T.e.
MU~
VALILIGI iI Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : 32026198/100/4316231
KODu: Yabanctlara Yonelik
Egitim - Ogretim Hizmetleri
30/09/2014
........................................ KAYMAKAMLIGINA
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
............................................... MUDURLUGUNE Ilgi: MEB Temel Egitim Genel Miidiirliigii'niin 23/09/2014 tarih ve 4145933 saYlh
genelgesi.
llgi saylll genelgede, yabancllann Tiirkiye'ye giri~leri, Tiirkiye'de kah~lan ve
Tiirkiye'den ~lkt~lan He Tiirkiye'den koruma talep eden yabancdara saglanacak korumanm
kapsamma ve uygulanmasma iliflkin usul ve esaslann belirlendigi, BakanhglIDlzm soz
konusu yeni durum ile birlikte, ilgili mevzuatI dogrultusunda iilkemizde bulunan yabancdann
egitim-ogretim hizmetlerinden yararlanmalarl ve yararlandmlmalarl hususlannda ya~anmakta
olan sorunlann ve tereddiitlerin giderilmesi amaclyla yol gosterici ve a~tklaYlcl bir
diizenleme yapllmasma ihtiya<;: duyuldugu belirtilmi~ olup, ilgi genelge ekte gonderilmi~tir.
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
Ekler: 1-Genelge (6 Sayfa) Dagltlm: Il~e Kaymakamltklanna Ilkokul ve Ortaokul Miid. Bu evrak gllvenli elektronik imza ile imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
306e-a4cd-3e35-8eca-a798 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLL} EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Miidiirliigii Sa)'l : 10230228/235/4145933
23/09/2014
Konu: Yabancdara Yonelik
Egitim - Ogretim Hizmetleri
GENELGE
2014/21
ilgi: a) 222 saydl ilkogretim ve Egitim Kanunu,
b) 1739 saYlh Milli Egitim Temel Kanunu,
c) 6458 saytll YabancIlar ve Uluslararasl Koruma Kanunu,
(() 5442 saYlh II ldaresi Kanunu,
d) Milli Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve itkogretim Kurumlan Yonetmeligi,
e) Milli Egitim BakaniIgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi,
f) Milli Egitim Bakanhgl0zel Ogretim Kurumlan Yonetmeligi,
g) Mill! Egitim BakaniIgl Yaygm Egitim Kurumlan Yonetmeligi,
g) Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi,
h) Milli Egitim Bakanhgl Rehberlik ve Psikolojik DaD1~ma Hizmetleri Yonetmeligi,
1) Milli Egitim Bakanhgl Denklik Yonetmeligi,
i) Go((men i~9i ~ocuklann Egitimine ili~kin Yonetmelik,
j) Denklik I~lemleri KIlavuzu 2011,
k) Milli Egitim Bakanhgl A91k Ogretim Ortaokulu Yonetmeligi,
I) Milli Egitim Bakanhgl A9tk Ogretim Lisesi Yonetmeligi,
m) Milli Egitim Bakanhgl MesIek! A91k Ogretim Lisesi Yonetmeligi,
n) Milli Egitim Bakanhgl Mesieki ve Teknik A91k Ogretim Lisesi Yonetmeligi,
0) Halk Egitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasma Dair Yonerge,
0) 2010/48 saYlh "Yabancl Uyruklu Ogrenciler" Genelgesi.
Tiirkiye, cografi, stratejik, kiiltiirel ve siyasi konumu nedeniyle tarihsel sUre9
igerisinde onemli g09 akmlanyla kar~l kar~lya kalml$tIr. Tiirkiye'nin artan ekonomik giicii
iilkemize yonelik gO(( hareketleri i9in bir gekim unsuru ol~tururken, yer aldlgl cografi
bolgede devam eden siyasi istikrarslzhklar, Tiirkiye'ye yonelik g09ii teFik eden bir diger
unsur olarak kar;llmlza 91kmaktadtr. Son doneme kadar g09 hareketleri a91smdan Tiirkiye
daha 90k "ge9i$ iilkesi" konumunda iken, yabancdar tarafmdan iilkemizin artan ekonomik
giicii ve istikrarlyla giderek bir "hedef iilke" olarak goriildiigii ve bu baglamda iilkemize
yonelik g09iin artarak devam ettigi de bir gergektir. Diger taraftan ilgi (a) ve (b) Kanunlar ile
~ocuk Haklan Sozle$mesi, Ekonomik, Sosyal ve Kiiltiirel Haklara iIi$kin Uluslararasl
Sozle$me hilkiimlerinde; egitim hakkl, aynmclhk yasagl, ozel ihtiya9 sahibi ((ocuklann
egitim imkanlanna eri;;imi, 9atI;;ma etkilerinin azalttlmasl ve ((ocuklara fiziksel, hukuki ve
psikolojik olarak korunma saglanmasmda tamamlaYlcl 9abalann desteklenmesi baklmmdan
Atatiirk Blv. 06648 Klztlay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
AynntIli biJgi icin: Selman iSIK M. E. Uzrnan YardlmCISI
Tel: (0312) 413 35 90
Faks:(O 312) 417 7105
Bu evrnk giivenli elektronik imza ile imzalanml~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
b25c-5851-3465-a682-f71 d kodu ile leyit edilebiJir.
egitim politikalannm belirlenmesinde I(ocugun yiiksek yaranmn gozetilmesi gerekliligi
vurgulanmaktadlr.
Bu baglamda ilgi (c) Kanunda yabancllann Tiirkiye'ye giri~leri, Tiirkiye'de
kah~lan ve Tiirkiye'den I(oo~lan He Tiirkiye'den konuna talep eden yabancdara saglanacak
konunanm kapsamma ve uygulanmasma ili~kin usul ve esaslan belirlenmi~tir.
BakanhgrrUlzm. soz konusu yeni dunun ile birlikte. ilgili mevzuatl dogrultusunda Ulkemizde
bulunan yabancdann egitim-ogretim hizmetlerinden yararlanmalan ve yararlandmlmalan
hususlannda ya:;anmakta olan sorunlann ve tereddiitlerin giderilmesi amaclyla yol gosterici
ve al(lklaYlcl bir diizenleme yapIlmasma ihtiyal( duyulmu~tur.
Ulkemizde bulunan, oncelikle zorunlu egitim I(agmdaki ogrenciler olmak iizere,
yabanctlara yonelik yiiriitiilen egitim-ogretim faaliyetinin koordine edilmesi, egitime eri~im
ve kaliteli egitim hizmetlerinin sunulmasl, alanlannda ilgili birimler ve kununlar He e~
giidiim il(erisinde I(ahjimalann yiiriitiilmesi ve acil dununlarda gerekli tedbirlerin ahnmasma
yonelik i~ ve ijilemler; taraflmca gorevlendirilecek bir Miistejiar YarrumcIsmm
koordinasyonunda olmak ve ilgi (a), (b), (c), (I() kanunlar, (d), (e), (t), (g), (g), (h), (I), (i),
(k), (1), (m), (n) yonetmelikler, (0) yonerge ve 0) kt1avuzun ilgili hiikiimleri kapsammda ozel
mevzuat hiikiimleri sakh kalmak iizere ajiagldaki al(Iklamalar dogrultusunda yiiriitiilecektir.
Bunagore;
1- BakanlIk Komisyonu
Miistejiar, taraflmca gorevlendirilen Miistejiar Yardlmclsmm koordinasyonunda,
uygun gordiigii bir birim uhdesinde ilgili birimlerden gorevlendirdigi personel ile bir
komisyon olujituracaktrr. Gerek goriilmesi halinde tajira tejikilatmdan personel de bu
komisyonda gel(ici olarak gorevlendirilebilecektir.
Bakanhk Komisyonu;
a) Bakan1tglmlza bagh her tiir ve derecedeki egitim kunununda yiiriitiilen egitim
faaliyetinden yabancdann yararlanmalan ve yararlandmlmalan hususlarmda yajianan
sorunlar ve tereddiitlerin giderilmesi amaclyla, gorevlendirilen Miistejiar YardlmcIsmm
talimatlan dogrultusunda I(ahjima yiiriitecektir.
b) Ulkemize kitlesel olarak akm eden yabancllann egitim-ogretim ihtiyal(lan ile
ilgili dununu gosterir raporlar hazulayacak; soz konusu dunun He ilgili I(ahjimalar yiiriiten
ilgili diger kamu kunun ve kurulujilan, sivil toplum kurulujilan ve/veya uluslararasl
kurulujilar (paydajilar) ile koordinasyonu saglayacaktlr.
c) Bakanhglmlza bagh her tiir ve derecedeki egitim kununu ile kriz
dununlarmda gel(ici olarak olujiturulan merkezlerde, yabancllara yonelik olarak yiiriitiilen
egitim I(ahjimalan ile ilgili gerekli izleme ve raporlama I(ah~malanm yiiriitecektir.
I() Miistejiar Yardlmclsl tarafmdan konuyla ilgili verilen diger gorevleri ilgili
birimler He eji giidiim il(erisinde yiiriitecektir.
.
2- II Komisyonu;
it
milli egitim miidiirliikleri biinyesinde, yabanctlara yonelik egitim - ogretim
faaliyeti He ilgili iji ve ijilemleri yiiriitmek iizere il milli egitim miidiirii tarafmdan
gorevlendirilecek bir il milli egitim miidiir yardlmclsl veya jiube miidiirii bajikanh~nda bir
komisyon olujiturulacaktrr. Bu komisyonda, her tiir ve derecedeki egitim kununundan en az
bir miidiir ve yabancl ogrencilere miilakat yapabilecek yabancl dil ogretmeni veya terciiman
ile vaH tarafmdan gerekli goriilen ilgili diger kurumlardan (il go~ miidiirliigii, il emniyet
miidiirliigii, il AFAD miidiirliigii, il miiftiiliigii, il aile ve sosyal politikalar miidiirliigii, it
Atatiirk Bly. 06648 KIZllay/ANKARA
E1ektronik Ag: www.meb.goY.tr
e-posta: [email protected]
Aynntdl bilgi iliin: Selman i~IK M. E. Uzman YardlmC1SI
Tel: (0312) 413 35 90
Faks: (0 312) 417 71 05
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden b25c-5851-3465-a682-£11 d kodu ile teyit edilebilir.
saghk miidiirliigu) yetkili birer ki~i ve ge~ici egitim merkezleri bulunan illerde egitim
koordinatorleri (Kitlesel akmdan etkilenen illerde il/il~e milli egitim miidiirliiklerine bagh
olarak faaliyet yiiriitmek iizere ge~ici egitim merkezilmerkezleri kurulmasl durumunda bu
merkezlerde yiiriitiilecek egitim faaliyetinin koordine edilmesi amaclyla ge~ici olarak
gorevlendirilen egitim ve ogretim hizmetleri slmfmdan personel) bulunacakttr. Kitlesel
olarak 0 ile akm eden yabancdardan, egitim-ogretim konusunda deneyimli olanlar arasmdan
komisyon tarafmdan belirlenecek temsilciler, gerek goriildiigiinde komisyona davet
edilebilecektir.
II Komisyonu;
a) Yabancl ogrencilerin, bu Genelge'de yer alan kaYIt kabullere ili~kin ~artlan
ta~Imalan halinde, diploma ve ogrenim belgelerine dayah olarak denkliklerini ilgi (1)
Yonetmelik ve ilgi G) Ktlavuza gore belirleyerek ogrenci yerle~tirme ve nakil komisyonlan
araclhgi ile ogrenim gorecekleri egitim kurumlanna yonlendirecektir.
