TC
Adana
Valiliii
Halk Sallrlr
Sayr , o
Konu
M
Lldtirlti!-
$UMaliyet
ADANA
: YaklaSrk
YAKLA$IK MALiYETE
..
EJSAS
FORM
.. I4UESSESESINE
MUdUrlligUmUzijn ihtiyacr olan aqalrda cinsi, miktarr ve rizellilleri belirtilen kaskqve trafik
temini igin; 4734 Sayrtr Kamu Ihale Kanunun 9.maddesi gereli yaklaqrk maliyete esas
Birim fivatlannrn bildirilmesini rica ederim
I.KISIM
Birim Fiyata
34 ADET ARACIN ZORUNLU
Esas Ig Kaleminrn Adr
I BY 058-PEUGEOT-AMBL-BOXER233
VK
]
O
I.FORD.CONNECT-BINEK
B I CO7-ISUZL-KAMYON-NORDSD
C 3024-FORD-KAMYON-TRANSIT 430
PY I I 2-FORD-PANELVT\N-TRANSIT
UA 39,!FORD-GZ SaE Arnbl-TRANSIT
ZF 567-RENAULT-BINEK-MECANE
GU 25:!-FIAT- Gz SaE Anabl-244
GU 25,1-FIAT- Gz SaE Anbl-244
GU 25ji-FIAT- Gz Sa! Attbt244
I GU 256-FIAT- Gz Sag Ambl-244
I SK 366.N]SSAN-MINIBUS-KOMYONET
SK 347-N ISSAN.PIKAP-KAMYONET
SK 35 ].NISSAN \"NTT -PIKAP-
S
K 373-N TSSAN.MINIBUS-KAMYONET
SK 367-NIS SAN.PIKAP-]<AMYONET
O
I ZF 223-FORD-CONNECT-RENCIR
OI ZF 225 FORD-CONNEC'I-KAMYONET
O\ ZF 226 FORD.CONNECT.KAMYONET
O] UK 023-FORD TRNST-MTNIBUS
O]AKL 02- BMC-KAMYON
OI EP 898 MAZDA-KAMYONET
I ALR 73-FORD-CONNECT
] ALR 74-FORD-CONNECT
I ALR 7I-FORD.CONNEC'I
I ALR 75-FORD-CONNECT
I ACU 8:I-]VECO-KOMYONET
JC
N{ALi TRAFiK SiGORTASI
/.l. aJ
rzou
30
3l
32
)I UL
8OO-FORD.TRANSIT MINIBUS
Adet
)6 DM 994I -FORD . KAMYONET
I
Ade
I AALg7-RENAULT-BINEK
Ade
I B 0448- IVECO-KAMYON
Adel
I TK 67].VOLKSWAGEN-KAMYONET
Adet
34
1]OPLAM
2,KISIM
Birim Fivata
Srra No
I
2
3
4
5
5
ADET ARACIN ZORUNLU KASKO SiGORTASI
Esas Is Kaleminin Adr
Mtktan
Birimi
0l CU 251-FIAT DUCATO-Gz Sa! A
Adet
0l
GU 254-FIAT DUCATO-Cz Sag A
Adet
0l
GU 25s-FLAT DUCATO-Gz Sa[ A
Adet
0l
GU 256-FIAT DUCATO-Gz Sa! A
Adet
ll
UA 392-FORD-Gz
SaE
Birim Fiyatr(TL)
Adet
Ambl
.IOPLAM
GDI\IELTOPLAM
6nemf i Notlar: En son yaklagrk fiyat bitdirim kabul
tarihi I . I 2Ct14 tarihi mesai saati bitimine
: Birim fiyatlar trzerinden bildirdif,iniz toptam bedel K,D V harig belirtilecektrr.
: Fiyatlar T0rk Lirasr olarak verilecektir.
Eki: I adet teknik gartname
Teknik gartnameye uygun olarak fiyatlandrnlacaktrr
irtibat Adresi: Halk Saihir MUdtirltilti SeyharVADANA
irtibat Tet:344191 I
irtibat Fax:3441 91
1
kadardrr
ADETAMBULANSIN MUATII'NTSIZ NUrr,rgiRLN gir KASKO
siconrn rElriNau ALTTNA ALrNIvr.asI ir,n 34 ADET vruurnrin an tcrN
KARAYOLLARI ZORUNLU n'lnli SORUMILULUK siconr,tsl (TRAFix siconTAsr)
5
yAprrRrLMASr igiNn .rrit
I-THALE KoNUSU
rnxNir ganrnnMn
nizvrnriN:
a) Adr: Muafiyetsiz Full/Birlegik Kasko Sigorta Hizmeti Ahmr.
b) Varsa kodu:Yok
c) (Fiziki) miktarr,ve ttiri.i: Mtidtirltifiimize ait ]j adet gezici saghk ambulansm, bir yrl stireyi (365
giinhik) kapsayacak gekilde halk hareketleri + deprem +lercir * sel ve su baskrnr dahii
f,ull / tirlegik
kasko sigortast teminatt altma almmalart ayrrcabiiti.in araglardaihtiyari mali mesuliyet
teminatr olmal
ve teminat limitleri "bedeni zarcrlarda gahrs baqrna 100.000,00 it, bedeni zararlarda kaza basna
300.000,00 TL, maddi zararlarda kaza bagrna 100.000,00 TL." olan ve biittin
araglarda Ferdi Kaza
Teminatr olmalt ve Teminat Limiti "1 stiriicriniin oliim ve siirekli sakathk igin 50.d00,00
TL, tedavisi
igin ise 5'000,00 TL ve 7 yolcu igin ciltim ve siirekli sakathk teminatlanm kapsayacak gekilde kigi
bagrna 50.000,00 TL." olan kasko teminatr igidir.
d) Hizmete ait (varsa) di[er bilgiler: Agalrda listede belirtilen Ambulanslarrn belirtildigi
de[er tizerinden
kasko sigortasr yaprlacaktrr.
lioplam
Kasko
JDeIeri
3s 000
4107815
NMOLXXTTFL4
888203
EGMOIOOM
0T00082 I
2- DiGER HUSUSLAR
1. Olasr hasarlarda, hasar bedelinin tamamr odenecek olup, eksik sigorta adr altrnda herhangi bir kesinti
yaprlmayacaktrr.
2. Krymet kazawna parqa tenzili uygulanmayacak r,'e fatura, iggilik v.b. <idemeler dahil hasar bedelinin
tamamt odenec
sonrasl hasar alan ara.crmrzrn onarrm mahalline gekilme suasmda gekici
yedegindeyken
hasarlar da karg
devam ettirilecek olup, gekilme esnasrnda meydana gelebilecek olan
3. Eksper istenilmesini
mtiteakip mesai gtinlerinde 24 saat iginde Cumartesi, pazar ve tatil giinlerinde
tatili takip eden ilk ig gi.intinde ekspertiz iglemi yalrrlacaktrr.
Q\
4.
5.
Sigortacr ile gahgtrgr reasiirans qirketleri arasrnda tespit edilmiq bulunan iizel ve genel htktimler
kurumumuzu ballamaz. $irket (sigortacr) bu hiikiimieri gerekge gostererek sigoria gartnamemiz
htiki.imleri hilafina bir iddia talep edem ez, talepte bulunamaz.
Hasar cjdemeleri hasar evraklanrun ytikleniciniin eline gegmesinden itibaren I milyara kadar
olan
hasarlar 10 takvim giinii igerisinde yaprlacakhr. 1 milyann tizerindeki hasarlar
ise 15 takvim giinii
e gegen belgeler postaya verildikten 7 takvim stinti
mr istenebilecektir.
almrn (ahcrnrn) belirteceli banka hesap numaraslna
veya veznesine yatrnldrfrnrn belgelenmesini, ddemelerin gecikmeye upramasr halinde
ihale
dokiimanrnda belirtilen gecikme bedellerinin de cidenmesini ktiteakip sigortah (a1cr)
tarafindan
imzalanacaktr.
8. Muafiyet uygulanmayacaktrr.
9' Herhangi bir hasar halinde hasar oraruna bakrlnraksrzrn aracrnonanml mtimkiinse <incelikle ona'ml
yoluna
lanmal
10. Kasko
indirim
;ilil:
;'"1?lilln%mn:ll,hasarsrzrrk
11" Ambulanslarrn donarumlanrun yerine yaprlan r,e farkh bir donammla yaprlan
bir degigiklik oldugu
takdirde sigorta girketine bilgi verilecek ve temilrat artrgr igin zeyilname dtizenlenecektir
12' Ekspertizin arau gtirmesinden soma tamir iglemine baqlanacal olup ekspertizin
raporunun Sigorta
girketine intikalinden sonra 6deme siiresi baglar.
13' Ambulanslann rizerinde bulunan logo, yazr, grtrit vb. her tiirlti giydirmeler kasko
bedeline dahil
edilecektir.
14' Ytiklenici tarafindan poligenin kesilme zamanr geldi[inde, idareden ilgili aracrn
ruhsat bilgileri
istenmek suretiyle polige dtizenlenecektir.
15. Yaprlan poligeler (kasko ve trafik sigortalarr) tek taraflr iptal
edilemez.
T6, Ytiklenici firma tarafindan dtizenlenen,evrak ve poligelerde yaprlan
eksik ve yanlglklar ytiklenici
firma sorumluluEundadrr.
ARAqLARTN DONANTM
riplnni
GEZiCi SAGLIK AMBULANSLARDA BULUNAN DONANIMLAR
S.NO
1
2
3
4
5
TANIM
TEKNIK
DONANIMLAR(mobitya
dolap,refakatgiyan paneller,
izolasyon,elektrik sistemi
taban,tavan ve ig dr9 giydirnre)
Jeneratdr
lMikroskop
OksUen Ttip ve Cihazr
Jenekolojik Masasl
6
EKG
2 Adet Dijital gdstergeti
7
santrifi.ij
Mini Buzdolabr
Telsiz ve Ototevi
Tansiyon aletive
I
9
10
TOPLAM
TUTAR
11 000 TL
3 000 TL
1 000 TL
1 000 TL
5OO
5OO
TL
TL
1 000 TL
5OO
TL
1 000 TL
5OO
TL
20 000 TL
in,q.r,B KoNUSU
nizvrnriN;
a) Adr: 34 Adet Muhtelif Aracrn Karayollerrr Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortasr (Trafik
Sigortasr) Yaptrrrlmasr
b) Varsa kodu:Yok
SIRA
NO
PLAKA
TIPI
MARKASI
SIGORTA
MODELi
n[oToR
gASE NO
NO.
BELGE
BA$LANGIC
rnniui
2
0r BY 058
BOXER 233 JC
0l VK
101
BINI'K
B 1907
NOR3D
01
2
PEUGEOT
FORD
ISUZU
NO
2001
34079Ct9
vF3233JC214004565
27.01.2015
8R893037
2001
6G4\7t9
NMOGXXTTG6G45748
28.01.2015
8U517169
2009
630517
NNANSR75TO2OO4299
30.01.2015
TRANSIT43O
8S444s98
c
4
01
5
0l PY
3024
112
ED
FORD
TRANSiT LCY
FORD
2009
I 998
I 8s479ss
NMOXXXTTX8S47955
qF
+Jtol
26.02.201s
r3.03.20r5
8S444599
TRANSIT35OL
85443760
0t uA392
6
Gz.SaA.Ambl
FORD
2004
EGMo100M0T000821
KAMYONET
VECO
2009
FrcEo48 1LA0010822 129 zcF3 5A8 I 05755436
RANGER4x4 | ponn
2008
wLAT87324l
ZF 225
CONNECT
FORD
2008
8A7 196)
ot zp zza
CONNECT
FORD
2008
8A7408
ll
0r zF 228
CONNECT
FORD
2008
8A719.s0
)
01 zF 224
CONNECT
FORD
2009
sc886rq
MEGANE
RENAULT
7
I ACU
8
I zF
9
T
l0
l3
|
01
82
223
zF 567
2008
NMOLXXTTFL4B88203
2r.03.20rs
AVt92t23
WF0LMFE107W702226
06.05.20r5
8V972297
NMOGXXTTPGSAT1962
06.05.2015
8V972295
06.0s.20r5
8V972296
NMOGXXTTPGSATIg5O
06.05.2015
85580400
\MOGXXTTPG8G886I9
06.05.2015
8U493608
/F 1KM130539051529
r2.05.201s
BS578986
19.05.2015
BS535522
19.0s.20rs
8S535550
|
I
KgKF7.tD4p)?
----_--_1
I
30.03.20r5
l4
0l cu
l5
01 GU 254
244 Gz.SaA.Ambl
FIAT
2005
4109s42
l6
01 GU 255
211_Q..se$.a*!l
FIAT
2005
4107815
zF A24400007 612554
19.05.2015
B5535539
l7
0r cu 256
244 Gz.SaE.Ambl
FIAT
2005
4101820
zF A24400007 612658
r9.05.201s
BS535s21
l8
0l sK 366
NiSSAN
KAMYONET
1994
AI tR6Trtv
VSKBGC22OUOI 14976
21.05.201s
8Ss80249
t9
0l sK 347
NISSAN
KAMYONET
r994
F06983
vsKK0553RA7365l I
22.05.201s
20
0l sK 351
NISSAN M{T.
KAMYONET
1994
F07489
VSKKEO553RA736509
22.05.20Ls
8S535520
2l
01 sK373
NISSAN
KAMYONET
t994
ALt89932y
VSKBGC22OUOI I5294
25.05.2015
8S580399
22
0l sK 367
NI!!A\-
KAMYONET
1994
F07305Y
vsKKO553RA736420
25.05.2015
8U361560
23
01
FORD'IRNST
TRANSIT 2 5 Di
r999
wA 0031I
SFALXXDJVLWAOO3
07.06.2015
8S516317
24
OIAKL 02
PRO 624
BMC
2005
823s205(t730222
NMC624YHTLKl02649
20.06.2015
BS590409
uK
253
023
244 Gz.SaE
Anbl FIAT
2005
4 I
0820R
\'
zF A24400007612420
I
1
)<
0l
EP 898
B-2500
MAZDA
26
O1
ALR
KAMYONET
OI ALR 74
28
29
)1
1998
wL33514t
JOTUFYOWOI17946
25.r0.2015
BV969455
FORD
2011
4R44620
NMOGXXTTPG AR4462O
20.I0.2015
8V969453
KAMYONET
FORD
201r
4R4,1437
NMOGYYTl-DN
20.10.2015
8V969454
OI ALR 7I
KAMYONET
FORD
201
l
AR4tl423
NMOGXYTTPC^D/
20.10.2015
OI ALR 75
BV96945t
KAMYONET
FORD
20ll
AR44f6t5
NMOGXXTTP(]^P
20.10.2015
8V969452
2000
xu
SFAEXXDJVEXU22845
I
wvrzzz2EZD6009060
13.11.2015
8Y723925
r7.11.2015
8L496480
73
FORD
30
01
uL 800
8S590415
TRNSiTI2
FORD
CRAFTER
VOLKSWAGEN
2012
cKUCt23777
PHFAI]I?g?qA
22845
l.lt.20l5
31
OI TK 673
32
06 DM 994t
TRANSiT
FORD
2012
33
01
MEGANE
RENAULT
2010
K9KG,8p120050
uF|KZ0B06422419s6
01.12.2015
BSs90408
34
0l B
OTOYOL8O.12
IVECO
2001
230-920790
NMSA8
r8.r2.2015
B5590427
97
0448
5 8
I
00T00432s
Denetim ve Muayene Kabul iglemleri:
4734 sayrh Kamu ihale Kanunu Hizmet Ahmlarr Denetim,
Muayene ve Kabul iglemlerine Dair
Ydnetmelik
hriktimleri ve idare tarafindan belirlenen esaslar gergevesinde
yaprlacaktrr.
Bu gartnamede yer almayanhususlarla ilgili olarak
4'734 sayir Kamu ihale Kanun uve 4735sayr'
Kamu
lhale Scizlegmeleri Kanunu drizenlemeleri esastr.
,^/n
/r,nZZ/;"<-
Download

/.l. aJ rzou