5ili6in ydnetimindeki gorevlileri belirten son durumu gcisterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgjlerin taman')|ntn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tLlmunLl
gostermek uzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlafl gosteren belgeler ile tuzel kiSili0in
noter tasdikli imza sirk0leri,
4.1.3. Sekli ve igeri!i idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
qqJ
'''
4.1.4, Sekli ve igeridi Idari 9artnamede belirlenen geqici teminat.
4.1.5 ihale konusu alrmtn tamaml veya bir klsmt alt ytiklenicilere yaptlrllamaz
4.2. nkonomik ve mali yeterliEe ili9kin belgeler ve bu belgelerin taglmasl gereken kriterlcr:
idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlige iligkin kriter belirtilmemiqtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliEe ilitkin belgeler ve bu belgelcrin tafrmasr gereken kriterler:
4.3,1. Tedarik edilecek
mallarrn numuneleri, kataloglarr, fotoEraflarr ile t€knik tartnameye cevaplarl ve agrklamalarl
igeren dokilman:
istekliler. tiim iiriirller i{in biter tane umune getirecelitir, Getirilen numune iizcri etiketlenecek, etikettc firmanrn
kr$e bilgileri olacak vc hangi kaleme ait olduEu belirtileccktir.
5,Ekonomik aqrdan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna gore belirlenecektir.
6. Ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7. ihare dokumanlnrn gorulmest ve sattn altnmasl:
7.1. ihale doktimant, idarenin adresinde gorulebilir ve 50 TRY (Ti.irk Lirasr) karslldt Sljleyman
Demirel Universitesi idari ve Mati igler Daire Bagkanltlr Satrnalma Servisi adresinden satln
a lrn a
bilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale dok0manrnr satrn almalafl veya EKAP Lizerinden e-imza
n
kulla na rak indirmeleri zorunludur.
8. Tektifler, ihale tarih ve saatine kadar Suleyman Demirel iiniversitesi idari ve Mali igler
Daire Bagkanlt6r Satrnalma Servisiadresine elden teslim edilebilecedi gibi, aynr adrese iadell
taahhijtl0 posta vasltaslyla da gdnderilebilir'
9, istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri iEin teklif birim fiyatlar tizerinden vereceklerdir. Ihale
sonucu. iizerine ihale yaprlan istekliyle her bir mal kalemi miktart ile bu mal kalemleri igin teklif
edilen birim fivatlartn caTptrnr sonucu bulunan toplam bedel uzerinden birim fiyat sozleSme
imzalanacaktrr.
Bu ihalede, krsml teklif verilebilir'
10. istekliler teklif ettikleri bedelin oy'o3'ijnden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda
gegici tem inat vereceklerdir'
11. Verilen teklifleran gegerlilik s0resi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmtg) takvim gunuciLir.
12, Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
t3
Download

İndir