İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ
BİRKURUM
.
.
ISTANBUL TICARET
ODASI
Yayın
No, 2010-37
istanbul, 201 O
Grafik Tas arım
Kült Reklamcılık Ltd.
lstiklal Cd. Erol Demek Sk. 5/10
Beyoğlu 1 İstanbul
T. +90 212 251 3940
www.kult-art.net
Baskı
İn ter Basım Yayın Ambalaj San Tic. Ltd Şti.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Eskoop Sanayi Sitesi Bl Blok No,63
Başakşehir/İstanbul
T. +90 212 671 7072
WWVJ.interbasim.com.tr
füm haklar ısaklıdı r .
Bu kıtapta yer alan bilgi 1erin bır kısmı ya da [a m a mı
hiçbir yöntemle yeniden basılamaz veya ço~altıl am a'z.
Copyright 2010 ©istanbul Ticaret Odas
İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ
BİR KURUM
.
.
ISTANBUL TICARET
ODASI
Takdim
ilk yerleşim bulgularına 8 bin yıl önce rastlanan
istanbul için yapıları tanımiarnaiar hiçbir zaman yeterl i
olmamıştır. Çünkü tarihin akışında daima önemli rol
oynayan istanbul, 2500 yıl aı·alıksız birçok medeniyete
ve kültüre ev sahipliği yapm ı ştır Doğu Ronıa'nın,
Bizans'ın ve Osmanlı imparatorluğu'nun başkenti olma
ayrıcalığını yaşam ıştır.
Asya ile Avrupa kıtasının bu kesişme noktası,
tarihin he ı· döneminde ticaretin de, siyasetin de,
kültürün de, nıedeniyetirı de merkezi olmuştur.
Çoğu yerleşim alanları nın aksine, istanbul'un
kuruluş
öyküsü ne bir mitolojik bir kişiliğe, ne de
kutsal bir olaya dayanır. Denizci ve tüccar bir kavnıin
kendilerine yeni bir yurt edinme uğruna giriştiği bir
mücadelenin sonucudur. Çok örıenılidiı· ki, istanbul,
ordular, devletler, imparatorlar tarafından değil
ticaretin getireceği gel i şm enin farkırıda olan uzak
görüşlü insanlar tarafından kuruları bir kenttir.
Bu hayali yaşayan, gerçekleştirenlerle bugünlere
gelen şehirde, ticareti daha da geliştirrnek için,
çeşitli örgütlerınıeler kurulmuştur Lonca'darı Oda'ya
uzanan bu yapılanma sü'recinin bugünkü son durağı
ise iTO'dur. iTO, hem köklü geleneği hern de 128 yıllık
tecrübesiyle geçm işte olduğu gibi bugün de üyelerinin
ve ülkesinin ekonomik ve ticari çıkarlarını savunuyor
Küresel ticaretre aktif bir yer edinrnerniz için üstlendiği
misyonları hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor.
Elinizdeki yayınla, sizlere. Türkiye'nin en büyük,
ise beş büyük odasından biri olan ITO'yu
daha kapsamlı bir şekilde tanıtmayı arzu ediyoruz.
dünyanın
inanıyorum
ki, iTO, "350 bin üyesi, güçlü
yetkin peı·soneli , hedef odaklı projeleriyle"
çok daha büyük başanlara imza atacaktır.
yapılanması ,
Saygı ları m la,
Dr. Murat YALCINTAS
iTO Yönetim K~rulu Başkanı
Tarihlerle
İstanbul Ticaret
Odası
*Dersaadet: Ticaret Odası kuruldu.
*Sanayi ve Ziraat Odası kuruldu.
* 14 Ocak - Dersaadet Ticaret Odası Galata'da Mehmet Ali
Paşa Hanı'nda ilk toplantısını yaparak faaliyete başladı.
*Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi yayınlanmaya başladı.
*ll Mart'dan itibaren Ticaret Odaları, Ticaret, Ziraat ve
Sanayi Odaları haline dönüştürüldü. Böylece Ziraat ve
Sanayi Odası işievleı-ini de kazanan Dersaadet Ticaret Odası
19 ı O'a kadar faaliyetlerini Dersaadet Ticaret, Ziraat ve
Sanayi Odas-ı adı altında sürdürdü.
*13 Haziran'da yapılan bir nizarnname ile Odalar, Ticaret ve
Sanayi Odaları ile Ziraat Odaları yeniden ayrıldı.
*istanbul Ticaret ve Sanayi Odas ı kuruldu.
*Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi "Dersaadet Ticaret ve
Sanayi Odası Gazetesi" adı ile yayınlar:ımaya başladı.
*Milli Türk Ticaret Birliği kuruldu.
*izmir iktisat Kongresi'ne katılındı.
*istanbul Ticaret ve Sanayi Odası millileştirildi.
*istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası yayınlarımaya
başladı. (Osmanlıca ve Fransızca)
*Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi yürürlüğe girdi.
Odalara tüzel kişilik hakkı sağlandı ve Odalara üye olunması
zorunlu hale geldi.
• istanbul Ticaret Odası 4. Vakıf Han'a taşındı.
*istanbul Ticaret Borsası kuruldu.
*Borsa Bülteni yayınlanmaya baş l andı.
*istanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk Meclis seçimi
yapıldı.
*Oda, Milletlerarası Ticaret Odası'na (MTO) üye oldu.
*istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası TürkçeFrarısızca harflerle basrimaya başladı. (1954 yılından itibaren
bazı makaleler Türkçe-ingilizce yayınlanmaya başlandı)
*Fiyat indeksleri yayınlanmaya başlandı. Ayrıca Birleşmiş
Milletler yayınları arasına girdi.
·•r:srıaf
Dispanseri kuruldu.
*Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf
Borsaları Kanunu yDrürlüğe girdi.
Odaları
ve Ticaret
*OECD'nin temelini oluşturan OEEC'ye dahil oldu. (Bu katılım
Türkiye'nin iktisadi arılanıda dünyaya açılmasının temelini
oluştunnaktadır).
*istanbul Sanayi Odası kuruldu.
*istanbul Ticaret Odası Gazetesi yayımlanmaya başladı.
*istanbul Ticaret Odası ve istanbul Sanayi Odası'nın ortak
girişimiyle iktisadi Kalkınma Vakfı (il<V) kuruldu.
*Başarılı ihracatçıların Ödüllendirilmesi çalışmalarına
başlandı.
'iTO Vergi Ödülü uygulaması başladı.
*Dünya Ticaret Meı·kezleri Birliği'ne liye olundu.
*Tüketici Şikayetleri Masası kuruldu.
*Her yıl Türkçe ve ingilizce olarak yayınlanan Ekonomik
Rapor'un ilk sayısı yayınlandı.
'istanbul Dünya Ticaı·et Merkezi AŞ. kuruldu.
*Yarı
Sanayi
Borsası
kuruldu.
*istanbul Dünya Ticaret Merkezi (iDTM) inşaatı başlatıldı
*Akdeniz Ticaret ve Sanayi
olundu.
Odaları Birliği.rıe
(ASCAME) üye
*iTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı kuruldu.
*Kandilli'deki ı;ok anıaçlr sosyal tesisler hizmete girdi.
*iD TM fuar binası açıldı.
*Kadrkôy Hizmet Birimi açıldı.
'Tescil
Arşivi'nirı
Elektronik Ortamda Tutulrnasr Projesi
başlatrldr.
"Istanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Odamrza verildi.
*Perpa ve istoç Hizmet Birimleri açrldr.
*IS0-900ı
Yörıetinıi'ne
Kalile Gijvence belgesi
geçildi.
alrrıarak Toplanı
Kalite
'Erninönü'ndeki 2. derece tarihi eser bina, yeni hizmet binasr
olarak restore edilerek faaliyete geçti.
"Yenibosna Hizmet Birimi açrldr.
*istanbul ·ricaret Üniversitesi eğitime başladr.
"iTO, Eurochanıbers (Avrupa Odalar Birliği) önderliğindeki
Akreditasyon Projesi kapsarnrnda Avrupa'nrn En iyi Odasr
olarak akredite edildi.
*Forrnula ı istanbul Projesi başlatrldr
'istanbul Alrşveriş Festivali "Siıoppirıg Fest" hayata geçirildi.
*"l<adrköy Hizmet Birimi" yeni yerine taşrndr
2003
*OECD Kitaplrğr, iTO Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi
bünyesinde hizmete açrldr.
"iTOViZYON dergisi yayrn lanmaya başladr
*"istanbul Ticaret Odasr Mesleki Eğitim Merkezi (iTO-MEM)"
faaliyete geçti.
*iTO Türk Yan Sanayi Borsasr'na "Dünya Ticaret Odalan
Federasyonu 'Küc,:ük işletmelere Yönelik En iyi Hizmet Ödülü'
verildi.
•istanbul Ticaret Üniversitesinin Üsküdar Yerleşkesi hizmete
girdi
•*Açrkhava Sanat Merkezi açrldr..
*Daha sorıra Çağrr Merkezine dönüşecek oları "iTO Bilgi
Hattr" hizmete girdi.
*Bilgi Edinme Birimi kuruldu.
*Forrııula ı yarrş takvimine, istanbul alrrıdr.
*"Başarrlr KOBi" yarrşrnalarrnrn ilki dlizenlendi.
*KOBi leri ihracata yöneitmeyi hedefleyen "ihracata ilk Ad rrn
Prograrıır" baş latrldr.
2005
*Fornıula ı Türkiye Grand Prix'si ilk kez istanbul'da yaprldr..
*ı2S. Kuruluş
*Krzlarağasr
Yrldönümü kutlarrıalarr yaprldr.
Mehmet Ağa Medresesi restorasyorıu
tanıarnlarıdr..
2007
'Pendik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi yaprrıırna başlandr.
*Bağcrlar Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi yaprnırna başlarıdr.
'Rüsterııpaşa Medresesi restorasyorıu çalrşrnalarrna
başlandr.
'iT O'nun 1980'1i yılların sonunda gündeme getirdiği Doğu
Anadolu Odaklı Bölgesel Ka lkınma ve Kış Olimp iyat l arı
Projesi ilk meyvesini verdi : 2011 Universiade Kış Oyunları'nın
Erzurum'da yap ıl ması kararlaştırıldı.
'Akdeniz ·ricaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığı'na
istanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş seç:ildi.
' Hannover Sanayi Fuarı·na Türkiye'nin Ortak ülke olarak
katılımı iTO tarafından gerçekle ştirildi
'ITO'nun hem danışma hern de yürOtme kurulu asil üyesi
olarak yer aldığı 20 ı O Avrupa l<llltıir 13aşkenti Ajansı kuruldu.
'iTO Meslek Korniteleri, Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki
Sınıfiarnası (NACE) Sistemine göre yeniden oluşturuldu.
'Tarihi Yarımada'nın Yaya laştırılması Projesi kapsamında
Mahmutpaşa ve civarındaki cadde, sokaklardaki yol ve
trotuarlar çağ daş hale getirildi.
'Frankfurt. Kitap Fuarı'na Türkiye OnurUlkesi olarak katıldı.
'istanbul Ticaret Üniversitesi Klıçükyalı kampüsü açıldı.
'iTO-SSM Teknopark' ı niyet rnektubu imzalandı.
' Anuga Gıda Fuarı'na Türkiye milli iştiraki ve Ortak Ulke
Ti.irkiye ka tılımı organizasyonu Odamızca gerçekleştirildi.
'Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığı'na
Istanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ikinci kez
seçildi.
'Yenicami Hürıkar l<asrı Restorasyonu tamamlandı.
*istanbul Ticaret Odası AB Bil gi Merkezi açıldı.
*Teknopark istanbul'un ortaklık sözleşmesi imzalandı.
~010
Hedeflerimiz
Görevlerimiz
Çalışma ve Kalite Politikamız
ORGANiZASYON YAPIMIZ
Seçimle Oluşan Organlar
Atanıayla Oluşan idari Yapı
FAALiYETLERiMiZ VE HiZMETLERiMiZ
Üye Odaklı Faaliyetlerimiz
Rakamlarla Faaliyetlerimiz
Sicil ve Tescil Faaliyetierirniz
Ulkemize Yönelik Kalkınma ve Cıelişim Faaliyetleri
Kabilere Yönelik Faaliyetlerimiz
Uluslararası Faaliyetlerimiz
Hukuki Hizmetlerimiz
Üyelerimiıle iletişim
SOSYAL SORUMLULUKLARlMlZ
Eğitimde Destek Faaliyetleri
Sağlık Destek Faaliyetleri
Çevre Destek Faaliyetleri
Tarihi Eserierin Restorasyonu
Kültür ve Sanat. Etkinlikleri
KURULUŞ VE iŞTiRAKLERiMiZ
istanbul Dünya Ticaret Merkezi
istanbul Ticaret Odası Vakfı
istanbul Ticaret Universilesi (iTiCÜ)
Kandilli Cemile Sultan Tesisleri
istanbul Ticaret Odası Spor Kulübü
istanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı
iktisadi Kalkınma Vakfı
UMAT
Kuruluşuna Katıldığımız Kuruluşlar
Hissedarı Bulunduğumuz Kuruluşlar
'vakıflar
Organize Sanayi Bölgeleri Muteşebbis Heyetleri
Diğerleri
Vilayet Nezdiııdeki Temsilciliklerimiz
ŞUBELERiMiZ
Başkanlık ve Cıenel Sekreteı-lik Şubesi
insan Kaynakları ve Eğitim Şubesi
Meslek Komiteleri Şubesi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi
Avrupa Birliği ve Uluslararası işbirliği Şubesi
Fuarlar ve Dış ilişkiler Şubesi
Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Şubesi
iç Ticaret Şubesi
Dış Ticaret Şubesi
I<OBi.Araştırrna ve Geliştirme Şubesi
Mali Işler Şubesi
Bilgi ve Dökliman Yönetimi Şubesi
Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi
Hukuk ve Sigorta işlenıleri Şubesi
Bilg işlern Şubesi
istatistik Şubesi
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
idari Hizmetler Şubesi
"İstanbul'un ve ülkemizin geleceğine
katkı sağlayacak
sürdürülebilir hedef-
lerimiz."
Hedefieritniz
~
Türkiye'de serbest piyasa ekonomisini tam
anlamıyla
gerçekleştirmek.
~
Rekabet ortamının
sağlanmasına katkıda
~
Üyelerimizi hem sektörel ilerlemeye hem de değişen ticarı ve ekonomik şartlara hazırlamak,
~
üyelerimizi ulus.lararası ticarete hazırlamak,
~
Türkiye'nin uluslararası ticaretten daha fazla pay alması için küresel,
siyasi ve ekonomik oluşumları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilecek bölgesel güç olmasına katkıda bulunmak,
~
Üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolayla ştırmak ve mesleklerin
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlayacak çalışmalar
yapmak,
~
Üyelerimizin birbirigri ve halk ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni
hakim kılacak faaliyetler yapmak.
bulunmak.
•,•JI"'I/11•#1
J)JJ•ti'J/11"'
.. ' t M l PJ
1,
\lll • ?m
Jl't
..,, .
ra• •
"'
Görevlerimiz
istanbul Ticaret Odası'nın görev ve yetkileri 5174 Sayı lı Yasa ile belirlenmiştir. Buna göre istanbul Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu
niteliğinde
bir mesleki
kuruluş
olup görevleri
kısaca;
..
Özel sektörDn yapısa l ve güncel sorunlarını çözümlemek,
..
Uluslararası
..
Ekonomide güvenli ve
..
rekabet gücünü
Vizyonunu sürekli
yapmaktır.
ge li ştirmek,
i stikrarlı
gen i ş l eterek
bir geliş im
ortamını sağ l qmak,
ülke için gerekli her alanda
çal ı şmalar
Çalışma ve Kalite
Politika·mız
,.
Üye odaklı yönetim anlayışı
..
Kurumsal
..
Çağdaş
ve etkin hizmet
..
Çoğulcu
ve
..
insana, çevreye özen ve önem
..
Ülkeye hizmet ve toplumsal gelişime katkı
saygın lık
ve görev bilinci
katılımcı
yönetim
anlayışı
Organizasyon
Yapımız
SEÇİMLE OLUŞAN ORGANLAR
Meslek Komiteleri
Meclis
Yönetim Kurulu
Disiplin Kurulu
MESLEK KOMİTELERİ
Oda'ya
kayıtlı
üyeler faaliyet
konularına
göre 90 Meslek Grubuna
kayıtlı­
dır.
MECLIS BAŞKAN YARDIMCISI
SAMI YILMAZ
istanbul Ticaret Odası'nda dört yılda bir yapılan seçimler sonucunda, her meslek grubu kendi temsilcilerini seçer. Bu temsilciler Meslek
Komiteleri'ni oluşturur. Komiteler temsil ettikleri meslek grubunun üye sayısına göre 5, 7, 9 veya ll üyeden oluşur.
Meslek Komiteleri'nin
..
..
..
başlıca
görevleri
şunlardır;
Meslekleri ile ilgili incelemeler yapar, yararlı ve gerekli gördükleri
tedbirleri görüşülmek üzere Yönetim Kurulu'na sunar.
Meslek Komitesiyle ilgili olarak Meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verir.
Mesleklerine ait işler hakkında, Meclis veya yönetim kurulu tarafın­
dan bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yaparak istemi
cevaplan dr rrr.
MECLiS BAŞKANI
iBRAHIM ÇACLAR
MECLiS KATiP ÜYESi
ÖZNUR SANBAY DECiRMENCi
MECLIS BAŞKAN YARDIMCISI
HASAN ERKESIM
MECLİS
istanbul Ticaret Odası'nın en yüksek karar ve denetim organıdrr. 4 yılda
bir seçilir. Meslek gruplarınca seçilen 257 üyed~n oluşur. istanbul Ticaret
Odası protokolde, Meclis Başkanı tarafından temsil edilir. Başlıca görevleri şunlardır;
..
Oda Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçer.
..
Yönetim Kurulu
tarafından yapılacak
teklifleri inceleyip karara
bağlar.
..
Uyulması
..
Yıllık
..
Taşınmaz
mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye,
ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar
verir.
..
Oda iç yönergesini kabul eder ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'nin (TOBB) onayına sunar.
..
zorunlu mesleki kararları
bütçe ve kesin
hesapları
alır.
onaylar ve Yönetim Kuruluna ibra eder.
Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas
kurar.
kurulları
komisyonları
ve
danışma
~~~
.. -··
::.::.::::..7--"r-.... ... ...~
1-i'~
; '
MECLiS BAŞKANI
IBRAHIM ÇACLAR
İSTANBUL TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YÖNETIM KURULU üYESi
ABDULLAH ÇINAR
YÖNETiM KURULU ÜYESi
ERTUCRUL YAVUZ PALA
YÖNETIM KURULU ÜYESI
iSRAFiL KURALAY
YÖNETiM KURULU ÜYESi
MEHMET DEVELiOCLU
YÖNETIM KURULU ÜYESi
MURAT SUNGURLU
YÖNETiM KURULU ÜYESi
MUHAMMET YENEL
YÖNETIM KURULU BAŞKANI
Dr. MURAT YALÇINTAŞ
YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
ŞEKiB AVDAGiÇ
YÖNETiM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
DURSUN TOPÇU
YÖNETiM KURULU SAYMAN ÜYE
HASAN DEMiR
YÖNETiM KURULU ÜYESi
YAKUP KÖÇ
o
-, l>
"' ~
55::ı:
CN
:ı::;::
()1"'1
Co-1
zr
cı"'
o"'
o""
,c
zcc
m
o)> •
~-
z
:s:
)>
z
.u;
ç
:ı::ı
YÖNETİM KURULU
istanbul Ticaret Odası'nın yürütme organı ve yasal temsilcisidir. Meclis'in
kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği ll üyeden oluşur. Başlıca görevleri şunlardır;
~
~
Mevzuat ve Meclis
kararları
çerçevesinde Oda
işlerini
yürütür.
yasada belirtilen görevlerinin yanı sıra, temel hedefleri
doğrultusunda; istanbul Ticaret Odası'nın görevlerini en iyi ve en
hızlı biçimde yürütmesi ni, idari yapının verimli ve düzenli çalışmasını
ve bu çalışmaların genel çıkariara uygun ve özel sektörün gelişmesini sürdürecek biçimde yürütülmesini sağlar.
5174
sayılı
C/)
"'"'o·
<
cı
c
"'"'
:>--<
r
"
cl>
n<
z_,
-<m
zZ
)>6
:;;'z
-<m
--<
[
""'!l':;::
~
~
Disiplin kurulunun
soruşturma yapmasına
Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini
Meclis'e sunar.
Odanın
)>
l>
z"'
--C'
ı=; ı::
-n
--<
;=;·
lll
~~:
"'
J>
1e~
r -·
"'
:p<
ı;;~
Cz-<n
=:; r·
cı""'
m
CC
:;::,..
m-·
~!tl
J>m
CV>
;:::.3:
No
~Q.
zr
cc
:;::
""'
-<"'
"'cı
r-Vi'
~~·
:D
""!l':;::
o
o
~
o
karar verir.
hazırlar
-·
o~
l>
cc
;=·
cc
<
c
"'
~E
z"'
nı ı;
:;::,
-n"'
nı"'
;;:·
lll
J>
z
0o:xı
re.
CQ!
""'!l':;::
cı
rncı
z:-o
rnn
"'-< "'"'
)>
.vıZ
c»
cc><
"""" Ql.~
b.~:;::~
::az
ı;:ıt:J:I
Cl
m
z
m
r
"'m
Z;><
J>:D
Zm
o-<
Nm
<
"'om
:::;·
3::.
r!;:!
l/l()
rnN"
~
Oda iç yönergesini
hazırlayıp
o
:ı:-
Anı
Z:;tı
rn
-ı "'
c
rnz -(/)tT:!
:ı::ı
ı:rı~
:ı::J:xı
~o
(/)c
[i!
o
-:ı:-
C/)
sınai
durumu
Meclis'e sunar.
Sosyal faaliyetleri destekleyerek özendirir. Bağış ve yardımlarda
bulunur, burs verir, Meclis onayı ile okul ve derslik yaptırır.
vıtD
cırn)>
""'-\ll
r;1i=:::~
:ı:
c
~
:ı>~
_,:xı
~-~
3::
n
hakkında yıllık
~
(/)-.
-<n
r<ı-<
ve onaylanmak üzere
bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve
rapor hazırlayıp Meclis'e sunar.
~c:
N·t""
özel sektörün gel i şmesini engelleyici kararların alınması halinde,
bunların kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunur.
~~.
nı~:
cc o
~~-~
m m
~.l>
nımz
,_,
"'"'
~.vı·
o
Nrm
6 Kişiden oluşan kurul Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını
yürütür, Meclis'e, Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası
verilmesini önerir.
cc
;=·
"'m<
-Cl
DİSİPLİN KURULU
ı:: -ız
"'c
~~
~-
""'cccm
~-
:ı>
Z:xı><
z--<o
"'"" r
~
ffi,g_
::0~~
-·~-
<
m
--<2
m -<n
~ :j_
:xın
:;:: .r;·
m-<
~rı
D -<n
--<5;
cı m
m-<
:;::""
5j'C
c~_
<{/"l~-
-ul>
J>:D
ı;'2j
oc
O cc
rm
~~
:;::
m
lll
r
:-rı~
;ı;,..
NO
c:;::
2 =r
:n"'
~~
)>-
Z-<n
c
cc
m
~-
Cl
"'
,..cıZ
m
,r
:ı: V>
:;::m
m"'
~~
J>m
n:xı
i~
nı,
~2
,...,:;::
-n
[i!
r· rn r:r:::O~
~~·;:;ı
z-vı cı
,..crn
;=o:ız
.n~rn
-·r
GENEL SEKRETER
Dr. Cengiz ERSUN
istanbul Ticaret Odası'nın hiyerarşik idari yapısının en üst amiri Genel
Sekreterdir. Genel Sekreter, yasalarla belirlenen görev ve sorumlulukların
yanı sıra, iTO'nun kendini görevli ve sorumlu bildiği ve ülkeyi ilgilendiren
ekonomik, sosyal, kültürel sorunlara çözüm üretmek üzere yürütülen
çalışmaları yönlendirir ve denetler.
Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olan Genel Sekreter, iTO'nun idari
yapısının atamayla gelen en üst amiri olarak iTO Meclisi'nde ve Yönetim
Kurulu'nda ve Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği iTO iştiraklerinde Oda'yı
temsil eder.
Oda bünyesinde faaliyet gösteren 18
larını koordine eder, denetler.
Genel Sekreter'e
Başkanlık
olarak
bağlı
ve 483 personelin
çalışma­
3 Genel Sekreter Yardımcısı bulunur.
ve Genel Sekreterlik
çalışır.
şubenin
Şubesi doğrudan
Genel Sekreter'e
bağlı
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
istanbul Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik hizmetleri ile araştırma ve
projelerden sorumlu şube müdürlükleri Genel Sekreter Yardımcilanna
bağlıdır. Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini koordine ederler.
Gerekli durumlarda Genel Sekretere vekalet ederler.
Genel Sekreter'e bağlı 3 Genel Sekreter Yardımcısı bulunur. Genel Sekreter Yardımcıianna bağlı Şube Müdürlükleri şunlardır:
Selçuk Tayfun OK
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi. Basın Yayın ve Halkla ilişkileri
Şubesi, KOBi-Araştırma ve Geliştirme Şubesi, Bilgi işlem Şubesi, istatistik
Şubesi, idari Hizmetler Şubesi.
Kenan ÖZTEKiN
AB ve Uluslararası işbirliği Şubesi, insan Kaynaklan ve Eğitim Şubesi,
Fuarlar ve Dış ilişkiler Şubesi, Mali işler Şubesi, Ticaret Sicili ve Tescil
Şubesi, Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi,
Dr. Ahmet Naci HELVACI
Meslek Komiteleri Şubesi, iç Ticaret Şubesi, Dış Ticaret Şubesi, Hukuk ve
Sigortacılık Şubesi ve Bilişim Teknolojileri ve E-Ticaret Şubesi.
Temel ÖFtceliğimi~
,Qy;e
o4aıH,l
Faal iyetler.im i~
RAKAMLARLA FAAt.iYETLERIMİZ
iTO her yıl d.ütenli olarak ticaret. eki'ırıomi veiş hayatına ilişki rı çeşitli
etkinlikler ve faaliyetler yapar, eğitim. sanattkültür ve sportif faaliYe}lere
hizmet eder.
·
itm:ıa;
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Yılda
ortalama 70 araştırma ve yayın
ortalama .l 00 seminer ve eğitim ·
Yılda ortalama 85 heyetziyareti
Günde iş için ortalama 6000 ziyaretçi
Günde ortalama 800 tescil işlemi ·
Günde 1.500-2.000 arası evrak işlemi
Ayda Ortalama 9.000 otomatik faks gönderisi
Yılda ortalama 800 tüketici şikayeti değerlendirmesi
Yılda ortalama 600.000 - 650,QOO faaliyet belgesi
Yılda ortalama 1,6 milyon dış ticaret belgesi
Yılda ortalama KOBVIere yönelik 12.000 belge
Yilda ortalama 2.300 vize başvurusu
Yılda ortalama',1.320 öğrenciye burs imkanı
Yılda ortalama 200 öğrenciye staj imkanı
Yılda ortalama 554.000 çağrıya sesli yanıt
iTO Bilgi Hattıhdar1 (0212-.455 6161 ) hergün yüzlerce kişiye bilgi
Yılda
Sicil ve Tescil
Faaliyetlerimiz
İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUGU
Adalet Bakanltğı bünyesindeki istanbul ve Kadıköy Ticaret Sicil Memurluklan 559 Sayılı KHK gereğince ll .6.1996 tarihinde istanbul Ticaret
Odası'nca devir alınarak o tarihten itibaren istanbul Ticaret Sicili Memurluğu olarak hizmet vermektedir.
>-
Sicilin devralindığı tarihte yapılan sayımlarda sicil dosyalannın %
ünün bulunmadığı, bulunan dosyalarda ise belgelerin eksik olduğu
tespit edildiğinden Ticaret Sicil Memurluğu istanbul Ticaret Odası
dosyalan ile işlem yapmaya başlamıştır.
..
Dosyaların eksiksiz korunabilmesi ve farklı yerlerden hizmet verilmesinin sağlanabilmesi için dosyalan n elektronik ortama aktanlmasına
karar verilmiştir. Ülkemizdeki en büyük arşi~ projesi hayata geçirilerek 19.000.000 belge ve si cil gazetesi sureti elektronik ortama
aktanlmıştır.
..
Bugün istanbul Ticaret Odası merkez binası, Perpa, Giyimkent ve
Kadıköy Hizmet Birimlerinde elektronik ortarndaki dosyalardan
işlem yapılmaktadır.
>-
istanbul Ticaret Odası merkez binasında oluşturulan birimde elektronik ortamdaki sicil dosyalan incelemeye açıktır.
Faaliyet belgesi, sicil gazetesi sureti, istanbul Ticaret Odası kimlik kartı,
Kamu ihale Kanunu gereğince ihale makarnianna sunulacak belge,
istanbul Ticaret Odası'nın protokol imzaladığı bankalara ibraz edilmek
üzere belge, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine verilmek üzere
belge düzenlenmekte, çeşitli belgeler üzerine istanbul Ticaret Odası'na
kayıtlı olunduğuna dair şerh verilmekte, istanbul Ticaret Odası kayıtları
hakkında sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TOBB'ne periyodik bilgiler gönderilmektedir.
BÖLGE TEMSiLCiLİKLERİ
..
Perpa Bölge Temsilciliği
,.
Kadıköy
..
Giyimkent Bölge Temsilciliği
..
Bayrampaşa irtibat Bürosu
Bölge
Temsilciliği
Ülkemize Yönelik
Kalkınma ve Gelişim
Faaliyetleri
DIŞ TİCARET FAALİYETLERİ
Eminönü Merkez Bina ile Kadıköy ve Giyimkent Temsilciliklerinde.5174
sayılı TOBB Kanunun 26. maddesi uyarınca istanbul Ticaret Odası dış
ticaret faaliyetl,erine yönelik belge ve karneler verilmektedir
,.
ATR Dolaşım Belgesi: Yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin belge veril ..
mekte olup, bu sayı ülke genelinin % 70'i civarındadır.
..
ATA Karnes'i: Ülkemizde kullanılan tüm ATA Karnelerinin %80'i
istanbul Ticaret Odası tarafından verilmektedir.
,.
TJR. Karnesi: Ülkemizde dağıtılan tüm T.I.R. Karnelerinin % 60'ı
istanbul Ticaret Odası tarafından dağıtılmaktadır.
,.
Bu belgelerin yanı sıra; EUR.l Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetna"
mesi, FORM A, Arap Boykot Listesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi gibi
belgeler de verilmektedir.
SEMİNER- TOPLANTI- KONFERANS VE EGİTİMLER
Üyelerimiz için sosyo-ekonomik açıdan önemli olan; sektörel. finans,
KOBi destekleri, AB uygulamaları, yatırım, vergi, çeşitli mevzuat ve dış
ticaret konularında her yıl ortalama 100 adet seminer, toplantı ve eğitim
prograrnları düzenlenrnektedir.
PROTOKOLER, ZİY~RETLER
Her yıl istanbul Ticaret Odası:nda Başbakan. Bakan, Vali katılım düzeyinde protokoler toplantılar düzenlenmekte olup. toplantılarda iş aleminin
sorunları , ekonomi ile ilgili görüş ve beklentileri iletilmektedir.
YAYlNLAR ""•ARAŞTIRMALAR
istanbul Ticar~tOdası Qyelerinin ihtlyaç. duycJugu konularda; genc•k Oda
içi ger~kreOd;a dışı . ar~ştırmacılar tarafından Qlkemizi yakından ilgilendiren sosyal, ekonomik, ticari. ve benzer birçok konuda kapsamlı çalışmalar
g.erÇekleştirilmektedir
· · ·
Her yıl yaklaşık7p adet ekonomik ve sosyal içerikli yayının yanı ~ıra
hazırlanmaktadı r Bunl~rın y,;ım sıra; her yıl Türkçe ve ingilizce olarak Yıll ı k
Ekonomik ~aporyayınlanmaktadır.
·
AYrıca birçok konuda süreli yayınlar, rehber yayınlar, prestij yayınlar,
broşürler hqzırlanmaktad rr.
İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI
•
Ekonomik kararların alınmasında, ticari faaliyetlerin yönlendirilmesinde, paranın satın alma gücündeki değişimierin tespitinde kullarıı­
ları Fiyat indeksleri istanbul Ticaret Odası tarafından 1927 yılından
beri hesaplanıp yayınlanmaktadır.
•
Satınalma gücünde meydana gelen değişmeterin göstergesi olan Fiyat indeskieri Geçinme ve Toptan Eşya Fiyatları 6 değişik bazda her
ay itibariyle hesaplanmakta ve kamuoyuna açıklanmaktadır.
Türkiye ve istanbul'a ait ekonomik ve sosyal göstergelerden otuşan
kitap ve rehber yayınlar hazırlanmaktadır :
•
Makro Ekonomik Göstergeler : 1984 yılından beri 3'er aylık döneme
lerde Türkçe ve ingilizce olarak yayınlanmaktadır.
•
Rakamlarla Türkiye Ekonomisi : Türkçe - ingilizce
;..
istanbul'un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri :Türkçe- ingilizce
..
Rakamlarla istanbul Ekonomisi :Türkçe- ingilizce
•
Yabancı işadamları için istanbul Rehberi :
ingilizce - Fransızca -Almanca -Arapça
•
istanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması
ANKET
1.
ÇALIŞMALARI
istanbul Ticaret Odası üyelerine yönelik sektörel bazda anket çalış­
maları:
..
..
..
2.
Ekonomik Durum Tespiti Anketi
Kapasite Kullanımına Yönelik Anket
Yan Sqnayi Borsası Anketi
Üye Memnuniyeti Anketi: istanbul Ticaret Odası'nın verdiği hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak üyelere yönelik bir anket
olup, istanbul Ticaret Odası hizmetlerinden memnun olma oranı :
..
..
..
2007 yılında% 87.7
2008 yılında o/o 88,6
2009 y ılı nda % 86,8 olarak gerçekleşmiştir.
3.
Küçük Sanayi Kap?-site Kullanım Araştırması: istanbul Ticaret
Odası'na kayıtlı olan küçük sanayi işletmelerinin genel durumlarını
ortaya koymak ve ekonomik gelişmelerden etkilenme durumlarını
tespit etmek amacıyla yapılır.
4.
Oda Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Anketi: istanbul Ticaret
Odası :nın düzenlediği toplantı, seminer. panel ve fuar organizasyonlarının katılımcılar tarafından değerlendirilebilmesi, değerlendirme
sonucunda söz konusu hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
amacıyla yapılır.
TEKNOPARK İSTANBUL PROJESİ
,..
~
istanbul Ticaret Odası, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve
istanbul Ticaret Üı:ıiversitesi ile imzalanan 12 Şubat ·2D09 tarihli
Niyet Mektubu ile rpülkiyeti SSM'na ait olan istanbul Kurtköy'deki
iTEP arazisi üzerinde belirlenen alanda 4691 sayılı Kanurr kapsa- e
mında kurulması planlarian SSM Teknoloji Geliştirme bölgesi "SSM
Teknoparkı"nda kur~c,u heyette yer almıştır.
·
·
ı 2 Mart201 O tarihindeistanbul Ticaret Odası. Savurımsı Saria'yı
Müsteşarlığı. istanbu1 Ticaret Üniversitesi, Havaalanıjşletmeve
Havacılık EndüstrileriJ\Ş., Savunma Teknolojileri Mühendis.lik ve
Ticaret A.Ş. Teknapark istanbul' u yönetecek şirket için ortakirk söz-'
leşmesinl imzalamışlardır
~---
MESLEKi :EGİTİM FAALİYETLERİ
istanbul Ticaret Odası'nca, özellikle son otuz yılda, istanbul'daki çeşitli
meslek liseleri ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak mesleki eğitimin
gelişimine yönelik. qnemli adımlar
atılm ı ştır.
QfiMt;K,E'ı:9jg;;i
istanbul Ticaret Odçı;;ı, Milli Eğitim Bakanlığı, istanbul il Özel idaresi
ve Türkiye iş Kurumu işbirliği ile Mesleki Eğiti m konusunda Cumhuriyet
tarihimizin en önemli çalışmaları arasında yer alan bu projeyi hayata geçirmiştir. Proje kapsamında, 76 okulda, 130'u aktif 148 branşta nıeslek
edindiıme ve geliştirme kurslan açılmıştır öZiMEK projesi kapsamında
bugüne kadar 16 065'i mezun, 18.300 kursiyere eğitim verilmiştir.
jı;ısiW ,Kay.jJaklfiQJ:iorsas ı
ÖZiMEK kurslarındadmezun olan sertifikalı kursiyerler ile sektör temsi.lcilerini buluşturan insan kaynakları borsası istanbul Ticaret Odası web
sitesinde hizmet vermektedir.
EnılaKPazarJanı~ \;:! zmanlığı
Sertifika P rogram ı
istanbul Ticaret Odası ile istanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen kurslarda~..emlak pazarlaması konusunda eğitim verilmektedir.
J,lJ[~!Jl.Jtghl:ı~ı:!g,ı;i.,J:ğ.itim i
istanbul'u tanıtacakfehbeılerin egitilmesi amacıyla Bakarılık veT urist
Rehberleri
Odası
ile birlikte
eğitim verilmektedir
Ş_owmtu"':-(:i:iQ~tlç,blJŞ;~a Eğitim i ~ursu
' Gıda Mühendisi bulı.ınduru l mamasının getirdiği maliyetleri asgariye
' indirmek için belirli kriterdeki fırın ve pastanede çalışan ustalara eğitim
verilmiştir.
'
Bugünün küçüA~, .. _..
yanmn BUYUGU
iSTANBUL TiCARET ODASI
5. B~ARILI
KOBI YARlŞMASI
KATEGORiLER
ÖDÜLLENDiRME ÇALIŞMALARI
istanbul Ticaret Odası her yıl düzenli olarak üyelerini teşvik etmek amacıyla;
işletmelere "Başarılı
..
Yüksek düzeyde vergi ödeyen
Vergi",
.
Başarılı mal ve hizm;t ihracatçısı üyelerimize "Başarılı ihracatçı"
..
5 ayrı dal da başarılı KOBi'lere "Başarılı KOBi Ödülleri".Vermektedir.
ANADOLU AÇlLlMLARI
~
Anadolu'nun birçok ilindeki ticaret ve sanayi odalarına yönelik
'Anadolu Açılımı' olarak adlandırılan ziyaretler gerçekleştirilmekte
olup, ziyaretler neticesinde Odalar arası bilgi paylaşımının yapılması
ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıl ­
maktadır. Bu kapsamda, 2005 yılından bugüne kadar 25 il ziyaret
edilmiştir
..
201 1 Kış Üniversit~ Oyunları için Erzurumcun seçilmesi sağlannır<;;trr.
~
ihracata ilk Adım Projesi Anadolu'ya taşınarak yaygrnlaştrrılmıştrr.
Anadolu'daki 14 ilimizin ticaret ve sanayi odalarına progranı hakkın­
da eğitim verilmiştir.
DOGU ANADOLU TURİZM ODAKLI
KALKlNMA PROJESİ
..
Qlkemizin kFllkınnıada öncelikli yör~lerinin başında gelerı Doğu'da
gerekli atılım ve kalkınma imkanı sağlanmasında turizmin anahtar
sektör olması sebebiyle istanbul Ticaret Odası tarafından gelişti­
rilen bu proje 1996 yılından günümüze kadar muhtelif aşamalarda
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
..
Bu çerçevede bölgede kalkınma potansiyeli içerebilecek muhtelif
yöreler ve konular ele alınarak değerlendirilmiş, istihdamın yeterli
olamamasının nedenleri irdelenmiş, bölgenin dezavantaj ı olarak
görülen coğrafi ve mevsimsel koşullarını avantaj haline çevirecek
sektörler belirlenmiştir, turizm sektörünün (kış, yayla, kültür, sağlık ve
spor turizmi) lokomotif sektör olarak kullanılarak bölgede yatırımı
cazip hale getirecek projeler üretmek amacıyla kullanılması için
çalışmalar yapılmıştır.
..
Doğu Anadolu Turizm Odaklı Bölgesel kalkınma Projesi kapsamında
belirlenen GAP ve Doğu Karadeniz bölge illerini içeren 7 ile (Kars,
Erzurum, Erzincan, Vao. Trabzon, Rize ve Artvin) daha sonra
Ardahan, Iğdır, Bitlis, Mrı. Gümüşhane, Muş ye Bayb\Jrt eklenerek
toplam 14 ile çıkmıştır. Dah,a,sonra Elazığ, Hakkari, Mardin, Tunceli
ilieri eklenerek projenin kapsadığı il sayısı arttırılmış ve Siirt ilinin
eklenmesi ile 19 il olmuştur.
..
bölgenin cazip yanlarını
için zemin hazırlamaya yönelik gerçekleştirilen panel, toplantı, fuar katılımı ve proje bazlı çalışmalar
yanında 201 1 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarının Erzurum'da
gerçekleştirilmeşi kararı ile yeni bir dönemece girilm iştir.
Proje
kapsam ı nda yabancı yatırımcılara
tanıtarak, yatırım yapmaları
•
İNDİRİMLİ KURULUŞLAR
istanbulTicaret Odası, otellı:r. restoranli'J.r, sağlık kuruluşları, seyq.hat,
acenteleri, eğ;tim kurumları, araç kiralama firmaları ile anlaşmq. yapp.rcık
üyelerine indirimli fiyat uygulanmasını sağlamaktadır
·
·
..
Yurtiçi Oteller
Yurtdısı Otellw
~ağlık'ı<urulu'şları
Restoranlar
Seyahat Acentaları
Eğitiryı Kurumları
Araç Kiralama
: 724
89
: 384
20
4
5
5
KOBİ'lere.
Yönelik
Faal iyetl~ri miz
TÜRK YAN SANAYİ ' BORSASI
1990 yılında, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)'nun
ile kurulan Türk Yan Sanayi Borsası, yan sanayi sektörlerinde çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeleri ihracata yönlendirmek ve ihracatlarını artırmak üzere 1990 yılından beri istanbul Ticaret Odası bünyesinde
hizmet vermektedi r.
işbirliği
Temel
işlevi yurtdı$ından
gelen taleplerin uygun yan sanayici firmalara
temin etmek ve söz konusu taleplerin takibini gwçekleştir­
mek olan borsada; metal işleme, plastik, kauçuk, elektrik ve elektronik
sektörlerinde yan sanayici olarak çalışan ve 2.000'in üzerinde üye firma
ulaşmasını
bulunmaktadır.
Yan Sanayi Borsası kapsamındaki hizmetler istanbul Ticaret Odası üyelerine ücretsiz olarak verilmektedir.
c---
YATIRIM VE TEKNOLOJi GELİŞTİRME SERVİSİ-ITPO
Gelişmiş
ülkelerdeki yeni teknolojik imkanların ülkemizde kullanıma
yeni yatırım işbirliklerinin kurulmasına yardımcı
olmak amacıyla UNDP ile ortaklaşa kurulmuş ofistir.
açılmasına, ülkelerarası
KAPASiTE RAPORU
Üyelerin, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden har.eket ederek bilimsel bir şekilde belgeleyen rapordur. Bu rapor;
' teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu
kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılır.
Toplam kapasite raporu olan istanbul Ticaret Odası üye sayısı
15.582'dir.
''
KOBİ'LERE FİNANSMAN DESTEGİ
Üyelerin finansman sorunlarının çözümü için bugüne kadar 8 banka. 2
katılım bankası. ı finansal kiralama şirketi ile avantajlı kredi anlaşmaları
yapılmıştır.
Dİ GER
Bu hizmetlerin yanı sıra KOBi'lere yönelik. Çıraklık ve iş Makinesi Belgeleri. Tekel ürünleri satılan işletmeler için "Tekel Ruhsatı", gıda üzerine elle
imalat yapılan işletmeler için "Ekspertiz Ruhsatı" verilmesi gibi faaliyetler
de bulunmaktadır.
Uluslararası
____:!
~
~
Faaliyetlerimiz
5
i=
~
z
ı<
·"
AVRUPA BİRLİGİ (AB) FAALİYETLERİ
~
AB ile. ilgili kanun ve uygulamalar, Türkiye-AB ili şkileri , müzakere
süı·eci vb. konular takip edilmekte olup, üyelerimiz, araşt ı rmalar,
yayınlar, eğitim ve seminerler vasıtasıyla bilgilendirilnıekt edir.
~
AB'ye üyelik sürecinde en önemli kamuoyu oluşturma araçlarından
biri olan "lobicilik" faaliyetleri AB nezdinde yürü tülm e kte dır. 2005
yılından bu yana AB Parlamenterleri, Komisyon yetkili leri ve gazetecilere yönelik Brüksel'de4 lo bi faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
"'
AB Hibe Programlan
kapsanıında
proj eler
hazırlanmakta
olup,
istanbu!Ticaret .odası üyeleı· inin çıkarlarına uygun projelerde lider
veya
orta~ kuruluş ol~rak
kapsamında
7 proje
yapılmakta.dı r.
yer
alınmaktadır.
tamaiıılanmı$
Bugüne kadar AB fonlan
olup yeni projeler için başvu rular
İHRACATA İLK ADlM PROGRAMI (İİAP)
Daha önce hiç ihracat yapmamış KOBi'lerin düzenli ihracatçı olmaları
için ihracat planlaması ve pazarlaması konusunda birebir danışmanlık
hizmetini içeren destek programıdır. Danışmanlık hizmetleri ;
"
Firmanın
nunun
"
"
mevcut durumunun, ihracat potansiyelintn ve motivasyo-
teşhisi,
Hedef Ihracat pazarının ve ihraç ürünlerinin belirlenmesi,
Hedef ihracat pazarları ve potansiyel
müşteriler
ile ilgili
detaylı
veri
toplanması,
"
Dağıtım kanallannın
"
Pazarlama
"
ihracat Eylem Planı'nın hazırlanmasını kapsamaktadır.
belirlenmesi,
Planı'nın hazırlanması,
iiAP'de bugüne kadar beş etap gerçekleşti ri Imiş ve 120 firma fayda lanmıştır.
KOBİ 'LERiN e-TİCARET KONUSUNDA EGİTİLMESİ
PROJES İ ( KOBETİ C)
Elektronik t icaret a l anı n da mesleki eğitim standartlarının yükseltilmesini,
hızla büyüyen e~ticaret pazarında istanbul Ticaret Odası üyesi KOBİ'leri n
e~ticaret konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve bunl a rı kendi
firmalarının i ş süreçlerine aktararak hayata geçirmelerini ve böylece
bu KOB İ'lerin e~ticaret kapasitelerini arttırmalarına katkıda bulunmayı
hedefleyen projedir.
CENTRAL ASİA INVEST PROGRAMI
Orta Asya bölgesindeki ticaret ve iş o rtamının· geliştirilmesi amacıyla
Özbekistan Ticaret Odası çalışan larının KOB i ' le ı·e ihracat danışmanlığı
yapmak üzere egitileceği program d ır.
ABD PAZARINA İLK ADlM PROJESİ
istanbul Ticaret Odası ve Amerikan Ticaret Odaları ortaklığında ger·
çekleşe n üç etapir bu proje ile ABD'ye düzenli olarak ihracat yapmamış
KOBİ 'lerin ihracat yapar hale getirilmesi hedeflenmektedir. Proje çerçe~
vesinde Türkiye~ABD iş dünya l arı arasındaki bilgi eksikliğini gidermek ve
işadamiarım buluşturmak amacıyla ingilizce~ Türkçe hizmet veren bir web
sayfası "www. us~istanbul.co m" adresi ile hizmete sunulmuştur.
SS-GATE
UNDP tarafı n dan desteklenen,gelişmekte olan ülkeler arasında ürün,
finansman ve teknoloji değişiıııi aracılığıyla KOBİ ' lerin geliştirilmesi ve
ticaret ilişkilerı nin iyileştirilmesini amaçlayan bir elekt ronik eşleştirme
projesidir.
AKDENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİGİ
(ASCAME) BAŞKANLIGI
Akdeniz Bölgesi'nde yer alan devletlerin birbirleriyle ekonomik ve ticari
ilişkilerini arttırmak amacıyla ı Ekim ı982 yılında Barselona'da kurulan
ASCAME. Akdeniz Bölgesi'nin refahını ve bölge ülkeleri arasındaki işbirli­
ğini arttırmayı amaçlamakta buna yönelik birçok faaliyette bulunmaktadır.
Bugün, Fransa. italya, ispanya, Yunanistan. Bulgaristan, Malta gibi Avrupa
Birliği ülkelerinin yanı sıra. Türkiye, Mısır. Suriye, Fas, Tunus. Cezayir,
Lübnan. Libya, israil. Ürdün. Hırvatistan. Arnavutluk. Karadağ gibi bölge
ülkelerinden 213 od?nın üye olduğu birliğin. 2007-2009 dönemi başkan­
lığına istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş
seçilmiştir. 2009-201 ı dönemi için başkanlığa Dr. Murat Yalçıntaş ikinci
kez seçilmiştir
Bu süreçte ASCAME'yi bölgesinde daha güçlü ve aktif bir kurum haline
getirmek için çalıştırmalar sürdürülmektedir;
~
Kurumsallaşma Çalışmaları
~
Lobi Çalışrnaları (Brüksel, Washington D.C)
lnvest-in-Med Prograrnı- Medstatistics, Medexchange Projeleri
Üye Odalar Arası Personel Değişim Programı
~
~
~
Uluslararası işbirliği Antlaşmaları
~
Bölgesel Organizasyonlar
ASCAME 25. Yıl Kutlamaları
/
ASCAME Müzik Albümü "Akdeniz" (Tuluyhan
~
~
Uğurlu)
1'\. Wl"'\.yl
\\.Ot: C
~
-
A VRUPA
KÜLTÜR
BAŞKENTi
EUROPEAN CAPrTAl OF CULTURE
İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTi
her yıl belirlenen şehir ya da şehirlere 'Avrupa Kültür
verilmektedir. Seçilen şehirlerin uluslararası platformda kendi kültürlerine has özelliklerini, kültürel yaşamlarını ve kültürel
gelişimlerini sergilemek açısından bu unvana sahip olmak oldukça önemli
bir fırsattır.
'
AB
tarafından
Başkenti' unvanı
istanbul, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından 201 O Avrupa Kültür
Başkenti seçilmiştir.
istanbul Ticaret Odası bu kapsamda oluşturulan ajansın yürütme kurulunun başkanı, danışma kurulunun ise üyesidir.
istanbul Ticaret Odası, Avrupa Kültür Başkenti kapsamında 5 tarih ve
kültür eserinin restorasyon çalışmasını gerçekleştirmektedir.
FUARLAR VE İHRAÇ ÜRÜNLERİ SERGİLERİ
Türkiye Milli iştiraki istanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen
fuarlarla birlikte dünyanın birçok yerindeki fuarlara bilgi-standı bazın­
da iştirak ed ilerek, ülkemizin tanıtımı yapılmaktadır. Ayrıca, Türk ihraç
Malları Sergileri ile sanayimizin yanı sıra kültürümüz de tanıtılmaktadır.
Bu çerçevede gerçekleştirilen sergilere ek olarak ilk kez 2008 yılında
Kuveyt'te, 2009 yılında ise Katar'da Türk ihraç Malları Sergileri gerçekleştirilmiştir.
Bu Fuarların yanı sıra istanbul Ticaret Odası uluslararası fuarlar ve
büyük başanlara imza atmıştır;
alanında
HANNOVER MESSE 2007'DE "ORTAK ÜLKE"
FRANKFURT KiTAP FUAR! 2008'DE "ONUR KONUGU"
KÖLN ANUGA GIDA FUARI 2009'DA "ORTAK ÜLKE"
ANA 1 YAN SANAYİ İŞBİRLİGİ GÜNLERİ
istanbul Ticaret Odası her yıl düzenli olarak yan sanayi sektöründe işbir­
liği günleri ve hemen her sektörde dünyanın dört bir yanında gelen birçok
yabancı işadamları ve Türk işadamiarını bir araya getiren ikili görüşmeler
, organize etmektedir.
HEYETLER -· İNCELEME GEZİLERİ
istanbul Ticaret Odası'nı her yıl birçok ülkeden yabancı heyetler ziyaret
etmekte olup, ülkemiz ile ticaret ve işbirliği yapılabilecek konularda fikir
alışverişinde bulunulmaktadır. istanbul Ticaret Odası'nı ziyaret eden Ticaret ve Sanayi Odaları'nın bazıları ile de işbirliği anlaşması imzalanarak
ikili ilişkilerin geliştirilmesine destek olunmaktadır. Her yıl ortalama 85
ticaret heyeti kabul edilmekte. ayrıca istanbul Ticaret Odasını temsilen
yaklaşı~ 65 heyet temas ve incelemelerçje bulunmaktadır.
TİCARİ VİZE ÇALIŞMALARI
ist~nbul Tiui'ret Odası 'nın üyelerinin ticari vize alımlarının kolaylaştı­
rılması için.Aimanya, Fransa, isviçre, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve
Romanya ile ahiaşması bulunmaktadır. Bu kapsamda üyeler, iş seyahatleri için bu ülkelerin konsolosl uklarına gitmeden doğrudan·istanbul
Ticaret Oda~ı'na başvurarak vize alabilmektedirlee .Her yıl en az 2300
vize başvurusu sonuç l ancjırılmaktad ı r.
SCHENGEN VİZESİ KOLAYLAŞTlR.MA ÇALIŞMALARI
AB ülkeleri ile ticari faaliyetlerde bulunan istanbul Ticaret Odası üyeleri
için Schengen Vizesi Kolayiaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Fransa ile
yapılan anlaŞmanın, bir benzeri italya ile de yapılmıştır.
,~.
UNIDO
International Chamber of Commerce
~
..........
The world business organization
?~
TEMSiL EDİLDİGİMİZ ULUSLARARASI KURULUŞLAR
istanbul Ticaret Odası hızla küreselleşen dünyamızda. Türkiye ve istanbul
birçok uluslararası ticari ve ekonomik meslek örgütünde temsil etmekte
ve işbirliği halinde ortak çalışmalar hayata geçirmektedir. istanbul Ticaret Odası'nın saygın üyesi ve iş ortağı olduğu kuruluşların bazıları.
,.
Milletlerara.sı
,.
Akdeniz Ticaret ve Sanayi
,.
Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme Örgütü (UNIDO)
,.
Birleşmiş
,.
Uluslararası
,.
Avrupa J'lkdeniz Ticareti Geliştirme Örgütü (EMED-TDS)
Ticaret
Milletler
Odası
(ICC)
Odaları Birliği
Kalkınma Programı
(ASCAME)
(UNDP)
Otomotiv Yedek Parça Sektörleri
Birliği
(AAIA)
Hukuki
Hizmetlerimiz
İTO TAHKİM BÜROŞU
Tahkim; bir uyuşmazlığın niteliğinin tahkime elverişli olması ve yasanın
izin vermesi durumlarında, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, devlet
yargısı yerine, hakem adı verilen kişiler tarafından çözüme bağlanması­
dır.
iş hayatında meydana gelebilecek anlaşmazlıklar için tahkim
yargılamasının yürütülmesini temin etmek için 1979 yılında istanbul
Ticaret
Odası
Tahkim Bürosu
kurulmuştur.
iTO Tahkim Bürosu'nun anlaşmazlıkların çqzümünde herhangi bir
etkin rolü yoktur. Sadece kurulacak hakem mahkemelerine sekreterya hizmetleri vermekle yükümlüdür.
o
~
t!ı---
ijUKUKİ DANIŞMANLIK
"
istanbul Ticaret Odası tarafından ulusal ve uluslararası hukuki
konularda danışmaplık hizmeti verilmektedir. Yasa değ i şikliklerinde
araştırma ve. incelemeler yapı l maktadır.
Odanın taraf
edilmektedir.
olduğu sözleşmeler, anlaşmazlıklar
ve davalar takip
Od<;ı üyelerine iş hayatı ile ilgili konularda hukuki bilgilendirme
hizmeti verilmektedir.
SİGORTA İŞLEMLERİ
istanbul Tıcaret Odası; TOBB, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına
istanbul'da bulunarr Sigorta acentelerinin yasaya uygunluğunu denetlemekte, sigorta acentelerinin levhaya kayıt işlemlerini yapmakta ve
bilgilerini Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına muhafaza etmektedir.
Sigorta acentelerinin yapısa l ve yönetsel değişikliklerini i OBB, Hazine V€
Dış Ticaret Müsteşarlığı ad_ı na incelemekte ve onaylamaktadır.
Kurulduğu
günden bugüne kadar 4.478
kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.
81---
TÜKETİCİ TALEPLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ
..
istanbul Ticaret Odası. tüketicilerin satın aldıklan mal ve hizmetlerle
ilgili Şikayetlerin takibini yürütmekte,
..
Tüketici
mekte,
..
şikayetlerini
önleyecek önlemlerle ilgili
uygulamaları
yürüt-
iTO Dürüst Reklamcılık Değerlendirme Kurulu ile mesleki karara
tespit edilen, şikayet edilen reklamlar denetlenmektedir.
uymadığı
...
Bu kapsamda, her yıl ortalama 800 Tüketici
mektedir.
şikayeti değerlendiril ­
~
l
U
~
o
-
~
~
1
1
İSTANBUl.. TİCARET,,GAZETESI
'
.
1958 yılından beri haftada ?ir yayınlanan "istanbul Ticaret Ga2:etesi"nde,
Oda faaliyetleri' ile Türkiye ve dünya ekonomisi hakkındaki son gelişme­
lere yer verilmektedir. istanbul Ticaret Gazetesi'nde alanlannda uzman
kişilerinhazırladığı makaleler, birçok korıllda rel]ber niteliği taşıyan
araştırma yazıları, yurtdışında~i mal ve hizmet talepleriyle ilgili konular
· işadamlarının bilgisine sunulur:
istanbul Ticaref Gazetesi'nin 50.000 tirajı bulunmaktadır.
·1
İTOVİZYON
2003 yılından beri aylık olarak yayınlanan iTOViZYON Dergisi işadam­
larından akademisyenlere. bankacılardan bilim adamlarına ve başarılı
yöneticilere kadar ekonomiye yön veren kişilerin görüşlerine de yer veren
iTOViZYON Dergisi. istanbul Ticaret Odası'nın misyonunu kamuoyu ile
paylaşan ve çeşitli güncel konularda bilgi veren bir dergidir.
iTOViZYON'un '12DOO tirajı bulunmaktadır.
TİCARİ DOKÜMANTASYON MERKEZi
istanbul Ticaret Odası üyelerinin ihtiyaç duyduklara bilgilere kolayca ulaş­
amaçlayan Türkiye'nin eli büyük ticari dokümafıtasyon merkezinde 10.548 kitap, 1.015 süreli yayın, 371 rehber, 229 CD-rom, 9 veri
tabanı içeren koleksiyandan oluşmaktadır. Bu koleksiyonq~ :
mafarını
~
~
·~
~
~
"'"
~
~
Yurtiçi, yurtdışı firma bilgileri,
Ülke raporları,
Ulusal ve ulu.slararası istatistikler,
Sektör araştırmaları,
AB yayınları,
Mevzuatlar ve
iller hakkında kaynaklar bulunmaktadır.
Bu Me~kezde ayrıca, OECD tarafından kurulan OECD Kütüphanesi
de yer almaktadır.
ı,.,
e-İTO PROJESİ
istanbul Ticaret Odası üyelerine Oda ile ilgili işlemleri internet ortaminda
yapma imkanı sağlayacak e-iTO Projesiyle. Oda içinde yürütulen tescilden arşivlerneye kadar bütün iş, belge. işlem. form gibi faaliyetler web
tabanlı ortamda yürütülecektir. Bu kapsamda;
..
ileriye dönük gelişecek Ihtiyaçlara da cevap verecek bilişim altya"
mevcut web sitesinin porta! bir yapıya dön(.iştü­
rülmesi, sanal POS elektronik ödeme altyapısının oluşturulması gibi
e-iTO'nun birinci fazında yapılması planlanan işler tamamlanmış,
ayrıca. borç sorgulama, borç ödeme, tescil ilan sqrgulama. oda
kayıt beyannamesi gibi on-line uygulamalar devreye alınmıştır.
pısının kurulması ,
.,.
~
!
;'<
.!!!
..
.
~~
ikinci faz için hazırlık çalışmalarına başlanmış; bu kapsamda ;
Üyeleri web sitesi ve e-posta hizmetlerinin sunulması,
Üyelere yönelik on-line uygulamaların ve kargo destekli belge
hizmetlerinin zenginleştirilmesi (ana sözleşme hazırlama, abonelik hizmetleri, yetki belgeleri),
Portalin görs.el ve fonksiyonel olarak geliştirilerek glmel internet
kullanıcılarının iTO porralini daha etkileşimli bir şekilde kullanmasının sağlanması
(video haber, foto galeri, anket. e-bülten.
mesleki forumlar) ve
RSS ile porta! kullanıcılarına ilgi alanlarına ve taleplerine göre
haber, duyuru, etkinlik gibi içeriklerin sunulması planlanmaktadır.
İSTANBUL TİCARET ODASI WEB SAYFASI
"www.ito.org.tr"
istanbul Ticaret Odası yenilenen web sayfası ile üyelerine birçok hizmet
vermektedir:
"
Sektör ve ülke profil/eri, mevZUC\t bilgileri, fiyat indeksleri, altın ve
gümüş fiyatları, istatistiki veriler, tescil ve tasdik işlemler, üye firma
bilgileri ve istanbul Ticaret Odası faaliyetleri gibi birçok konuda
kullanıcılara güncel bilgiler sunulur.
"
Kütüphane koleksiyonunda bulunan yayınların bibliyografik künyelerine çeşitli arama kriterleri ile erişim sağlanır.
"
Meslek Komiteleri için hazırlanan sayfa aracılığı ile (http://www.ito.
org.tr/Meslekkomiteleri/UI!MeslekKomiteleriMain.aspx) üyelerden
gelen mesajlar ilgili Meslek Komitesi temsilcilerine iletilir.
"
Tescil ve Üyelik Bölümü" aracılığıyla tescil ve üyelik işlemleri hakkın­
da üyelereve ilgililere ayrıntılı bilgiler sunulur.
"
tJikemizde ve dünyadaki fuarların, istanbul Ticaret Odası organizas~
yonı:ında gerçekleşen ikili göruşme, işbirliği toplantı ve seminerierin
duyuru/arı . yapılır.
u
"
2004 yılından sonra
lar\ır.
çıkan yayırılarımıza
,
·
ücretsiz olarak
erişim sağ-
.
•
ll' O
Çağrı
Merkezi,
,,
Tel: (212) 444 O 486
Yılda
ortalama: 554.000
lardan bazıt;;ın;
çağrı
..
..
Fiyat indeksleri,
.
Firma Bilgileri .
..
Vize .Prosedürleri.
.
iı;o Yayınları,
..
Etkinlik Ajandasıdır.
alan merkezden bilgi
sağlanabiiecek
Üyelik işlemleri,
1/!
konu-
Eğitime
Destek
Faaliyetleri
•
OKUL İNŞAAT VE RESTORASYONU
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Kadınlarçeşmesi ilköğretim Okulu inşaası
Pendik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi inşaası
istanbul Ticaret Odası ilköğretim Okulu inşaası
istanbul Ticaret Odası Kanarya ilköğretim Okulu inşaası
istanbul Ticaret Odası Anadolu Meslek Eğitim Okulu inşaası
istanbul Ticaret Odası ,Anadolu Teknik Lisesi inşaası
istanbul Ticaret Odası Anadolu Ticaret Meslek Lisesi i nşaası
istanbul Ticaret · Odası Çatalca Çok Programlı Lisesi inşaası
Bağcılar Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi inşaası
Şehit Asteğmen Ali Yılmaz ilköğretim Okulu inşaası
istanbul Ticaret Odası Karamandere Köyü ilköğretim Okulu inşaası
Diyarbakır Lice ilköğretim Okulu
istanbul Ticaret Odası Bağcılar ilköğretim Okulu
istanbul Ticaret Odası Ümraniye ilköğretim Okulu
istanbul Ticaret Odası Beyoğlu Mesleki Eğitim Okulu
201 O yılı içinde
..
..
..
yapılması
planlananlar
Hadımköy Endüstri Meslek Lisesi
istanbul Ticaret Odası Zeytinburnu Matbaa Meslek Lisesi inşaası
13 ilde şehitler anısına ilköğretim okulu
BURS FAALİYETLERİ
istanbul Ticaret Odası'nın eğitime verdiği destek her geçen yıl artarak
sürmektedir. Bu çerçevede ı.ooo lisans. ı20 yüksek lisans. ı 00 doktora
ve ı 00 akraba. topluluğu olmak üzere yılda ortalama ı.320 öğrenciye
burs verilmektedir.
STAJ İMKANI
~
Başta istanbul Ticaret Üniversitesi olmak üzere tüm üniversite
öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla
istanbul Ticaret Odası'nda staj imkanı verilmektedir. Bu çerçevede
her yıl en az 200 öğrenci staj yapmaktadır.
~
Ayrıca 3308 Sayılı Kanun kapsam ında istanbul Ticaret Odası'nda
2007-2008 eğitim öğretim yıl ından itibaren Meslek Lisesi öğrenc i ­
leri de staj yapmaktadır.
Sağlık
Destek
Faaliy~tleri
~
istanbul Özel Business -Esnaf Hastanesi'nin inşası ve Restorasyonu
~
Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
lik Cerrahi Servisi'nin Hizmete Açılımı
~
Şişli
~
Pendik Devlet Hastanesi Sapan
rafi Ünitesi'nin Hizmete Açılımı
~
istanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı
~
Cerrahpaşa Tıp
Dalı
Günübir-
Etfal Hastanesi Acil Çocuk Polikliniklerinin Yenilenmesi
Bağları Polikliniği
Elektro Kardiyog-
1
1!
~
Cihazı
Fakültesi Çocuk
Kliniği'ne Bağışlanan
Videoskopi
Çevre Destek
Faaliyetleri
..
Atık
..
Ağaçlandırma Ka m panya l a rı
Depolama ve Bertaraf Tesisi'nin
Kurulması
Tarihi Eserlerin Restorasyonu
..
Yeni Camii Hünkar
..
K ı zlarağası
..
Rüstempaşa
..
Celaletti n Bey
..
Yorgo Zarifi
Kasrı
Restorasyonu
Mehmet Ağa Medresesi Restorasyonu
Medresesi Restorasyonu
Köşkü
Köşkü
Restorasyonu
Restorasyonu
Kültür Ve Sanat
Etkinlikleri
EMİNÖNÜ AÇIKHAVA SANAT MERKEZi
istanbul'un kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmak ve sanatçılara destek olmak amacıyla tarihi Eminönü Meydanı 'nda 2004 yılında başlatılan
Açıkhava Sanat Merkezi. gördüğü ilgi üzerine geleneksel hale gelmiştir.
İTO SANAT GALERİSİ
istanbul Ticaret Odası'nın sanata verdiği önem kapsamında istanbul
Ticaret Odası bünyesinde bir sanat galerisi kurulmuştur. Burada çeşitli
sanatçıların eserlerine yer verilmektedir.
1
SPONSOR OLUNAN BAZI SERGİ, YAYlN VB.
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
..
~
..
..
..
..
..
~
..
..
..
..
Kurtuluş
Gemisi Sergisi
Tüccarlar Müzik CD'si ve Konseri
Sarışın Bir Kurt - Atatürk Fotoğrafları
Kurtuluş Savaşı ve Cephe Fotoğrafları Sergisi
Ara Güler istanbul Fotoğrafları Sergisi
Lonca'dan Oda'ya 125. Yıl Kitabı ve Belgeseli
Nadir Eserler Sergisi ve Kataloğu
Han Mektupları Sergisi
Ticari Mektup Zarfları Sergisi
istanbul'da 40 Yıllık 40 Lezzet Durağı Kitabı
Türkçe Konuşanlar Kitabı
Kemal Batanay Kit?b ı
istanbul'un Esnaf Lokantaları Kitabı
Ara Güler'in "istanbul'da Alınteri" Sergisi ve Kitabı
Kınalı Kuzular Dizisi Sponsorluğu
iKSV Müzik Festivali Sponsorluğu
iki Kıta Birçok Kültür istanbul Kitabı
Osmanlı Misafirperverliği ve Avrupa'daki Yankıları
Gravürlerle istanbul Kitabı
Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok Kitabı
'Türkiye Okuyor" Kampanyasına destek
iTiCü Görme' Engeli i ler Bilişim Merkezi
Çanakkale Destanı Sergisi
Musikişinas
Kitabı
Kuruluş
ve
iştiraklerirn iz
İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZi (İDTM)
1982 yılında istanbul Ticaret Odası öncülüğünde kurulan istanbul Dünya
Ticaret Merkezi (iDTM). en büyük 'Dünya Ticaret Merkezleri'nden biridir.
500.000 metrekarelik alan üzerinde kurulu olan iDTM'de ll fuar merkezi. 3 plaza, alışveriş merkezleri, biri 4 yıldızlı biri 5 yıldızi ı olmak üzere iki
otel ve 3.500 kişilik kongre merkezi bulunmaktadır.
'
istanbul Fuar Merkezi'nde her yıl birçok sektörde ulusal ve uluslararası nitelikte fuar ve organizasyon gerçekleştirilmekte, binlerce yerli ve yabancı
ziyaretçi bir araya gelmektedir.
İSTANBUL TİCARET ODASI VAKFI
Üyelerinin ve personelinin eğitim. spor ve dinlenme ihtiyaçlan ile benzeri
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için 1994 yılında kurulan Vakıf
daha sonra üniversite ve yüksek öğrenim kurumlan kurmak. amaçlan
doğrultusunda şirket kurmak, şirketlere ortak olmak gibi faaliyetleri de
üstlenmiştir.
Vakfın
..
..
en önemli iki
kuruluşu:
istanbul Ticaret Üniversitesi ve
Cemile Sultan Tesisleridir
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İTİCÜ)
iTO Vakfı tarafından kurulan ve 73 öğrenci ile 2001-2002 döneminde
eğitime başlayan istanbul Ticaret Üniversitesi, hızla gelişerek başarı
grafiğini yükseltmiş, Türkiye'nin önemli eğitim kurumları arasında yerini
almıştır.
öncelikli hedefleri arasında. Türkiye ekonomisine, ticaret ve sanayi
nitelikli insan sermayesini yetiştirmek olan
istanbul Ticaret Üniversitesi;
yaşamına katkı sağlayacak
..
5 Fakülte, ingilizce Hazırlık Bölümü ve Meslek Yüksek Okulu ile 3
Enstitü ve 3 Merkezden oluşmaktadır.
..
Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi. AB Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Sürekli Eğitim Merkezi isminde istanbul Ticaret
Üniversitesi'nin vizyonunu tamamlayan üç merkezi bulunmaktadır.
..
istanbul Ticaret Üniversitesi 5 bin öğrencisi, ı 70 öğretim elemanı
ve Eminönü, Osküdar, Kadıköy ve Küçükyalı 'da kurulu kampüsleriyle
ülkemizin önde gelen üniversiteleri içerisinde yer almaktadır.
KANDİLLİ CEMİLE SULTAN TESİSLERİ
Kandilli Cemile Sultan Tesisleri 1994 yılından beri üyelerine hizmet
vermektedir. 100 dönüm arazi üzerinde bulunan Koru'da 3 lokanta, yüzme
havuzu . 2 tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları ve çocuk bahçesi
bulunmaktadır. Tesis, 2000 yılından beri 'Turizm işletme Belgesi'ne
sahiptir.
·
İSTANBUL TİCARET ODASI SPOR KULÜBÜ
istanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde 6-16 yaş arası çocukların katıldı­
bir basketbol okuludur. Vakıf gençlerin sportif faaliyetlerine katkıda
bulunmak amacıyla bünyesinde gerekli altyapıyı oluşturmuştur. ilk olarak
basketbol dalında faaliyet veren kulüp diğer branşlarda da öğrencilerin
yetiştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını sürdürmektedir.
ğı
-=~~-------==-~----------------------------~~~~.~
İSTANBUL HUZUR HASTANESi VE
DiNLENME EVLERi VAKFI
Yaş lı, yalnız ve kimsesiz korunmaya muhtaç vatandaşlarımızın bakım ve
gözetimlerinin sağlıklı bir ortamda yapılması amacıyla 1972 yılında kurulmuştur. Vakıf yaşlıların tesislerinde huzur içinde yaşamlarını sağlamak
ve hastalık halinde tedavilerinin üstlenilerek yaşamlarını sürdürmelerini
sağlamak, fakirler için sağlık merkezleri işletmek,sağlık okulları açma
amaçlarına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.
istanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri ile Özel Business - istanbul
Esnaf Hastanesi vakfın işletmesindedir.
İKTİSADİ KALKlNMA VAKFI
1965 yılında istanbul Ticaret Odası ve istanbul Sanayi Odası tarafından
Türkiye'nin AB'ye katılma ve Birliğe entegre olması sürecine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar edindiği bilgi
birikimi ve uzman kadrosu ile gerek AB kurumları gerekse üye ülkelerdeki
özel sektör muadil kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
UMAT
Gümrük Kapısı Tesislerini işletmek amacıyla 2001 yılında kurulan
UMAT, modern bir gümrük kapısı haline getirdiği iPSALA Gümrük Kapısı
Tesisleri'ni 2002 -2013 yıllarında işletecektir.
Ülkemize giriş yapanları karşılayan ·ipsala Gümrük Kapısı işletmeleri
modern salonları, kantarları, alışveriş merkezleri ve modern yönetim binasıyla her geçen yıl daha da gelişmektedir.
KURULUŞUNA KATILDICilMIZ KURULUŞLAR
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ( iTO Kurucu ortağıdır)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
HiSSEDARI BULUNDUGUMUZ KURULUŞLAR
Bağ- Kur
Doğu Yat ırım Holding A.Ş.
UMAT Umumi Mağazalar A.Ş.
UMAT Gümrük ve Turizm i şletmeleri Ticaret A.Ş.
Formula istanbul Yatırım A.Ş.
istanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş
Motor Sporl arı ve Organizasyon A.Ş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş
VAKlFLAR
Bağcılar
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Hastanesi Vakfı
Darülaceze Vakfı
Göznurunu Koruma Vakfı
Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri Vakfı
iktisadi Araştırmalar Vakfı
iktisadi Kalkınma Vakfı (iTO kurucu üyedir.)
istanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği Eğitim Vakfı
istanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı (iTO Kurucu üyedir.)
· istanbul ili Çevre Koruma Vakfı
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
istanbul Vakfı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı
Mikro Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı
Şişli Camii Şerifi Vakfı
Bakırköy Akıl
ı
ORGANiZE SANAYİ BÖLGELERİ
MÜTEŞEBBİS HEYETLERİ
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü
ikitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü
istanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti
istanbul Tuzla Boya ve Vernik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis
Teşekkülü
istanbul Tuzla Merrnerciler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis
Teşekkülü
Dİ GERLERİ
içkili Bölgeler Komisyonu
istanbul Defterdarlığı'nda Oluşturulan Arsa ve Arazi Takdir Komisyonları
istanbul Defterdarlığı'nda Oluşturulan Vergi Takdir Komisyonları
istanbul Konser ve Kongre Merkezi Koordinasyon Kurulu Üyesi
Milli Prodüktivite Merkezi
Ortalama Kar Hadleri Merkez Komisyonu Mütevelli Heyeti
Su ve Çevre Dostu Ürün Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu
Tüketici Sorunları il ve ilçe Hakem Heyetleri
Türk Akreditasyon Kurumu
Yollar Milli Komitesi
ViLAYET NEZDİNDEKİ TEMSİLCİLİKLERİMİZ
il Mahalli Çevre Kurulu
il Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Komisyonu
istanbul Vilayeti Özel Öğretim Kurum Ücret Tespit ve Teminat
Komisyonu
il Trafik Komisyonu
il Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu
Genel Sanayi ve işyerleri Sayımı Danışma Kurulu il Sayım Komitesi
Şubeleri miz'
BAŞKANLIK VE GENEL SEKRETERLİK ŞUBESi
~
Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi ile Genel Sekreterliğin Oda ile ilgili
idari işlerini ve iç çalışmalarını. toplantı gündemlerini ve tutanakları­
nı düzenler, raportörluğünü yürütür.
~
istanbul Ticaret Odası üyelerinin kendi aralarında ya da kamu kuortaya çıkabilmesi muhtemel ticari ihtilafların
genel yargıya gitmeden hızlı bir şekilde çözümünü sağlayan "Tahkim
Sistemi'nin" uyg-ulanmasından sorumludur.
rumlarıyla ilişkilerinde
~
~
iTO organ seçimleri, inşaat işleri. kültür ve sanat etkinliklerinden
sorumludur.
iTO iştirakleri ile ilgil i yasal işlem l er, sosyal yardım ve spansorluk
sorumludur.
programlarının uygulanmasından
~
iTO üyelerinin anlaşmalı olduğu konsolosluklardaki vize işlerini
yürütür.
İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM ŞUBESi
~
istanbul Ticaret Odası'nda görev yapmakta olan personelin özlük
ve sicil işlemlerini ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca
yü rütür.
~
Personelin bilgi ve deneyiminin arttırılması amacıyla insan kaynakları açısından güncel programları takip ederek gerekli hizmet içi
eğit im seminerlerini düzenler.
~
Öğre nci bursları kapsamında ve yapılan başvuru l ar çerçevesinde;
<
istanbul'daki devlet üniversitelerinin ikti sat, iş l etme, iktisadi ve idari
Bilimler, Endüstri ve i şletme Mühendisli ği, Siyasal Bilgiler Fakültelerinde öğrenim gören öğrenc iler ile ÖSYM tarafından %ı 00 burslu
olan vakıf üniversitelerin ayn ı fakültelerinde ı .OOO lisans öğre n c i si
ile yine aynı fakültelerde öğren im gören ı 20 yüksek lisans öğrenci­
sine ve Türkiye içinde ve/veya yu rtdı ş ında bulunan yü kseköğren im
kurumlarında öğre nim gören ı 00 doktora öğrencisine burs verilmesi
i şlem l er ini düzenler.
~
eb
o
s
@j
-~
"""'
ı;;,
~
c:
-~
~o
~
N
V)
o
"'
V)
V)
"f
N
N
o
~
Türkiye'deki üniversitelerde eğit im gören öğrencilerin Oda'da staj
yap m a l a rın a yönelik i ş leml eri düzenler.
MESLEK KOMİTELERİ ŞUBESi
•
istanbul Ticaret Odası üyelerinin her dört yılda bir yapılan seçimleri neticesinde oluşturulan kimya, gıda , tekstil. makine. ulaşım.
kuyumculuk gibi 90 farklı meslek grubunun temsilcilerinin bulunduğu
Meslek Komitelerinin faaliyetlerini organize eder.
..
Komite üyelerinin faaliyet gösterdikleri sektörün sorunlarını. Oda
üyelerinin istek ve önerilerini belirlemek amacıyla bir araya geldikleri
zümre toplantılarını düzenler. Olağan ve olağanüstü toplantılarda
alınan kararların mevzuat çerçevesinde incelenmek üzere. gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların nezdinde girişim yapılmasını sağlar.
•
iTO web sitesinde Meslek Komiteleri için hazırlanan sayfa aracılığı
ile (http://www.ito.org.tr/ Meslekkomiteleri/UI/ MeslekKomiteleriMain.
aspx) üyelerden gelen mesajları ilgili Meslek Komitesi temsilcilerine
iletir.
EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESi
,..
ÜlkemizdE'ki ekonomik. sosyal. ticari hayata ilişkin gelişmeleri. kanun
ve mevzuat ile ilgili uygulamaları takip eder, üyelerimizi bilgilendirir.
,..
Ülkemizde sosyo-ekonomik açıdan önemli olan konularda. yatırım
ve iş ortamının iyileştirilmesi , yatırım teşvikleri, yabancı sermaye
yatırımları, yurtdışında işletme kurulması. yatırım yapılması . yatırım
kredileri gibi ticaret ve yatırımla ilgili olarak seminer. panel ve kon-
ferans düzenler,
..
Ülke, sektör bazında ülke ekonomisine katkı sağlamak
araştırmaları gerçekleştirir.
,..
işletme l eri n ruhsat. girdi maliyetleri, finansman. haks ız rekabet, vergi, gelişiminin önündeki engeller gibi sorunlarını takip eder. çözüm
önerileri geliştirir. Gerekli olduğu takdirde ilgili kurum ve kuruluşlar
nezdinde girişimde bulunur.
,..
Turizm. finans ve kültür merkezi olan istanbul'un göç. ulaşım. güvenlik. kaçak yapılaşma. eğitim. sağlık gibi sorunlarını takip eder. çözüm
önerileri geliştirir.
,..
iTO'nun yıllık 'iş Program ı 'nı ve yıl içinde yap ılan çalışmalar hakkında
bilgi veren 'Faaliyet Raporu'nu hazırlar.
,..
'Ekonomik Rapor', 'iş Ortağın ız Türkiye' adl ı yayınları her yıl güncelleyerek Ingilizce -Türkçe olarak yayınlar.
o
•t;
(!'
"'
~
g_
Q,
ro
o
,__
""'
~
"'
"'o
~
yayınlar hazırlar.
Dünya piyasalarındaki konjonktürel gelişmeleri. DTÖ kararları . Fikri
ve Sınai Mülkiyet Hakları. rekabet düzenlemeleri. mevzuat gibi ülkeler ara s ı ticari ilişkilerdeki uygulamaları takip eder.
:>'>
"'
E
yapar.
,..
B
@;
araştırmalar
,..
üzere pazar
Başarılı işletmelerin teşvik edilmesi amacıyla her yıl belirli miktarın
işletmelerimizin belirlenerek ödüllendirmesi
üzerinde vergi ödeyen
faaliyetini yürütür:
AVRUPA BİRLİGİ VE
ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi
,.
AB ile ilgili kanun ve uygulamalar. Türkiye-AB ilişkileri . Müzakere Süreci vb. konuları takip eder, başta üyeler olmak üzere tüm ilgilileri AB
konusunda bilgilendirir. Bu konularla ilgili araştırmalar. yayın, broşür
hazırlar, eğitim ve seminerler düzenler. AB fonları. mevcut teklif
çağrılan , proje hazırlama teknikleri konusunda üyeleri bilgilendirir, bu
amaçla seminer ve atölye ça l ışmaları düzenler.
,.
Ülkelerarası ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesinde oldukça önemli
bir role sahip olan uluslararası projelerde Odamızın etkin olarak yer
almasına yönelik çalışmalar yürütür. AB projeleri hazırlar..başvuru­
da bulunur. proje ortağı 1 ana yüklenici olarak görev alır. Amerikan
Ticaret Odaları Birliği. Milletlerarası Ticaret Odası. Avrupa Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliğ r, çeşitli AB Odaları ve diğer yabancı kurum ve
kuruluşlarla ortak projeler geliştirir ve yürütür.
,.
AB'ye üyelik sürecinde en önemli kamuoyu oluşturma araçlarından
biri olan "Lobicilik" faaliyetlerini Oda adına yürütür. Bu kapsamda
her yıl Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başta olmak
üzere. AB karar alma mekanizmalarında etkin olan kişi ve kurumlarla
çeşitli toplantı ve organizasyonlar düzenleyerek, Türkiye'nin üyeliği­
nin AB'ye katkılarını AB nezdinde anlatır.
,.
Başta AB kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm uluslararası kurum
ve kuruluş l arla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar;
seminer. toplantı ve projeler yapar.
....
Kuruluş amacı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ülkelerin ticari ve
ilişkilerini artırmak olan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği'nin (ASCAME) yönetim kurulu başkanlığını Odamızın yürütüyor
o l ması sebebiyle, Birliğin Başkanlık Ofisi'nin faaliyetlerini organize
ekonomik
eder.
FUARLAR VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESi
..
Türkiye milli iştiraki Odamız tarafından yapılan yurtdışı fuar organi zasyonlarını gerçekleştirir, Türk ürünleri sergisi organize eder.
..
Yurtiçinde ve yurtdışında bilgi standı bazında katılım sağlar.
..
Sektörel pazar araştırmaları için dünyadaki çeşitli fuarlara ticaret
heyetleri organize eder.
..
istanbul'u ziyaret eden yabancı işadamlarının ilgi duydukları sektörel
alanlarda faaliyet gösteren Türk i ş adamları ile bir araya gelmelerini
sağlamak üzere ikili görüşmeler düzenler.
·
..
ihracat ve ithala'tçılara yönelik sektörel ya da dış ticarete ve yatırım­
lara ilişkin seminer, konferans ve toplantılar düzenler.
..
istanbul'da yıl içerisinde düzenlenecek fuarların izin başvuruları, izin
tarih ve yerlerinde yapılacak değişikliklere ilişkin
başvuruları: istanbul'da organize edilecek fuarların denetimini yapar.
verilmiş fuarların
oiı
o
8
®
·;;;
i"
i"
"'
v;
=>
"S
~
~
:;;
o
"'
ın
ı
N
;::;
o
~
..
Yurtiçinde otel ler, restoranlar, sağ lık kuruluşları, seyahat acenteleri, eğitim kurumları, araç kiralama firmaları ile anlaşma yaparak
Odamız üyelerine indirimli fiyat uygulanmasını sağlar ve bu bilgileri
'indirimli Kuruluşlar' başl ı ğı altında web sayfamız aracıl ı ğ ıyla ilgililere sunar.
BASlN YAYlN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBESi
..
..
istanbul Ticaret Odası'nın bas ın/medya kuruluşla rı ve kamuoyu ile
kurumsal ilişkilerini düzenler.
Oda'nın çalışmaları
ve güncel konularla ilgili hazırladığı bültenleri
bas ı n kuruluşlarına iletir. Ayrıca düzenlediği basın toplantıları hakkın­
da bi lgi verir.
..
..
12 sayfa lık istanbu l Ticaret Gazetesi ile Oda'nın faaliyetlerini duyurur. 30000 tirajlı istanbul Ticaret Gazetesi'nde, ticari yaşam l a ilgili
güncel ulusal ve uluslararası haber ile yorumlara yer veri lmektedir.
Ülkemizde ve dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel nitelikte
hazırlanan makale, röportaj ve araşt ırma yaz ıl arı nın yer .aldığı 6500
ti rajl ı aylı k 'iTOViZYON' dergisini yay ın lar. Oda dan ı şman kadrosu-
nun koordinatörlüğünde okuyucuya sunulan iTOViZYON, özel araş­
tırmaları . hedef sektör ve pazar araşt ırm aları, güncel fuarlara ili şkin
haberleriyle işadamlarının aj andası niteliğini taşımaktadır.
İÇ TİCARET ŞUBESi
..
Devlet inşaat işlerinde kullanılan. malzemelere
uygunluğunun tespiti işlemlerini yürütür.
..
4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 9.maddesinde öngörülen yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla kurumların yapacakları ihalelerde
değerlendirilmek üzere mal veya hizmete ilişkin piyasa araştırması
yapar.
Mümessil lik belgelerini Odamıza ibraz ederek kayıt altına aldıran
üyelerimize ilgili kamu kurumuna vermek üzere marka veya mamulün mümessili/distribütörü o ldu ğuna ili şkin belge verir.
Kanunların Odamıza vermiş olduğu görevler çerçev.esinde firmaların
veya resmi kurum l arın talepleri üzerine bilirkişi incelemesi yapar.
Firmaların talepleri üzerine incelemeler yapar ve fire oranların ı
tespit eder.
Mahkemeler ve çeş itli kurumların müfettişliklerinden gelen dava
veya soruşturmalarla ilgili eski fiyatlar. ücretler konularındaki sorular
ile teamül, usul uygulama, bilgi istemi gibi çeşitli soru ve bilirkişi
taleplerini incelemeye alır.
ilgili mevzuat dahilinde belli kriterlerden hareket ederek. sanayicileri m izin, mevcut makine parkı ve i ş gücüyle bir yıl zarfında kaç birimli k üretim yap ılabil eceğin in bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu
düzenlenen kapasite raporunun hazırlanmasından sorumludur.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ilgi li kararı uyarınca. gıda üretiminde faaliyette bulunan firmalara yönelik kamunun vermesi gereken
izinierin a lı nması için gerekli olan ekspertiz raporunu düzenler.
Türkiye Odalar ve Borsalar tarafından a ltyapıs ı hazırlanmış olan Atık
Borsası'nın işletimini sağlayarak; işletmelerde üretim sonucu ortaya
çıkan atıkların geri kazanılmasını ve daha fazla ikincil hammadde
olarak değerlendirilmesini; nihai bertaraf edilecek at ıkları n miktarını
azaltarak. daha pahalı bertaraf giderlerinden tasarruf edi lmesine
elektronik ortamda arac ılık eder.
..
_
o
m
~
5
t;;
i
ı<
!!1
..
..
..
..
b
eb
o
8
~
..
l'l
~
..
!!!
~
Cl.
.;,
;;:
(ô
"'
"'::<
"'
'i
o
~
ait
faturaların
rayice
DIŞ TİCARET ŞUBESi
..
Dış
takip eder ve mevzuat ve uygulamaları
ve önerilerde bulunur gerekli hallerde ilgili kurumlar
nezdinde girişimde bulunur, üyelerimizin sorunlarına çözüm arar.
Ticaret
Mevzuatını
hakkında görüş
..
Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla
düzenlenen T.I.R Sözleşmesi gereğince ülkeleri transit geçebilrnek
için gerekli olan T.I.R karneleri işlemlerini yapar.
..
Geçici ithalat Sözleşmesi kapsamında taraf ülkeler arasında, başka
herhangi bir belgeye gerek duyulmaks ı zın eşyanın geçici olarak
ithalat ve ihracatını sağ l ayan ATA karneleri işlemlerini yapar.
..
ihracatta gümrük vergisi indirimi veya menşei tespiti sağlayan ATR,
EUR.l, FORM-A Menşe Şahadetname si, EUR-MED belgeleri onayl anması ve fatura tasdik işlemlerini yapar.
..
Kadıköy'de bulunan hizmet biriminde de belge satış ve onay işlem­
leri ile, Giyimkent'teki Dış Ticaret Kompleksi'nde yer alan hizmet
biriminde belge onay işlemleri yap ılır.
KOBİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ŞUBESi
..
KOBi'lerle ilgili kamu ve sivi l toplum kuruluşları ile koord inasyonlu
olarak KOBi'lerin geliştirilmes ine yöne lik yeni projeler üretir, mevcut
projeleri d eğerlendir ir ve diğer kuruluşlarla birlikte gerçek l eşt iril en
ortak projelerde aktif olarak görev a l ır.
..
KOBi Teşvi kleri (yatırım, ihracat) ile ilgili ge li şmeleri takip eder ve
mevzuata ili şkin bilgilendirme yapar.
..
Özellikle küçük ve orta ölçekli kurulu şlardan oluşan yan sanayiciler
ile ana sanayi a rasındaki işbirliğini ulusal ve uluslararası düzeyde
koordine etmek üzere Birleşmiş Milletler S ın ai Ka l kırima Teşki l atı 1
UNIDO'nun işbir li ğiyle kurulmuş olan Yan Sanayi Borsası 'na kay ı tl ı
üye firmalara yurtd ı şından gelen taleplerin iletilmesi, eş l eşti rme, ince leme gezi leri düzenlenmesi. fuar kat ılıml arı gibi konularda hizmet
verir.
..
Yan sanayi sektörl erine yöne lik pazarlama ve ihracat strateji leri,
kalite, stan_dardizasyon, verimlilik ve yönetim ile ilgili seminer ve
konferanslar düzenler, aylık bülten haz ırl ar.
..
Yabancı ana sanayicilerin satı n alma temsilcileri ile yan sanayicile-
rimiz a ra s ınd a yüz yüze ikili görü şme orga ni zasyonlarının yan ı sıra
" i şbirli ği Günleri Organizasyonu"nu düzenler.
..
3308 say ılı mesleki eğitim kanunu doğrultusunda ç ı rak lı k ve kalfa lı k
söz l eşme lerini onaylar, iş makinesi tesc il işlem l e rini yapa r ve mevzuata ili şk in ge li şme le r i takip eder.
..
Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren başa rılı KOBi'lerin ve başarılı mal
ihracatçısı üyelerimizin belirlenerek ödüllendi ril melerine
yöne lik çalışmaları yü rütür.
ve hizmet
MALİ İŞLER ŞUBESi
..
Oda bütçesinin hazırlanmasına yönelik çal ı şmaları yürütür, Oda
gelirlerinin tahakkuk edilerek, tahsil edi lmesini, harcamaların bütçe
ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılmasını sağ lar.
..
Oda'nın bütçe ve bilançosu kapsamındaki hesap hareketlerinin takibini, değişikierin tespit ve sonuçlandıniması ile kaydının tutulmasın­
da sorumludur.
..
Ay lı k mizanları hazırlar,
..
Fert firmalarının. sermayelerinde meydana gelen
eder, yeni derecelerini tespit eder.
..
Oda üyelerinin her türlü aidat ve para
işlerini yapar.
..
Borç ları nı
bilanço ve kesin
hesabı ç ıkarır.
zammı
süresinde ödemeyen firmalar
değişikleri
takip
tahakkuk ve tahsil
hakkında
icra
takibatı
yapar.
BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESi
..
..
_Eo
~
;
..
"'
N
N
iTO Bilgi Bankası ile iş dünyası için önemli olabilecek yurt içi ve
yurt dışındaki ulusal veya uluslararası kuruluşların iletişim bilgilerine
ula ş ılmasını sağlar.
ı<
""'"'
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarından oluşan 'iTO Bilgi Merkezi'
ile yurt içi ve yurt dışı firma bilgileri, ülke ve sektör raporları, mevzuatlar, Türkiye ve dünya ekonomisi. KOBi. Avrupa Birliği, istanbul,
ulusal ve uluslararası istatistikler, Avrupa Birliği vb. konulardaki iş
dünyasına yönelik bilgilere ki tap, dergi, broşür, CD. vb. aracılığıyla
kolayca erişim sağlar.
Yurt içi ve yurt dışı firmaların ihtiyaçları doğrultusunda; kendileriyle
ticaret yapabilecek ürün, hizmet ve ülke bazında ithalat, ihracat.
imalat, temsilcilik almak ve vermek. hizmet, ortak yatırım ve işbirliği
yapmak isteyen firmaların iletişim bilgilerine daha hızlı , etkin ve kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz abonelik sistemi ile
hizmet verir. Sisteme abone olan üyelerimize ilgilendikleri sektörlere
göre yurt dışından gelen talep-teklifler haftalık olarak e-posta ile
bildirilir. ·
..
2003 yılında dünyada başkentler dışında ilk kez Odamız iTO Bilgi
Merkezi bünyesinde açı l an OECD Kütüphanesi'nde bulunan OECD
tarafından yayınlanmış bütün kitaplar, süreli yayı nlar, raporlar. istatistikler v.b. bilgi kaynaklarının tamamını elektronik veya basılı olarak
üyelerimizin istifadesine sunar.
..
Tarih, sanat. edebiyat, kültür, ticaret v.b. konularda Türkçe. Fransız­
ca, Osman l ıca eserlerin yanı sı ra eski iTO gazetesi ve dergisinden
oluşan "Nadir Eserler" koleksiyonuna sahiptir.
..
Oda genel belge
..
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile talep edilen bilgilerin talep sahibine zamanında iletilmesineyönelik koordinasyonu sağlar.
U'1
dolaşımının sağlar.
ı
N
;:;;
o
~
TİCARET SİCİLİ VE TESCİL ŞUBESi
~
iTO merkez binas ı nda
Kayıtlı firmaların sicil kayıtlarının elektronik ortamda incelenmesi hizmetin i sağ l ar.
Sici l kayıtl arı hakkında yazılı ve sözlü bilgi verir,
Tescil işlem l eri.
ihale belgesi işlemleri,( i hale kanunu g bendine göre istenen
belge)
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sureti i ş l em l eri.
Oda faaliyet belgesi (sicil kay ı t sureti) işlemleri.
Oda üyelerimize düşük faizli kredi verilmesine ilişkin banka ve
finans şirketleri için kredi talep belgesi i şlemle ri,
Suriye'ye geç i ş iş l emlerinde kolaylık sağ l ayan belge, ·
Üye kimlik kartı işlemleri gerçekleştiril ir.
~
Perpa. Kad ı köy ve Giyimkent hizmet birimlerinde;
Tescil ve Oda kayıt işlem l er i .
Sici l kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi iş l emleri.
Yetki belgesi i şlemleri.
Oda faaliyet belgesi (sici l kay ı t sureti) işlem l eri.
ihale belgesi i ş l em l erini, (ihale kanunu gereği a.b ve g bendierine göre talep edilen belge)
Bağ-Kur form l arı tasdik iş l emleri,
iTO'yabyıtl ı o l unduğuna dair onay işl emleri
Oda üyelerimize düşük faizli kredi verilmesine i li şkin banka ve
finans şirketleri için kredi talep belgesi iş l emleri
Ticaret sicili gazete suretleri işlem l eri gerçek l eştirili r.
~
Bayrampaşa
irtibat bürosunda;
ihale belgesi işlemleri ,(ihal e kanunu g bendine göre istenen
belge)
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sureti işlem l eri
Oda faaliyet belgesi (sicil kayıt sureti) i şlem l eri
Oda üyelerimize düşük faizli kredi verilmesine ili şkin banka ve
finans şirketleri için kredi talep belgesi iş l emle ri gerçekleşt i rilir.
0212 444 O 486 numaralı "iTO Bilgi Hattı ' ve iTD web sayfasında yer alan ' Tescil ve üyelik Bölümü'
aracılıgı gerçekleştirdigi
faaliyetler hakkında Oyelere ve ilgililere ayrıntılı bilgi sunar.
HUKUK VE SİGORTA İŞLEMLERİ ŞUBESi
,.
,.
Oda'nın ulusal ve uluslararası hukuki konularda danışmanlığını yapar.
Oda Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve şubelerin hukuki görüş
taleplerini cevaplar. Yasa değişiklikle ri nde araştırma ve inceleme ile
rapor oluşturur.
Odanın
taraf
olduğu söz l eşmeler, anlaşmaz l ıklar
ve
dava l arı
takip
eder.
,.
Ulusal ve uluslararası tahkimle ilgi li olarak Oda danışmanları ile
içinde araştırma , inceleme faaliyetlerinde bulunur.
eşgüdüm
Oda üyelerine
hizmeti verir.
,.
istanbul'da bulunan Sigorta acentelerinin yasaya uygunluğunu
denetler, TOBB, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarl ı ğ ı adına sigorta
acentelerinin levhaya kayıt işlem l eri ni yapar ve bilgilerini Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığı adına muhafaza eder. Sigorta acentelerinin yapısal ve yönetsel değişikliklerini TOBB, Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı adına inceler ve onaylar.
..
b
eb
q
B
@i
f'lo
QO
·v;
~o
.,
o.
""'
;ı
"'"'...
ı
N
;:::;
o
~
i ş hayatı
,.
ile ilgili konularda hukuki bilgilendirme
Tüketicinin Korunmasına yönel ik tüm ça lı şmaları yürütür. Tüketicilerin, istanbul Ticaret Odası üyesi olan gerçek ve tüzel kişilerden
satın ' aldığı mal ve hizmetlerden doğan ş i kayetler i ni takip eder,
şikayetlerin oluşmasını önleyecek tedbirler a l ır. Tüketici mevzuatı ile
ilgili görüş ve önerilerde bulunur. Tüketiciyi Koruma Taahhütname
Sistemine üye olan firmalara belge verir, böylece tüketicinin korunmas ı , haks ı z rekabetin önlenmesi, mesleki ahlak ve dayan ı şmasının
devam ı sağ l anır. Tüketicilerin ve üyelerimizin tüketicinin korunması
konusunda bil inçlendiri lmelerine yönelik çeşitli seminerler düzenler,
çeşitli rehber ve kitaplar yayınlar.
BİLGİ İŞLEM ŞUBESi
~
iTO bünyesindeki tüm şube ve Oda temsilciliklerinde yürütülen
faaliyetlerin atomasyonunu gerçekleştirerek, bilginin bütünlüğünü ve
güvenliğini ön planda tutarak uygun bilgisayar platformlarında bilgi
ve belgelere ulaşım sağlar.
~
·oda bilgilerini yedekleyerek, etkin ve güvenli bilgisayar sistemleri ve
hizmeti sağlar.
~
Network, yazılım ve uygulama güvenlik politikalarının
ve bunların uygulanmasından sorumludur.
~
Bilişim sistemleri alt yapısının kurulmasından, işletilmesinden,
venliğinden ve geliştirilmesinden sorumludur.
~
Odanın internet, sesli ôilgi sistemi ve otomatik faks vb servislerinin
geliştirilmesinden, güvenliğinden ve güncellenmesinden sorumludur.
~
'iTO Çağrı Merkezi' uygulamalarının geliştirilmesinden,güncellenm
esi nden, güvenliği nden, yedeklenmesinden ve raporlanmalarından
sorumludur.
~
Odaya kayıtlı' üyelerin meslek gruplarına, firma türlerine, faaliyette
bulunduğu semt veya ilçeye, kuruluş tarihlerine, sermaye gruplarına
göre çeşitli istatistiki tablolar hazırlar.
~
Küçük sanayici firmaların imalat gruplarına, faaliyet konularına,
bölgelerine göre çeşitli kriterlerdeki bilgilerin teminini sağlar.
geliştirilmesi
gü-
İSTATİSTİK ŞUBESi
..
Ülkemizdeki ekonomik ve sektörel verileri takip ederek üyelerimizin
bilgi ihtiyacını karşılayacak rehber yay ınlar hazırlar.
..
1927 yılından beri istanbul ili için enflasyon hesapl;;ımalarına yönelik
çalışmaları sürdürür. Bu amaçla istanbul Ücretliler Geçinme indeksi
ile Toptan Eşya Fiyatları indeksini her ay hesaplayarak sonuçlarını
kamuoyuna açıklar, enflasyon verilerine yönelik detayiı bilgilerin yer
a l dığı 'Fiyat indeksleri' ad lı yayını üyelere ücretsiz olarak sunar.
..
Odamız
yönelik
..
..
üyelerine ve Odamız hizmetlerinin
anket çalışmaları yapar.
değerlendirilmesine
çeşitli
Üyelerimizi ve ilgilileri bilgilendirmek üzere Türkçe-ingilizce olarak
Türkiye ve istanbul iline ait ekonomik ve sosyal göstergeler hakkın­
da yayınlar hazırlar.
Her altı ayda bir istanbul'da yabancı sermaye hareketlerini ve
sermaye yat ı rım larınd ak i ge li şme l er hakkında düzenli olarak
rapor hazırlar.
yabancı
BİLİŞİM TEKNOLOJiLERİ VE e-TİCARET ŞUBESi
...
Elektronik ticaret ve bilişim teknolojileri
mizde olan gelişmeleri takip eder.
hakkında
...
Bilgisayar kullanımı, donanımı , güvenliği ve yazılımı ile mobil iletişim,
e-ticaret gibi pek çok konuda Odamız üyelerini bilgilendirmek için
seminer, panel organizasyon l arı düzenler. araştırmalar yaptırır.
dünyada ve ülke-
.
...
Yabancı
ticaret odaları ile işbirliği yaparak bilişim teknolojileri ve
e-ticaret konulu uluslararası projelere iştirak eder, uluslararası
e-ticaret uygulamalarında Oda'yı temsil eder.
...
Web tabanlı müşteri hizmetleri yönetimi uygulamaları ile KOBi'lere
yönelik hizmetler, on-l ine a raştırma ve eğ i tim için uygulamalar
geliştirir.
...
Sektördeki yeni likler, örnek uygulamalar. güncel konular ve faydalı
bilgileri kapsayan aylık e-bülten hazırlayarak Oda web sitesi aracılı ­
ğıyl a üyelerin bilgisine sunar.
· İDARi HİZMETLER ŞUBESi
~
-
~
to
15
Her türlü mal alım ihaleleri, merkez bina ya da hizmet birimlerinin binalarına ilişkin inşaat ihaleleri, iTO tarafından basımı uygun
görülen yayınların basım ihaleleri gibi her türlü ihale i ş lemlerinin
duyurusunu gerçekleştirir. ihale i ş l erini yü rütür.
ı=
~
z
~
_G
~
Merkez binada ve hizmet birimlerinde çalışan personel ile bu birimleri ziyaret eden' üyeler ve ilgililer için güvenlik hizmeti sunar.
Tedarikçifirmaların verdiği
temizlik, güvenlik, yemekhane, otopark
hizmetlerini denetler.
~
'o~
""'
s
~
~
~
~
:c
ı
"':;;:o
"'ın
c\
N
o
~
Toplantı, seminer ve benzeri organizasyonlara salon ve ekipmanların
tedarik
~
~
iTO merkez binası ile Perpa, Kadıköy ve Giyimkent'te yer alan hizmet birimleri ile Bayrampaşa'da yer alan irtibat Bürosu için ulaşım,
temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini sağlar.
~
ve koordinasyonunu
sağlar.
Sivil Savunma hizmetl erini koordine eder.
~OTLAR
"'OTLAR
Download

Faaliyetleri