XENON LAMBA SARTNAMESi
Pentax Marka EpK -1OOp Model
soguk lgrk kaynagrna uygun ol
alrdrr
Yetki belgesi olan firma tarafrndan teslim
edilmelidir
Teklif edilen ramba igin garanti ediren
ramba 6mr,r en az 500 saat lmahdrf
Yukleniciler lam
ba la
r igin verecekleri
ga ra
nti sLiresini tekliflerinde
UrUnle birlikte ayniyata teslim ecleceklerdir
Numuneler Llnitedeki cihazlar rlzerinde
denenecektir
Gricti 100 watt olmaltdrr
Lamba orijinal olmahdrr
Tufkrye yliksek
,
lht
Dr.EroiAl(S,
EAH
Jinan,
101307
rtecf k ve garanti belgesi aslrnr
LAMBA SARTNAMESi
Pentax Marka
EPK
-i
5000 Model so$uk rgrk kaynagrna uyg
Yetki belgesi olan firma tarafrndan teslim edilmelidir
feklif edilen lamba igin garanti edilen lamba omrrj en
az 500
Yi..ikleniciler lamba lar igi n verecekleri ga ra nti siiresini teklifle
k ve
garant be ges as
urfjnle birlikte ayniyata teslim edeceklerd ir
Nu m urreler
unitedeki cihazla r rizerinde denenecektir
Gricri 300 watt olmahdlr
Tufkrye Ytlksek lhtlsa
D'El:llI"!9/
Lamba orijinal olmalrdrr
.-.r.',;.il
n
Download

elsa ekstra kit broşürü - Er-CE