T.c,
MUT KA.IMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
J,A\
\(#J
Sayr
Konu
fq7
J2816|01-82ı.05l
:§iyeı-i Nebi Yarışınası
/
2
*ııonoıq
MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
|
24l 10/201
4 taIih|i
\/e 25529111 -82|.o5 18480061 1
sayth
Milıi Eğitim Müdilllüğüniin Siyer-i Nebi Yarışmasl
konrrlu yazrsr ekte gönderilmiş
olup, Anadolu Gençlik Demeği'nin Peygamber Efçndimiz'in Hayatı konusunun işlendiği DI.
Mehmet SÜRMELİ'nin "Gaye insan Hz, Müammed (SAV)" eserden derlenen sorulardaı
oluşacak '!iyer-i Nebi Yarışmasr" diizenlemek istedikleri ile ilgili yazısı ekte gönderilmiştil.
İ1
BiIgilerinizi \e geregini rica ederim.
üdür
EKLER:
l -Yazı
DAĞITIM:
Resmi ve Özel Tüm Lise Müd.
Mut itçğ Mi]li Eğilin Müdünüğü
Doğ cr Mah HOkOmct cad.Hülrrnet KonağI
l]in Öğenni Şube Müdüilüğil
Tc1:0i324)7741030 laks:o(324)7741707
Bilei
içi.
E,vURcUN Şef
E-Posta : [email protected] coD
web:htD://nut.meb.go!.tr
.
l-i
T.C.
NüERSiN v^LiLjĞi
-._
iı ıliııi ngiu- ıriiaıirıügil
Sal,ı : 255291 1 l/821.05i480061
Konu: Siyer-i Nebi Yarışmasr,
24|I0l2014
1
.KA,l.NfAKAl\{LlGINA
(Ilçe Milli Eğitiim Müdüİlüğü)
HIZMETLERI SLIBESINE
]Isi:
N{.E.ts. Yenj]il< vc Eğilim Teknoloji]eri Geİel Mii:dülüğünün 23,10.201,1 taİih ve
8S0133]7/821-05,'4791 671 saylh yezıs1.
\4illi Eğltinı Ba}raılığı Yenilik re Eğitim Tekııolojileıi Genel Müdürlüğüniin
2,_j,10.20],1 talih ve 47916i]sa]Y,tlı 1,azisl ile Anadolrı Gençlik Dcnıcği nin, TüIkiye geİclj
ve 6ze1 tüm ]ise ve deıgi okul öğIencileıine yöne]ik, Peygamber Efeıııliııizin Hal,an
](onusu1,]un i,slendiği Dl. Mehnıet SURNtELI'njn "Gayc Insaıı Hz.N4uhaıııned (S,A.VJ"
:scıjıden der]enen soıu]aldan oluşacak "Sileı-i Nebi Yarışıllııst" düzeriernek istedikleıiııe
iJi,skin 11gi yazısı ilişıkte göndeli]ıniştil
Tiirkiye Cumhuıiyeti Anayasas1, Mil]i Eğitiıı Teıııel Kaıunı.ı i]e Tü,k Nfilli Eğitimirliİ
genel amaçiarına uygun olaı,ak, ilgili yasa1 diizenlerneierde beh,ti]en il](e, esas !e amaç]ala
a,vkırılık leşki1 elıeyecek şel<ilde ve den€timi olol. iiçe milli eğilirı müdü]]ill(ieıi ta.af]ndaü
gerçekleştirilnıek iizere söz konüsu etkinliğiı ilçenizde faa]iyet gösteIen tesm] ve özcl tüIüı
jse Ve de,]gi ol-u1 müditliE]erine dulurılmasl hususunda;,
ıesııi
]
Bilgilerinizi ve geteğiı,ıi rica ederjm,
Ali L1ZUN
\'aii a.
Şube N{üdürü
EK:
L-Yazı ve Elderi (5.Sy)
J]AĞITIMi
1-13 İlqe
Kayııakamlığına (MEM)
EnGIlçrN
l
()ülr()gİetrm HoLumu
]-Meslek] ve Teknilr Eğitim Bölümü
]-O7(l (]$etlün -EiıZmctle[r lJU ulllu
Bilgi için] Nfüral ŞAHiN Sei-Din ÖğIetiü] Hizmetleri Şb MERSN
Te]efoı: O (324) 329 14 t]- 84 Dahlli 2] ] Fax:O (324) 32?j518 - 19
EleklİoniLAğ| dinogİetjmij3 @meb. gov.tr
_iili.k nı,"*
. .ıuonit r..oa ile rD,zlann§nr ntrp:,lrfaksorel mcb gol ir adr,!ndenaee]_e90e-]
]
i6
93
9n-94] 3 kldu ile le,it ,d]le,j]
l
i
T.C.
]rit-li EGi ri\4 B \K^\ LlĞ
l
Yenilik vc Eğitim Teknolojileri Gencl Müdürliiğii
sayü
:
8 8 01 3 3 3
7/8 21 .05l4'7
]3 4 0/2014
916'7l
I(onu ı Siyer-i Nebi Yarışrıası
vALiLiĞiNE
(i]
l1gi
Milli Eğiün Müdiflüğii)
iArlado]u GeİçlikDemeği'İxn 15.10,2014 rar]hLj ve 06-065-06,1 sayılı yazısı.
Anadolu Gençlik Deııeği'ııiı. TüIkiye gene]] resüi l,e özej tüm ]ise Ye dengr o]i]]
öğIerr.i]eline yöİe]rk, Pcygambcr Efcnd]mizin Hayat1 konı]sunıın işlendjğ]
l]r. Me]rmet Süımeii'niıı "Gaye İı,ısarı Hz, \{uhaınmed (S.A.V.)" eserinden derlenen
j]jşkin ilgi yaas1
soııılaıdan olırşacak "Siyer-i Nebi Yaıtsmasi' düzenleme]< istedilrleıine
jncc]enmjŞti1,
TüIkiye Cünrhuİi} eti Anayasasl, Mjl]i Eğilin Teııe] Kanuı]u ile Tiirk N{illi
EğiliEinin genc] alİaç]allİla uygun oiarak, ılgili yasa1 düzeIr]erİe]elde beliıti]eı ilke, esas r,e
aııaçlaıa aykııılık reşkj1 etmeyecek şekilde ve deDe'.jnj o]$1, jlçe ve 11 ııilli eğitiıı
İlüdiılüklcli taral]l]dan gerçekleştiıihıek üzere sö2 i(onusu elkinliğin yapllması uyguül
görii]müştijI.
B'lg, e.lni. .
.
e oc. eg:,1i
,
, ,a <deü ,.r.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Geıe1 MüdüİV.
l]K : ilgi yaz ve etleİj
(5 Sayfa)
DAĞIT]M:
c ereği:
R Planr
( onra Yo]ıi/T,o!ull aI/AN (AR,a.
Ejektlonik,4g, nİ,u,nreb g.a tI
Bilgi:
Din Öğretimi Genel MüdüIlüğü
ortaöğIetim Genel Mi]düIlüğü
Mesleki ve Tcknik Bğitim Gene1 Müdülüğü
Ö,el oğrcıı ı Kı,rı-ırlaı, Cene. I,1ı Ji ian
AyİntJI; bilgi jçi, Yaial ŞAllIN (Uz oğretmor)
l'e]: (0 ]]2) 29694,10
laks: (0 31]) 2]3s716
B!ev.*gıVor]je]ekto.ikimzai]9jnzaleı]n»tlhttp:/tlraİso8umebso}iradft!.dc.db74-c3c93,137-ab?0-0b37kodujleığJ-iiedj]ebiln
@
aGD
Deİnek
'
,,.\, ı
sevBi ve
kardesliEin
No
Sayı
Konu
:
:
:
15.10.2014
06 {65-064.
l(GS)43
§iyer-i Nebi Yarişması
MiıL! EĞiTİM BA(ANL.ĞI YEĞlfEK
aYENiaiK VL EĞiTiM TEKNoLoJrLERb
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,NE
ANKAlLA.
Aıadolu Gençlik Derneği Genel Nferkezi olarak, kıruııuıuz bünyesiııde bulurraı
]iseielde MGV tafafrıdan yayınlalan Dr, Mehmet SÜRMELI'nin Gaye insaı,ı Hz,
N{uhaııııed(sas)
isinli kitabını
dağfup bu kjtop üzerinden 20
Aıalık 20i4 crüıadesi
günü
Saat 11:00'da okullarlnlzda Siyeı-i Nebi ya]]şma§1 yapııay] istiyoruz, Bu yaışııayla ilgiLi
tüm istek]er ve biIgiler ekte sLrnulmu§tıİ. Aİz edefim.
,{.
Geıel Başkan yardrmcısı
Ekler:
I Geıel Meıkez Karaıı
Site.-iNebj Yarlşması Çalışııa Pıogramı
]- Siyer-iNebi Yarışmasr Afişi
4- Gaye İısaı Hz,Muhammed (s.a,s)
2-
iıt 'Itlo 0tciiıtİi
Geıcl ]u ü.Iüİlilii'l
."Y!İilil( vc
Eği
l5
l
[k|n
i.
i Jıi
u5781 Zo
ğı{|
sokd]i:
ı'i.jn€t r.:i
ctrd:'j..,
siYER-i NğBi YARtşilASI çALıŞ]r1A tocR{]ut
nGD
§ev8i vr
keıde§§3iı
PRoJl! ADI
SiYERi §"EBi BiLCi YARlŞ\,IASI
PROJE TÜRÜ
KÜlTÜREL iÇER]KLi YAR]ŞLlA
PROJİ YÜRÜTÜCÜSÜ
Aİadolu Geıçlik Demeği Geııei Meıkezi,
PRoJi sllırEs i
1ı) ıKi\,l - 20 ALALIK
20]4
PRoJı ÖZETi
Dcrntğj Cen9] \1e!.kezj. taiİi Tiiİki},e gengliıde ki büii:n li.e öğle]].i].ril]e ,Önel]]i
Felgairrbe. lii:r!eiirlizill Hayatı!,Ia :jgiii 5oıtii.,rdın ajışa.ak bir slİn! \apaciükttI. Bu,s$a! öncesjıde
be!:;eCiği biI ıa.ilrt! öğreıclIerİ ]r,lCV ıarılı,ıdan 1ayııılanan Dr. i\lehıret SÜRNlğL!'ıin Ca e insa"
Hz \1ııı-aıııııec(sas) isiİlli ](ilabı ile Slna\,a g].mek jsteterrleıe dağllarak kayit yapacaktİ,, 20 AlaIrk
jle berabe. be:ir]erlen okır]]üda. Anado]u oençl]k Demeği'n]n
201.1 le iI i*]lii ğğjjj]ı \4iidiirliikjefj
l\nad."].,ı GrJiç]]k
:(cı.ji belil]j]d:ğ: r]ıev gözefulenlerj},]e sİ]a\, vap',cik re derec,:},€ girerler] ijdi]]jeıdiııcckl]l
PROJINiN -\\,lACt
"iısaıı]ıiiı .ı Lr.! ürlr5] ;ıııİ]]iı lı!caiı c]ılrdll,' innn.ı
çal!şna]ff]İı yiiıi!ıen AnadoI! Cenç]]k
Delİeği. i]]]i.n.,iz]n il. i çe. belde V. ]llaha]ie]erinije kLlrdtüğu Şube, teİlsilc]i;k re bi].o]aiii b]rnlirın
vııl sira diğeı r]liessese \,e faa]jretleıle illkemjz geıç]]!jniji be|aberljk \,e i(ardeşl;ğiniİ öı,n§i:
olıjxş|| L Dc|ıeğirnjz genç]iğ]nizjn ıhlek| _voksun]ukaai dole:. ] hei geçen gün uçulı]ıa
s|İjjl:e]]ü:]jg]nil a]ko|, uyış:ü.ucu kuj]eı]glnJa_ st! iş]eİle olanlıİllrda iaratjsijki o]ank bi]!,iil biİ aıtlş
cJi,,ığ,_ıııı {ö;le;ıleıım<kted]r. Bo nedeııleıdet dcla}1 Anado]u Ge..çlik D.r]ıeği cenel \1tııe7i o]a].k
!ıli:lei, ıiegcrieı egiıiıı;njn üyg!!lanüle_va koıuldi]ğ!! blr süieçre azjz ni]]eıimiz iaıafincaı .n bü!ı]k
ıitgel ı.e ornek nıodeI oİalek kabxi edileı Pe!gaüİbeİ El;İdiılliz Hz. !1!rhi]ımed (s,. ! l,ir] h6!et]nln
gciıçi". ıeıaicdaı dalıa iti okuıaıak algllanmısı gerektiğiıe inan»,orlüz. B.,nır bağ1] o]aj,ıli ij]ke:ıliz
iıııılı:ılıcı bu]ınaı bııii lise öğren.i]ef]İrize yöül.1ik si}er-i \lebi yarlşmasr hazrlja ate kalar
ıilesjİi Jşiıli dostunu
\ efdik, Yı!]lan bu çallşİ:alar sonucuİdı ailak]ı. ııilleti için çalışaı,
se.,,en bjreü ier yclişijıı9yi amaçlıyolüz.
]je
"illeür
l1toJENİN I]ıDEF KjTL],]si
Siı,cıi Nelıi Bilgi 1,aı:şıIasI i]e hedej,]eıen
cjilü_"-aıl 9,
j 0. 1 1.
1
kjce. ji]eİiıliz
iekj nerkez
ve
i!çeleriııdtki !iselerinıizde
2, s]n|fl aijaki öğlenc]]eldi..
N{iLLi EĞİTiıt BAXANLIĞINDAN BıKLENTiLERİMiZ
jjl9riııiziıı ııeıkezinde
egiıin, oaıanııgıı]l1Z, Ü]keıİiz deki
ı-ııllı]
ve ilçeleriıde bıIuna ı örgu,,
ı e
yalgıı egiıi] olarak h;.nlgr Yelen liseleriııjzde, }.ıladolıl Ceıç]ik l]emeği Şı:beleıi::in beiıllediği
i(,ı",.ini. ogr"ı".nı".iİiı. Sit3._iN9bj yaİüşlnasnİ liinİl]]asn]a, yarüşırıayIa ilgili ı_r_gııı alaılaıa afiş
okıüyacakl211 kiia]rlı1
aslıalarına. ıı!grıı alaılata stınt açnla ve vaiişllla),a katılmak istt!,eı öğrencileıe
-verilmesjne
izin ve]-fi esi.
Eğnıı ı{iidü.lüğiimi]z, ],aPilan i.t\lrlar soıucunda slııava giıecck.öğrenci say]nn, göle, L,r
.,,u'lu-"lı..İl*u"i ,,ravİgireceİ şekilde sınıfye okıılların beliı]eıeıek kullanılnresı hj]§ıri]rnCa
oii!1
2- ]! j!1i]]i
,,u...ı".il,,.i;
ıorumlularj
Slnıfla göre'v yapacalr oİan sa]cn 5aŞk?,ı|aİ vc okutda işleİi konto] ececel
Ge;ç]ik Derneği ŞübeIeri tarafıı,lan belir]enecekl:r,
^naüjo],
A a: J.]ir]jl:ji]:J|1.1]:1:]..dj]:]:
@
nGE
§evgl ve
kardeştiBin
!,\:i;l:
',
i
_ı
,
ııi ııı {':,:!ılı:;ıiii|.titı.ı liıl]ai:ia
;:;
10
ir:,.]:ı l ",,ıi
E]<im
10
Ekiıı 20i4
-
20
Kasım
201,1
Bkim - 20 Ekim 2014
20 Arahk 20l4
i
ji]]iı!,l,-".] Şaat:
31 Arı|ı]r 2014
Çı rşaııba
YA RlŞ\{A ÖDLjLLENDi]li\lE
. Siyel,iNebl ynüşmaslnda aidü]]endiıne 2 a,samalı oLacaktlr,
lji.\,tl,-i \ebi ,il]şmıs]nda derecel,e gire:ı öğ,encilerin puanlari eşit olmas!
durun,ıundı, sıralaınadı ,ıJ-, gün ye yi olarık }aşı kütilk o]an },srtşmıcü]tn puant
dil*ate .rııacaktlr.
i. olıı öğreıcinıiz AGn Şube Bışkaılığımu taIaltıdıİ Uüİe ile
.
. iıı"
.
