T.C.
qEVRE VE $EHiRCiLiK BAKANLIGI
Qewe Ydnetimi Genel Miidiirliigti
Sayr
:
Konu:
4r2o3ss4-or0.061
5l2q
Ergene Nehrinde Deqarj
Standartlannda Kr srtlama
GENELGE
(2ot4 t Ll..)
Bilindifi izere, Ergene Havzasmda plansrz ve kontrolstiz bir bigimde geligen sanayi
bdlgeleri ve buna baph olarak htzla artart ntifus, dzellikle su kaynaklarmln agrn ttiketilmesine,
su biitgesinin bozulmaslna ve kirlenmeye sebep olmuqtur. Havzada su kirliliSinin dnlenmesi
igin ahnmasr gereken tedbirlerin belirlendi[i "Ergene Havzasr Qewe Master planlo', "Ergene
o'Ergene Havzasr Atrksu
Ana Ydnetim Plant" projeleri
Havzasr Koruma trylem Plam'o ve
yaptrrrlmrg ve bu projelerin sonuglan de[erlendirilorek "Frgene Havzast Eylem Plant"
hazrrlanmrqtrr. Sriz konusu plan 6 Mayrs 2011 tarihinde Bdlgede yaprlan taruttm toplantrsryla
ytiriirlii$e konulmugtur.
o
.
Yukanda bahsedilen bilimsel gahqmalar neticesinde;
Ergene Nehrinin yrlhk ortalama debisinin yakla$rk %25 i kendi tabii debisi olup, geri
kalan Yo75 onnrndaki debinin sanayi ve evsel kaynakh atrksu boqaltrmlanndan
kaynaklandr[r ve 6ze1likle Qorlu Deresi ve Ergene Nehri su kalitesinin fiziksel ve
kimyasal kirlilik parametreleri agrsmdan gok kirli su strufi olan IV. Srruf su
kalitesinde oldulu,
Ergene Nehrinden halihazrrda akan su miklarrmn yeltuz ddrtte birinin tabii debisi
olmasr sebebiyle, havzadaki tiim tesisler atrksulanm mevcut mevzuatta yer alan deprj
standartlarrna uygun olarak antsalar dahi, Ergene Nehri tabii debisinin, standartlara
uygun bogaltrmlardan gelen kirlilik yiiktinii kaldrraqay4caSr, dolayrsryla kirlili$inin
onlenmesi ve su kalitesinin hedeflenen II. Srmf su kalitpsine yiikselmesinin mtimklin
olamayaca$r, tespitleri yaprlmtgtrr.
Bu sebeplerden dolayr, hedeflenen su kalitesinin saglanabilmesi igin Su Kirlili$i
Kontrolu Ydnetmeligi (SKKY) ekleri Tablo 5 - Tablo 2l arasmda verilen deqarj
standartlarrnda, krsrtlama mecburiyeti ortaya grkmrg ve krsrtlama yaprlmast gereken oran ve
degarj standartlanndaki krsrtlama uygulamasrnrn kirlilik ve ahksu arttma tesislerinin gahgma
performansmrn gristergesi olan Kimyasal Oksijen ihtiyacr (KOD parametresinde yaprlmasr
yukanda bahsedilen gahqmalar rgrprnda tespit edilmiqtir.
Adres : Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atrf Kansu Cad. 1271 Sok.
Ayrrntrh Bilgi : A. H. BALMAN Uzman
No: 13 06520 BaIgaVANKARA
Fax:
Telefon : 0312 586 3203
e-posta : [email protected]
"e /.
Elektronik A!: www.csbngov.tr \
{'t-
T.C.
qEVRE vE $EHiRcirir SRKANTIGI
Qewe Ydnetimi Genel Mtidtirltilti
Di[er taraftan, Ergene Havzasmdaki sanayi bdlgelerinin "Islah OSB" statiisiine
almmasr konusundaki gahqmalar tamamlanmr$ ve sanayi biilgeleri OSB ttizel kigili$ine
kawgmugtur. Sdz konusu Islah OSB'ler igin 2014y{tnrn ilk geyrepinde morkezi attksu antma
tesislerinin (AAT) ingaat gahgmalan baqlatrlmrq olup; AAT infaatlanntn tamamlanarak2016
yrh ilk geyre[inde igletmeye almmast Ongdrtilmektedir.
Bu kapsamda, SKKY'nin 38 inci Maddesi gere$ince Ergene Havzasrna deqarj yapan
sanayi tesisleri ile evsel atrksu qntma tesisleri igin SKKY Tablo 5.- Tablo 21 kapsamrndaki
yeni KOi deprj standartlan ekte verilmekte olup, tablolardaki di$er parametreler
ydnetmelikteki mevcut haliyle uygula4maya devam edilecektir. Ergene.Flavzast Koruma
Eylem Plam kapsamrndaki sdz konusu yeni KOi standartlarrmn 6 Mayts 2016 tarihine kadar
sallanmasr gerekmektedir.
I
Kasrm 20ll tarihli ve 2011/10 sayrh Ergene Nehrinde Deprj
Standartlannda Krsrtlama Genelgesi yiiriirliikten kaldrnlmrq olup; Genelgenin illerimizde
titizlikle uygulanmasl ve Ergene Nehrinde koruma ve kullanma dengesinin saSlanarak
siirdiiriilebilirli[inin sa$anmasr amacryla yukanda belirtilen konulara dikkat edilmesi ve bu
Genelgenin ilgililere duyurulmasr hususunda bilgilerinizive gerelini arzve rica ederim.
Bu Genelge ile
iarls
currucg
Bakan
EKLER:
Tablo (7 sayfa)
DAGITIM:
Geregi:
- Edime Valiligi
- Tekirda! Valili$
- Krrklareli Valili$i
Bilgi:
- Orman ve Su igleri Bakanhgr
(Su Ydnetimi Genel MiidtirlUg$)
Adres : Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atrf Kansu Cad.
l27l
Sok.
Ayrrntrh Bilgi : A. H. BALMAN Uzrnan
No: 13 06520 Balgat/ANKARA
Telefon :0312 586 3203
Fax:
e-posta : [email protected] gov.tr
Elektronik AS: www.csb.gov.tr
E
g
F
E
{
g
2
{
ll,I
x,
t:h
ql
a
rlo
E: F
$
EE
-t!c
o€
r!
g$o
lig
o
c1l
E
E!
tt
|a
c' ct
rn
ct ct
cl
r,t o
h
al n.
fl d
ct
()
l\l
EI
rrl
tra
nH.
ra
ct
FI
rr,l
c'
ln
r* rrt
d
G'
tt
a
FI
o
GI
d
fl
t'l
GI
€'
o
tn ()
c)
r't ct
(a
|ir.!
€'
o
qf
ct
r!
cr trt
r{
c)
(l
rfi
(o
(l
(l
(t cl
c'
TA o
il
in
tn
rn GI
GI
E
vo
r,l
tr,
a
h
s
E
4
A
o
g
x4
(J
4
g.
6
$g
3
g
3
E
gE
dt
E5 fra
3t
iE
-ut
X
G}
r,}
lil
{}
r'l
fit
a
E
nl d
FI
E
{a
xo
3
:t
:'
f9
o
tr
il
UI
sat
F
$
H
c
rto
o
tr
II
g,
{)
{p
to
T'
2
itE
o
!(!
:3
lrl
E
a
tf
g
tUJ
o
6
6
c
o
C
,t!
i
t
6
t3
tt
{l
E
l-
o
srtr
{Ji
>t c
gE t!
ry
L
a
€t"
g
J
t,
o
&
TF
2
o
-
cil
fi
il
,,,1
x
o
g
{5
J
J
g
g
rl
ra
:'
{o
xl!
S,,,
o
c
dl
E
I
t:?
