T.C.
-'.u
t
.J
r]"rF %K,F
""'#
\.\$"*l
usAKv,tr,irici
n uilfi Egitim Miidiirliigii
i
*-u* r *S .5";
Sayr : 48684385
18t09t2014
1813.991 4024504
Konu: Okul Siitir
Acele ve
Giinliidiir
OKULU MUDURLUGUNE
itgi : 1810912014 tarih ve 666213671813.9914015421
saytb. yazr.
Bilindigi izere Okul Siitii Programr Bakanlar Kurulu Karan ile 2014-2015
egitim ve blretim yrh ikinci dbneminde de uygulanacaktr. Bu yrl diler yrllardan farkh olarak
programa esas bfrenci sayrlan olarak sadece siit iqen iifrenciler baz ahnaca,frndan ii[renci
sayrlannrn belirlenmesi ve Grda Tanm ve Hayvancrhk Bakanh[r tarafindan verilen takvim
gere[i 25.09.2014 mesai saati bitimine kadar (Okul Siitii Modiilii) sisteme girilmesi zorunlu
oldufundan ,biiyiik ijnem arz ettipi ve20l4-2015 E[itim-Ofretim yrhnda yiiriitiilecek ip ve
iplemler hakkrndaki ilgi emirleri ilipikte g6nderilmiptir.
Buna g6re, veli izin belgelerinin 6frencilere da[rtrmr ve geri gelmesi sisteme
girilmesi zamanalacalrndan okullanmrzrn en geg 1g.0g.2014 Cuma giiniinekadar Veliizin
Formu (Ek-3) qrktrlan ahp velilere g6ndermeleri, velilerden 2210912014 Pazarlesi giinii
mutlaka geri teslim almarak veh izin formlannrn Okul Siitir Modiiliine giriplerinin yaprlmasr
gerekmektedir.
Geqmip yrllarda belirsiz 6frenciler ile ilgili ciddi srkrnfllar yapanmrp, bir qok ilimizde
istenmemesine ra[men inceleme ve soruFturmalar yaprlmasr kagmrlmaz olmuptur.Bu yrl ekte
sunulan Veli Izin Formu (EK:3) iin mutlaka doldurtularak sisteme girilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun aciliyeti dikkate ahnarak, herhangi bir aksakhfa meydan
verilmeden tiim iplemlerin zamantnda yaprlmasrnrn sallanmasrnr irnemle rica ederim.
Ramazan AKAR
Miidiir a.
$ube Miidiirii
EK:
Veli izin Formu
(Ekler Miidirliigiimiiz internet sitesinde yayrnlanmrptrr.)
- Ek-3
Da{rtrm
:
- Mrk. ve Mrk. r6y ilkokul MiidLirlLrklerine
- Biinyesinde Anasmrfi Bulunan Ortaokul Miid.
- Usak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Miid.
Milli E[itim MridiirhiEu
Usak
Elektronik Ag: http ://usak. rneb.gov.tr'
e-posta: [email protected] gov.tr
ir; u-9
tf)
lv t
Aynntrlr bilgi igin: Emir SAVA$ V.H.K.I
Tel: (0276) 224 56 53
BuevrakgrtverrJi elektronikirnzaileirnzalanmr;trr http://cvraksorgu.meb.gor.tratlresinden
Faks: (0 2'76)223 39 89
7c79-15b8-355b-acec-dfeakoduileteyitedilebrlir
-
&V'a*l
E,E.i*
:4
q
; 4 X'-':
'r 2
fr
X
&.
*
V.S"
saa**
$*i
*s;s;
s
E
f.r i
g1
FJ g T
F
t
X
';,
i'
12
;t
*i
ffi
&
&
Tfl
h{
**
43
*i
at
u;
I
I
t
$
*\
""-t
F,
z3s*
s
u.i
li =4iS
tf
all
t.l
5t
rf
*l
-a^rlr
+!7
ez
*
x
i-1
3,
{*-d
*#
r.!
