SIEMENS
lD numarasri Ul TH011i14ls
Alan Giivenlik Bildirimi
Konu: Otomatik Srralt Tedavi Uygulama Segeneline Sahip ARTISTETU,
ONCORTTi ve PRlilUSil tipi Dijital Lineer Htzlandtrlctlar
Dikkat: Radyasyon Onkoloji Departmanl
Degerli Mtigterimiz,
Bu mektup, gantri ve/veya masa hareketinin sdz konusu olabilecegi SIMTECmOtomatik Alan Stralama 6zelliginin kullanrldrgr otomatik stralt tedavi uygulama
teknigiyle ilgili gUvenlik risklerini hatlrlatmak amactyla g<inderilmektedir.
Gantri ve/veya tedavi masaslntn otomatik srrah tedavi srrasrnda otomatik olarak
hareket etmesi, hasta ile garptgmalara neden olabilir.
Sorun nedir ve ne zaman oftaya g*maktadtr?
Siemens, bir otomatik strah tedavi strastnda ganki ile masa 0stU arastnda bir
hastantn stktgmast sonucunda bu durumdan haberdar olmugtur. Bu durumda,
otomatik srrair tedavi srrasrnda otomatik gantri hareketinin garptgmaya neden olma
sebepleri aga!tda stralanmtgtlr:
. Otomatik strah tedavi, masa agtlarryla rgrnlar dahil olacak gekilde
d0zenlenmigtir.
VE
. Deneme gahgttrmast yaptlmamtqttr.
VE
. Terapist, tedavi uygulanlrken hastayl takip etmemigtir.
Kullantct ne gibi onlemler alabilir?
Kullanrcr, aga$rdaki onerileri izleyerek tedavi plantna g6re otomatik stralt ledavi
srrasrndakiiiim gantri ve tedavi masasr hareketlerini ve de uygulanan masa o6et
veya devreden gtkarma iglemlerini takip etmelidir:
lgtn Yerlegtirme - Gantri ve ekli aksesuartn hastaya garpma riskini
en aza indirmek igin, otomatik slrah tedavide masa aqtlt tgtnlar
.
.
kullantlmamaltd tr.
Deneme Qahgtlrmasr - Otomatik srralt tedaviyi ballatmadan 6nce,
hastantn ilk tedavisi yaprlmadan bir deneme gahgttrmast yaptlarak,
otomatik stralt hareket strastnda hasta ile tedavi uygulama sisteminin
tiim pargalart arastnda yeterli mesafe oldu!undan emin olunmaltdtr.
Siemens AG
Healthcare Sedor
Radiation Oncology
Doris-Ruppenstein-S1..
t!91052 Erlangen
Almanya
4
Salal/3
Baskr ntmarast:
TH02-POA.691.04.01.34
SIEMENS
.
.
.
o
lD numarasr: Ul TH011/14lS
Tedavi planrnda (6rn. rgrn strasr) veya hasta pozisyonunda yapllacak
her de$igiklikten sonra deneme gahgttrmast tekrarlanmaltdtr.
Tedavi Kesintisi -KESINTIL| SIMTEC - Otomatik Alan Srrasr (AFS)
veya mARC tedavisi strastnda masa veya hastantn pozisyonu
de$igtirilirse, potansiyel bir garprgmayla ilgili dnceki kurulum
toleranslart tehlikeye attlabilir. Terapist, otomatik slrall tedaviye
devam etmeden 6nce hasta, tedavi masasl ve aksesuarlar
arasrndaki mesafeleri tekrar do$rulamaltd tr.
Hasta G6zetimi - Tedavi uygulant*en, terapist kapalt devre
televizyon monitdrlerinden hastayl yakrn bir gekilde izlemelidir. Bu
gdzetim, sadece gantri ve tedavi masast hareketleri sebebiyle
garprgma riskini dnlemek igin degil, aynt zamanda tedavi
izomerkezinin yanlrg ayarlanmasr sebebiyle, otomatik tedavi
uygulamast strastnda hasta hareketleri yanhg tedaviyle
sonuglanabilecegi igin yaptlmaltdtr.
Qarprgma dnleme - Ganhi, hasta ve masa arastnda olast bir
garprgma durumunda, terapist sistem hareketlerini cinlemek igin
aga$rdaki tuglardan birine basmaltdtr:
o
o
o
o
Kontrol Konsolu'ndaki Motion Stop (Hareketi Durdur) tugu
Kontrol Konsolu'ndaki Rad-ofi (Radyasyon Kapalt) tugu
Kontrol odasrndaki Emergency stop (Acil durum durdurma)
tugu.
OPTIGARD - LINAC'ta OPTIGARD gibi bir garpma koruma sistemi
mevcutsa, hasta tedavileri strastnda bu sistemi aqmanlz giddetle
tavsiye edilir. OPTIGARD sistemi olasl garprqmalartn tespitinde
yardtmct olur ve gerektiginde pargalarrn hareketini durdurur.
Otomatik alan stra tedavisini kesme veya iinleme segenekleri
. Kullantct etkilegimi gereken noktalarda, 6rne$in hasta potansiyel
garplgma alantndan uzaklagtrnlaca! tnda duraklamalar yaptn (RTT
4.x sistemleri igin)
. Otomatik alan stralartnda potansiyel garpllma alanlartna girmeyin
(RTT 2.x sistemleri iqin).
Siemens AG
Healthcare Sec{oa
Radiation OrEology
Doris-Ruppenstein-Str. 4
D91052 Erlangen
Almanya
Sayfa 2 / 3
Bask ntmarast: TH02-PO4.691.04.01.34
SIEMENS
lD numarasr: Ul TH01'l/14lS
Bu sorunu gdzmek igin Siemens ne yapacakt r?
Siemens, LINAC gantri veya tedavi masaslnln otomatik hareketlerinin kontrol
konsolu tarafrndan kontrol edildi$i yeni bir ydntemi delerlendirmektedir; bu kontrol,
gantrinin hasta ya da tedavi masastyla dnemli bir garplsma riski tagtytp
tagrmad r$rn r belirleyebilecektir
Please note (Ltitfen dikkat ediniz): Bu y<intemin 6n kosullan agagldaki gekildedir:
'1
.
2.
3094 veya iist[] LINAC seri no.
Kontrol konsolu ile tedavi masast arastnda iletigim.
Bu $ekilde, kontrol konsolu gantri ve tedavi masaslntn fiziksel konumunu algtlar.
Dikkat: Dosyalanmtza g6re LINAC sisteminizin seri numarasl 3094'Un altlnda
grirUnmektedir; bu yUzden, konlig0rasyon unuz bu y6ntem igin gereken 6n kogullan
kargrlamamaktadtr.
Her turlu otomatik srral tedavi uygulamasrnda bu talimatlarr dikkatli bir gekilde
yerinde getirmeniz <inemlidir.
Ltitfen bu GUvenlik Tavsiyesi Bildirimini bir sonraki bildirime kadar kalmast
gereken yer olan Dijital Lineer Htzlandtrtct Sistem Kullantm Ktlavuzunuzun
"Giivenlik Tavsiye Mektuplan" bdltimUne dahil edin.
ilgili ulusal Yetkili Merci, bu Alan Guvenlik Bildirimi ile ilgili olarak bilgilendirilmigtir.
G0venli$iniz igin agrklanan iinlemleri almantzt ve ilgili personelin t0miinii
konu ile ilgili olarak hemen bilgilendirmenizi rica ederizortaya gtkan herhangi bir rahatsrzlktan dolayr 6zur diler, anlaytgtntz igin tesekkur
ederiz.
Sayg rlarrmtzla,
Haras
imza Gabriel
Genel MUdUr, Radiation
Oncology
imza Ren6 Lennert
OM&RA MUdUrU, Radiation Oncology
Bu belge, orijinal imza olmadan ge9erlidir
Siemerls AG
Healthcare Sector
Radiation Orcology
Doris-Ruppenstein-S1r. 4
D91052 Erlangen
Atmanya
Sayfa 3 /
3
Bask nunarasr: TH02-POA.691.04.01'34
Download

12 ночей из Мо - Robinson Tours