,I
{,
[email protected]}
ToBB
DENIZ .ITC.LRET oDn§İ
ğEı{Eı sErRrIERLİğ1
PİRİRİİs
33100
i !|T
}üAE.ݧü.cT İ ı{ö}iü
3IIıVART
T()RKlYE
ODALAR VE BORSALA
o: t3
BlRLlĞı
Em§İN
374-329523o
L
]'arih
Sayı
Konu
--]
. \3 ^cR.2-a\\
, os+sı ,,a} O L
:
6552 Sayülı Kanun
yc 6552 sayılı "iş Kanunu ile Bazı Kanun ve
10/09/2014
Kanun ljükmünde Karsmomelerde DeğişikIik
.tarlh
YapıJması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapı]andırııınas, Ijakklnda Kanun'' j1.09.2014
tarih,c 29l16
(mükener) saylı Resmi Gazelede ya5,ımlanarak yürürlüğc girmjŞtir.
t_}
Aıılan Kanunun 77 nci maddesi ile 5174 sayılı Tüı*iye odalar ve Borsalar Birliği ile odalar
ve l]oısalar
Kanıınuna Geçici I8 inci ııadde ekleırmişlir. ceçici ] 8' inci maddenin kap.u.,nda]
oJa ;" ;;.;''üfi;;i;
yıllık ı,e munzam aidatlaıı, navlun l*süIatıldsn alınacak oda pay|arl, borsa lcscil ücretleri
ile oda ve
borsa]a,ın Türkiye oda]ar ve Boısalar Birliğine olan aidat borçian yer almakadır,
Yukarıda anı]an]ar
haricindeki oda ve borsa alacaklaı ı bu madde kapsanrı dışıldadlr. B,,
çerçeved.;
l- Aıllarr rıadde 11.09.2014 tarihinde Jiiıüİlüğe girdiğinden, Ekim ayİıda ödenrnesi gereken 2014
aidatlarıntn.2 ncitaksitlo.i anılan geçici 18 incinradd; kapsam, drşrndadır,
2-
yılı
Bu maddenin yirürlüğe girdiğj tarih o]an l1,09.20]4'ten önce üye]erjn borç.asıl|arının
klsmen veva
ta.r*alnqn (idenmi§ olma$
gibi feri alacakıar,
h
inde. ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikın" tiniri,
in herhansi bir hasl,ıl
kalma
g"m;;;;
yönetim kurulu
kaIallna Isllnaden alacak ka.vltlx^ılndan silinecektir. küsmen ödeme olmasl l]alinde, bu
ödemeye tekabüI eden
orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme
zamlarının silinmesi
sözkonusu olma),acakt,ı.
veya rese,n terk nedeniyle veıgi mükellefiyeti sona erdiği halde odaborsa
kayltları
lı1
i;
|j*İr"
eoen uyelerln vefei mükellefivetinin sona erdiği tarİhtcn sonra
devam
tahaktuk etİniş aidat borçIarının asılları ile
birlikte fe.i borçlarlnln tamalnl ü
bir ba§vuru vaDmastna ger€k ka
Yönelim
Kuıulu.kararına istinaden aiacak kayltıu,,ndun .iüiri-k].J
üye p.ogramında veıgi
kaydı silinen üyeleıin terk tarihinin sorgulanması sağlanacakıı_
j.İ! E Gbli-ii
Bu düzenleme geçici ınadde kapsammda yapıldlğündan bir defaya mahsus uygulanacak olup,
süıekli olarak
uygulanmasl sözkonusu değildir.
Bü üyeleıin lexgi kaydının s
taİih
Ien
d
gdİ!9§9! vc bu borylann ödeliek islayenler ise aşağida açiklanan taksitlendinr1e
ve indirim hakkından
faydalanabİlecekieİdi..
rergi ka5dırun silindigi tespiı edilen gercek kisi üve|erin Ireİgi ka)dlnln silindiği
larihıen
borcu olsa dahi1 kaydlnm silinmesi için ticalet sicili müdiırlüğüne bildirihJsi
ve sicil
'l]Şklntakiben
kayo]nln s]llruneslnı
oda/bolsa kaydmn da silinmesi gereknektedir. Bu üyelerin oda kaydl silinse
dahi gerçek kişi olduklarından aidat borçlannın icraen tahsiI ed]jmesJ gerekmekedir.
_P.:__l::l]:
l"
onceKr doııeme
[email protected] BJ]\ fi No.252 G.ki}ehx YolU 9. ys.J oo5j o A\K- RA
1.1: !.0 rr l2) 2]8 20 00 IPBX]. Fı|s: oo
Gl2, 2 J9 !o oo _ o] _ 02 _ 9]
._posta : [email protected] § . web:
robb oE,tr
^yrıılİllı
Bilgi ldn: Au-SOY,AD
tw
1
ELEFoN E.M^üL
(
(itobb,ölg tt)
_/6\
\*P.
<İsEjso.EN>
i
{,,;
İ-
,I
ToBB
r_ffiRslN DElfIZ TIcr\F§İ oDAs t
GEflEi sEmElERılĞl ,}E
rİRİıEls ı,G§.ݧIET 1!üöütj au,VARI ılo:13
3310
TüRKIYE
ODALAR VE BORSALA
0
!{En5l
BiRLıĞl
x
32A-329523o
L_
__]
t
.
Taıih
Sayı
Konu
|
:
\n.cn.2-c\\
0545/
\14v\^
6552 sayüll Kanun
4.larih vc 6552 sayılı "iş Kanunıı ile Bazl Kanun ve Kanun
Hükmündc Kargmamelerde
Dcğişikıik
YaPılmasl iIe Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıiıııısı llakkında xo,ruu.]-lı.os.ıolo
taıih
vc 29ll6
(mükeneİ) sayllı Resmi Cazetede yayımlaıraıai
1,tlrürlliğc girmişir.
-10/09/20
()
Anılan Kanunun 77 nci maddesj ile 5l74 sayllı Türkiye odalar ve Bors,lar
Birliği ile odalar v6 Boı.salar
Kanununa Geçici ]8 inci madde eklenm işıir.'Geçici- Jd inci-"aa..i"
t"|"",.,narl oau ," ıo..u tlloi".ınin
1ıllık ve munzanı aidatları, navlun hasılclından alınccal oda puyıui,,'ıro.i" ı"."iı ijcrclleıi ile oda ve
borsaların Türkiye odalar ve Borsa]aı BirJiğine olan aiaat toiçıii,
i., uı,noı,a"a,,. Yukarıda anılanlar
haricindeki oda vc borsa alacakları bu nradde kİpsamı dışındadır. Bıı
ç".;;"J;;--
l- Arıılan madde l1,09-2014 urihjnde yiiİ{irlüğe 8i]di§inden, Ekim ayında ödennesi geleken 2014 yl]l
aidaılarının 2 n.itaLsiılcri anılangeçici ]8inci m;dd*e ka;sam, O,ş,nJra,rİ -- tarih olan I].09_20]4'ten önce üyelerin borç asıllarının t{smen veva
borç asıllarına isabet eden faiz.
lmaksızn yönetim kuru]u
kararına isıinaden alacaJ' kaıyıtlarından
ıtlannarnl;l;ı
siIinecekir, Kısnren ödeme olmu"ı ha]ind., bu öde,rneye tetaUtl eJen
orandaki gecikme zamları affcdilecek olup, ödcnmeıniş kısma ilişkin gecik
sözkonusu oimayacakır.
" zamla,nııı .ilinnıe.i
1-_*":i11":T._rylrlüğe^giıdiği
]raiinde, ödenmjş
lg**g+§:lüıası
gibi 1en
gııri
feri alacaklar,
alacakJar, üvelerin herhangi bit
ç.it ,l"irİ,-g."ffi-ffi
\eya resen telk nedcniyle vergi mükellefiyeti
L)
sona eİdiği haide odaAorsa
i;^_lı: !,,:*"
eo.enu)[email protected]çlarınınasıilarıi]e
h".h"-İEllİİİİİİ
kayıtlarl devam
birlike feri borçlannn tamaml ürn|"rin
,rır-,",.,
!4lDal,§ztn Yönetim
Kurulu, kararına isıinaden a lacal, üu5,ı la.,ndrn
lannoan .ilinİİ
sım€ceKtlr.TlE'İİÇ
Bırhglmizin web tabanlı üye program]nda
progam]nda vergi
ka)dl
kaldı 5ilinen
silinen ü}elerjn
ü5elerin 1erk
ıerk ıarihinin
ıarihin;n sorgulanma5l
;orgu]anma5l saglanacakılı..
İİ-İİ6
Bu düzenleme geçici ftadde kapsamında yapıldlğndan bir defaya mahsus
uygulanacak olup, sürekli olarak
uygulanması sözkonusu değildir.
Bu,üyeJerİn ,ıergi kevdının silindiği tarihten.önceki
horclarına gecikme zamml uyeulanmaya devam
edilgcek vc bu borçlannı öd"r,"k
ve indirim hakkindan
faydalanabilecekleİdir
irt.y.nl".-."iS$6İf,f,i iiiilffirme
kaydınıı siJindği respit edilen geraek kj§i üYeleİii (veİgi kaydnm silindiği taİihten
borcu olsa dahj) kaydının silinmesi için ticaret sicili müdüıIüğiıne bildirilm;ii
ve §icil
"'İtn
|_r^^l:]s,.]:_t
oolİl"::pi
|l|İu]
kayo]nln
srLlnmes]nl takiben odrbo.sa kaydrnın da silinmesi gerekmekedir.
Bu iiyelerin oda kaydl silinse
dahi gerç€k kişi oldukla ndan aidat borçlaının icraen tahsil edİlın".l g"."k;.l;"air,
DDlupFd BLİvr
1.1:
40 /rl2r 2I8
^}nffü
20
No
)!r 4jJşehl
00,?Bx]
.
fıks|
e_posl, : iDJoaıobbo.t.o
Bilgi lçin| Al).soYAD ]
\ oIJ o Km., 0o5jo.
+oo !]I2J 2 |o 40 oo
AIKA&A
_
.w.b:ws.lobho-E.E
ljLEFoN
9l
_
a2
_
E-\.ü^tL (..,(itobb.örg.lr)
9.]
,,7N
x9/
<sE_lso_Eıl>
.Lt)Rıd\,,t
,f_
Üyelcrin,
a ıbi
Gcçici l8 inci
ii(in 0l
olrAı.^|rr,ıııır-ıtısıı,ıı
ııaddcde
0l4lİri
düzcnlcnen
dnr
lılşit|ı,ndirııc
vc
iııdirlıı
iır k]inlarılrdın
5-
BaŞvuru üzcrinc, oda ve borsa larafınd4n tiyclriı] qsıi slacoğ|na, yazıDlz ekindc
8öndcrilen Yl_Ü]rE avlık
değiŞin oranIartn, gösleren tablo üzerinden hesaplanacak tııaİ ııave cclilcr"ı< ııuıu,İa.aİ'İopÜ.
,"uİ"lİ'İ,,
ü]ygulana Bi jğiı]ıiziı] iiyc progromInda ycr allclklır), sekiz cşit tltkside böliıntır
vc ödenrc 2LamnnIarl ile
birJikte oyeye biIdirilir, Bil;noi laksiliü] son ödcme g0nt] 3ı Ar;ltk 20l4 olup, kılan
ıoksiı ılçcı ayiiı<
döneııler ha]inde ıalısil cdilecekıir. (Vade son lidıınıc tarihleri: 3I vort ıo'ıi-:o }cdi
ı.ıiziran zoıs-io ılİloi
20l5-3l Aralık 20l5-3t Marl20l6-30 Hazjran 20l6_30 Eylt|l20l6)
u;.
hcsap edilen luların içindc ycr alan anapara borcu l20 no.lu hcsaptan I23 no.Iu
hesaba
İ"*.r:r,!:Til"
a*ta]lllr.
Yl-U!L üzerjnden hesaplanan lutar yinc ]23 no.ju hesab,n borcuna 380 no.Iı.ı hesabın alıcagına
tahakkuk yapı]arak lakip edılir.
7- Taksitlerden herhangi birinin anılan üıaddedc öngörülen süre \e şekiide kısmen veva laııaınen
ödenmemesi helinde, bu kapsamda tahsil edilen ıtııarlar- uyenin unıpara
bo.cundan duşuler&, ı23 no.ıu
hesaplı kalan borç 1ırtafı l20 no.lu hesaba devrediIir ve Yl-ÜFE ıizerjııaen hesaplanan
tutar 380 notltı hcsaba
borÇ, ]23 no,]ür hesaba a]acak vemlek sureıiyle kupatıllr Ve ka]an ıJorca g""i'kr"
r-u,n*, olanl üzeriıldeıı
gecikme zammı işletilnıcye devam edilir,
8-
Oda ve borsa taraflndan üyenin asıl a]acağtna, yazımlz ekinde gönderilen YI-ÜFE ay]ük
değiŞiİn
oranlaımt gösteren t6blo üerinden hesaplanacak tutar ilave edileĞk bulunacak toDl";
nr"ü!;;
tamamünın biriı]ci taksit ödeme süresi olan 3 ] Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi
hrli"G, b;;r6
oo] 0
oıanında indirim 1apılacakıır,
9-
Toplam meblağ ve taksil fularlaİl vade tarjhine kadal kedi kartı ile tek
çekim yapl]mak suİetiy]e tahsil
edilebilir. Aıcak, kedi karİ ile taksitlendirme yapı]amaz ve Bütçe ve Muhasebe'Yönetmeiiğinj;
58 in;i
maddesinin ikinci lıkası uygulanaııaz.
l0- oda ve borsa üyelerinin aidat borçla.ı ıedeniyle icra işlemlerinin baş]altlm!ş olması duıuınunda,
taksillendiıme ve indirim için başluran üyelerin icra işlemleri durdurulur, borçlarınln
tamamen talısii
edilmesi durunıunda icra masrafları ve vekalet ücıetleri üyeden talep etJilmez. Borçlulardan
a"uu ,|-a
olanlaon bu.davadan vazgeçıneleri geıekmektedir. Taksitietden heriıangi birinin süresinde
ödeomemesi
hallnde, o tarihe kadar ta]ısi] edilen tutarlar düşüldükten soüaki kısım içiıı icıa takibine
devam edi]ir.
fuu]r@_Fp!34-d.9ğ!ş!]ikt§L!y_9l9!ıg_tobqr4qr_gla_t_itqçşiı,!_ıç:ıııçı,_9da
rülen diğeı yöntemleıle itan edilme;i uyd;;i";kt;.*-- "--
'
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Eki:
Yi-ilFE
ayhk değişim olanla nr gösteİen tablo
(l
sayfa)
Dunlupu& 8ulvUl \J.252.Esk§ebİ Yötu.. Ln J uö5Jd,AilLqlL\
Tel:+o0lJl2,2l8)000aPB\']. F.k: no
!r l)J 2ta 40 oo _ ol .02_9)
[email protected] .wtb :ssN.tobb,org.t
Armhl! Bilgi içİn|,AD_SoY,AD TELEioN E_MAIL (.,,dtobb.org.lr)
.posta
:
ve borsa intemet sitelerinde ve
z
!l]
al-.]
ölı
*]i
l\
ö
lo
|--
,-'
e
Z
il]
;l;
dl?
ı .,]
_-:
F
V
F
rlş
ğ_
C/)
d
Ey
L]o
ııi
::
c_
..]
Ba
,:
-l"
;3
§
,İ
o
g
E
:
R_ii .]
p.ı 5
tr<
,l
aa
ıı
ci.:
F-]
§c
İ
§
p
q-
:l: n
}
}
Y
tl- *lı!
(.]§
İ
9-:
__]o
>oF
E!
f=
!]
!J+
:l: şl3
,.?
-jl
q)
h]
d
F
D
F
L}
-;
9c cc q
-:
q9 q9
:_E
&
z oo
ll
!t]
I
l
!
Jl
c)l
'^
z
2
A
z
f,
N
;]
şi lrj
:İl
F
c
!=
_.]
|/)
j
A ,D
] i .ğ
pl
rJ.]
v|
V
E o
,l
:i
Fl
§ ı
(} 9
ü
o
ra
ı
O
..-
§
o -
cj
l
z
H
l()
ü
tsl
a
-.>
6P
;ol
*_9
;,n
a] o§
El
;9
Download

. \3 ^cR.2-a\\