T.C.
MEZiTLi KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 45670646/490/3555690
Konu: A91k Ogretim Liseleri
02/04/2015
(TELEFON ZiNCiRi)
................................................................... MODORLOGONE
ii Milli Egitim Mlidlirlliglinlin 31/03/2015 tarihli ve 61332502-490-3454124 say1h
"A91k Ogretim Liseleri" konulu yaz1hm ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve yaz1 dogrultusunda geregini rica ederim.
Cafer KARABULUT
Mlidlir a.
Sube Mlidlirli
EK:
Yaz1 (I sayfa)
Dag1t1m:
Tlim Okul Kurum Mlidlirlliklerine
Mezitli ilfe Milli Egitim MudUrlugu
Yeni Mah.G.M.K.Bulvan Mezitli Sanayii Sitcsi
Ginii <;:elik Apt.Kat:2 MEZITLi/MERSiN
web:http://mezitli.meb.gov .tr
Aynntlh bilgi i~in: Hacer ERDEM VHKt
Kunun Kodu: 967617
Td: :(324) 3585464
T.C.
MERSiN VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirlilgii
Say1
Konn
31/03/2015
: 61332502-490-3454124
: Ay1k Ogretim Liseleri
..........•..................... KA YMAKAMLIGINA
(ilce Milli Egitim Mildilrliigii)
ilgi: a) 11.04.2012 tarihli ve 28261 say1I1 Resmi Gazetede yay1mlanarak yilrilrlilge giren
30.03.2012 tarihli ve 6287 sayi11 llkagretim ve Egitim Kanunu ile Baz1 Kanunlarda
Degi~iklik Yapilmasma Dair Kamin.
b)2012/45 sayil1 genelge
Bilindigi Ozere ilgi (a) Kanun ile 1.0runlu egitim 12 yila y1kanlm1~t1r. Ortaokulu tamamlayan
agrencilerimize de zorunlu egitimlerini argon egitim kurumlarmda veya tercih etmeleri halinde Ay1k
Ogretim Okullannda (Ay1k Ogretim Lisesi, Mesleki Ay1k Ogretim Lisesi) tamamlama imkam
verilmi~tir. Ancak bu husus kamuoyunda yeterince bilinmemektedir. Ortaokulu tamamlayan
agrencilerden k1sa zamanda bir meslek edinmek amac1yla Mesleki Egitim Merkezlerine kaydolmak
isteyen agrenciler zorunlu egitim kapsam111da argon egitim kurumlarma gitmek zorunda olduklan
alg1s1 nedeniyle Mesleki Egitim Merkezlerine kaydolmamakta ve biryogu da argon egitimde k1sa
zamanda sistem d1~111a itilmektedirler. Bu durumdaki agrencilerimize ve velilerine gerekli rehberlik ve
bilgilendirme yap1larak hem A91k Ogretim Okullar111da zorunlu egitimlerini tamamlamalan hem de
meslek edinmek amac1yla Mesleki Egitim Merkezlerine devam edebilecekleri hususunda
bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
Vine bilindigi Ozere ilgi (b) Genel~e ile A91k Ogretim Lisesinin ta~radaki i~ ve i~lemleri Halk
Egitimi Merkezleri ile Mesleki Egitim Merkezlerine verilmi~ olup bu kurumlar birer irtibat bOrosu
garevini yilriltmektedirler. Ancak sistemimizden elde edilen say1sal bilgilerin analizinden baz1
Mesleki Egitim Merkezlerinin ilgi (b) 2012 I 45 say1h Genelge ile verilen gorevleri Halk Egitim
Merkezleri ile aym oranda sahiplenmedikleri anla~1lmakta, aynca agrenci ve velileri ile 9e~itli
ileti~im araylarmdan alman bilgilerden Mesleki Egitim Merkezlerinin A91k Ogretim Lisesine kay1t
i9in gelen agrencileri Halk Egitimi Merkezlerine yanlendirdikleri anla~ilmaktad1r.Bu baglamda ilce
Milli Egitim Miidiirliiklerinde bulunan Mesleki Egitim Merkezlerinize gerekli uyarmm
vapdmas1n1,
Aynca;ilce Milli Egitim Miidiirlilklerimizin konuya gereken onemi vererek, Hayat Boyu
Ogrenme'den sorumlu birimler arac1hg1yla ozellikle TEOG yerle~tirmeleri ancesinde agrencilerin
tercihleri a~amasmda okullar veya uygun platformlarda agrenci ve velilerine, mesleki egitim
merkezine devam etmek isteyen agrencilerin bu merkezlerde mesleki egitim almalannm yamnda aym
Lisesine kay1t
yapt1rarak zorunlu lise ogrenimlerini de
zamanda A91k Ogretim
siirdiirebileceklerinin anlalllmas1 ve rehberlik cahsmalannm yap1lmas1 ve konunun ilye Milli
Egitim MUdUr!Oklerinize bagl1 tum okul ve kurumlara duyurulmas1 hususunda geregini rica ederim.
ii
DAGITIM:
Geregi:
13 il9e Kaymakamhgma (il9e Milli Egiti1n Mildlir!OgO)
Mersin ii Milli Egitim MUdUrlUgU
Dumlup1nar Mah.GMK Bulvan
33130 Yeniiehir/MERSiN
e-posta: [email protected] .tr
\l!.,h • httn•ffm .. r.,in mPh rrrn1 tr
Erol OZDEMiR
Vali a.
Milli Egitim Miidiir V.
Bilgi: Tilm Hizmet Birimlerine
Aynnt1h bilgi iyin: F.ZARi(,:1~1emur
Hayat Boyu Ogrenme ~ubc MUdUrJugu
Tel:(O 324) 32914 81-84 Dahili:321
Faks:(0324)32735 18-19
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı