SIEMENS
Healthcare
Siemens AG, H lM AX OM. Siemensslr. 1,91301 Forchh6im
RU - lrtibar:
lsim
Departman
Tum AXIOM Artis veya
Artis zee sistemleri kullanrqlanna
E-pGta
Tarih
Di.izeltici evleme iliskin iinemli Emnivet
Bilqileri
AX008/14lS
x
tgtnt imajlarlnl gekmek igin hasta masastnda
kullanrlan 3771750 malzeme numaralt el kumandastna iligkin emniyetle alakalt diizeltici eylem
hakktnda bilgi.
Bu emniyet bilgileri, etkilenen ttm m0sterilere giincelleme AX 009/14/S aracrhdryla
da0filmaktadrr.
Axiom Artis veya Artis zee sistemlerinde,
Sayrn itgiti,
Bu mektup AXIOM Artis veya Artis zee sistemlerinizde x tgtnt ima.jlannt gekmek igin hada masaslnda
kullanrlan 3771750 malzeme numaralr el kumandasrna iligkin olast bir sorun ile ilgili sizi bilgilendirmek
igin g<inderilmigtir.
Bu sorun ne zaman ortava ctkar ve ne qibi riskler bulunmaktadtr?
X tgtnt imajlannt gekmek igin hasta masastnda kullanrlan el kumandasr, masa igerisindeki bir
uzatma
kablosu ile donattlmtgttr. Kablo baglantrsr ve el kumandasr arastndaki baolantt, olagan dtgt miktarda bir
stvt ile kirlenirse sorun gtkabilir. En kOtU ihtimalle, x rgrnr imajlannrn kontrolstiz gekimi gergeklegebilir. Bu
durumun ortaya grkmasr halinde, sistem krsa bir sUre sonra kontrols0z x tgtnlarlnl sonlandtflr.
Gelecekte olast risklerden kactnmak icin altnan 6nlemler nelerdir?
Alana takrlan uzatma kablosu hasta masasrndan gtkarttlacakttr. El kumandast, do!rudan hasta
masasrna ba$lanacakttr. Boylelikle sorunun tekrarlanmaslnln oniine gegilecektir.
SeNis departmanrmrz yukanda bahsetti$imiz eyleme iligkin bir randevu almak igin sizinle iletigime
gegeceKir. Aynca siz de servis departmanrmrzla iletigime gegerek ba$tmstz olarak randevu alabilirsiniz.
Slaman3 AG
Healthcare Sectori Manag€msnt Hormann Requ€rdt
lmaging &Therapy Division Systemsi Management Bemd Montag
Angaography & lntervsnlional X-Ray Syslems; Managemanl: H6indch Kolem
Siemensslr. 1
91301 Fo.chh€im
G€rmany
Tel.: +49 (9191) 18 o
Fax +49 (9191) 18 9999
Siemens AKiengesellschaft Chanman of tho SupeMsory Board: Gerhard CIomm6;
Managing Board: Joe Kaeser, Chaiman, President and Chief Executi!€ Officerr Roland 8usch, Klaus Hslmrich.
H€rmano R€quadt, Sieglried Russwurm, Michael Suess, Rall P. Thomas
R€gistered ofrc€s: Benin and Munich, Germary Commorcial .6gislri€s: B€din Chadonsnburg, HRB 12300, Munich, HRB 6644
WEEE-Reg.-No. DE 23691 322
scF 01/2014 V13.06
Sayla
1
l2
SIEMENS
Letter of
ioB! g0venlik bilgilerinden elkilenen lum Axiom Artis veya Arlis zee
sislemleri kullanrcrlan igin
Daha iince sistemle tetkiki vaorlan hastalar icin riskler nedir?
Bu konunun bu sistem kullantlarak daha 6nce tetkiki yaptlan veya tedavi edilen
yoktur. Bu donantm sorunu nedeniyle hastalan yeniden tetkik etmenin gerekli
higbir onemi
Bu guvenlik bildidmine gosterdiginiz ilgi igin tegekkLir ediyoruz ve acilen
ile ilgili bilgilendirilmesi gereken tr.im galtganlara gerekli bildirimi yapmantzt ve bu
bu sorun
talimatlafl
di0er
vermenizi rica ediyoruz. Liitfen bu gilvenlik bildirimini bu onlemden
organizasyonlara da iletin. LiJtfen bu gtivenlik bildirimini g6zden gegirin ve
kadar ilgili onlemlere uyun.
yeni sahibine
Eger cihaz satrlmrgsa ve artrk sizin mulkiyetinizde degilse litfen bu gtlvenlik notunu
iletin. Aynca milmkonse cihaztn yeni sahibinin kimlik bilgilerini bize bildirmenizi de
scF 01/2014 V13.06
Sayla 2
l2
Download

sıemens