T.C.
_ş'ry]i.._
MUT KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
"*Aao
\tğy
28/1|/20|4
Sayı : 62488008/903.09/5832058
Konu: Disiplin Cezast Af EdilenKamu
Peısonelinin Hizmet Boıçlanma işleııleri
MiJDüRrüĞü\E
il Miııi Eğitim Müdürliiğünün 27.11,20]4 tarihli ve 903,1215766658 sayülü "Disiplin
Cezasr Af Edilen Kamu Personelinin l-iizmet Borç]anma İşlemleri" ile ilgili yaası ekle
gönderilmişıir,
Bilgilerinizi ve okulunuzda/kurumunuzda görev yapan tiim peısonele imza kaşılığı
duüıuul masını önem]e rica ederim.
Harun GERGİN
Müdüİ
EKLER:
DAĞlTıMi
Tüm okul/Kurum Müdür]üklerine
Bilgi için : Bal.i AYD]N Memu
Hükümet KonaF Ka|2 33600 MUT/MERS1N
Elektronik Ağ ; httpr/mut,meb.gov,]İ
E_Dosta
Bu evrak
Tel |(0324) 774 ]0.]0
Eaks (o324j774 17 01
:[email protected]
el€tr1ronik
inza ile inalmınıştr http]/evmksorgu.meb gov
:
tr
Rsiddon40e7-47fc-3 a7l -9t)a-irf6 kod.
iüe
tcyil ediGbi]i
T.c.
ı.
,,
§{ERSİN vALiLiĞi
il Miıli Eğitim ı,lüdürüüğü
ğ-.'.
ı §§
t=r il
Sayl
Konu
2,7l1112014
l 82418910-/90j,12/5766658
: Disiplin Cezası AfEdiLeı
kamu peIsonelinin
Hizmet Borçlanma İşlemleli
.KAYMAItAMLIĞINA
dlçc Nlilli Eğitim Müdürliiğü)
iş Kanunu ile
tarihli ve 291l6 (mü!,eİrer) Recnli cazelede.) x\ ım]anan
Değişiklik yaptlması.i]e BaZ] AIacakların
Bur, Kan,rn'rr" Kunu,r Hükmünde Kararname]erde
Kanuna eşağıdaki
İ".İj"" İ"pl-a,.,lmasrna Dair Kanunun 60,Maddİsj ile 5510 sayılı
Eylül
]1
201,+
geçici Madde eklenmiştjl.
"Cl ( i( i MADDI- 50- Ueçlc,,+4 ü,lJ
iİ"a,r,* lr,."İ"j" U+,,* l,,l "
ı"iİitel,
;;;;;İ;;;aİaşvurmalan
\c\l scç'ci 5| lnc'lıddoc kJp,'ln ndı bulrı'aıılıı'dın
ı,;ı ıruı,ırr ı)u,aı,lJü,oıı ı,?dJeırin}üüiı i]gc scrd:ğ'
haLiııde, gcçjci 44 ünçü rıadde hüküm]erinden
yatarlaııd nlıı,.
ı
ıı ılarak bolcun
Geçici 4 iincü ııaddenini on _vediı,ıoi fıkrası rıl,arınca boçlırı,ıd
ha]inde,
,."u ı.i. t*aını ödeyeırleı,in ödemiş o1drıklan lu,arLaıın iadesil]i iStem,Ier,i
l,'ıı|ığı
,ü,-,n]
'"-r.,",;;':;
İ"".,.,,a, ı",,-ı,ınaı cne\]ı"n
.]:
!