b) Ilgi (c) Kanunda tammlanan, ancak ikamet izni alamayan ve/veya yabanci
kimlik numaraSI edinemeyen, ilgili kurumca yabanci tamtma belgesi verilmek suretiyle kaytt
altmda olan ve Slmr dI~1 edilmeyenler de dahil olmak iizere, yabanci ogrencilerden ogrenim
belgesi bulunmayanlan, beyanlarma dayalt olarak miilakat, gerektiginde yazdI veya sozlii
smav yoluyla iilkelerinde ogrenim gordiikleri simf seviyesi iizerinden denkligini belirleyerek
ogrenci yerle~tirme ve nakil komisyonlan araciltgi ile ilgili egitim kurumlanna
yonlendirecektir.
c) Kitlesel akm ile iilkemize gelen yabancdar wm illerde barlnma
merkezilmerkezleri olu~turulmasl halinde, soz konusu merkezlerde ilgili payda~lar He i~
birligi i~erisinde, il/il~e milli egitim miidiirliiklerine bagh olarak faaliyet yiiriitmek iizere
ge~ici egitim merkezi kurulmasl amaclyla gerekli tedbirleri alacaktlr. Ge~ici egitim
merkezlerinde yiiriitiilecek faaliyeti koordine etmek i~in komisyona ge~ici olarak yeterli
saYIda personel gorevlendirilmesini saglayacaktIr. Personel gorevlendirilmesi il mill! egitim
miidiirliigu onerisi ve valilik onaYl ile yapllacaktlf.
~) Kitlesel akmdan etkilenen illerde, bannma merkezleri dl~mda da ihtiya~
duyulmasl halinde ilgili diger payda~lar Be i~ birligi i~erisinde, iVil<;e milli egitim
miidiirliiklerine bagh olarak faaliyet yiiriitmek iizere ge~ici egitim merkezleri olu~turulmaslm
valilik oluruna sunacakttr.
d) Bakanhglffilza bagh her tiir ve derecedeki egitim kurumu ile olu~turulan g~ici
egitim merkezlerinde Tiirk~enin ogretilmesi, yaygm egitim kurumlan araclhglyla mesleki
beceri kazandmlmasl, sosyal ve kiiltiirel i~erikli kurslar diizenlenmesi ve kurs dI~I
faaliyetlerin ger~ekle~tirilmesi i~in gerekli tedbirleri alacaktu. istenilmesi ve uygun ortamm
buiunmaSI halinde konuyia ilgili her tiirlii destekleyici egitim-ogretim ~ah~malarmm
planlanmasl ve ger~ekle~tirilmesini saglamak amaclyla, Bakanltk talimatlan dogrultusunda
pay~lar He i~ birligi iyerisinde ~ah~malar yiiriitecektir.
e) Olu~turulan ge~ici egitim merkezlerinde egitim-ogretim faaliyetine goniillii
olarak destek olmak isteyen yabancdan, goreviendirilen egitim koordinatorii ile birlikte
degerlendirecek ve uygun bulunanlann soz konusu merkezlerde egitim koordinatOrii
denetiminde ~ah~malara destek olmalanm saglayacaktlr.
t) Ge~ici egitim merkezlerinin olu~turulmasma karar verilmesi halinde, ihtiyay
duyulan yerlerde kamu ve ozel kurum ve kurulu~lannca temin edilen binalann tam zamanIt
veya yan zamanh olarak ilJilye milli egitim miidiirliiklerine bagh olarak faaliyet yiiriitmek
iizere tahsis edilmesi ~ah~malanm yiiriitecektir.
g) Yabancl ogrencilere gerekli ders ara~ gereci ile burs ve yatIhhk imkanlarmm
sagianmasl i~in imkanlar olyiisiinde gerekli tedbirlerin aimmasl yoniinde payda~larla i~ birligi
iyerisinde ~ah~ma yiiriitecektir.
g) Her egitim ve ogretim YIlt donem ba~larmda olmak iizere Yllda en az iki defa,
AtatUrk Blv. 06648 KlzIlay/ANKARA
Elektronlk Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlb bilgi i~in: Selman i~IK M. E. Uzman Yardunclsl
Tel: (0312) 413 3590
Faks: (0312) 417 71 05
Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanml~br. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
b25c-5851-3465-a682-f71 d kodu ile tevit edilebilir
bu tarihler dl~mda ise ihtiya9 duyu1duk9a toplanarak, il genelinde ogrenim goren yabancllarla
ilgili degerlendirmeler yapacak ve alman kararlan ilgili kamu kurum ve kurulu~lanna
bildirecektir.
h) Bakanhk tarafmdan konuyla ilgili verilen diger talimatlan, ilgili kurum ve
kurul~lar ile i~ birligi igerisinde yiiriitecektir.
3.
Ge~ici
Egitim Merkezi
Kitlesel akmdan etkilenen iVilgelerde milli egitim miidiirlillderine bagb olarak
faaliyet yiiriitmek iizere valilik olum ile ge9ici egitim merkezi olu~turu1acaktrr. Bu
merkezlerde verilen egitimin amaCl, kitlesel olarak iilkemize akm etmi~ yabanci ogrencilerin,
iilkelerinde yanm brrakmak zorunda kaldIklan egitimlerine devam edebilmelerini, iilkelerine
dondUklerinde veya BakanhglmlZa bagh her tiir ve derecedeki egitim kurumuna ge9mek ve
egitimlerine iilkemizde devam etmek istemeleri halinde, sene kaybml onleyecek nitelikte
olacaktrr. Soz konusu faaliyetler, uygulamada birlik saglanabilmesi amaclyla BakanlIk
tarafmdan ozel olarak belirlenecek haftahk ders yizelgeleri ve ogretim programlan iizerinden
yiiriitiilecektir.
Ge9ici egitim merkezinde;
a) "Tiirk devletinin iilkesi ve milletiyle boliinmez biitiinliigiine, giivenligine ve
menfaatlerine aykm, Tiirk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kiiltiirel degerleri
aleybinde egitim-ogretim yaptlamaz." ilkesine uyulacakbr.
b) Yaygm egitim kurumlarl araclbgl ile talep goren alanlarda, imk3nlar
ol9iisiinde yaygm egitim kurslan ve kurs dl~l faaliyetleri a9dacakbr. it komisyonu,
faaliyetlerde ilgi (n) Yonergenin 9 uncu maddesi gergevesinde ogretmen ve usta ogretici
gorevlendirecektir.
c) II komisyonu, geyici egitim merkezlerinde yapllacak olan Tiirkge dersleri i9in;
I. Tiirkge ve Tiirk Dili ve Edebiyatl alan ogretmenleri
2. Smlf ogretmenleri
3. Yabancl dil dersi ogretmenleri
arasmdan gorevlendirme yapabilecektir.
9) Yiiriitiilen egitim faaliyetinde ihtiya9 duyulan materyallerin temin edilmesi
hususunda payda~larla i~ birligi i9inde Bakanhk talimatlan dogrultusunda gerekli tedbirler
almacaktrr.
.
4- Kaytt KabuUer I~in Gerekli ~artlar
a) Yabancdarm, BakanbglmlZa bagb her tiir ve derecedeki egitim kurumuna
kaYltlanmn yapdabilmesi i9in ilgi (c) Kanunun 30 uncu maddesinde tammlanan ikamet
izinlerinden herhangi birine sahip olmalarl veya ilgi (c) Kanunun 20 nei maddesinde
tammlanan ikamet izninden muaf tutulanlar ya da 91 inei madde kapsamma altnanlar
arasmda yer almalan ~artl aranaeaktrr.
b) Kitlesel akm ile iilkemize gelen yabanedardan egitim-ogretim yagmda olanlar
He talep eden yeti~kinlerin ge9iei egitim merkezleri veya BakanhglmlZa bagh her tiir ve
derecedeki egitim kurumuna (yiiksekogretim kurumlarl hari9 olmak iizere) kaYltlanmn
yapllabilmesi i9in ilgili kurumca "yabanci tamtma belgesi" verilmi~ olmasl ~artI aranacak ve
it komisyonlannea ogrenci yerle~tirme ve nakil komisyonlan araelhgl ile uygun goriilen
Bakanhgrrmza bagb egitim kurumlanna veya ge9iei egitim merkezlerine kaYltlan
yapdacaktrr.
5- Veri Giri~i ve Beige
Atatiirk Blv. 06648 KlzIlay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Diizenleme
Aynnbh bilgi iC;in: Selman i$IK M. E. Uzman Yarwmclsl
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Tel: (0312) 413 3590
Faks: (0312) 417 7105
b25c-5851-3465-a682-f71 d kodu ile tevit edilebilir
a) Yabancl kimlik numarasl bulunan yabancdarm her tiirlii veri giri~i e-okul ve
e-yaygm otomasyon sistemleri iizerinden yapdacaktlr.
b) YabanCl kimlik numarasl bulunmaYlp yabancl tanltma belgesi bulunan
yabancdann veri giri~i oncelikle okullkurum idareleri tarafmdan elektronik ve fiziki ortamda
ve Bakanhk tarafmdan duyurulacak yabancl ogrenciler bilgi i~letim sistemi iizerinden
yapllacakbr.
c) YabanCl tamtma belgesi iizerinden veri giri~i yapdan yabancl ogrencilerin
yabancl kimlik numarasl edinmeleri halinde kaYlt1an e-okul otomasyon sistemine
aktanlacakbr.
9) Yabancl ogrencilere kame, tasdikname, diploma gibi beIge diizenlenmesi, ilgili
mevzuat dogrultusunda e-okul otomasyon sistemi veya Bakanhk tarafmdan duyurulacak
yabancl ogrenciler bilgi i~letim sistemi iizerinden yapdacaktrr.
d) Ge9iCi egitim merkezlerinde goniillii olarak destekleyici faaliyette bulunan
yabancdann bilgileri, Bakanhk tarafmdan duyurulacak yabancl ogrenciler bilgi i~letim
sistemi iizerinden kaYlt altmda tutulacakttr.
e) Ogrenimini yanda blrakan yabancl ogrencilere, istemeleri halinde, iilkemizde
alml~ olduklan ogrenim siiresi ve seviyesini gosteren ogrenim belgesi diizenlenerek
kendilerine verilecektir.
t) Ge9ici egitim merkezlerinde ortaogretim son smlf seviyesinde olan yabancl
ogrencilere yonelik Bakanhglmlzm koordinesinde ve kontroliinde men~ei olduklarl iilke
miifredatmda yapdan belgelendirme smavlannda ba~arlh olanlann denklik i~lemleri, it
komisyonlanna ba~vurmalan durumunda ilgi 0) Kdavuzdaki a91klamalar dogrultusunda
yapdacaktlr.
6- Diger Hususlar
a) Ge9ici egitim merkezlerinde yiiriitiilen egitim-ogretim faaliyetine goniillii
olarak destek olan yabancllara, Bakanhk tarafmdan hazrrlanacak Etik Sozle~me imzalatIlacak
ve <;ah~malannda soz konusu sozle~mede yer alan taahhiitlere uygun davranmalan
saglanacakttr.
b) Bakanhk Komisyonu ve il komisyonlan, ge<;ici egitim merkezlerinde
yiiriitiilen egitim-ogretim faaliyetine gonilllii olarak destek olan yabanctlan, maddi, manevi
ve mesleki anlamda desteklemeye yonelik olarak payda~Iar ile i~ birligi igerisinde 9ah~malar
yiiriitecektir.
c) Yaygm egitim kurumlan araclhglyla a9tian kurslarda kullamlacak temrinlik
malzemelerin temin edilmesi hususunda, Bakanhk Komisyonu ve il komisyonlannca
payda~larla i~ birligi yapdmak suretiyle gerekli tedbirler ahnacaktlr.
