T.e.
MU~ vALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii 22/01/2015
Sayl : 32026198/3001733838
Konu: Resim Y an~masl
............................................ KA YMAKAMLIGINA
iIye Milli Egitim MiidiirW.gii
.................................................... MUDDRLUGONE ilgi
:BakanlIglmlz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigiiniin 20/01/2015 tarih
ve 649937 sayIll yazlSI ve ekleri.
M.S.B. Harita Genel Komutanhgl'nm 120'nci kurulu~ yll doniimii etkinlikleri
kapsammda, yurt geneli tUm resmi 1 ozel okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerinin
resim sanatma ilgilerini artIrmak, yaratlcl yah~malanm desteklemek ve haritaclhk sevgisi ve
farkmdahgml artIrmak iizere "Giiniimiiz Diinyasmda Benim Yerim" konulu resim
yarl~masl diizenlemek istedikleri belirtilmektedir.
Soz konusu yan~manm okulunuz ogrencilerine duyurulmasl ve seyilen
eserlerin 06/03/2015 tarihine kadar MiidiirlUgiimiiz Temel Egitim ~ubesine gonderilmesi
hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim Miidiirii
Ekler:
1- Ugi Yazl ve Ekleri (6 Adet)
DagltIm: ilye Kaymakamhgma (ilye Milli Egitim Miidiirliigii) ResmilOzel iIkokul, Ortaokul ve Lise Miid. Bu evrak gilvenli e1ektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinqen9c31-57d7-34e4-b3ab-5a6fkodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Sayl : 88013337/821.05/649937
Konu: Resim Yan~masl
20/0112015
.................vALiLioiNE
(il Milli Egitim MUdOrIUgU)
ilgi: M.S.B. Harita Genel Komutanhgl'nm 15/0112015 tarihli ve 35415333-0610-7765-151
273920 saylh yazlSl.
M.S.B. Harita Genel Komutanhgl'mn 120'nci kurulu~ ytl donUmU etkinlikleri
kapsammda, yurt gene Ii tUm resmi 1 ozel okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ogrencilerinin
resim sanatma ilgilerini artmnak, yaratlcl yah~malanm desteklemek ve haritactllk sevgisi ve
farkmdahgml artIrmak Uzere "Giiniimiiz Diinyasmda Benim Yerim" konulu resim
yan~masl dUzenleme istegine ili~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu
ile TOrk Milli Egitiminin genel amaylanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaylara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul,
illilye milli egitim mUdOrlUkleri tarafmdan geryekle~tirilmek Uzere, gonUllUlUk esasma gore
yaptlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Dinyer ATE~
Bakan a. Genel MUdOr EK: ilgi yazl ve ekleri (5 sayfa) (Eklere; YEGiTEK'in http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurularilkategoril18 web sayfasmdan eri~ilebilmektedir.) DAOITIM: Geregi:
B Plan)
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Bilgi: OzelOgretim Kurumlan Genel MUdUrlUgU Temel Egitim Genel MUdUrlUgU
Ortaogretim Genel MUdUrlUgU
Din Ogretimi Genel MUdUrlUgU
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdOrlUgU
M.S.B. Harita Genel Komutanhgl
Ayrmtlh bilgi h;in: Hasan Sarni GENe; Ogretrnen
Tel: (0312) 2969400-9431
Faks: (0 312)223 8736
Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~ttr. http://evraksorgu,meb.gov,tr adresinden55ff-d948-3484-80aa-bed3 kodu ile teyit edilebilir.
'.
.
TASNiF DISI
,
-'
KARTO.: 35415333-0610-
7+b1
-15
J'2.~J'11."
EK-A
\ "\ Ocak 2015
"GONOMOZ OONYASINOA BENIM YERIM" KONULU C;OCUK RESiM YARI$MASI $ARTNAMESi 1. GENEL
Harita Genel Komutanhgl 1895 Ylhnda kurulmu~, kurulu~undan bu yana da Turk Silahh
Kuvvetleri ile diger kamu ve kurulu~lanna harita ve harita hizmeti sunmaktadlr. Bu kapsamda
Harita Genel Komutanilgmm 120'nci kurulu~ Ylldonumu ~e~itli etkinliklerle MaYls 2015 aytnda
kutlanacaktlr. Soz konusu etkinliklerden biri de yurt genelinde detaylan a~aglda a~lklanan
~ocuk resim yan~masldlr. Resim yan~masmda dereceye giren eserler arasmdan se~ilenler
aynca, Harita Genel Komutanhgmm Olkemizi temsil ettigi Uluslararasl Kartografya Birligi
(leA) taraflndan 23-28 Agustos 2015 tarihleri arasmda Rio de Janeiro/BREZILYA'da
dOzenlenecek olan "leA Uluslarasl C;ocuk Resim Yan~masl·na TOrkiye'yi temsil etmek Ozere
gonderilecektir.