.
ij(lü]leıdiİiIecektiI.
dclecele giıcı öğIenci]cli AGD Şrıbe Başkaniıklanmlz ödİ!ieıdiıecektjt,
ı\Gl)
Tüİ]riye geneii yapılın değer]endi,İ,e neticrsiıde illr 10'ı giren öğIenciler
Genel \{e],kez taraftndaı ödülleüdiIile,ektir,
]|de
Türkiye Geneti ilk 10'a giıen Öğreıcilcre AGD ceıel Merkezin veleceği Edü]]e,:
. 1.6,000TL
. 2. 4.000 T1. -1. 3,000 TL
. ,1. 2.000 TL
r 5. Laıtcp
. 6, ipad Neıv
. 7. Cep Telet-ojlu
. 8. ioti]ğrai N,{akinasr
. 9. \j(,\ \ ,t\ ]j]lal|
. i0, Öze1 Kitaplıtt
UİLıl].cl]
a
n j
:.ı...:ıli.]rrıt!|.il]:].L].]]
{;İ^,
Anodolu CencIi
|!ğf
Derneği
k
liARAR DErTErrİ
sayfa
Karar n
sı
No
TOp antr) a
saşkanlÇa_
l,,,
h.t
Tq2l1,+).1
g,ieeı : *.o:ı,r1
,nr-kl
EleıI!^,,1L1,,/
a
ü6n
;lıarz\.z,,!eA,ı.r1
Ön er:_,
U.,a,_.7.:,,
Üyeier ı Aclı ve Soyadl
Pooo..L /a_z,ı-1
Kara.]ı
.
.,r,
'a-,ı
.
l\4ein]
i"e JırL GtııcılJ :0c.ı.ı4!ı l,;"lu., - ./no"34*u hoç
=ı,z[e
ır:ı
a2"".l,/
,i,?:, 74.,s,ı,zı,
7,L-,,1ı,ıı.7/._ /'e6az,.ı
J[lr_u"/r^ u,".,
Ls-
l"z:ı 2.;,.4.,J-ı"_
ao*
",,Ç-_'
/lı.llZa-,-.l|>
dv"ur!;k ı2
«,..,1
.1,
,-"lL,-n _Jr.!, naJa: L ( -/a.l*.. ---rz3r,,ığ 6y'f, tılrame-/.r,lı.'.. ,:-<zıb/sı,rı
,4ryş1 Jı.- 1ln ,/ yı}ı/,-,eZ lı
17a.ıı5naf <ı,zaa/,ıırı,ı//.ıJ ., ı}ı9: -,:
ıoJ.y
{.:,=l 1--,- sl'o. ez/,'.,.'r lş:L,la/,.ı ız.,,, , şıjz-4|...
7u7r,,,'/-ı} "oo
' /ÇJ /o çğa<,:J-.."a Lr//fr Je a1tu4, ıle: q/,.,r,z1
<>ı o/.*ou ,ıç
ı}l} | l:" ır/,[Jt ,cıul*/*< ,L/"?--,-- t,/^cl,ıı,<şı, }cJ.a?/r,,,-_44;,1""
)',/.4-
ı,onn,-ı-,a.,
j,,*;,"; j;;;;;-''')Ş-,"}"-'İ,,üffi?"
},.$2 ztzı.lı2
.
y'o.n
€.ı(
/irı1
.:'..
i..
.:'l,ıi,ı,,ıa
frz
/nı
f?,.r/n/,v..Jr.,=
./çrşı.:
r,o,,/):ş/-z
.4"J./_
,.€..-r,,,ı,.1:ll!.rl
ıa
/-.<rel
,IZ*€../.-"
a
§tVğR*ğ
N]EB$
YARrrŞMJA§jŞ]
Koyıi Torihi: 2C Ekiıa - 20 Kqsıı:r 20l4
j1.00
Sınov Torihi: 20 Arohk2014 Cumortesi S<ıoi:
.
.
:,|
.,,a,
|, ,;
ffiĞ
İİ.]lila:_]
§ll]ali(
|'aa'.i:!']
ij rrıı,ıı:l ııı,l. ı.;
:!.J.]ctuc..,]!].!r.] |ı.|j
Download

2 *ııonoıq - mersin - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü