T.C.
nnilli nGiriu nlxaNuGt
Olgme, Delerlendirme ve Srnav Hizmetleri Genel
Miidiirliilii
Sayr : 34878943
Konu: Ek Puan
30t03/20r5
1480.0113396579
VALiLiGiNE
(Milli Elitim Miidiirliifii)
itgi
:2014-2015 Ofretim Yrh Ortak Smavlar e- Krlavuzu.
itgi krlavuzun 11.5 Maddesinde yer Ek Puan btlliimiinde "Tiirkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araptrma Kurumu (TUBiTAK) tarafindan gergekleptirilen uluslararasr bilim
olimpiyatlan ve matematik olimpiyat smavlannda, ulusal elemelerden gegtikten soffa
iilkemizi temsil etme hakkr kazanmrg olan iifrencilere, katrldrklarr yrhn yrl sonu bagart
puanlanna belirlenen oranda ek puan verilecektir......" htikmii ve ek puan uygulamasrrun
esaslan yer almaktadrr.
Ancak, Genel Mtidiirliigiimiize gelen kurumsal ve bireysel bapvurular incelendilinde,
siiz konusu partlarr tagrmadrklan halde, fUgifef tarafindan gergeklegtirilmeyen yangma,
proje ve katrhmlarla ilgili ek puan talep ettikleri anlaprlmrgtrr.
Anrlan ktlavuzun ilgili maddesi drprnda kalan higbir katrhma ek puan verilmesi soz
konusu degildir.
Bu sebeple, "Ek Puan" a iligkin yazrlann krlavuz hiiktimlerine gtlre deferlendirilerek
partlarr tagryan olrenci evraklanrun ve tUgit,{K tarafindan onaylanmrp belgelerinin Genel
Miidiirliigtimtize gOnderilmesi gerekmektedir. Bunun haricinde gdnderilen evraklann
gereksiz yazrymalara neden olacalr gibi igleme almmayacafrnrn ilgili ti,im birimlere
bildirilmesi hususunda,
Gerelini rica ederim.
Yunus YAGMUR
Bakan a.
Daire Bagkam
DAGITIM:
-B Planr
Atattirk
Blv,
06648 Krzrlay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu ewak gUvenf i elektronik imza ile imzalanmrqtrr http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Aynntrh bilgi igin: Ad SOYAD Unvan
Tel:(0 312) XXXXX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
cd99-e482-3R6-912f-44c5 toau
ile teyit edilebilir
Download

Ek Puan Bakanlık Yazısı 30.03.2015.pdf