vBLiME$E oRGANizE sANAyi solcnsi
yONnriM KURULU KARART
:2810212014
z20l4ll0
KAN VE UYELERI: HULUSI DOGAN
RASIM yUrSer
MEHMET ELVERDI
-
METIN AKGUN
ieRAHiN4 KASAP
KARAR
l-Velimege OSB,Velikoy OSB,Karaagag OSB ve Yahboyu IOSB 'nin oftak kullammrna yonelik
yaprlacak ,Atrksu Arrtma Tesis alanrnda kalan Tekirda[ ili,Qorlu ilgesi,Sa[hk Mahallesi,606 ve
1780 parsellerdeki hisselerimizin ,yaprlmrg olan protokol gereli ;80/100 (415) lik krsmrnr
uhdemizde tutarak, 41100 (1125) krsmmm Karaa|ag OSB, 4/100 (1125) krsmmm Yahboyu IOSB ve
I2lI00 (3125) ktsmmnda Velikoy OSB 'ne satrq yolu ile devredilmesine;satl$ soffasr uhdemizde
kalan hisse miktarrna ,Vakfbank Qorlu Emlakkent $ubesinden kullanrlan krediye ve tarafrmrzdan
verilen ipotek taahhiitnamesine istinaden istenilen dereceden ipotek tesis edilmesine,
2-"Merrg - Ergene Havzast OSB Miigterek Atrksu Arrtma Tesislerinde Arrtrlmrg Atrksulann
Marmara' ya Degarjrm saflayacak Ti.inel ve Kolektrir ingaatr igi ve Arrtma Tesisleri ingaatlarr
Gi.izerg6hrnda Kalan Taqrnmazlarrn Kamulagtrma iglemleri Hakkrndaki Protokol" i.in 5.B.2,r ve
5.8.2.i bendleri gerelince;
310 sicil nolu Av. Mustafa YUCE,
631 sicil nolu Av. Elif ARIK
664 sicil nolu Av. Adem BAYRAKLI.
754 sicil nolu Av. Hilal Qarner eigfcN
841 sicil nolu Av. Melda DULGAR gorevlendirilmesine,
3-Ota[r oldulumuz Tekirda! Ergene Derin Deniz Degarj A.g. nin 21.02.2014 tarihli gegici
gcirevlendirme talebi ile ilgili olarak,personelimiz Erdem GURTTINCA'nin gorevlendirilmesine,
Kattlanlarm oy
ermigtir.
birlifi ile karar verilmig,gdriigiilecek
bagkaca konu olmadr[rndan toplantr sona
Metin AKGtfN
Bagkan
Rasim YUI(SPIrii
r on. rtul'utu uyesl
urulu Uyesi
Vekili
RDI
Uyesi
Download

GEOE 002 Seminar on Geological Engineering