MAKiNA ve KIMYA ENDUSTRISi KURUMU
cENEL uUntinr-tiGU
ANKARA
SAYI : 72238779-r20.02-lBAH.TEl- t 5 6 tt
lQ...toztzots
KONU: Bahreyn'e denizyolu ile 1 adet 105 mm TankNamlusu ve 37 kalem(toplam 99 adet) 105 mm
M68 Tank Topu Aksamlan'run nakliyesi igi.
| 2o1it2?926
ixN
TEKNIK $ARTNAME
MALZEMENiN
cilvsi vn
MiKTARI
AMBALAJ
$EKLi VE GriP
NUMARALARI
1) 1 adet 105 mm Tank Namlusu
2) 37 kalem (toplam 99 adet) 105 mm M68 Tank Topu Aksamlarr
1: 1 adet 105 mm Tank Namlusu
Ambalaj saylst: 1 sandrk
Ambalaj olgiileri : en: 5 5xboy : 5 5 Tyiikseklik
Bnit Sandrk Agrrhfr: 950 kg.
GTIP No: 930591000000
:
5
2 cm.
2:37 kalem (toplam 99 adet) 105 mm M68 Tank Topu Aksamlarr
Ambalaj saylsl: 1 sandrk
Ambalaj cilgiileri : en 69xboy : 7 3 yiikseklik: 69 cm.
Brtit Sandrk Alrrhgr: 370 kg.
GTIP No: 930591000000
:
rA$rMA $EKLi
Konteyner igerisinde tagmacaktrr. Konteyner igerisine tek sra halinde
yi.iklenecektir.
1 adet
IMCO
DERECESi
XXXXXX
YUKLEME
2-Izmir Limanr
TA$IMA:
EXw/CIF
BO$ALTMA LiMANT
Khalif Bin Salman
1-Derince Limanr
LiMANI
3- Mersin Limanr
4- istanbul Limanlarr
TESLIM
ALINACAGI
YER
-MKE Agrr Silah ve
Qelik Fabrikasr
/Krrrkkale
TESLiM BUiI,NCNCi
YER
Limam/Bahreyn
Khalif Bin Salman
Limam/Bahreyn
MI(E KURUMU GENEL VTUUTJNI,UCU
PAZARLAMA VE iHRACAT DAiRESi BASKANLIGI
063 3 0 Tandofan-A nkara I TURKIYE
ll 69-10
Bagkanlrk Tel :0 312296
http: I I www.mkek. gov.tr
e-mail ' rnlrekevnnrf Gimkek onrr fr
Fax
NATO
AQAP 2120
: 0 312 296 16 92
MAKINA ve KIMYA ENDUSTRisi ruRuvru
GENEL nrUlUnr,iiCU
ANKARA
IMO
XXXXXXX
P&I SIGORTASI
xxxxxxx
BAYRAK
XXXXX
cnnri ADr vE yA$r
XXXXX
YUKLEME
livrnNr ETASr
18 Mart-31 Mart
TAHLiYE LiMANI
2015 Tarihleri
arasmda
ETASI
snnrinix,q.sr
VE NO.SU
YUKLEME MASRAFI
NAVLUN
ORDINO /
KON$iMENTO
Fiyata Dahildir
Fiyata Dahildir
BO$ALTMA MASRAFI
Fiyata Dahildir.
uicEn
xxxxxxx
DEMURAJ
xxxxxxx
YUKLBME
xxxxxxx
cEqici KABUL
xxxxxxx
xxxxxxx
BO$ALTMA SURESi
sUnnsi
SAVA$
sic.sUnpniui
1.1)
xxxxxxxx
GENEL HUSUSLAR:
gemi maksimum 30 yaprnda olacaktrr.
b) ihaleyi kazanan nakliyeci, anlagma yaptrfr ve qartnamede belirtilen kogullara uygun gemiyi,
konteynerin igini ytikleme tarihinden en az 3 giin cince Kurumumuz onayrna sunacaktr.
c) Ytiklemede herhangi bir demuraj ya da olti navlun sciz konusu olmayacaktrr.
d) Tekliflerde belirlilen ticretin drgrnda herhangi bir odeme yaprlmayacaktrr.
e) Teklifinizde Bahreyn acentesinin tam adr, adresi ve telefonu belirtilecektir.
f) Tagrmarun yapiacalr konteyner yeni olacak, kusurlu (delik, yamuk, eski, yrpranmrg, yamalr
vb.) olmayacaktr. Kusurlu konteynere Fabrika'da yi.ikleme yaplmayacak olup, nakliyeci
derhal yenisi ile degigtirecektir. Yiiri.irltikteki mevzuatlara uygun olarak yoI izni ahnabilmesi
igin Fabrika'dan teklifinizde belirtilen limana ig nakliyenin yaprlabilmesi igin gerekli olan yol
izni bagvurusunun 72 saat 6nce ilgili makamlara yaprlmasr gerekmekte olup, Nakliyeci yol izni
ahnabilmesi igin arag ve qofcirleri ile ilgili gerekli ttim bilgi ve belgeleri idareye sunmakla
yiikiimliidiir. Si.iresi igerisinde bagvuru yaprlamamasr nedeni ile rzin ahnamamasr durumunda
nakliyecinin gemisi yiikii bekleyecek ve izin ahndrktan son-ra ig nakliye yaprlabilecektir.
Bundan kaynakh arag bekleme ve gemi bekleme adr altrnda nakliyeci higbir flcret talep
a) Malzemeyi tagryacak
edemeyecektir.
s) Yiiki.in konteyner igerisine yi.iklenmesi nakliyecinin sorumlulu[unda olup, yi.iklemede gerekli
olabilecek; iqgi,operatdrlti forklift, konteyner rampasl, operatcirli.i ving, konteyner miihrii,
Yiikleme esnastnda eg zamanh yaprlacak lashing malzemeleri (ISPS standartlarrnda kereste, her
srada en az 1 tane kullanrlacak kaliteli spanzet) ve Lashing'i ytikleme yerinde yapacak
deneyimli ve iginde uzman personel temini gibi igin bagrndan sonuna ttim masraflar
nakliyecinin sorumlulufundadrr. Nakliyecinin yriktimliiliiklerini yerine getirip getirmedigini
yi.ikleme yerinde Bagkanh$rmrzaa giirevlendirilen personel veya personeller denetleyecek oiup,
yerine getirilmeyen iglemler igin tutaca[r tutanak'a istinaden her bir eksik iqin 5.000
USD/eksik olmak ijzerc ayfl ayfl ceza kesilecektir. Bu cezalcezalar idari gartnamenin 29.cu
MKE KURUMU GENEL NNTTNUNI,UGIJ
PAZARLAMA VE IHRACAT DAiRESi BASKANLIGI
063 3 0 TandoSan-A nkara I TURIdYE
Baqkanlrk Tel :0 31229611 69-70
http I I www.mkek. gov.tr
c-rnqil ' mkeke.ynnrf G)nke.k onrr fr
:
Fax
NATO
AQAP 2120
:0312 2961692
MAKiNA ve KiMyA ENDtlsrRisi KURUMU
cENEL ivtUtUnr-ucU
ANKARA
maddesinde yazan gecikmeden kaynakh 5.000 USD/giin maddesinden ayr_ olarak
uygulanacaktt. Cezalann ttimi.i ta$ryrcrmn istikakrndan kesilocektir. Yi.ikleyici yukarlda yazan
h)
uygulamalarr kendisi yapmak istemesi durumunda nakliyeci bunu kabul edecektir. Bu durumda
nakliyeciye ceza uygulanmayacak, ihale bedelinden geri odeme istenmeyecektir. Tablo,da
belirtilen teslim geklinin yiikrimliiliikleri drgrndaki bu madde ve di[er maddelerdeki iglemler
ihalenin konusu olup, nakliyeci tarafindan fiyatrna dahil edilecektir.
Teklifte konteyner birim fiyatrda yaziacak olup, ihale sonucu toplam fiyat i.izerinden
de[erlendirilecektir. Yrikiin Kurumumuztasanuflan nedeni ile arlmasr veya eksilmesi halinde,
esas tekl i fteki konteyner birim fiy at izeinden hesaplam a y apracaktr.
D Nakliyeci tarafindan temin edilen bog konteyner nakliyeci tarafindan yukarrda belirlilen
Fabrikaya getirilecek, malzemelerin konteynere yiiklenmesi ve lashing'i nakliyeci imkanlarr ile ve
nakliyeci tarafindan yaprlacaktrr.
j) Dolumu yaprlan konteynerler nakliyeci tarafindan mi.ihUrlendikten sonra y{ikleme limanrna yine
nakliyeci tarafindan tagrnacaktr.
k) Trirkiye'de yol izinlerinin ahnmasr Kurumumuzca sa|lanacak olup, Difer tiim izinler nakliyeci
tarafindan almacaktrr.
l) Namlu ve aksamlarmm sigortasr Kurumumuzca yaprlacak olup, Ti.irkiye'de i9 tagrmalarr yapan
aracln ve denizyolu tagtmastru yapan geminin yiikii tagryabilmesi igin gerekli olan zorunlu sigortalarr
nakliyecinin sorumlululundadrr.
n yi.ik olarak ytiklenecek ve ilk yrik olarak tahliye
nda kesinlikle demuraj kabul edilmeyecektir.
ecek ve varrg limamnda yrik'tin bogalmasr soffasl
formu vb. iglemler nakliyeci sorumlulugundadr.
ana ufrak yapmast durumunda bu limanlara girig
liyeciye ait olacaktrr.
asraflan Kurumumuzun, Bahreyn'de ahcmrn
arunda ve sorunsuz sonuglanabilmesi igin ahcr ve
satrcr ile diyolog halinde olacak, Liman igi tiim yr.ikleme ve bogaltma masraflarmr odeyecek,
kongimentoyu dtizenleyecek, dzet beyan ve konteyner takip formu gibi nakliyeci
ytikiimliihiklerini eksiksiz yerine getirecektir. Yrikleme ve bogaltma limanrnda gecikme olmasr
durumunda nakliyeciye kesinlikle bekleme yada demuraj
r
/)
vb. adr
altrnda
cideme
YaPtlmaYacaktrr.
Ytikleme limamna van$a 3 grin kaladan, tahliye limaruna van$ma kadar hergiin, geminin
pozisyonu ve eta'sr yazh olarak Kurumumuza bildirilecektir.
1.2. Tiirkiye'den
Bahreyn'e gottirtilme kogullarrnr belirten tablo'nun bog olan sttunlarrnda istenen
bilgilerin teklif mektubunda bildirilmesi gerekmektedir.
.Se^^
AG AQER
M
uru
Nesibe $nN
P azarlama ve ihracat Daire
Bagkam V.
MI(E KURUMU GENEL UiiNtJNr,UCti
PAZARLAMA VE IHRACAT DAIRESi BASKANLIGI
063
3
0 Tandofan-A nkara I
Tel
: 0 312 296
http I I www.mkek. gov,tr
Bagkanlrk
NATO
AQAP 2120
fUnfiYB
1I
69-70
:
e-rnnif ' nrkekeynnrf G)mkek onrr fr
Fax
: 0 312 296 16 92
Download

Teknik Şartname-Bahreyn