","ll"
|, ]" el] '",:,:,,'
Ç,ü' : nl\ o'Jlli ]n kJmJ
tLlı-laİ,a, Ildlen ç.l, }ı,\|.,ll \.," h,l|,IL ""i c'l l
ıçiııde kurumir_dğtıten ö,lcıxncsi, bu siire içirıde
İa","l..İ"" U]İjİ,il]""riı,ıi
";;;İ;r" takip eden altı a!öd;nünesi
halinde dalıa öııce yatrımış o1dukları
zuml,,,'i]" birliktc
;;;;;;;
edilir,
İĞİ",,. t.,İ, la".".ince yatrrıLan küsmı kendileme faizsiz o]arakta iade
;"::;
nadde, geçici 51 inci
Geçici 4 üncü ünaddeniİ on yediırci fikrası geçici 44 üncii
sureti,!Le hizııet olaıak a]ınaıı si]releı ile söz
,-" İu auaO" l.tıpsırının<la boıçltıııdırı]rıak
,l,uaa"
'k;; ;;il;; kupro,r,ndu beliitilen süre]ercle diğel sigoütalllık statiilelioe tabi oLalak
geç]ıiŞ kabul
;;;;;;;it iigo.tu inıüo.,,]o prim ödcıren siireLeı.in= taııamı._nıenuri,vctte
.al".Jt".,1ıno
l,ıak ayJıklarınİn tespitinde
değerlendirilir," deni]mektedir,
personelinin söz konlüsu
Disiplin cezası af edi]erek göreve clönen Kamu
28/08/1999
t^".., O"+'S!',;r,h'k";rnun Geçici 51 ,Mİd<tesi, 63 5 3 sa,\ ]r kanunun-4,1,Maddcsi,
cczelarının allı
++jj sal,ılı Meınurİar ile Diğcı J(aıı,ıu Cöre\lile,i.nin,Di!jIlin
İ".lrlİ
(arnu
Cöıevlilerinin
2il06/2006 ta.ihıi ve 5!:s sol,L, MenıurLıı ile Dijeı,
i,,uıt*ıu"" o"nu"
-."J"ıının
Afl'ı Hakkında l(anılırlan thydalanarak boı,çlanınak isteycü erin
Ö"),' Ö"lrlİlı
a.;;k clilekçeyi dolclrür]nalaıt \e aşağıda yazıl] be]gelei dilekçelerine
I
;;; ;;;;tİ";
Gene] Müdürlüğü,
a"ıroa* sos}al Gii!enlik Klrrunlu Başkailığü Sjgolta Prim]erigerekmektedir.
"ı.i"""--t
il;;;;;ii;;;";iı,,p.i," r. ıl,."t noire Başkanlığtna başvuimaLall
ııaddc^ gecici 51,ııci
Gecici 4 ünoii maddenin on yedinci t'ıkı,ası gecici '+,1 iinoü
sureti},le hizmet olarak alınaı süre]eı ile söz
-rna"]]'lr., ."aİ" İ."*".",r.]"1-çl""a,"lm,Lk
GN1K
Bh. lıımlupünar ]] 1j0 Y.Şehir/N,IERs]N
Ağ: l*Iiv.mers jn. nreb,eo!,1r
[email protected],gov.1.
e_poslaj
Elcltoıik
bi]gi içillN.AYAZ Şel
Tc]: (0 32,1)]29L481-2l3
Aynİtıll
}'aks: (0 ]24)
]2]35l8
19
"oo.o:ıq.:s":.ı]ı0:.ç:s"liod!ilete'itedi]cbıln
l_
diğer sigortalü]lk statüle ne tabi olarak
konusrı maddeler kapsamında belirtiletr sürelerde
iolıo.,nu p.i. ödeneır siirelerin tamamı memlrriyette geçmiş kabul
;;;;;1i-;*;
torl.İş hak aylıklarünln tespitinde değerlendiriiecektir,
"aİl"r"t
olaıak imza karş
Konunun ilçenizdeki/kurumıınrızdaki tüm personele ivedi
rğt
dıvurıılmasını rica ederim.
Yalçın YILMAZ
Vali a.
Müdür Yaldımcısü
Ek:
J
-Dilekçe Örneği
2-6552 saylı Kanuıı
3-20 ] 3/10 sayllı Gene]ge
4-5525 sayllı kanL0
5-4455 sayıh kanun
6-6495 sayrlı kalıun
7-6353 sayıl] kanun
1-Dilekçe
2-Cöreve son verilme oı]ayı
3-Hizmet cetveli
4-Açüktan Atamaya ait tebliğtebelluğ Belgesi
giriŞ tarihi
5-Açlktan Atama ta]ebine ait dilekçenin,kurum kayıtlaİlna
l30 Y.ŞehiI/MERS]N
İıeb.gov,tr
ww.mcNin.
!lelrtronik Ağ:
GMKBlv, Dutılupüİar
3]
e-posta: oz]uk][email protected]
@eİce0a.0219.38e3.8763.935e1iodu1İcteyitedilÖbi1ir
.\,vr!iİlı bilgi için]N.AYAZ Şcl
Te]: (0 321)]291,181,213
Fak§] (0 324) 327]5l8-]9
Download

"*Aao - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü