T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
ziRAAT FAKüLTESİ
TARIM ıvrariNaıanı nöı.,üıvıü
DENEY RAPORIJ
RAPOR NO:
2872
BKS
20 Diskli Tandem (X Tip) Diskaro
(Asma Tip)
Bu deney raporu kredİli §atlşa esas olup, makine emniyet yönetmeliği (2006/,121.{T) kapsamında değildir.
Rapor Tarihi: 30.05.2014
iznıin
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tartm Makinaları Bötümü,35100 - Bornova / iZMiR
Tel: 232 31l 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2872 - Rapor Tarihi: 30.05.2014
BKS Tarım Makinaları Otomotiv
Yapımcı Kuruluş
10006 Sok. No:8/B A.O.S.B
San. Tic. Ltd. Şti.
Çiğli/IZMIR
Deney İçin Başvuran Kuruluş
BKS Tarım Makinalan Otomativ
10006 Sok. No:8/B
A.O.S.B
San. Tic. Ltd. Şti.
Çiğli/IZMIR
Deneyi Yapan Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakiiltesi
Tarım Makinaları Bölümü
Deneyin Yapıldığı Yer
Bornova/İZMİR
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tanm Makinaları Böliimü Denev Laboratuvarı ve
Fakülte Deneme
Tarlaları
2|.0 4.20|4 _ 30.05.20
Deney Süresi
1
Bornova/izMiR
4
Deneyi Yapılan Makinanrn;
Adı
Markası
Tipi
Yapım YıIı
Tandem (X Tip) Diskaro
BKS
20 Diskli Asma
20I4
Seri No
Deney
Tipi
Deneyin Amacı
Uygulama
BKS 20 diskli taıdem (X Tip)
diskaronun ülkemiz
koşullarında kullanım değerinin saptanması
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarırn Makinaları Bölümü, 35l00 - Bornova / İZMİR
Tel: 232 311 26 56 Faks: 23234276 42 €-posta: [email protected]|.€ge.edu.tr
Rapor No: 2872 - Rapor Tarihi: 30.05.2014
1. TANITMA
BKS Tarım Makinaları Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. (Çiğli/İZMİR) firmasr tarafindan imal
edilen ve Gıda, Tarım ve Hayvancıhk Bakanhğı, Bitkisel Üretim Genel Müdürtüğünce deneyi
yapılmak üzere sevk edilen 21.04.2014 tarih ve 70390991.155.01.02.-('748)-15932-32495
sayıIı
Yazısında "20 Diskli X Tip Diskaro (0 aO" olarak adlandırılan, 20 diskli tandem, asılrr tip diskaro,
tohum yatağı hazırlığında ve toprak keseklerinin kııılmasında kullanılan bir toprak işieme
makinasıdır.
Ana çatı
BKS 20 diskli tandem (X Tip) diskaronun
ana çahsı önde ve arkada bulunaı 2 adet
1 1
15 mm
uzunluğıındaki 100x60 mm kutu profile, i]erleme yönilne göre sağda ve solda 2 adet olmak üzere
1240 mm uzunluğunda 100x9
mm'lik lamalar kaynaklanarak oluşturulmuşfur. Bu lamalann arasına
birer adet 340 mm uzunluğunda özel şekilti parça kaynaklanaıak çatı desteklenmiştir. Oluşturulan
Çatının iÇine ilerleme yöntine paralel ve dik olmak üzere 100x60 mm'lik kutu profilden hazrlanan
atkılar kaynaklanmlştır. Ön sıradaki batarya kirişleri 750 mm, arka sıradakiler 950 mm
uzunluğunda 100x60 mm'lik kutu profillerden oluşturulmuştıı. Kazayağı tipi uç demiri ana
çatı
arka kiriŞinin alt tarafina kaynaklanmış 2 adet 60x10
mm'lik kulağa, 2 adet cıvata-somun bağlanusı
ile takılmıştır.
Üç nokta askr sistemi
Diskaro üÇ nokta askı düzeninin üst bağlantı noktası için 70x15 mm lamadan hazırlanmış
özel Şekilli ParÇalar, alt bağlant noktasrnı oluşturan 14 mm sacdan kesilmiş kulaklara birer cıvata
ile bağlanmıŞtır. Üst bağlanh noktasını takviye etmek amacıyla, arka kiriş ile orta atkı üzerine
kaynaklanmış 60x10 mm'lik ku|aklara 70x72 mm'lik lamalar bağlanmıştır.
Bataryalar
BKs 20 diskli
tandem
(x Tip)
diskaro, 5'şer diskli 4 bataryadan oluşmaktadır. Batarya
milleri, en dıŞta bulunan 2 disk arasındarı rulmanlı olarak yataklandınlmış tır. Bataıya yataLJarı,.,Z,,
şeklinde kıwılmış 10 mm kalınlığındaki ara pwçalar ile ana çatıya kelepçelenerek bağlanmıştu.
Her yatakta birer adet gresörlii{< bulunmaktadır. Arka sıradaki bataryaların dış
kıslmlarnda 70x15
mm'lik lamadan özel şekillendirilmesiyle oluşturulmuş korulucu bulunmak taür./r'ğ*':\*..
Diskler
er
\'
,{Cr}
1,
Bataryalardaki diskler düz tiptedir. Diskaıoda öndeki bataryaların
bataryaların iç tarafinda kalaı diskler hariç diğer bütün disklerin
__-,,'
.
"-=',
d,r[*:fJ["aö;).İ,ua.ı.i
i:_)i.
ğ't,
ıllıtiılar
"r",\.rpru);'u1,.r;
|1r.
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakült€§i
'fel
232
Tarım Makinaları Bölümü,35100 - Bornova / İZMİR
31l26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2872 - Rapor Tarihi: 30.05.20l4
88x5 mm lamadan hazrrlanmış olup 50 mm'lik "U" profil kirişlere birer cıvata ile bağlanmıŞtır.
Sıyırıcı bağlantı kirişleri her grup için ayn ayn hazırlanmıştır.
Ayar sistemi
Bataryaların yön açrlarınrn ayarlanmasr için, diskaronun sağında ve solunda bulunan kiriŞler
üzerinde
5
adet 25 mm çapında delik bulunmaktadır. Diskledn yön açıları 100x60 mm kutu
profilden yapılan batarya çatlsının, ana çat1 yan kirişleri arasındaki slotlar içinde kaydırılmaslYla
ayarlanabilmektedir. Bu amaçla bataryalarln uygun duruma getirilmesinden sonra, çatı kenarındaki
kirişler üzerinde yer alan deliklere pimler yerleştirilerek bataryaların sabitlenmesi gerekmektedir.
BKS 20 diskli
tandem (X Tip) diskaronun çatrsı kırmrzr, disk ve bataryaları siyah renklidir.
Makinanın üzerine firma adının ve uyarı-ikaz talimatının bulunduğu etiket ve piktogramlar
yapıştırılmrştrr.
2. TEKNiK öLçüınR
ve
özBı-r-İxr-nR
Genel
Uzunluk (En büyük yön açısında)
1660 mm
Genişlik (En küçfü yön açısında)
2180 mm
Yiikseklik
1
125 mm
517 kg
Ağırlık
Ön sıra teorik iş genişliği
En büyük yön açısında
1450 mm
En küçük yön açısında
1600 mm
En büyük yön açısında
1790 mm
En küçük yön açısında
2000 mm
Arka sıra teorik iş genişliği
Batarya sayısr
4 adet
Ön sıra bataryalannın disk sayısı
10 adet
Arka sıra bataryalarının disk sayısı
10 adet
Kazayağı sertlik derecesi
49+1
RSD-C
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölünü, 35100 - BornoYa / IZMIR
TeI:2323112656 Faks:2323427642 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2872 - Rapor Tarihi: 30.05.2014
Disk öleüleri (Sekil
1)
a460mm
Disk çapı (D)
3,5 mm
Disk kahnlığı (e)
Disk derinliği (c)
53 mm
Merkez deliği şekli ve ölçüsü (d)
Kare, 29 mm
Disklerin seıllik derecesi
45+1
Ön batarya yön açısı (min- maks)
0o-20o+1o
Arka batarya yön açısı (min- maks)
0o
RSD-C
-27o+|o
fr
-tr-Şekil
1.