L
rn
o
n
o
!!
x
ii
rrt
rr'
lll
$
E
g
tt
.,
o
o
E
-o
o
g
rl,
€g
U
o
{.
r:l
ra
o
E
E.E f,
a!
a
I
t
t
o
C
o
-oi
FC
g
:E'
>
.= o
sE
{t
r,l r'lE
t{!
gl
)
6
i
Aila
l'
r
q
4
I'l
rtt
g
x
}
J
{!
l.
o
I
tt
i
i
m
E
tl
6
t\
'!
0
6
tt
F
|,
g
3
6
3
t
6
tA
ta
.'a!
g
o
>
co
c'|
J
t{
a
€o
rA
d
o
1:l
q
o o
o
x
g
oo
n
2
.A
|,
o
H
o
t oc
o
i
a,
x
o
tlh
-a
dt
tj|}
C
ll t!
E
t
o
|'t
6
-$g
ot
.I rri
rrl' E
E
!!
al Fl rl} Fl It
Fl
{o
rn.:=
t.l
rt 4[
ie
o
G
o
t,
ta
q
o
Eil 5s
Sn sh
*s
=ttgl
o
!
t,
s 3
t
{t E^ ?o
.=o
t! lo
q
go o r) r)D
E
tl
I
'
C
,T
aJ
,4,
tlil
t!
I
d
Itr
o fr
!
o ll
|I ct
o tr
ct ct
o t*
*
€
r5
C
3-g
cto
EF
t!
F t' !.cJ
{rl
Fl
r'
rl
ti
r,t
rA<
'1 E
rA1-
rh
g
{t
N
l'
E
a!
{T
lh
l!
1g
2
UI
(!
rn
tat
-o
(B
lr|
&,
xlrl
(
.E
{t
o
F
{
{
s
e
o
E
!t
rro
E!
-E
$
EE E3
-oc
9=
F
t!
g$o
ril
6
YC
iiG
ct g (t o
ct ln cl (t
?t rt N
KH.
o
(D
ct
ID
ct
rt
rrl
rrl
Icr
N
g c' ct (t
r$ ro TD rt
Fl
uo
o
c5
JE
€
(D
I
l: cr
(t
;l a
!i tfl l\l
3g
iE
y tt
E
X
(9 (t
ra 1'l
c'
!t
rrl
E
gE
g€ E=
r,l
c) (}
ft
s lnr.l ctri cts
!.I
cl
00
()
r'!
il
(t
() s
Fa
cr
(t cr
(\l
6
{t
d
o
Y
g
t!
E
o
g
x
o .'
lt
t!
-a
o
o
ia
& g
!a
o
|, r!
o
c
.Itl
o st
Jt
o
I
trl
|:t
5
o
.T I
ll
*
i.f fil
rD
E
nt
g
t!
1n
-x
tt
gt
0
t!
F
,o
a
o
x
?
3 o
ur t
o {t
:
=F
g A
nl
L'
I
oo 3
o
co
t
g
3
=o
aa
d
'
o
E
il
6
F
l,
*
IU
=
{l}
ra
E
o
o
o
c
n
IA
5
:G Eoo
g E
ll' t
l!
E t!
0 E
;
a,
g
o
E
E
g
ct
o
t!
t
:
J
{g
o
E
t
n
lrt
o
o
Ec
x*
xt,
x
{
t3
;iB
hrJ
,,ttr
t!
'g
o
rrt
g
Ito
t!
x
g
€E
-
fil
h
tG
t
o
;
E
tf
g
c
xt!
E
s
I
G
rt!
:E
J
sE
€
-
r:}
i
!
JIt
A
t-o
o
lg
t
:t
B
{5
t\ lo
c
t!
ut
€
t!
(,
a
s6
,,'ll
o
t-o
t!
I
Trl
n
d
d
!:l
'l-
rll
P
*o
ttl
x6
t!
lrr
tt
5
fl
E
o
o
it
to
ta
3
:l
tt
!a
ldt
o,
(}
o
t
o
J
t!
c
? xet
c
t!
lr* t!
3 T E
c
IJ
E
l
t!
r!
U
s.t &'
tt 6
t-6 *
g
ltr
F
g
cg
c
a^
bf
l\
Gt
H
l,
.I *'
E:
ft r!li
o
E tt l,ttl
dl
o
o
ha
g
o
o
o
g
il
at!
$i
o o!
&
J6
F {rJ
llt
di
t!
th
Ji8
a;d
tt
E
o
o
>
ra
0
E
C
u
lt
tn
afr
tln
o
tt
g
A
-G
F
gr
J
0
g
G
rr|
L.
I
a
J
trl
lrr
;l
s
,&
=
o
g
(t
,tt
Ft!
o
lct
s
t-o
{
F
6a
o
g
:t
x$
EE* E:
-t!c
o= t! rH.
g$o Eo
(t cr
C' o
qi g a
c'
a o
cl ct
il nl fit {rl ol nl tcl
tlc) rn
i9
r.a
l\t
CI
cr
('
ct
(t
ct g
c)
ln fll
cr
c)
I
I
{rl
c)
ro
TD
ct cr ct ct ('
a
.i ct cr l\I
ro ro * r{ r'l
-
ut
6
Yg
€o
tU
g
5
E
(l
ltt ct
$E E= {t
lrt rt
x-ia
=E
rt
3g
t5 ct ct ct
c'
rn ct ct (t o
firl i'
fn dt rt
all
I
t
I
I
E
o
-
x
-g
;:
o
|ll
t
I
I
5
t^
l,tr
g
x
lr
tia
.!
cl
F
o
t
tD
&(r'
d
at
d
o
o 3
|'t
t
,I
o
ct
na
lrt
aat
E
o
a
d
rl
r.{
q
,i q
gl
$l
cr
rl
rl
!a
o
o
o
x
o
x
X
t! lr
c
o €
3
5 6
J
o
o
t{ (t 3
o
,tl
lr o IA e
a! |,' 3
o
.,
) E -a ,o{,
o o :,
G F lrt
J
3
{l o Ul
a -t
t*
!
5 IE
o E
5 {,
.I
t sg X
t*l
s
E
T
ll
grl
t
E
FatG
o
Io
{3 g
*g il
a E
s
d
t! i'
llt
t!
g
1,
al
.'l co
E
o
c
ai
E
It
l'
o
F
g
tl
a
nl
'l?a
ct
Fl
c G
fi
Io
o ti
x s
o
g -a
|, n
ra 3
3
IU
x
o3
{.E
E
o
o
tfl
d
r.a
(rt
r<
GI
r{
;a
g
t!
I't
tt
*Lo
A
,1,
d
d
nl
o
tt
t!
5o
5t!
F
|,
}
E
t
Fr
c
!
o
o E
o !
A
C
o
an
t!
0
t
G
.I
G
ct!
6o
r.l
o
so
F
T
o
t'l
rU
{t
F
€ g{t
t
o .o
u
o
.I
It
o
ta
G
{
{9
ct
I
c
"E
o
{
G
6
,A
at
o
a!
rl!
il
c
E to
ID
g
t ar
F
o
6
It
t
,t
3
I
.g
g
l-
:o
E
o
g
t!
.6
!c
rA!
tl
-
|'t
Fl
s
-e
il
F
c!6
!r$
ra
g
*
{t
E
r,t
ct{
g
ll
ttt
l'
g o
E E!
-r! ,iblr
|la
il
UT
r*l
ild
rI
t!
* rflvn
tia
1,
I
xon
lrl
iltt
&
u.!
xt!
UI
s6
€ E
q {t
ri
il
ra r..
rD
ln
;l
tllIJl
fl
!
llt
t
il
!x
t'
gt
o
tn
i
l,t
\rt
.ra
#
+
A
s
!-
llo
o
g
:t
E! h E
ii-(!cEE E:
3[
gs' g
cr
(>
rfi
t\
ila
O= r!
c!
(t
a
0
l{ ct
r.l d
ct
ct
FI
o
c, (D c' o
rf
rl rf
rt !t
!a d
r|l G. ?a
g
pl
d
o
rl
I
t
C)
h
?a
rl
o
ill
?'l
Q C'
itit
a
d
g
rfi
!.{
xo
lr,
o
YC
€o
*E
xvt
-t
g
=E
cl
E
:'
E
E:
I
I
I
cl (' ('
cr
€t ct
cl GI
6 il nl
I
KH
ct
ct
a{
C'
rtl
r.l
I
() {t ct ct cl
ln la cl cl ct
l\l it lr| {rl frt
€
xo
q
A
c
{
i!lU
-t
:'tt
!lrl
rtl
n
t!
g
l!
t,
:s
o
o
g
v
.9=
rl! ll
=
gF
(lo
.t €€
l!
€
El
t! -a
ilJ
(!ct
It
t! ll l>
o:
?
tl,
{t
G
o
E
G
t!
*,
x.!
rE
r0
o
C3
Ga
Irl
I
art
Fl
x
r'l
?a
rl
d
ra
fi
rit
d
rc
i,
o
L
o
tr
E
€
tl
J
o
lra
C
r!t
€ o o
{, fict
o E
a t! g
-!
o T
ri.
-a
o Iro C
x I N
?
ttl
xIg
c gE
a rt
t9 EE
g atr
ax \tt^ts
!:l
alr
,{ qf,
all rrt l[
ra FaX
o
f,
o
c,
E
{t
!t
?
ttll
{!
I
3
o
lla
g
o
ro
o
t
.,
t' a
E
o
o
a*
o
t
o
!
Ito
G
€
at
*
E
u i!
'
E
(l
a
t
o
x
..7
!t
U
sn
o
6'
E
gt!
o o
fl
o
Og
c'g
IL
Eg
..o
rrl
|l
IJ
il
o q dE
!l
l'ar
d {rl
d
ra d'
Ii'
o
{t
rp
o
{9
x
J
o
g
5
E
ra
:A
{!
s
o
lt;
g
lt
t
? In
g x
:
dt n
lr g
.a tlo
dt
tt
r!
c
!, o
t
o
ll o
)
o TIA
{
g
to
o OE
!
t!
,6
..
.g
lrr
rn
r{
E!
rt .:
E
llto
T
=
U
c
co
E
o
'ts
g
E
g
il
o
6
cli.t
o
ail
o
o
?
!t!
dt
*
!,
x
o
3
lrl
aa
-o
a
l!
a,
F
l!
!,
rit
c
5
l
o
o
!t
to
o
L
"E
o
o
o
c
oo
o
ia
t
E
t5
G
a
o
E
o E
€
o
x It!
t e
O E
g
t
s o
o G
I
{p E
J
It Io
I
:at o
tr
.o a
v *
EE
F
Uo
g d G'
l\-A ,ii € q rl !l ?a
.J r!
*(, x* t;a !id dll It?a
E
t!
r
{
r!
,n
o
g
!
{rtl
o
,n
{!
F
*
{
\.)
s
llo
9 l!ti J=
il -v,fi
$
FGEE.E
o=
!l
agn
LI
IrJ
6
Xg
3E
g
3
g
E=
TH
(t
o
CI ct
tr'
t
ct
cl
F{
o
r?
o
Fl
rrl
EI
rl rl
<t ct
rrl rn
ct
c,
c'
(t
o ct
I
t
c'
o o
c) c! c)
r'l N fil
g
(t
G'
(5
s
ct (o
ct rill
6l UI
l!.l
?a ri rl
tt
ct
rl
er C} ct
c' t't ct
rfi Fr rt!
E
o
x
o
g
i'
c
E:
:E
yvr RI
H5
xut
ct
cr
!t
td
r.l
t{
l\l
(t
ct
rD
ra
(l
I I;a'
(t C'
cr CT G'
('
e} aD
tn Itt
F{ s rn
il
d 6
l\l
E
xo
o
t!
o
E
{!
o
E
(t
5
o
t
{!t
E
o
a
sIt
:g
o
.x
t
lA
3
o
€
:l
il
a
r&
d
o
E
rn
d
o
st!
F
x
.g
t!
|,
x
U
{r
E
4
rl
{9
{,s
ll1
r{
It|
rl
E
t
cl
ia
tog
C
o
rll
o
Jo
F
o
G
o (}
E E o
G
F ,!
tlt! 3C 3l{
x o *
il'
f,
L
flu
o
t
g
t!
!tr
x
,l
o
Lt
t
gl
6
r!
th
E
lt
l!
tl,
{t
l'
?
t
i,
(,
Fl
d
rl
o
t'!
e
tt
r!
tt
UI
o
s
a
o
F
f
t*
g6
o
l
!:t
:lla
o
!l
ct!
rrl
!a
E
l
It
i
tl
t
r!
J
ct
{ln
rn
rri
*
t!
F
)
t t'
ll .x
C
a,
l'
J
o
gt
d
J
I
o
E yl
d
ut
r,a
g
l,|
6
!,
E
tt
o
L
o
r^
f
t!
il
g
d
.!
f
E
o
5
vl
To
ln
Fa
ra
t,
C
t-o
t!
E
n
ll
.l
t
U
il
t|
E
o
c
E
E
o
t
t!
}
fr
f
t!
o
G
t
d
;l
o
€o
o
r' l
€
q |: fr
ra
E
tit
o
a
lr*
F|'
It
lrt
d
G
6
al
il
I
tl
€
N
., o
ll
l!
:r
g
l!
E
tll
tr
9,
n
o lE
r co
!
r,l
;l
r{
r,l
d
A
o
L
3
lt
rt
E
o
o
o
ia
r:'
o
F
o
ts
t
ct
.E
TI
E
t
o
i
E
i
t!
LI
o
t
a
t
rn
t;
'irl
E
C
E
!!
o
It
o
oo g:'
t!
E e
il E
J r:'
5 {-
dl
tr..8-3
r{
al tt
ca
F.
tt
ln
d
"!t
*s
I
\)
-<
I
s
:-
.!r
at
g
:t
0
E!
h
$
EE
-{!c
O=
rB
g$o
$t
o
Yg
ES
HE
vLv'
=E
rtt
d*5 (t (t
r$ |n
E;
KI
rrl
r.a
ct
CI
o
r{
ln
ht
tl
G}
(}
E
ct
f{
ct
il
6
ct
(5
rn
cl
o
ct
(l
o
ct
EI
t3 ct gt €t ct
tn ln tl! rtl Cl
r'l *l *r d ia
o
GI
E
vo
o
cd
E
E;
rl
o
t!{
(l
t\I
r.l
{C
t\a
rt
o
6
cl rr!
ql
il
fil
Ial
o
$
d
Iit
g
o
x
r!
l,
o
t
.t
I
I
o
'1O
o
g
o
?
.'o o
-o x
c)t {,
)ar
I
!
to
|,
t
G.
t!
!
c
tl
c 3E
r(
fr
tlo
) a
l,t
T
o
o
gtl
g :g
Ets
r!
!l
lt
a
t!
.t
tl
E
vt
ta
ltt
d
lir
it
r.O
rll It=
.:!
;a
rn
!a
rno
r.{ Ul
5t!
It
,!
r!
F
gG
=='t
tg
E!
gt
o E
o
t,
{,
l.a
:t!
ll}
It
a
fr
o
.A
E
o
{g
g
i
t€
:t
lt!
o
ta
J
o
$
b
ti
{,
t
o
!,
g
l!tl
{t
rn
o
{'l
I
rA
0
,.t
ug
o
o
ll.
an
lr.
