T.C.
MEZiTLi KA YMAKAMLIGI
il\'e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 45670646/604/3076766
Konu: Okullar Hayat Olsun Projesi
Tamt1m Filmi.
20/03/2015
TELEFON ZiNCiRi
....................................................... MODORLOKLERiNE
MEZiTLi
Bakanhg1m1z, Orman ve Su i~leri Bakanhg1 ve Tiirkiye Belediyeler Birligi arasmda
13 Arahk 2011 tarihli i~ birligi protokoliine dayah olarak uygulama konulan, Okullar Hayat
Olsun Projesi kapsammda; proje ba~lang1cmdan bugiine kadar ger9ekle~tirilen faaliyetlerin
siirdiirOlebilirliginin ve yaygmla~tmlmasmm saglanmas1 amac1yla Gene! Miidiirliigiimiizce
proje tan1tim filmi haz1rlanm1~!Ir. Haz1rlanan tamttm filmi, Gene! Miidiirliiglimiiz
http:llheryerdeogrenme.meb.gov.trltvlokullar-hayat-olsun-projesi-tanitim-filmi web
adresinde yayma sunulmu~tur.
Bilgilerinize ve geregini rica ederim.
Cafer KARABULUT
Miidiir a
Sube Miidiirii
Eki:
Yaz1 (I sayfa)
Dag1t1m:
-Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsammdaki
Tiim Okul Md.ne
-Halk Egitim Merkezi Md.de
Mezitli ilre Milli Egitini Miidiir/Ugii
Yeni Mah.G.M.K.Bulvan Mezitli Sanayii Sitesi
Giriii <;:elik Apt.Kat:2 MEZiTLi/MERSiN
web: http ://mez it Ii .meb. gov. tr
e-posta: [email protected]
,,,;1enii Elektronik lmzah
Ash ile Ayn1d~l7,,
j,Q.JQQ./20fJoi77
Aynnt1h bilgi i9in: Hacer ERDEM, VHKi
Kurum Kodu: 967617
Tel: :(324) 3585464
Faks: (324)3597444
T.C.
MERSiN VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 61332502/604/2592175
Konn : Okullar Haya! Olsun Projesi
Tamt1m Filmi .
09/03/2015
. ........................................... KA YMAKAMLIGINA
(il~e Milli Egitim Miidiirliigii)
iigi :MEB Haya! Boyn Ogrenme Gene! Miidiirliigiiniin 0610312015 tarih 604/2543974 say1h
yaz1si.
Bakanhg1m1z, Orman ve Su i~Ieri Bakanhg1 ve Tiirkiye Belediyeler Birligi arasmda 13
Arahk 2011 tarihli i~ birligi protokoliine dayah olarak uygulamaya konulan, Okullar Haya!
Olsun Projesi kapsammda; proje ba~lang1cmdan bugiine kadar ger9ekle~tirilen faaliyetlerin
siirdiiriilebilirliginin ve yaygmla~tmlmasmm saglanmas1 amac1yla Gene! Miidiirliigiimiizce
proje tan1tlm filmi haz1rlanm1~t1r.Hazirlanan tan1t1m filmi,Genel Miidiirliigiimiiz
http://heryerdeogrenme.meb.gov.tr/tv/okullar-hayat-olsun-projesi-tanitim-filmi
web
adresinde yayma sunulmu~tur.
S6z konusu tamtlm filminin okullar hayat olsun projesinin tan1tlm faaliyetlerinde,il9e
Milli Egitim Miidiirliiklerince diizenlenen Okullar Haya! Olsun Toplant1lannda kullamlmas1
ve proje kapsammdaki okullar ile Halk Egitim Merkezlerine gerekli duyurunun
yap1larak,tamt1m filminin yaygmla~tmlmasmm saglanmas1 hususunda bilgilerinizi ve
geregini rica ederim.
Adem KOCA
Vali a.
ii Milli Egitim Miidiirii
DAGITIM:
Geregi
l 3 il9e Kaymakamhklarma
( il9e Milli Egitim Miidiirliigii)
Mersin ii Milli Egitim Miidi.ir!Ugii
Dumlup1nar Mah.GMK Bui van
33130 Yeni~hir/MERSiN
e-posta: [email protected] [email protected]
Web: http://mersin.meb.gov.tr
Aynnuh bilgi icin: B.KOKSALAN1$EF
Hayat Boyu Ogrenme Hizmetleri ~ube Miidiirliigii
Tel: (0324) 329 14 81-84 Dahili:321
Faks :(0 324) 327 35 18-19
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı