T.C.
CAYCUMA KAYMAKAMLIGI
Kamu Giirevtileri ilCe Etik Kurulu
Karar
No
KararTarihi
:20l5ll
:2810112015
TOPLANTI TUTANAGI
ilge Kaymakamr Serkan KEQELI' nin Baqkanh[rnda, ilge Mufttiltilti gube Miiduru Erdal
ORUQOGLU, ilge Yazr igleri Mudtiril Satrlmrg QELIK, ilge Ntifus Mtidtirti Salim yiCif ve ilge
Milli Egitim Mtiduru Mehmet OZOfVfin'in katrhmryla toplandr.
Toplantrda;
ilgede gorevli Kamu gorevlilerinin vatandaqa hizmet verirken Etik ilkeler gergevesinde
hareket ettifi, vatandaqlardan 2014 yrhnda kamu g6revlilerinin kendilerine herhangi bir olumsuz
dawanrglarrnrn bulunduluna dair bir gikayetin gelmedili,
2015 yrhnda da, vatandaqlara verilen hizmetin yerinde ve verimlilik esaslna gdre
yi.irtittilmesine dikkat edilmesi igin Kamu Kurum ve Kuruluglanna yazr yazimaslna,
Daire amirlerinin daha once etik kurulunca ahnan kararlan gdzden gegirerek, yeni atanan ve
halihazrrdaki personelin "Kamu Gdrevlileri Etik Davranrg ilkeleri ile Bagvuru Usul Ve Esaslan
Haklnnda Yiinetmelik"
bilgilendirilmelerinin saflanmasr ile etik sdzlegmelerinin
imzalattr idrktan sonra birer suretlerinin do syalarr na konulmasma,
gereli
Son aylarda Ttiketici gikayetlerinde artr$ olmasr nedeniyle, Ttiketici bi,irosunun
guglendirilmesine,
Yaqh ve Oztirlti vatandaglarrn Htiktimet Konalrnrn 2. Katrna grkmasr zor oldu[undan Sosyal
Yardrmlagma ve Dayanl$ma Vakfimn Zemin Kata indirilerek Aile Ve Sosyal Politikalar ilge
Mtidtirlti$i' ntin tagrndr[r odalara yerle gtiril mesine,
Hakem heyeti Raportdrlerinin birbirleri ile daha iyi diyalog kurmasr ve ahnan kararlarrn daha
sa$hkh olmasr igin Bagkanrn bulundufiu kata tagmmalanntn uygun oldufiun4
Altnan Etik Kurulu kararlannrn Kaymakamhk Web sitesinde yayrnlandrsrna dair personele
bilgi verilmesine,
ilge Yazr igleri Mudtirti tarafindan "Etik Ve Etik Kiiltiiriiniin Geligtirilmesi" konulu
hazrlanan sunumun giincellenerek www.caycuma.gov.tr kaymakamhk web sitesinde
yayrnlanmasrnq
Htiktimet Kona[rna gtintin qartlarrna uygun Engelli asansoru yaprlmasr igin gerekli
gah gmalarda
bulunulmaslna,
Gorme engelliler igin engelli rampalannrn yaprlmasmm devam edilmesine kaplama ytizeyin
tamamlatrlmasr igi gerekli gahgmalarda bulunulmaslna,
Daire amirlerinin bu konuda personellerini bilgilendirilmesinin saflanmasma,
Kurulun, gerekti[inde 2015 yrhnda da mutad
toplanmasrna karar verildi.
Komisyonu Bagkanr
r igleri
Mtidtirii
Ilge
Milli Egitim Mi.idiirii
Download

etik kurulu 2015 yılı toplantı kararları