')--?A
**#s:'i
:#t;$3
gs
6;
&?
|QI
8G
:;
q
A
&
g';;
a
.f
7
r
*.:
9€
:
x fi
*
t{
la;
;;E{*;*
e'F#i.:#* *
!
{r
{
aj
v.i
JJ
:i1
di
f!!
;IE
4
,5
;#
Jra
=lJ
A
*
&
v'
;*
t4
u
*:3
,}
.:)
lr
:tHx
gq
d
d
;
&s
i
E
J
s**
.t6
*:
A
z
EY
li-l
X
'r
.xtF
*v
;.
2.!
*s
F$
f
q x= *fo*
,t,
> -
&
*.S
sg
x
'r >.*
$F$$ff
d
d
i{s
€:Sa
5F6H
+ 4 ia,
\
"4
p
n&
Erasg?
x.3-_
I s.il
$.xltcE
sw
F"
w
ffi
w
4,S
q
F4
s?
*l:
*
it
o
a
s
*
Wa
h
s
${
s
t;.1
C3
*
t
il
tf
#
ft
tf,
5xfr
471
4;*
;*s
*ca*
S f *.FNFg
iP
x.
a,"
-.{
id
5-
*tr
,g
3t
{!
r&
"I"
ssH
''g
s'&
d,
tr
3
s
*
&
It
q
TJ
fr
ffi
HK
a
{:
*
f
*!{
"T
,;
il
€s
4
*
-*
e:
E*
445
s"'
6,:
sx
sg
doE
*:
3
J
{.j
tr
ffi
v"
tr
'sdf
7
h
s
;
<s: =
*4,
_#
fi
r'1
t
*;$:;'*
i,, a 1*;g $
;€ig H€
7,
dfi
te
?*
* $r;gH
A;ge a€
j3*€:s
2
4
;t
s.fr
swFSt.E
:#te$€
,*
&
$ egE6Hg
:ag*Ee
sj
$sg;*E
f;
X $#JE
#
ffi
?.
-;l'c
n';
rl
I
*
*.&
>z
t
$,?$j;$
g
.q{
eg*
;*
;1.
r1
* f;;EEi
S-.!
'
p.f
as-b€
*
L-i
t6
I
*$
*s
Sc
a"?
+5
bJ
s+i;i3
€F:"i$
u*3.X"fi
!*;;d3\,:
4-
*i
gt
i:
A;an
€
i5
X
J;*Y:'"
' 4 s€'€
jg!
*4.*
ds
:{i
!i
n
*
* Hg;?;i,
F
:}v*
&1
: F-#t*fr
.3 r c € *
'i'r g$
E: I
*
ii
It5;
.d i1{
_t
-
.x
t;
*s
{*
*2
*.'-,
: \4...t: it4 /t
+
T.C.
"
*,-
i3"
'
.i
,'.
:
\ _"; j$
'g%*'
r.
nnir,ri
nciriu
BAKANLTcT
Temel Egitim Genel Miidiirliigii
****
Sayr : 666213671813.9914015421
Konu: Okul Siitii Programt
t810912014
VALILIGINE
Ilgi: (a)
71812013 tarih ve 28738 sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan 201315171 sayrlt
akanlar Kur-r-rlu Karan.
B
ft)
1010912014 tarih ve 29115 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Okul Siiti
Programt Uygulama Tebli[i.
(c) Gtda, Tanm ve Hayvancrhk Bakanlrlrnrn 12.09.2014 tarih ve 9617-HGM
sayrh yaztst.
Bilindigi izere 17 Alustos 2013 tarlh ve 28738 sayth Resmi Gazetede yaytmlanan
201315171 sayrh ilgi (a) Bakanlar Kurulu Karan dofrultusunda, Okul Siitii Programr
anaokulu, uygulama smrfr, anasrnrfi ve ilkokul 6lrencilerine,2014-2015 egitim 6gretim yrlt
ikinci dtjneminde yeniden uygulanacaktrr.
ifgi 6; Ok-ul Siitir Programr Uygulama Teblifi 13. Maddesi gerelince, il/ ilqe okul
siitir komisyonlan "Okul Siitir Da[rtrmr Izin Forrnu" ile bilgilerin zamantnda ve do!ru olarak
girilmesinden silsile yolu ile sorumludur. Sbz konusu Teblilin 14. Maddesine gdre
programdan yararlanmak istemeyen iizel okullarrn, il okul siitir komisyonunca, Okul Sitii
Modiiliinde pasif hale getirilmesi sallanacaktrr.