Disk ölçüleri
Diskler arası mesafe
Arada yatak bulunan disklerde
185 mm
Arada makara bulunan disk]erde
175 mm
Ara makara boyu
170 mm
Ara makaraların disklerin iç yüzeyine basan çapı
120 mm
Ara makaraların disklerin dış yiizeyine basan çapı
120 mm
Batarva mili kesiti ve ölçüsü
Kare, 28 mm
Üç nokta aslo düzeni
Alt bağlantı noktaları arası mesafe
Alt ve üst bağlantı noktalarr
Bağlantı noktalan delik çapı
arasr mesafe (min.-maks.)
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinalarl Bölümü, 35l00
Tel:232
3ll26 56
- Bornova / izMiR
Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2872 - Rapor Tarihi: 30.05.20l4
5
3. DENEYKOŞULLARI
Tarla denemeleri, kumlu-tınlı toprakta ve pullukla siifülmüş bir tarlada, orta7arna 7,6 kmh-|
ilerleme hızında ve 10 cm iş derinliğinde John Deere marka 2030 model haktör kullanılarak
yapllmlştlr.
4.
DENEYYÖNTEMi
BKS 20 diskli
tandem
(X Tip) diskaronun yaplsal özelliklerini ve ü]ke
koşularındaki
kullanım değerini saptamak amacıyla söz konusu diskaro, laboratuvar ve tarla denemelerine
alınarak genel özellikleri, yapısal sağlamlığı, yaptığı işin kalitesi ve kullanım kolayhğı bakımından
incelenmiştir. Disklerin seıllik derecesi, yatakların ve ara makaraların kalite kontrolü, deneme
öncesi ve sonrası makina üzerinden sökülen parçalarda yapılmıştır.
E)Ü. Ziraat Fakültesi Deneme Tarlalannda BKS 20 diskli tandem (X Tip) diskaro ile toprak
işleme yapılarak makinarun kendisinden beklenen fontsiyonu yerine getirmesi ve ayar tutma
durumu gözlenmiştir.
5.
DENEY SoNUÇLARI ve DEĞERLENDiRME
Yapısal Sağlamlık: Diskaro üzerinde yapılan incelemeler sonucunda montaj ve işçiliğin iyi
olduğu belirlenmiş ve çalışma sırasında parçalarda herhangi bir eğilme, kırılma görülmemiştir.
Diskaro bir kişi tarafindan traktöre bağlanip sökülebilmekte ve tiim ayarları yapılabilmektedir.
İş Kalitesi: Denemelerde, ön ve aıka batalyalann yeterli deıinliğe battığı ve amaca uygun bir
toprak işleme yaptığ görülmüştiir. Disklerde kenar bilemesi ve yüzey diizgünlüğü
iyi
o1up,
malzeme seıtliği 45+1 RSD-C'dir.
İş Başarısı: Diskaro ortalam a 7,6 kırıh-I ileıleme hızında ve 1790 mm teorik iş genişliğinde
1,09 halh iş başarısına sahiptir (iş başarısı hesaplanırken düzeltme faktörü 0,8 alınmıştır).
6.
soNUÇ
BKS Tarım Makinaları Otomotiv
San. Tic. Ltd. Şti. (ÇiğlilİZMİR) firması tarafindan imal
Bu deney raporu tümü dışında, izin alınmadan kısmen
,"
','ı:_"; _,
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölüınü, 35ı00 - Bornova / İzMiR
Tel:23231126 56 Faks: 23234216 42 €-posta: [email protected]
Rapor No: 2872 - Rapor Tarihi: 30.05.2014
DENEYKURIJLU
.r7'
Prof. Dr.
,//
tıruın, /rr,
Doç. Dr. Bülent
ÇAKMAK
Arş. Gör. Dr. Erkan URKAN
Bu rapor 6 sayfa ve ...-... ekten oluşmuştur.
Bu deney raporu 30.05.2014 - 30.05.2019 tarihleri arasında geçerlidir.
30.05.20l4
Prof. Di. Erdeın
AY
Böliim Başkanı
Yukandaki imzalann Deney Kurulu üyelerine ait olduğunu onaylaırr.
30.05.20l4
Download

58-0012 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı