vELitvrESE oRGANizn s.qNayi
nor,cnsi
rutirngnnnis nnynri xan tnr
KARAIT'rARiF{i:
11'
KARAR.NO
.94.291 4
HEYE'T EIA$KAN VE
AIi YETILiKAYA,
TJYEL]ERi
Mustafi
rorga
,
nW
I,TCtiN
OA
ArC
c
D
Hasan
Serdar S,trRT,Mehmet ELVERDi,
,l"oillrttot'
BAKIR,
ibrdlim KASAP,
NsyllKILRQUVAL
KARAR
Velimeq,o OSB Mi.iteqebbis Heyeti Tekircla!
Valisi Ali YERLIKAYA Bagkanhlrnda
17.04.2Aru gtind saat .10:00 ' de Tekirda!!
Valiligi toplantr salonunda heyet i.iyelerinin
igtirakiyl e tc,plandr.
-[" 4562 Srayrh oSB Kanunwra 6525 Sayrh Kanunla eklenen
gegici 12. Maddesi
ryla birlikte , Velimege Organize Sanayi
ellefiyetlerin , Tekirda! yatrrrm izleme ve
olarak
Igft yAVUZ,Recep
GONCU,Ayten
yet de yer almasrna,
12)..11.2012
l(uluJmeusiryla
tarihli ve
d360
ile Bazr Kanun ve Kan
Dair Kanunun 1. madrlesinin 1 inci ve 5 inci
, Velimege Organize Sanayi Ecilgesi ortakhk
r. Ergene Belediye Bagkanhfirnrn 10.04.201
uur rvruLtrljtroDrS rte)/et Uyellgme kabUlUne,
Yr-rkanda kabul edilen tiyelerle birlikte
Mtftegebbis I{eyetimizin 4562 Sayrh OSB
Kanunu.'nun 7. Maddesi ve Uygulama
Yiinetmeliginin 12. madclesi gerelince agalrdaki
ti.yelerdr:n olugmaLsrna,
KU RTJCU
MUTESEBBiS HEYET
ASII- Li'rELERi
YEDEK UYTITN
TEMSiI- ETT|KLERi
t t.r11' 11 oti yERLiKAYA
2
BagJkan
V. Metin r\KGUN
Tekirda[
URUM VE KURULUS
n
izleme
Ve
tekirdag yatrrrryr izleme
Ve
yatrrrr
K,?glqIglyon Bj$ anh[r
9orlu Ticaret ve S anayi Odasr Meclis
AIiAKSONGUR
Uyesi
3
Mur;t.a1fa tgtK
lgrk YAVUZ
Koord inasyoI Bagk!n lrfir
4
Hulusi DO
Recep GONCU
5
t,':1'.11|-t^r
6
Tolga G;OQVr[
_
Ayten AYDtt\
Ozkan AYDOGDU
Tekirdag yatrrrrir lrl"r"
V"
Koordinasyon Ea$kbnlr$r
Tekirda$ yatrrrr r
Koordinasyon Bask nlrfir
lzleme
Ve
irten
Ve
Tekirda$ Vatrrrn\-Koo rd
i
n
7
Rasinr yLiKSEL
Merdin
CAN|TAS
Ergene Belediyesi
B
Hrilya iNrli
Mtilayim BEDIR
Erl3ene Belediyesi
9
HasalrI DEMiRKOL
Yriksel BAYI)ARLI
frl'fn"
Tt-.m,elYURUK
AIiAYDOGDU
frgene Belediyesi
AIi B,qKIR
Eikrem TUTAN
Ergene Belediyesi
Serdar SERT
L,fuk ALEMDAG
e*r t,.-"*'e
Mehrnet ELVERDi
LIfUK GURPINAR
Qorlu Ticaret ve .sanayi Odasr
ibnahirm KASAP
N4ahmut SUBA$l
Qorlu Ticaret ve Sanayi Odasl
Ntivit
Zeki GUCER
Qorlu Ticaret ve Sanayi Odasr
IL
0
1.
L
1,
2
1,
3
1
4
L
5
KIR{IL|VAL
e
asyon BaSk? r_r!rgr
Belediyesi
Sanayi Odasr
2, 45152 Su,yrh OSB Kanunu,nun g nci rnadde
tiyelerinin: yaplrSr Ce!;erlendirnre sonucunda
Velimege
irsinLlerderrr olu;;masrna., 4562 Sayrh
OSB Kanunu,nun
Slsnarri Ft;il-o.;.^.:
Slanayi
Bicllgesini +^*^:'r
terrnsll r,^
ve :r-llzam etmeye agalrLdaki isirnleri yazhyiinetim kurulu
iiyelerinin
irnza riirk-tilerini
II n grka'larak
ar aK B
ri tKanlr
lkanhEa
ga gcinderilme
sdnderi mesine
sine.
r
ASIL UYEf,ER
YEDEK UYNT,NN
Hu{usri DOGAN
Mustafa GONULTA$
Metin AKGUN
Serdar SERT
Hrjrlya iNCi
Hasan DEMIRKoL
hrahinr
TemeIYURUK
KASAP
lvlehmetj{VERDi
,/
AIi BAKIR
c
(;-
t*,ffi:":#flj"ff'oTi3,1fft
tiyererjir
yaziari
ASiL Uynr,nn
l.Mustafa
2.Nrivit
Ilatrlanlarrrn
li
o
tSlK
KTRCUVAL
gerelince Mii(egebbis Heyet asil
Kurulu riyelerlinin agagrda ismi
YEDEK UYNT,NN
Tolga GOCMEN
Rasim YUKSEL
y birli giy le karar verilmi stir.
agkan Vek.
Mustafa IgIK
Vali Yard.
Hulusi DOGAN
Qorlu Kaymakamr
Rdsim YUKSEL
Serdar SERT
Download

KARAR.NO , nW OA