Bu yan~ma He Ulkemizi temsil edecek resimleri se~mek, bununla birlikte ~ocuklann
dUnyaYI yaralici betimlemelerine destek olmak, harita ve kartografyanln farkmdallgml
arttlrmak ve ~evreye olan duyarllhgml geli~tirmek ama~lanml~tlr.
2. KATILIM
Yan~maya, tOm Turkiye'de temel, orta ogretimde ogrenim goren 16 ya~mdan kU(fuk
(focuklar katllabilir.
3. YARI$MA KONUSU
"Gunumuz Dunyasmda Benim Yerim" olarak
belirlenmi~tir.
4. YARI$MA ESASLARI
a. Yan~mada 4 farkll ya~ grubu (6 ya~ altl, 6-8 ya~, 9-12 ya~, 12-16 ya~) olu~turulacak ve
se~im her ya~ grubu i(fin ayn ayn yapllacaktlr.
b. Resimler slmf ortammda gorsel sanat ogretmeninin gozetiminde yaptlnlacaktlr.
c. Her yan~maci yan~maya yalnlz bir resimle katllacaktlr.
~. Ulusal ve uluslararasl juriler; dogru mesajm verilmesi, harita iyerigi, uygulama kalitesi
hususlannt kriter olarak kullanacakttr. Daha a~;tk deyi~le seyimlerde;
(1) Resim temaslna uygun olarak kartografik elemanlar ((fizgi, renk, sembol)
arasmda bi(fim ~ekil ve kullanlm baglantlsl,
(2) C;ocuklartn ya~ma gore; Dunya ~eklinin, uzerinde yer alan kara ve deniz
alanlannm orantlll olarak verilebilmesi,
(3)
almacaktlr.
Resim temaslna uygun olarak renk, sembol ve yazi kullamimasl dikkate
d. Resim ebadl A3 sayfa boyutunda (420 mm x 297 mm) olacaktlr. Resimde yer alacak
harita (fiziminde, mevcut bir haritadan yararlanllabilir veya bir bilgisayar programl
kullantlabilir. Her torlu resim teknigi ve boya malzemesi serbesttir.
e. Oaha onceki Yillara ait ornek resimler http://children.librarv.carleton.calinternet
adresinden incelenebilir.
1. Resmin on yuzune kesinlikle hiybir bilgi yazllmayacak, resmin arkaslna, "etike~"
formatma uygun olarak resmi yapan ~cugun ismi, ya~l, okul adresi, Olke adl, ve resmln
TASNIF OI§1
...
EK-A
TASNiF 0191
I
-15 f2. "1-'1 '5LO
KARTO.: 35415333-0610- '\"1 bS
is
Ocak 2015
TOrkc;e ite yabanci ditdeki (Ingilizce veya Franslzca) adl yazllacaktlr. Aynca ayn bir kaglda
gerektiginde irtibat saglanabilmesi amaclyla ogrenci velisinin ileti!?im bilgileri yazllarak eserle
birlikte gonderilecektir.
g. Resimler teslim tarihinden sonra (15.04.2015) iletiliim adresine ula~masl halinde
degerlendirmeye ahnmayacak ve posta/kargodan dogabilecek gecikmeden Kurumumuz
sorumlu tutulmayacaktlr.
Eser,enn
. efk
I e tl enmesl a~agl d a be I'rrt
I len efk
I etforma Ina gore yapi aca kt Ir.
Ogrencinin
Adl ve Soyadl
(Name)
i Ya§1
(Age)
Okul Adresi
(School Address)
i
Olkesi
(Country)
• Resmin Adl
i (Title)
W
5.
FAALlYET TAKVIMI
SIRA
NO 1
FAALiYET
.
BA~LANGIC
BiTi~
I
19.01.2015
23.01.2015
OOzenlenecek olan resim
yarl!?masmln 1\ Milli Egitim
MOdOrlOklerince okullara duyurulmasl 28.01.2015
26.01.2015
Yan!?manln okul mudOrlOklerince
2
!
ogrencilere duyurulmasl
!3
27.02.2015
29.01.2015
Ogrenciler taraflndan eserlerin
hazlrlanmasl 06.03.2015*
02.03.2015
Eserlerin okul mOdOrlOkterince
3
toplanmasl, degerlendirilmesi ve itc;e
Milli Egitim MOdOrlOklerine
gonderilmesi
15.03.2015*
06.03.2015
ilc;e Milli Egitim MOdOrlOklerince
4
eserlerin degerlendirilmesi ve iI Milli
Egitim MOdOrlOklerine gonderilmesi
05.04.2015*
16.03.2015 it Milli Egitim MOdOrlOklerince
5
eserlerin degerlendirilmesi, komisyon taraftndan dOzenlenen tutanak ite birlikte Harita Genel Komutanhgl'na (lletil?im Adresine)
gonderilmesi.
! 15.04.2015
05.04.2015
Harita Genel Komutanhgl'na gelen
6
• eserlerin degerlendirilmesi
22.04.2015
\ ICA'ya gonderilecek eserler ic;in eser 15.04.2015 7
, sahipleri tarafmdan ICA Formu \ doldurulmasl ve Hrt.Gn.K.lIgtna gonderilmesi
Moteakiben ilgililere
Hrt.Gn.K.lIgmca degerlendirilen 8
duyurulacaktlr.
__... ___ . e~~.r!~rin_ sergilenmes~ v~. o~~1 t9!~'.'li
. .
*Biti!? tarihleri posta/kargonun 11gll1 blnme ulaliacagl en son tanhl behrtlr.
I
.---~.
... _ _ _ _ _M _
l
w
TASNIF OISI ,
l
I
TASNiF OISI
EK-A
KARTO.: 35415333-0610- 1-~6S
-151211~D
\,5
Ocak 2015
6. FAALiYET TAKViMiNE iLi$KiN ACIKlAMAlAR
a. Yan~ma ko~ullart okul mOdOrlOgO tarafmdan ogretmen ve ogrencilere duyurulacaktlr.
b. Ogrenciler taraflndan hazlrlanml~ alan eserler okul mOdOrlOklerine teslim edilecektir.
c. Okullarda "resim" dalmda gorsel sanat ogretmenlerinden olu~turulacak komisyon
taraflndan eserler degerlendirilecektir.
g. 4 ayn kategoride birinci alan eserler Okul MOdOrlOgOnce tutanakla ilge Milli Egitim
MOdOrlOgOne teslim edilecektir.
d, Okullardan gelen eserler Ilye Milli Egitim MOdorlogOnce kurulacak komisyonlar
tarafmdan tekrar degerlendirmeye almacak ve birinci alan eserler iI Milli egitim
MOdOrlOklerine tesUm edilecektir.
e. iI Milli Egitim MOdOriOkleri tarafmdan olu~turulacak II Oegerlendirme Komisyonu
taraflndan her ya~ grubu iyin birinciler seyilecek ve posta I kargo araclhglyla ileti~im adresine
gonderilecektir.
rt.,
f. Hrt.Gn,K.llgl tarafmdan gorevlendirilecek(?) juri uyesi ile, Yenilik ve Egitim Teknolojileri
Genel MOdOrlOgu tarafmdan gorevlendirilecek 3 juri Oyesi, belirlenecek tarihlerde Harita
Genel Komutanhgl'nda bir araya gelerek Olkemizi temsil edecek resimleri segecektir.
g. Hrt.Gn.K.llgl tarafmdan OIkemizi temsil edecek eser sahiplerinin velilerine, gocuklanntn
resimlerinin sergilenebilecegini ve ileride kullanllabilecegini kabul ettiklerini belirten resmi ICA
formu elektronik posta veya posta yoluyla gonderilecektir. Ogrenci velisi tarafmdan
doldurulup imzalanacak bu form tekrar postaikargo vasltaslyla Hrt.Gn.K.hgma ula~tlnlacaktlr.
7. OOOllER VE OOOl TORENi
Oegerlendirme sonucunda a~agldaki tabloda yer alan odOller verilecektir.
GRUPLAR
BIRiNCILiK OOOlO
6 ya~ altl
OizOsto Bilgisayar +
Plaket
Oizosto Bilgisayar +
Plaket
..........
-
Dizosto Bilgisayar +
Plaket
OizOsto Bilgisayar +
Plaket
6-8 ya~
.
"'--.~-~-
9-12
ya~
• 12-16 ya~
"'-""'"''
.. ...
~
iKiNCiLiK boOlO
~-
-
Tablet
Plaket
Tablet
Plaket
Tablet
Plaket
Tablet
Plaket
OCONCOlOK
OOOlO
Bilgisayar+
Fotograf Makinesi + I
I
Plaket Bilgisayar+ I Fotograf Makinesi +1
!
Plaket
.......... .......-.-"".... -.~
Bilgisayar+ Fotograf Makinesi + ,
Plaket
Bilgisayar+ Fotograf Makinesi +
Plaket
-"
I
-
OdO! toreni zamant ve yeri mOteakiben ilgililere bildirilecektir.
TASNIF OISI TASNiF DISI
"t.
KARTO.: 35415333-0610-
EK-A
1t6S
-15)l-1.J.'.3W
IS
Ocak 2015
8. ESERLERIN IADESi
Odor verilen ve uluslararaSI resim yan~masrna gonderilmek Ozere selfilen eserler iade
edilmeyecek ve her tilrlO hakkl Harita Genel Komutanirgl'mn olacaktlr. Diger eserler yan~ma
sonulflarmm alftklanmasml takip eden 30 gOn ilfinde geri allnabilir. Bu sOre zarfmda geri
ahnmayan eserlerden Harita Genel Komutanllgl sorumlu degildir.
9. YASAL HAKLAR
a. Harita Genel Komutanhgl, odOI verilen ve uluslararasl resim yan~masma gonderilmek
uzere selfilen eserleri her tOrlG afi~, katalog, bro~Or, resim vb. tamtlm malzemesi olarak
kullanma hakkma sahiptir.
b. Aynca uiusiararasl resim yan~masrna gonderilmeye hak kazanan eserlerden bu
da dereceye girenler, ICA tarafrndan, UNICEF tebrik kartlannda kullamlmak ilzere
UNICEF uiusiararasl sanat komitesine teklif edilecektir. Eserler ICA tarafmdan da
kullamlabilecek olup, katlllmcilar bu nedenle herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir.
yan~mada
c. Juri kararlan kesindir, itiraz edilemez.
BU YARI$MAYA KATILANLARIN VELI VEYA VAslLERi BU $ARTNAME HOKOMLERINI
EKSiKSlz KABUL ETMi$ SAYILIRLAR KATILACAK TOM OGRENCILERE BA$ARILAR
DiLERiz.
iRTIBAT NOKTASI: 0 (312) 5952130-2135-2139
BELGEGEC;ER: 0 (312) 3201495
TASNIF OISI TASNIF OISI MilLi SAVUNMA BAKANLIGI
HARiTA GENEl KOMUTANLIGI
ANKARA
KARTO.: 35415333-0610·
KONU
~-~G -15/Q..1-J.~L3
If::,
Ocak 2015
: Resim Yarillmasi.
YENILiK VE EGiTiM TEKNOlOJllERi GENEl MOOORlOGONE
(lleti~im Daire Ba~kanhgl)
1. Harita Genel Komutanllgmm 120'nci kurulu~ YlldonOmu etkinlikleri kapsammda ye~itli faaliyetler
planlanmaktadlr. Bu faaliyetlerden biri de; yurt genelinde okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde
ogrenim goren ogrencilerin resim sanatma olan ilgilerini arttlrmak, yaratici yahllmaJarrnl
desteklemek ve haritaclhk sevgisi ve farkmdahgml arttlrmak Ozere "GOnOmOz DOnyasmda Benim
Yerim" konulu resim yarr!?masl olacaktlr.
2. Resim
yan~maslna
ait detaylar ve
yali~ma
takvimi EK-A ~artnamede yer almaktadlr.
3. Resim yart~masmda dereceye giren eserler aynca, Harita Genel Komutanllgrnm Olkemizi temsil
ettigi Uluslararasl Kartografya Birligi (ICA) tarafmdan 23-28 Agustos 2015 tarihleri arasmda Rio de
Janerio/BREZll YA'da duzenlenecek olan "ICA Uluslararasl <;ocuk Resim Yarr~masl"na TOrkiye'yi
temsil etmek Ozere gonderilecektir.
4. Bu kapsamda gerekli koordinasyonun saglanarak EK-A llartnameye uygun resimlerin Harita
Genel Komutanhgma gonderilmesini rica ederim.
HARITA GENEL KOMUTANI NAMINA
EKI
EK-A
; "GOnOmOz Dunyaslnda Benim Yerim" Konulu <;ocuk Resim Yan!?masl $artnamesi
TASNIF 01~1
Download

Duyuru İçin Tıklayınız