2014-2015 tilretim yrhnda Okul Siitii Programma esas tepkil eden blrenci saytlarr,
sadece siit iqmesine velisi tarafindan izin verilen 6[renciler baz ahnarak belirlenecefinden;
bu sayrlara ait bilgilerin Grda, Tanm ve Hayvancrhk Bakanhfrna iletilmek iizere en geq
2510912014 Perpembe giinii mesai bitimine kadar, e okul sisteminden Okul Siitn Modiiliine
alman ve Kurum Iplemleri bttliimiinde bulunan alana girilmesi zorunlu g6riilmektedir.
2014-2015 Okul Siitir Modiilii iqin ivedilikle yaprlmasr gereken ip ve iplemler apaprda
belirtilmektedir:
1- Ekte sunulan "Okul Siitir Dagrtrmr izin Forrnu-Ek:3 " golaltrlarak velilere imzalatrlacaktrr.
2- Il ve ilqeler irncelikle Kurum iplemleri Biiliimii I itqe Da{rtrm Listesi bbliimiinde Okul
Siitii Programrna dahil olacak okullarr seqeceklerdir.
3- itgi (b)'nin 5. maddesinin 14. Frkrasr gere[i Programa epdeler siit ve siit iiriinii
tirketilmesini saflamasr halinde veli gbriipir esas altnarak kurum y6netiminin karart
do[rultusunda program kapsamr drprnda tutulmasmt resmi yazr ile belirlen ozel opretim
kurumlan aynr ekrandan pasif hale getirilecektir.
4- Programa d.ahil tizel ve resmi okullann belirlenmesinin ardrndan, okullar, Kurum
Iplemleri /O{renci Belirleme biiliimirnden veli izni verilen yada verilmeyen tim
iiErenciler kavdedilerek belirsiz trErenci kalmamastna ozellikle dikkat edilecektir.
Atatrirt
Blv. 06648 Krzrlay/ANKARA
A!: www.meb.gov.tr
Elektronrk
Aynntrh bilgi igin: Kamil KenanERDOGAN EgitimUzmanr
Tel: (0 312) 413 16 05
e-posta : adsoyad(rrlrneb. gov.tr
Bu evrak gurcnii elektronik irnza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr aclresinden
Faks: (0 312) 41'7 71 08
a04f-845a-380f-a517-a523 kodu
ile teyit edilebilir
5- Il milli e[itim miidiirliikleri, ilgi (c) yazr
gereli belirlenen it Ot ui Siitir Komisyon
iletipim bilgilerini Okul Siitii Modiilii Kurum Iplemleri/ Il Komisyon iletipim Bilgileri
btiliimiine gireceklerdir.
Yukanda r,urgulanan ip ve iplemlerin irnemine binaen ivedilikle ve titizlikle yaprlmasr
gerekmektedir. Dofabilecek aksakhklar ile gecikmeklerden il, i19e ve okul Siitil
komisyonlan ilgi (b) Teblifin 5. maddesinin 13. frkrasr gere[i miiteselsilen sorumlu olacaktrr.
Bilgilerinizi ve gere[ini tinemle rica ederim.
Binnur UZUN
Bakan a.
Genel
MiidiirV.
EKLER:
1- Okul Siitir DagrtrmrlzinFormu
2- Ilgi
(c) yazr
oecltnra:
at il vatitigine
Atatrirk Blv. 06648 Krzrlay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Aynntrlr bilgi igin: Kan.ril Kenan ERDOGAN ElitimUzmanr
Tel: (0 312) 413 16 05
Bu evrak giivenf i elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Faks: (0 312)
4I'l 11
08
a04f-845a-380f-a517-a523 kodu ile teyit edilebilir
Download

Okul Sütü (Acele ve Günlüdür)