9) Ogrencilerin okul, gevre ve diger ogrencilerle uyum igerisinde ogrenimlerini
siirdiirebilmeleri, uyum zorlugu gekenlere gerekli destek ve yardlmm saglanmasl i<;in ilgi (h)
Yonetmelik hiikiimleri dogrultusunda ge9ici egitim merkezi yonetimleri, okul yonetimleri,
rehberlik servisleri, rehberlik ve ara~tlrma merkezleri ile it komisyonunca gerekli onlemler
almacaktlr.
d) Yabancl ogrencilerin egitim-ogretimleri ile ilgili tereddiit ve sorunlar oncelikle
il komisyonlannca degerlendirilerek 90ziime kavu~turulacak, 90ziime kavu~turulamayan
sorunlar ise Bakanhga intikal ettirilecektir.
e) Bu Genelge kapsaml dt~mda her ne ad altmda olursa olsun egitim-ogretim
faaliyetinin izinsiz yapddlgmm tespit edilmesi hiilinde ilgi (9) Kanun hiikiimlerince gerekli
i~lemler yapdacak; izinsiz faaliyet sonucu yaptlan belgelendirmeier geyersiz saydacaktlr.
t) Bu Genelge yaYlmlanmadan once valiliklerce yabancIlara yonelik olarak
AtatUrk Blv. 06648KIZlJay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlh bilgi iyin: Selman i~IK M. E. Uzman Yardlmclsl
Tel: (0312) 413 3590
Faks: (0312) 4177105
Bu evrak gi\venli elektronik imza ile irnzalanmll?tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
b25c-5851-3465-a682-fll d kodu He teyit edilebilir.
egitim-ogretim hizmetlerinin sunulmasl amaclyla yaptlml:; anla:;malar, projeler ve protokoller
bu Genelge kapsammda gozden ge9irilecek; gerekiyorsa yeniden diizenlenerek uygulamalara
bu Genelgede yapllan a91klamalar dogrultusunda devam edilecektir.
g) YabanCl tamtma belgesi ile Bakanhglmlza bagh ortaokullara devam eden
ogrenciler Bakanhk9a yapllan merkezi sistem ortak smavlanna giremeyecek; milli egitim
miidiirliilderi biinyesinde kurulan ogrenci yerle:;tirme ve nakil komisyonlan tarafmdan okul
kontenjanlarl da degerlendirilerek uygun bulunan ortaogretim kurumuna yerle~tirilecektir.
g) Ulkemizde bulunan yabancilar ilgi (k), (1), (m), (n) a9tk ogretim kurumlan
yonetmeliklerinin ilgili hiikiimleri dogrultusunda aQlk okullardan yararlanabilecektir.
h) Ozel egitime ihtiyacl oldugu tespit edilen yabancl ogrenciler i9in ilgi (g)
Yonetmeligin ilgili hiikiimleri dogrultusunda gerekli tedbirler ahnacakbr.
1) Yabancl ogrencilerin ve kursiyerlerin ba:;arl, devamslz1tk, disiplin ve benzeri
durumlanmn degerlendirilmesi ilgi (d), (e), (f), (g) Yonetmeliklerin ilgili hiikiimleri
dogrultusunda yapllacaktlr.
i) iIgi (c) Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan geri gonderme merkezlerinde
saglanacak egitim hizmetleri hususunda, it komisyonlannca ilgili kummlar He i:; birligi
igerisinde gerekli tedbirler almacaktlf.
j) Ilgi (0) Genelge yiiriirliikten kaldmlml:;tlf.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
NabiAVCI
Bakan
~
DAGITIM:
Geregi:
B Planl
Atatiirk BIY. 06648 KIzday/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.goY.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
APlam
Ba:;bakanhk Afet ve Acil Durum Yonetimi Ba:;kanhgl
Ba:;bakanhk Diyanet i:;leri Ba~kanhgl
19i:;leri Bakanbgl
Dl:;i:;leri Bakanbgl
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgl
UNICEF Tiirkiye Temsilciligi
UNHCR Tiirkiye Temsilciligi
10M Tiirkiye Temsilciligi
Aynnhli bilgi i~in: Selman i~IK M. E. Uzman Yardimcisl
Tel: (0312) 4133590
Faks:(O 312) 417 7105
Bu evrnk gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden b25c-5851-3465-a682-flI d kodu He tevit edilehilir
Download

Yazı için Tıklayınız