Dr. Sedat
özKoL
ovünmekte
Haklıyız
Çllnkü
ı
BEŞlKTAŞLI'yız
Dr. Sedat OZKOL
1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaai Fakükesi'ni
bitirei Dr. Sedat Ozkol, 1961 yılında Fulbüght Bursu ile. gittiği
^A.B.D.'de, Enılüstri Miihenılisliği dalında "Master|' ve Inşaaı
Mühendisliği dalında, "Doktora" çalışması yaptı. 1962 -67
yılllan arasında sırasıyla, Oklahoma Devkt.a niversite si
(Oklahama State, University) ile St. Louis aniversitesi'nde..
(St. Loüs aniversity) öğretim görevlisi olarak çalışan Dr. OüoI,
1.967 yılındq yurda döndükten sonra Orta Doğu Teknik
U niv e rsite si' nde ö ğretim g ör e v lis i v e M ühe ndis lik F akülie si
Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Daha'sonra lşletmeler Bakanlığı KIT Yatınmlar Genel
Müdürü olaiağ da çalışan Dr. Ozkol, çeşitli yıllardaTürk
Mühendis Mimar Oilaları Birliği'ne bağlı Inşaat Mühenüslei
O ilası B aşkanlığı' nda bulunilu. Yurtdışİ mütbahhitlik hizmetki
sunan kuruluşlarda da genel miidürlük ve teknik
koorılinatörlük göreuleinde . bulunan Dr. Ozkol'un
yayımlanmiş bi.limsel kitaplan ve makaleleri bulunuyor,
Evli olan Dr. Ozkol, kendini bil,di bileli Beşiktaş'lı olmakla
gurur duyuyor ve Türk Sporu'nun ancak Ozkaynak Düzeni ik:
zeki, çevik ve ahlaklı sporcular kazanarak
G azi M u s tafa Ke ınal Atatüik' ü n' V asiy eti' nin y e ine
getiileceğine ve Türk sporculannİn üstün başanlara
ulaşacağına inanıyor,
*
t E$şlF7lLMl.ş..yEili LEı{uiş ixiııcl pAsKı,
4.LTt Y! tll K BlLl MS EL ÇALlŞi,lAl{ lll URU l{U :
"OVUNMEKTE HAKLIYIZ; ÇUNKU BEŞiKTAŞLI'YIZ!'
_
Son on yıldry yğnetimi, taraftarları,
'ı yumruk
oldu: BEŞİKTAŞ.
.
.
.
.
.
.
.
Son
Son
Son
Son
Son
on
on
on
on
on
oyuncuları, teknik yönetimi ile hangi takrm tek
yıldır en fazla şampiyonluğu hanği taliım kazandı? BEŞİKTAŞ.
yıldır
yıldır
yıldır
yıldır
en lazla galibiyeti hangi takım kazandı? BEŞİKTAŞ.
en fazla golü hangi takrm ath? BEŞİKTAŞ.
en az mağlubiyeti hangi takım aldı? BEŞİKTAŞ.
en az golü hangi takım yedi? BEŞİKTAŞ.
Son on yıldır,en çok "Yrlrn Centilmeni" hangi takım seçildi? BEŞIKTAŞ.
Son on yıldır gençlere ve gençliğe güvenen, gençlere ve gençliğe görev veren hangi
takım oldu?
BEŞIKTAŞ.
. Son on yıldır en çok tesise hangi takm sahip oldu? BEŞİKTAŞ.
. Ve özellikle son iki yıldır "Süper Transfercilik"ikesin yenilgiye hangi takım
uğrattı?
BEŞİKTAŞ.
BEŞİKTAŞ tUm bu başarılara nasıl ulaşh, nasıl ulaşıyor? 199|-92 Sezonu'nun
tartrşmasız şampiyon adayı BEŞİKTAŞ! böylesine güçlü kılan nedir?
Tek bir yanrtı val bu sorunun: ÖZXaYNAK DÜZENİ...
Peki
BEŞİKTAş,IN ÖZKAYNAK DÜZENİ,,,SÜPER TRANSFERCİLİK,,i
kesin yenilgiye uğratmlştır ve onun içindir ki bu kitabın ikinci adı: "ÖZKAYNAK
DÜzENi,NiN zAFERl ve SÜpER TRANsFER MoDELi,NlN KEsiN
iFLASI"dır.
,alım;
YONLAR ŞAMPİ.YONU. BEŞİKTAŞ!
ALKIN PENÇESİ BEŞİKTAŞ!
IKTAŞ,IN OZKAYNAK DUZENİ!
O
O
o)
O
co
N
Lo
N
o
z
a
Rahmetli Hocamız
Naci Algı'nııı Anısına ve
"Özkaynak Düzeni"ni İnaııçla ve Bitinçle
Savunan Ttim,
G ençler
inıize ",
s. ö.
lsBN 97+47&-0904
Övünmekte Haktıyz Çünkü Beşiktaşlıyız, Dt. Sedat
Özkol l 2. Basım, 1991 / tbpak Baskısı, Özylmaz
Matbaası / Dizgi-ftlm, Sentez RekHm l İç Baskı,
Yaylacık Matbaası / Cilt, Tekin Tcaret / Kitabı
Yaymlayan, Tekin Yayınevi, Arıkara Cad. No.43
lstanbul - Tel. : 527 69 69 _ 5r2 59 u
özxoı-
Dr. Sedat
ovünmekte
Haklıy.z i
ıı
Çünkü
BEşlKTAŞ'lıyız!
ı
Özkaynak Düzeni'nin Zaferi ve
"Süper Transfer Modeli"nin
kesin İflası
_3-
Teşekküı
3lrBeşiktaştarihideğil,Beşiktaş.ınsahipolduğudeğerler..çerçevesindebütünspor. yani
Düzeni,ne,
severlerle onların bagıı buLndukları kutüpleri ocailrrı Özkaynak
yarı§maya,
dostça
ruhuna,
lakım
özveriye,
saygıya,
İ".İİlO" güvene, g"lİnel,İ"r"
Beşiktaşlılar,ın
yalnız
bu kitap
clr ke|imeyle gerçek xaJeşıige oaiet niteıigitaşlyan
jr, ın, gerçek Trabzonsporlu lar, ın,
i * iiJ"Ğx F.aarıçeıiıer:in," g"rç"x G.Siraylı
gönüllü
g"r-ç"i;rj.r"everlerin ki;bı ;y;ı zamanda.çünkü Beşi*aş,ı Beşiktaşyapan
bütün
gibi
değerler
disip|in, gençliğe güven, vefakarlık, kadirşinaslık, babayiğitlik
zamanlar,
bir
değerleriydiler
,poi ı.rji.ii,ı"rını-n, oio", biltün spor ocaxlarınjn da ortak
Dolayısıylabukitaba,Beşiktaş.ıörnekalmaksuretiyle,yukarıdakideğerlerinyeniden
ancak"onun içindir ki kitabın
doğuşuna bir katkıda brl;;;; çabası olarak bakılabilir
l
gerçek G.SaraYlı,
hazırlanmasında unutulmaz kat-kıları olan başta gerçek F.Bahçeli,
;;*"*
dostlarıma
Trabzonsporlu kardeşlerim olmak üzere bütün sporsever
i"şJxrtriı ui, borç'bilirim.oniarin teşviki, katkısı ve
eleştiri|eri olmasaydı, bu kitabın
yazılması mümkün olmayacaktı.
G,Saraylı, gerçek TrabzonDaha açık konuşmak geİekirse gerçek F,Bahçeli, gerçek
" isimsiz kahraman,
kitabın
kardeşlerim bu
sporıu iardeşıeiim, geiçeı(
"poi""r"|,
ları" dırlar.
arkadaşım, kardeşim sezer
Bu isimsiz kahramanların başında ise 35 yıllık dostum,
gerçek .F,Bahçeli Sezer
vermeyen
lzin
bile
Ünerl geliyor;isminin y".,lr"",nu
bu kitabın yazılmaslnda
başta
gelince,
dostlara
veren
izin
Üneri.lsimlerini anmama
olmak üzere Beşiktaş,ın rah_
bana manevi gtiç ,"r"n ."rgiliarkadaşım Enğn Günçe
."ıİi
ytın"tı"Tı"iind"n reıimi rroı<,un
özll
fotograf arşivinden yararlanmama
ilgili anı,larıml canll tutan
müsaade eden sevgili ı<ıii sn.euıet Erok,a, Beşiktaşla
Acuner,e; bana
Selahattin
ağibeyim
Takan,la,
Necdet
;";;"k F.Bahçeli k;de;i;
sağlayan Beşiktaş,ın u_
ğ"şiı,trş ı<uıtıuıınoexidöiktimanıardan yararlanma olanağını
ve
Yorulmaz_'a,,eleŞtirileri
{utbolcularınian iuıup ııÜatirı.ı Sn.Şevket
nutulmaz
Erkuş_'a.. değerli katkıları ve
"Türk Sporu,nda 75.Yıl
Dinçer,e,
Sn.Ferhan
görüşleriyle bu kitabı r"nginı"ştir"n
yapmama izin ve_
H"iixtril Spor Tarihi; "iı, çox değerli. araşİırmasından alıntı
sıİatını bi_
"Beşihtaşlı"
bulunan
ren ve bu kitaba değerli çiı*Ğiivı" blyük katkıda
olan
araştırma
bir
değe_rli
gerçekten
yine
çok
Sn. Vala Somalı'ya ve
hakkın
',l;;ilöhaiz dxiiii
aımama
kitaba
gibi
bu
ouzenı,
ç"i,şr""ını oıduğu
"jı,
yanlışlarımı ve eksikliklerimi gider-,
ayoınıataraı
konuda
peı<-çox
beni
ve
izin veren
en içten
büyük i<atkıları oıan sn.Mehmet Durupınar,a ayrıca
mem de
J"İi"ll"nOirreleri ile Ueni ayOİnlatan _Sn,Rüğtü
çok
teşekkürlerimi sunmak istiyorum,
verdiği imzalı tari_
Öe yandan Sn.Sıtkı Eryar,a, rahmeİli Fuat B.alkan Bey,in kendisine
müteşekkirim.Aynı
şekilde doktorluk
için
bulunduğu
hi belgeyi bana verme,ıtıttrnJ"
ağabeyim Dr.Ercüment Balkır,a
mesleğini bir hayır ı.rirmu naıine getirei Beşiktaşlı
da, yaptıgı katkılardan dolayı teşekkür borçluyum,
Ayrıcaaraştlrmavemakaleleriaden,,izinsiz''yararlandığımbütünyazar
yaptığım Sn. Ender As_
alıntı
kardeşlerim Ve ağabe;le;iri", riirpır|.,nd3n ."izinsiz"
Hiçyılmaz,la, Sn. Ahmet ozacar,a, Sn. Rüştü
sn. Ergun
man,a, Sn. Kurthan rı,ş"ı.;",,srn,",
-Sn.
Mustata Kızıltan,a ve Sn. Refik Topkan,a
o"gı"l"gı, ile Sn. ıılirx
teşekkürü bir borç biliyorum,
_5_
Bu arada, elimde olmayan nedenlerle bu kitabın yazılmasını bırakmak zorunda
kaldığım, gerçekten de zor bir dönemde bana sahip çıkan, bana yalnız arkadaşlık
değil kardeşlik eden, Galatasaray'|ı osman kardeşime, Trabzonspor'lu Kahraman
kardeşime, "tipik" Karadeniz'li Bülent kardeşime, Beşiktaş'lı Serdar kardeşime,
üsküdar'lı Hüseyin kardeşime, Adapazar'lı sevgiıi Rıi dayıya ve kenoi küçük ka|bi
çok
büYük, Ahmet kardeşime şükranlarımı sunmak istiyorum burada. Adiliğin kol gezjigi
bir çağda bu "Adliler" bana kardeşiiğin her koşulda ve ortamda yaşayabileıeğini,
YaŞatabileceğini gösterdiler; cesarei ve onur verdiler. Güzel ve aydınlık günler onların ve onlar gibilerin olsun.
öte yandan bu kitabın baskıya verilmesine çok yakın bir öırada bana cumhuriyet
Gazetesi spor Arşivi'nden yararlanma olanağı sağlayan cumhuriyet Gazetesi spor
DanıŞmanı Sn. Abdü|kadir Yücelman'la aynı seıvisin değerli elemanlarından Sn. Hilmi
Türkay'a ayrıca en içten teşekkürlerimi sunarım.
Burada daha da özel bir biçimde teşekkür etmek istediğim iki kişi var. sn. süleyman
Seba ile Sn. Hamdi Serpi| Tüzün.
Bu kitabın ana temasını, ana fikrini, teme[ini, özünü kendileriyle paylaştığımı
ymduğum bu çok değerli iki kişiden Sn. Süleyman Seba'ya, Beşiktaşlılık ruhu
hakkında Yaptığı aydıntaştırıcı ve zenginleştirici açıklamajarın öİesinİe, kendi
görÜŞlerini iÇeren dökümanlardan yararlanmama izin verdiği;ve hele hele Beşiktaş,ın
kurucularından Fuat Balkan Bey'in Beşiktaş'ın-kuruluşu ile ilgili olarak yazdıgı orjinal
belgelerin, ilk defa bu kitapta yayınlanmasına müsade ederek, hem kitabıma hem de
Beşiktaş tarihi ile i|gili tartışmalara çok değerli bir katkıda bulunduğu için gerçekten
müteşekkırim.
Sn. Serpil Hamdi Tüzün'se "bilmeden" mahalle ve okul arkadaşım olmanın (Yenimahalle, Haydarpaşa Lisesi) ötesinde, spor bağlamında eşsiz ve benzersiz bir bir
oluşum olduğuna inandığım ve bu kitapta savunmaya çalıştığım Özkaynak Düzeni'nin
hem isim babasıdır hem de çağdaş anlamda kurucusu ve Hocası. bolayısıyla sn.
Tüzün Yalnız biÇim olarak değil, içerik olarak da isim babalığı yapmaktadır elinizdeki
bu kitaba. Ben yalnızca Sn. Tüzün'ün çağdaş an|amda kurucusu o|duğu Özkaynak
Düzeni'nin tarihsel ve geleneksel kökenIerini aradım ve buldum Beşikİaş,ta, Yalnız
Beşiktaş'ta m ı? Hayır; geçmişin Fenerbahçesi'nde de, geçmişin Galaİasaray'ında da,
geçmişin Trabzonspor'unda da, bir kelimeyle geçmişin bütün kişilikli spor yuvalarında, spor ocaklarında.
lşte bunun içindir ki, "Bu kitap yalnız Beşiktaş'lıların değil, ayil zamanda gerçek Fenerbahçe'li, gerçek Galatasaray'Iı, gerçek Trabzon-
spor'luların kitabıdır" derken yanlış yapmadığıma inanıyorum.
Ve inanıyorum ki, biz Beşiktaş'lılar; Fenerbahçe'li, Galatasaray'lı, Trabzonspor'lu
kardeşlerimizle, diğer kulüpleri tutan bütün sporsever kardeşıerimizle Özkaynak
Düzeni'nin temelini oluşturan özveri, gönüllü disiplin, vefjkarlık, uabayigitıix,
dürüstlük, hakşinaslık, takım ruhu, kardeşçe yarışma gibi değerlerde oirleştlğimizde
sPor ku|ÜPlerimiz parababalarının, kulüp ve siyaset ağalarının, şambabaların tasallut
ve tahakkümünden kurtularak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vasiyeti '' nde buy-
urduğu gibi, "Gürbüz
ve Yavuz Evlatlar", "AhIaktı Sporculai''
Dr. Sedat ÖzroıKadıköy 27 Temmuz
1988
yetiştireceklerdir yeniden.
-6_
G
ş
lııokuı4.sınıİtayım.BirBeşiktaştutkunu.olanbabamlabirlikte,ŞereİStadında
tanıtıyor rahmetli babam bana,
Beşiktaş,ın bir maçını iriiv""r,r. xjnalları.teker.teker
Hüseyin, işte voleci
"lşte Hakkı x"ptrn',"'işi" i,, v"aii, .işte ç_engei
işte Karakar,
Beşiktaş,
işte §Uİ<rU,'tştİ
Şeref, işte santraror''İ"mİı,
ta
l
lar."
Henüzhiçbirtakımıtutmuyorum;babamıçoksevmemerağmenSiyah.Beyaz,SarıSarıkanaryaların,
yarıs var. Amcalarım
Lacivert, Sarı_Kırmızı ."nxı", arasında biİ
rery{ ya da Gala,İ*^ oldugunu ispatlayarak
Aslanların, "Araoacııaİ,)o""
j,f;klikolatağn, dondurmadan, !eli
bolcep harçlığından ya_
tasaraylıyapabilmek d"
rarlanıyorİar. Doğrusu babamın işi zor,
okul 3,1"9u?,T.,H]nT"]^,j:,:]*r babamın
işte tam bu "kritik evre" de mahalle ve
jegil, aynı zamanda cesaretive
iyi oynadığı için
imdadına. yalnız futbolıir;;;J; ".
gibi
trk,*,r,n-xapĞni" oıa-n Hikmet. Evet; Hikmet hiç
liderlik yeten e5ı iıe
henüz
Ama Hikmet,de
Hil..ltlİ"'sO,üne gırmeü( isıiyor herkes,
,,iaiiıı"
oynamak, oyunda
birtakımltutmuyor;birmaçtaFenerliErol,birbaşkamaçtaGalatasaraylıRehaolarak
,",kesin seçim günü" gelip
uiır."t i|in de
çıkıyor sahaya. raıat hl'iimi, ğioi
çatmak üzere.
ağabey|erimızin "Napolyon
güzel bir. yaz günü,
-Nuhkuyusu ile mahalleler arasl
Çok iyi hatırlıyorum; okul tatil,
Stadı,, adlnı ,"ro]iiı"ri-viö,n. y"rino"
devre bizim
,,
şam piyo
nlur,, ."ç, ni Jvi"i"ir:r. ıı(
takim ı n, yani Yenimahalle, nin 3_
göre göre Nuhkuyusu'na kaptırıyoruz,
0 mağlubiyeti ile rapanıyJİ, Ş-Jmpiyonl,ğu 9öz
İesilİıemek, şişmemek için limon
Devre arasında susuzluğumuzu, oyund.an
bıçak açmıyor; h.epimizde moral
agiını
xi.senin
otori_
çiğneyerek gio"r*"y""i"TĞ,v"*i
ueline k"oyuyor,"kaşlarını.çatlyor Ve çok
sıİır. lşte tam bu ,,rror,iiı."t ellerini
ol'
,,Bu maçı mutlaka alacağız.'ai ,"çi mutlaka .ŞamPiYon
İir Karakartalız" diyor,
arak bitirecegiz. Çünk:ü biz Kartalız; çünkü tıpkı Hakkı,Kaptan gibi posta
ter bir tavırla
gioi ıi",iuşuyol,
Evet, evet; Hikmet ,,plı, ü-*n,-*"pi""
ve bizler Karakartallarız.
ta-kendisi
rr"r, Hikmet Haxx, x"ptrnlın
ilk
oynanan maçın
Konuşmasını şöyle sürdürüyor Hikmet; ."Harbokulu'yla
lİ maçı,6,3 kazanmadı
devresini g,O mağtup bitiren KaraX.arİallar,
"uv"r.
gururla, coşkuyla ka_
mı? Bizler y"uru İ"}irı-aigiı miyiz?". Göğsümüz kimse yenemez, Sahaya
uiıvJruz aiııı<. Yavruk-artalları
barıyor; kim oldugumrru
almaya hazırız,
çıXmaya ve şampiyonluğu
Hikmet; ve Yedeklerimizle birlikte
iyi bilivor
-Etıhem,sin,
o,."jığını
Ama bu kadarının ,nİ"İi
.çok
itedret sen Yavuz,
.
"Fikret sin,
hepimizi tek tek
"jüno,r,vor,sen Çengeı Hüseyin; Llğur sen Mu_
Dündar
Necmi sen Dr. viJ|ii,sii,
liehmet sen Sabri,
nriito; Arif "", V"İdi,"in, se.n
rat,sın, Aleko
Ya..ni
ÇaÇi'sin; Sümer
""i"
sen şevket;
Suat sen şükr(j,:;ün;"iir'n
Ati sen
İa,rur'sun,
ean{İ"L"İ
Kemal;
sen
ömer"'
i
veriyor; "Sedat sen Hikmet'sin,"
Sonra bana dönüyor ve kendi adını
NebüyÜkbironurbenimiçin;hemmahalle,takımlmızınkaptanısevgiliarkadaşım,
Hikmet,li, Şevket,li, Hakkı,lı,
Hikmet,in;;;;,,;i;;;rm, n"m,o"-saüri,li,
kardeşim
forvetinin sağ içi Hikmet'in adını,
§r*l.,'lİÜ a"şlktaş
Böylecegerçekbır,,adverme,,,,,adlandırmatöreni',ilekardeşlikocağına
-7-
"intisaP" ediyoruz, kalılıyoruz. Artık bizim de gerçek adlarımız, gerçek renklerimiz,
gerçek bir "mensubiyet" imiz var. ve o küçük yaşta da çok iyibiliyoruz ki, bütün
YaŞantlmlz boyunca, okul, ev, lş, eş, hatla siyasi fikirlerimİzi değiştirebiliriz. Ama tut_
tuğumuz renkleri, katıldığımız ocağı asla. Bundan böyle bizi KARTAL'dan ve KAR-
TAL'ı bizden ölüm bile koparamaz.
HePimizi adlandırdıktan sonra önüne bakıyor Hikmet, susuyor; sanki birşey bekliyor
bizden. Evet Hikmet kendisine ad vermiyor; onu bizim "adlandırmamızı" isliyor,
tsirden kucaklayıp onu omuzlarımıza ahyoruz ve hep bir ağızdan haykırıyoruz: '§en
kaptansın, kaptan; Hakkı Kaptan"
kendisini yere indirmemizi istiyor Hikmet (Hakkı kaptan) bizden sertçe. Madem ki
artık Hakkı Kaptandır o; hep Hakkı Kaptan gibi davranma|ı, herkes onun Hakkı Kaptan olıluğunu bilmelidir. Hakkı kaptan şamatadan, tantan,adan hoşlanmaz; bir kaptan, lıele hele Hakkı kaptan hep ciddi, hep ağırbaşlıdır. kaptanımızı yavaşça yere indiriyoruz ve o da, bize çaktırmadan, gözlerini siliyor. sonra sahaya çıkıyoruz.
lşte Beşiktaş'lı oluşumun öyküsü.
Meraklısına Notlar:
Yenimahalle-Nuhkuyusu şampiyonluk maçını ne yazık ki 6-3 kazanamıyoruz. Maç 33 berabere bitiyor. Maçta bizim gollerimizi sırasıyla Hakkı (eski adı Hikmet),
Çengel
HüseYin (eski adı Dündar) ve Vecdi (eski adı Aril) atıyorlar. Beraberlik üzerine yİzıtura atılıyor ve şampiyonluğq kura ile biz kazanıyoruz. yani yavrukartallar.
Dikkatlisine özel bir not:
Hayır; Hikmel bizi "adlandırırken" yan|ış yapmadı. Evet; o dönemde Beşiktaş'ta
Murat adlnda bir f utbolcu yoktu; ama yine o dönemin Fenerbahçe'sinin en parİaıı ıJim_
|erinden biriydi Murat. ve Hikmet bilerek bu adı verdi uğur'a.
Çünkü mahalle
takımımızda sağbek oynayan sevgili kardeşim uğur b_ir sarıkanarya tutkunuydu. FenerbahÇeli'Ydi. Ona ancak bir Fenerlinin adı yakışırdı, ona ancak bir Fenerli adı veri_
|ebilirdi;
ve işte bunu yaptı Hakkı Kaptan (eski adı Hikmet). Sadece gerçek Fener,
bahçeli değil, gerçek bir insan, gerçek bir kardeş olan sevgili uğur daha sonraki
maÇlarımızda da hep Murat adıyla oynayarak bizimle aynı sevinçleri ve üzüntüleri
paylaşacaktı. Kendisini burada sevgi ve rahmetle anıyorum.
Daha da Meraklısına Çok Özel Bir ilot:
Evet; yavrukartal
adını aldıktan sonra, hepimiz daima siyah-beyaz forma giyerek
çıktık bütün maçlarımıza; bir istisna dışında, uğur'un forması sarı-lacivertti.
EJendimZ Kura|lara aykırı mı?
Evet; aykırıydı aykırı olmasına ama, kimin kurallarına göre?
Bizler henüz kardeşliğin, gerçek kardeşliğin içindeki
çocuklardık ve büyüklerin kural_
ları geçerlideğildi bizim için.
kurallar, kural olarak, yabancıydı hepimize. Dostluk, sevgi, arkadaşlık, kardeşlik
"törçsi" ydi bizleri birleştiren, bütünleştiren ve bu bütünlügtın, u, kırdeşliğin Ln
sevgili halkalarıydan birisiydi Uğur.
onun içindir ki yalnız kendi çocukluğumu, yalnız kendi küçük siyah-beyaz iormamı
değil, uğur'la onun sarı-lacivertli formasını da özlüyorum bugün. ve biliyorum ki
Uğu/un özlemi bizden de büyük.
l. Bölüm
var Birbirimizden
Farkımız!
Biz BEŞİxrAŞ'lıyız!
Download

ovunmekte_hakliyiz_(1-9_syf)