*
T.C.
rürrün w rıınizı,ı na«aı.rı:Ğı
Yatrrm ve İŞletreler Genel Müdiirlüğü
sayı : 35698499-060.1ı.Oı lllll]lllllill]il
o ç,
it l r, Ç
/,riıe$4014
I(onu:GÖRÜŞ
S.S.İDA PARK KONUT YAPI KooPnnarir,İ
Selanik Caddesi No 80/6 KızlaylANKARA
:
ngı: ll
.O+.Z0
1
4 tarih
v
e 20 l 4 l 13
sayılı yaanız.
İzıir İli,
Seferihisar İlçesi, Gerenalaru Mevkii 26M tıuıımralı parselin tıırizrn merkezi kapsanıında olıry
olrnadığ ve mülkiyeti kooperatifinize ait olduğu belirtilen parsele ilişkin imar planlarırırn hangi kurum
tarafindan onaylanrnası gerektiğ hususlarında ilğyaanız ile Bakanlığnıız görüşü talep edilmektedir.
flğ
yaamz eki harita bilgileri üzerinden yapılan değerlendirme sonrrcrmda söz konusu parselin 2634
sayılı Turizrrıi Teşvik Kanrınu uyarınca ilan edilen herhangi bir Turizrrı Merkezi veya Külttir ve Twizrn
Korurna ve Gelişim Bölgesi kapsamında kalmadığ tespit edilmiştir. Mülkiyetinizin bıılunuduğu alanrn
İznir Büyü§ehir Belediye Başkanlığ ve Seferihisar Belediye Başkanlığ yetki alaırında bulunrnası
nedeniyle imar planlarına ilişkin anılan belediyelere başvuruda bulunulması gerelcnektedir.
Bilgilerinizi rica ederim
Ayşegıll Ö
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
Alıuiü
İşret İrtıO nılııan NoS Fırrk-Arıkara
Tehfin
283N/234l F aks: 0312222602l
EPosta: [email protected] Ehktonik Ağ
03 1221
\ğ
4#r
bilgi
fin irtbat:
TarerPiRi
Ktil ırcTı,r. Uzn
Download

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?