.x
!':T
x
ut
ra
rl
f{
ct
t
G
o
{r.
,ii
Itr
J
l-
Fr!
fl
o
E
vt
!!
tr
E
6
v,
fl
t!
,x
o rl
ct
o
0
tx
o
q
il
ttt
|:t
,.I
ilcl
'I
g
o
!o
t
l*
H$ €
r{
3
t
ct
t{
|r
o
t
E
G
t,
E
T
3
L
tt {l
c J
o E
It t!
,'9lfi NL
ra
c
t
J
I
t!'
G
c
L
o
o
)
l&
t
{tl
- o
nl| F !t
I'l { lrl
C' c) d
nt trl ctl
l*
o
t!
,g
s.l
co
ll trl
o
tg
U}
r&
OF
c
g
t!
r,l
t!
o
E
l-3
\lt
gnl
E
t.'
.E
€U
.gE
g<
t!
6
E
t,
6
€
3 IU
stY
T
o
lll
tt
E
EE
I
T
fl
tl
ae
t
TF
E
6' Itr
cr' e
!:l s.
il
c
E J
:o
OE.a
t!
E
o
*€
t
o
t
o
lt
c
o
c
o
g
>
t!
E
l
t!
ct!
vl
.g
r!
x
t,tg
tn
rt
il
l-
J
{t
L
h
r.i
ct
r{
6i
(t
.o
0
F
o
.ll
t!
l-
xlE
l{
('
sil
l-
o
rO
ty
.I
o
lrl
v
to
rU
A
6
fi
g
.tE
(!
F
{
\A
F
$o
o
c!t
c
E!
f;Ef
-oE
o=
l!
g$'
tll
o
hl
o
3H.
-a
t!
l*
(t cl
ct (5
rl
o
ra
ra
r{ rl
lr|
e) gt
rrl Fl
?t
cr
tlp
E
ln
Fl
o
cb
-t
c
€
l.
E
u0
l
.air
L
6
*g
o
cI
9t
E=
gE
E
r!g
g€ *H.
>iP
g
Y,6
xr/l
t6
*
{
c,
C'
t
€
o
Fl
t\ rt
ct
ro
!i
o
,,
o €t
{r.a GI
€
lrl Fl
-c
C}
xt,
{u
gc
o
z
E
3
l!
6
n
o
F
I(t
!!
g
E
vgT
C
o
o
.!
6
i;
zo
JA
tp
IA
:l
:'
cl
t9.
o
l!
rtr
E
r^
il
ll
I
l:t il
co
:
rt
ct
:' it 2 &
-o
g
!:l
tr rt
a tr st co ela
$
o
!
t.o
o
t
o
,E
E
?o
€o
N
g d
d
o
A
d
*
tt al:
6
I it aFlll $ti?
flct 3
rl
l.
o
tc
o
tc (tt g
I I
T
E
I
tI
J
3
o
fts
l\qf
.oE
U =il
l\I
?
c
{t
-!
{rt (t 6 o
rl a{
o
n
o
It
*
F
J
.r
ta
di
g
.rt
o
\?
ara
J
s
rD
I I
rD
J
tt
J
E &
x
g - =
6
q cl
(t
it
rl
d
E
{Y
it
L
F
t
,^
J
a,
o
th
rg
rtl
il
g
.,ll
t!
F
{d
llil
J
I
eli
6t
OJ
o
-g
ir
tlt
a'9
go
t!X
EF
a>
11
t\l
il
e
d
o
ro
>o
l!
X al
-.9
u!E
;a
fit
t,l
Fl
ii{
l.
o
o
Cf,
r!
r.-{
q
oo
o
tg
g
.>
t!
g
t,ri
;rd
(\
d
o
m:
F{
f{
!o
€6
fil!
UI
$i
l-E
o
2t
{
R-
eo
-<b
Download

Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama